หังโจว
หาดไว่ทาน
ล่องเรือทะเลสาบซีหู
หาดไว่ทาน
ผู่โถวซาน
เจ้าแม่กวนอิมทะเลใต้
หังโจว
หาดไว่ทาน
ล่องเรือทะเลสาบซีหู
หาดไว่ทาน
ผู่โถวซาน
เจ้าแม่กวนอิมทะเลใต้

ทัวร์จีน ปีใหม่I เซี่ยงไฮ้ – ผู่โถวซาน – หังโจว 5 วัน 4 คืน BY สายการบินไทย (TG)

Highlight

 เซี่ยงไฮ้ทาวเวอร์ ขึ้นชมวิวบนตึกชั้น118 ตึกที่สูงเป็นอันดับ 2 ของโลก

ล่องเรือทะเลสาบซีหู  ทะเลสาบที่มีความงดงามเสมือนนั่งอยู่บนสวรรค์

  เกาะผู่โถวซาน  ซึ่งเป็นเกาะแห่งความศักดิ์สิทธิ์ที่มีความสำคัญทางพุทธศาสนาของประเทศจีนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นตำนานทางประวัติศาสตร์แห่งพระโพธิ์สัตว์กวนอิม

 ถนนโบราณเหอเฟิงเจี่ย  ถนนสายหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของหังโจว  ถนนสายนี้ส่วนใหญ่เป็นร้านค้าทั่วไป มีสินค้าพื้นเมือง

พักโรงแรมระดับ 4 ดาว

เมนูพิเศษ เสี่ยวหลงเปา , กุ้งมังกรเซี่ยงไฮ้ , หมูพันปี, ไก่แดง ,ไก่ขอทาน

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePriceDownload
29 ธ.ค. 612 ม.ค. 6238,900 ฿download pdf
รายละเอียดการจอง
ประเภท ราคา/คน ตั๋วเครื่องบิน คน

จำนวนคนทั้งหมด :      ราคารวม :      บาท
วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ – เซี่ยงไฮ้ – ตึกเซี่ยงไฮ้ทาวเวอร์  (รวมขึ้นตึกชั้น 118 )
07.30 คณะพร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ประตู 2 – 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ บริโอ ทราเวล คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแด่ทุกท่าน
10.35 ออกเดินทางสู่ นครเซี่ยงไฮ้ โดยเที่ยวบินที่  TG 664
15.50 ถึง สนามบินนานาชาติซั่งไห่ผู่ตง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว
นำท่านเดินทางสู่  เมืองเซี่ยงไฮ้ เมืองที่เต็มไปด้วยอาคารสถาปัตยกรรมที่มีลวดลายสวยงามตามแบบฉบับยุโรป จน ได้รับขนานนามว่าเป็น “ นครปารีสแห่งตะวันออก ” จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตึกเซี่ยงไฮ้ทาวเวอร์ ( รวมขึ้นตึกจุดชมวิวชั้นที่ 118 ) คือตึกระฟ้าที่ตั้งอยู่ในเขตผู่ตง นครเซี่ยงไฮ้ ออกแบบโดย Gensler เซี่ยงไฮ้ทาวเวอร์ คือตึกที่สูงที่สุดในกลุ่มตึกที่ติดกัน 3 หลัง ในเขต ผู่ตง อีกสองตึกคือ จินเหมาทาวเวอร์ และศูนย์การเงินโลกเซี่ยงไฮ้ เซี่ยงไฮ้ทาวเวอร์ในปัจจุบันเป็นตึกที่สูงที่สุดในประเทศจีน และสูงที่สุดอันดับ 2 ของโลก รองจากตึกบุรจญ์เคาะลีฟะฮ์ ในดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ นอกจากนี้ยังมีปล่องลิฟต์ยาวที่สุดในโลก
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่พัก โรงแรม RAMADA ENCORE PUDONG HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
วันที่ 2 เซี่ยงไฮ้ – หนิงปอ – ผู่โถวซาน – วัดผู่จี้ – วัดเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป – วัดจี๋จู่หลิน – เจ้าแม่กวนอิมทะเลใต้ 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือหนิงปอ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) ตั้งอยู่ในอ่าวทะเลตะวันออกของเจ้อเจียง เป็นท่าเรือมีความลึกของร่องน้ำสามารถเดินเรือขนาดใหญ่ได้ อีกทั้งยังมีศักยภาพด้านทำเลที่ตั้งจึงจัดเป็นท่าเรือที่มีความสำคัญในการเป็นศูนย์กลางสินค้าผ่านทางทะเลท่าเรือหนึ่งของประเทศ  และยังเป็นจุดผ่านทางของสินค้าขนาดใหญ่ (Transit)  เพื่อเดินทางสู่ เกาะผู่โถวซาน  เกาะขนาดเล็ก แต่เป็นเกาะแห่งพุทธคีรี 1 ใน 4 แห่งของเมืองจีน (1. จิ่วหัวซาน ในมณฑลอันฮุย 2. เอ๋อเหมยซาน (ง้อไบ้) ในมณฑลเสฉวน 3. อู่ไถซาน ในมณฑลซานซี 4. ผู่ถ่อซานในมณฑลเจ้อเจียง)
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านโดยสารเรือสู่  เกาะผู่โถวซาน  ซึ่งเป็นเกาะแห่งความศักดิ์สิทธิ์ที่มีความสำคัญทางพุทธศาสนาของประเทศจีนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นตำนานทางประวัติศาสตร์แห่งพระโพธิ์สัตว์กวนอิม นำท่านชม วัดผู่จี้ ซึ่งเป็นวัดที่มีชื่อเสียงในเกาะผู่ถ่อซัน สักการะเจ้าแม่กวนอิมปางค์นั่งที่ใหญ่ที่ในเกาะ นำนมัสการเจ้าแม่กวนอิม หรือ ที่เรียกว่า “ปุ๊เขิ่นชวี่กวานยินเยวี่ยน” แปลว่า เจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป เนื่องจากในสมัยของราชวงศ์ถังเป็นยุครุ่งเรืองของศาสนาพุทธ มีพระภิกษุ นามว่า ฮุ่ยเอ้อ ได้อัญเชิญองค์กวนอิมไปยังประเทศญี่ปุ่น ขณะที่ล่องเรือผ่านเกาะผู่โถวซานได้เกิด พายุฝนหลายครั้ง แต่ทุกครั้งต้องมีเหตุให้เรืออับปางทุกครั้ง และเป็นเรื่องที่ประหลาดคือองค์เจ้าแม่ได้ลอยกลับมาที่เดิม”  จึงได้อาศัยบริเวณสวนไผ่ม่วงเป็นที่หลบฝน หลบอยู่นานฝนก็ไม่หยุดจึงเป็นที่ เข้าใจว่าองค์กวนอิมไม่รับอัญเชิญไปประเทศญี่ปุ่น ท่านและชาวบ้านจึงสร้างศาลเล็ก ๆ ไว้ จากนั้นนำท่านชม วัดจี๋จู่หลิน หรือ วัดไผ่ม่วง เป็นสวนริมทะเล
อุดมด้วยไม้ไผ่สีเปลือกมังคุดมีลักษณะพิเศษคือ มีลำต้นเป็นสีม่วงซึ่งสามารถปลูกได้ที่เดียวคือบนเกาะผู่โถวซานเท่านั้น ซึ่งชาวจีนเห็นเป็นสี ม่วงเป็นสวนที่สวยงามและศักดิ์สิทธิ์ อีกแห่งหนึ่งของผู่โถวซาน แล้วนำท่านชม เจ้าแม่กวนอิมทะเลใต้ หรือ หนานไห่กวนอิม ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมขนาดใหญ่ ที่ถือเป็นสัญลักษ ณ์ของเกาะผู่ถัวซาน ใต้ฐานขององค์เจ้าแม่กวนอิมขนาดใหญ่มีพิพิธภัณฑ์ เจ้าแม่กวนอิม 500 ปางให้ชมแล้ว
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม PUTOUSHAN GRAND HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว  (พักบนเกาะ)
วันที่ 3 ผู่โถวซาน – หังโจว – ล่องเรือทะเลสาบซีหู – หมู่บ้านใบชาบ่อมังกร – ถนนโบราณเหอเฟิงเจีย 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ หังโจว (ประมาณ 2 ชั่วโมง) จีนมีคำพังเพยกล่าวว่า เบื้องบนมีสวรรค์ เบื้องล่างมี ซู-หัง (ซูโจว-หังโจว) นำท่านล่องเรือ ทะเลสาบซีหู ถือเป็นไข่มุกของเมืองหังโจว มีทิวทัศน์สวยงามสามด้านล้อมรอบด้วยภูเขา เป็นสถานที่ ที่จักรพรรดิเฉียนหลง แห่งราชวงศ์ชิงโปรดปรานเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ ครั้งหนึ่งในศตวรรษที่ 13 มาร์โค โปโล ยอดนักเดินทางชาวอิตาลี ได้มาเยือนที่นี่ และได้กล่าวไว้ว่า เมืองหังโจว เป็นสถานที่ที่สวยงามที่สุดบนพื้นโลก และเปรียบทะเลสาบซีหูว่า “ตัวอยู่ซีหู เสมือนนั่งอยู่บนสวรรค์”
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเยี่ยมชม หมู่บ้านใบชาบ่อมังกร หรือ ชาหลงจิ่ง ซึ่งเป็นใบชาที่มีชื่อเสียงที่สุดชนิดหนึ่งของประเทศจีน จากนั้นนำท่านอิสระช้อปปิ้งที่ ถนนโบราณเหอเฟิงเจี่ย  ถนนสายหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของหังโจวได้เป็นอย่างดี  ถนนสายนี้มีความยาว 460 เมตร กว้าง 12 เมตร ในสมัยราชวงศ์ซ่งของจีนเมื่อ 880 กว่าปีก่อนขณะที่เมืองหังโจวเป็นราชธานีอยู่นั้น ถนนเหอเฟิงเจี่ยเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรราม เศรษฐกิจและการค้าในสมัยนั้น  ในปัจจุบันยังคงไว้ซึ่งสภาพดั้งเดิมของสิ่งปลูกสร้างโบราณส่วนหนึ่งแล้ว บ้านเรือนทั้งสองข้างทางที่สร้างขึ้นใหม่ล้วนสร้างจากไม้และมุงหลังคาสีคราม มีลักษณะเรียบง่ายแบบโบราณ สองข้างถนนสายนี้ส่วนใหญ่เป็นร้านค้าทั่วไป มีสินค้าพื้นเมือง และสินค้าที่ระลึก ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม XIAOSHAN KAIYUAN HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
วันที่ 4 หังโจว – ร้านผ้าไหม – เซี่ยงไฮ้ – หาดไว่ทาน – ถนนนานกิง – บัวหิมะ – กายกรรม Shanghai yunfeng acrobatics
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
หลังอาหารนำท่านชม ร้านผ้าไหมจีน ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมชั้นเยี่ยมตั้งแต่  1000 กว่าปีที่แล้ว  ชมการสาธิตการเลี้ยงไหม  การทอไหม  และ เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไหมอาทิ  เสื้อผ้า  ผ้าห่ม ปลอกหมอนเป็นต้น จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองเซี่ยงไฮ้ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) จากนั้นนำท่านสู่
หาดไว่ทัน ที่นี้ไม่ใช่ชายหาด แต่เป็นถนนเรียบแม่น้ำย่านเมืองเก่าของมหานคร มีสถาปัตยกรรมแบบ
ตะวันตก เพราะครั้งหนึ่งแถบนี้เคยเป็นเขตเช่าของชาวต่างชาติ  แต่เดิมนั้นบริเวณแห่งนี้ เคยเป็นท่าเรือขนส่งสินค้า และเป็นเขตเช่าของประเทศต่าง ๆ ในสมัยอาณานิคม จุดนี้จึงถือเป็นต้นกำเนิดละครอันลือชื่อเรื่องเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ ถนนแห่งนี้ยังคงมีกลิ่นไอของสมัยอาณานิคมอย่างมาก อาคารสูงตระหง่านซึ่งเป็นศิลปกรรมสไตล์ยุโรป รวมทั้งตึกธนาคารกรุงเทพที่ปักธงไทยปลิวไสวเด่นสง่า
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งย่าน ถนนนานกิง ซึ่งมีความยาวถึง 5 กม. และยังเป็นแหล่งศูนย์กลางสำหรับการช้อปปิ้งที่คึกคักมากที่สุดของนครเชี่ยงไอ้ รวมทั้งห้างสรรพสินค้าใหญ่ชื่อดังกว่า 10 ห้าง ร้านค้าต่าง ๆ ร้านอาหารและศูนย์กลางความบันเทิงมากมาย ที่จะสร้างสีสันและความบันเทิงให้กับผู้ที่มาจับจ่ายบนถนนนานกิง ถนนที่มีชื่อเสียงและคึกครื้นที่สุดของนครเซี่ยงไฮ้ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ร้านนวดฝ่าเท้ายาบัวหิมะ  เป่าซู่ถัง   ซึ่งเป็นต้นตำรับครีมบัวหิมะ ที่มีสรรพคุณรักษาแผลจากไฟไหม้ น้ำร้อนลวก ฯลฯ
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านชมกายกรรม   Shanghai yunfeng acrobatics show  เป็นกายกรรมที่ดีที่สุดในปัจจุบัน โชว์อันตระการตา สวยงาม ท่านจะได้ตื่นเต้นเร้าใจไปกับทุกฉากการแสดง
นำท่านเข้าสู่พัก โรงแรม RAMADA ENCORE PUDONG HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
วันที่ 5 เซี่ยงไฮ้ – ร้านหยก – ร้านไข่มุก – ตลาดก๊อปปี้เถาเป่า – สุวรรณภูมิ
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
นำท่านแวะชม ร้านหยก ผลิตภัณฑ์หยกนานาชนิด เช่น แหวน กำไล สร้อย ผีชิ่ว ซึ่งเป็นลูกหลานมังกร รุ่นที่ 9 มีพลังอำนาจในการดูดกลืนสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายให้หมดไป มักจะวางหันหน้าออกตัวอาคารหรือห้องเพื่อป้องกันขจัดภยันตรายต่างๆ ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากให้กับคนทางบ้าน จากนั้นนำท่านแวะ ร้านไข่มุก ให้ท่านเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากไข่มุก เช่น ครีมไข่มุกบำรุงผิว เลือกซื้อฝากญาติมิตรตามอัธยาศัย แล้วนำท่านเข้าสู่  ตลาดก๊อปปี้เถาเป่า  ตลาดขายสินค้าก๊อปปี้แบรนด์เนม เกรด A และ B ที่มีชื่อเสียงในเซี่ยงไฮ้  มีร้านค้ามากกว่า 300 ร้าน มีจำหน่ายสินค้ามากมาย ตั้งแต่  เสื้อผ้า กระเป๋า แว่นตา รองเท้า และสินค้าแฟชั่น จนกระทั่งอิเล็คโทรนิคต่าง ๆ มากมาย  ให้ท่านได้เพลิดเพลิดกับการช้อปปิ้งตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่าน
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับ สนามบินนานาชาติเซี่ยงไฮ้ผู่ตง
17.20 ออกเดินทางจาก นครเซี่ยงไฮ้ โดยเที่ยวบินที่ TG 665
21.15 ถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและประทับ

ข้อมูลเพิ่มเติม

month

12-ธันวาคม

บริษัท บริโอ ทราเวล จำกัด

  • 4 อาคารมหธราดล ชั้น 1 ยูนิตเอ ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
  • โทร: 02-676-3663 (PHONE AUTO)
  • เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์: 9:00 - 18:00
  • เปิดบริการ เสาร์: 9:00 - 17:00
briotravel-line bbuddy-line