Photo of Suzhou old town in the evening, stylized and filtered to look like an oil painting - a canal, boats, historic houses and chinese lanterns.
Laughing buddha with playful kids
Looking down on the Lingshan Scenic Area and the historic buildings in Wuxi China located in Jiangsu Province.
Sakyamuni, lingshan Buddha in Wuxi,China
The Chinese Temple in Wuxi city
The Grand Buddha statue at Ling Shan is one of the largest Buddha statues in China and also in the world.
Wuxi, Jiangsu Province, Taihu Province, China
ancient pavilion of Hangzhou west lake at dusk, in China
Oriental Dragon boat and Leifeng Pagoda on famous Xihu West Lake with blue sky, Hangzhou, China
panoramic cityscape and traffic of hangzhou at night
beautiful night in shanghai,view from suzhou river
Beautiful Shanghai Pudong skyline at dusk in Shanghai, China
Photo of Suzhou old town in the evening, stylized and filtered to look like an oil painting - a canal, boats, historic houses and chinese lanterns.
Laughing buddha with playful kids
Looking down on the Lingshan Scenic Area and the historic buildings in Wuxi China located in Jiangsu Province.
Sakyamuni, lingshan Buddha in Wuxi,China
The Chinese Temple in Wuxi city
The Grand Buddha statue at Ling Shan is one of the largest Buddha statues in China and also in the world.
Wuxi, Jiangsu Province, Taihu Province, China
ancient pavilion of Hangzhou west lake at dusk, in China
Oriental Dragon boat and Leifeng Pagoda on famous Xihu West Lake with blue sky, Hangzhou, China
panoramic cityscape and traffic of hangzhou at night
beautiful night in shanghai,view from suzhou river
Beautiful Shanghai Pudong skyline at dusk in Shanghai, China

ทัวร์จีน ปีใหม่ Iเซี่ยงไฮ้ – ซูโจว – อู๋ซี – หังโจว 5 วัน 4 คืน BY สายการบินไทย (TG)

Highlight

 เซี่ยงไฮ้ เมืองแห่งเศรษฐกิจ ที่เจริญที่สุดในประเทศจีน

 พระใหญ่หลิงซานต้าฝอ พระพุทธรูปปางยืนที่ใหญ่ที่สุดในโลก

 ล่องเรือทะเลสาบซีหู ทิวทัศน์สวยงาม เสมือนนั่งอยู่บนสวรรค์

 รถไฟอุโมงค์เลเซอร์ รถไฟอุโมงค์รอดใต้แม่น้ำสายแรกของจีน

กายกรรม Shanghai yunfeng acrobatics โชว์ที่สวยงามตระการตา

โรงแรมระดับ 4 ดาว

เมนูพิเศษ เสี่ยวหลงเปา,ซี่โครงหมูอู๋ซี,ขาหมูตงพอ,ไก่ขอทาน,อาหารกวางตุ้ง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePriceDownload
29 ธ.ค. 612 ม.ค. 6233,900 ฿download pdf
รายละเอียดการจอง
ประเภท ราคา/คน ตั๋วเครื่องบิน คน

จำนวนคนทั้งหมด :      ราคารวม :      บาท
วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ – เซี่ยงไฮ้ – ตึกเซี่ยงไฮ้ทาวเวอร์ ( รวมค่าขึ้นตึกชั้นที่ 118 ) – อุโมงค์เลเซอร์ – หาดไว่ทาน
07.30 คณะพร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ประตู 2 – 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ บริโอ ทราเวล คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแด่ทุกท่าน
10.35 ออกเดินทางสู่ นครเซี่ยงไฮ้ โดยเที่ยวบินที่  TG 664
15.50 ถึง สนามบินนานาชาติซั่งไห่ผู่ตง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และรับสัมภาระเรียบร้อย แล้วนำท่านเดินทางสู่  เมืองเซี่ยงไฮ้ เมืองที่เต็มไปด้วยอาคารสถาปัตยกรรมที่มีลวดลายสวยงามตามแบบฉบับยุโรป จน ได้รับขนานนามว่าเป็น “ นครปารีสแห่งตะวันออก ” แล้วนำท่านเดินทางสู่ ตึกเซี่ยงไฮ้ทาวเวอร์     ( รวมค่าขึ้นตึกจุดชมวิวชั้นที่ 118 ) คือตึกระฟ้าที่ตั้งอยู่ในเขตผู่ตง นครเซี่ยงไฮ้ ออกแบบโดย Gensler เซี่ยงไฮ้ทาวเวอร์ คือตึกที่สูงที่สุดในกลุ่มตึกที่ติดกัน 3 หลัง ในเขต ผู่ตง อีกสองตึกคือ จินเหมาทาวเวอร์ และศูนย์การเงินโลกเซี่ยงไฮ้ เซี่ยงไฮ้ทาวเวอร์ในปัจจุบันเป็นตึกที่สูงที่สุดในประเทศจีน และสูงที่สุดอันดับ 2 ของโลก รองจากตึกบุรจญ์เคาะลีฟะฮ์ ในดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ นอกจากนี้ยังมีปล่องลิฟต์ยาวที่สุดในโลก นำท่านเข้าสู่ รถไฟอุโมงค์เลเซอร์  ลอดใต้แม่น้ำหวังผู่   ซึ่งเป็นอุโมงค์สายแรกในประเทศจีน สร้างลึกลงไปจากพื้นแม่น้ำ 9 เมตร ยาว 646.7 เมตร  ใช้เวลาข้ามไปยังอีกฝั่งเพียงแค่ 5 นาที  และสามารถรับส่งนักท่องเที่ยวได้  5,280 คน/ ชั่วโมง  ภายในตกแต่งด้วยแสงเลเซอร์ เป็นรูปต่าง ๆ ทำให้ตื่นตาตื่นใจอย่างมาก แล้วนำท่านเดินทางสู่  หาดไว่ทัน ที่นี้ไม่ใช่ชายหาด แต่เป็นถนนเรียบแม่น้ำย่านเมืองเก่าของมหานคร มีสถาปัตยกรรมแบบตะวันตก เพราะครั้งหนึ่งแถบนี้เคยเป็นเขตเช่าของชาวต่างชาติ  แต่เดิมนั้นบริเวณแห่งนี้ เคยเป็นท่าเรือขนส่งสินค้า และเป็นเขตเช่าของประเทศต่าง ๆ ในสมัยอาณานิคม จุดนี้จึงถือเป็นต้นกำเนิดละครอันลือชื่อเรื่องเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ ถนนแห่งนี้ยังคงมีกลิ่นไอของสมัยอาณานิคมอย่างมาก อาคารสูงตระหง่านซึ่งเป็นศิลปกรรมสไตล์ยุโรป รวมทั้งตึกธนาคารกรุงเทพที่ปักธงไทยปลิวไสวเด่นสง่า
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่พักโรงแรม RAMADA ENCORE PUDONG HOTEL  หรือเทียบเท่า 4 ดาว
วันที่ 2 เซี่ยงไฮ้ – ซูโจว – วัดฉงหยวน (รวมรถราง) – อู๋ซี – พระใหญ่หลิงซาน (รวมรถราง) – ร้านไข่มุก
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ วัดฉงหยวน (รวมรถราง) วัดสร้างใหม่ในเขตซูโจว พื้นที่กว้างใหญ่ เฉพาะตัวอุโบสถมีพื้นที่ 2,400 ตรม.เป็นโบสถ์ที่มีขนาดใหญ่สุดในจีนในปัจจุบัน นำท่านนมัสการเจ้าแม่กวนอิมปิดทอง ที่มีความสูงถึง 33 เมตร เป็นองค์ยืนที่สูงสุดในจีนชมตำหนักและสิ่งก่อสร้างรอบ บริเวณวัด เช่นตำหนักจตุโลกบาล หอกลอง หอระฆัง แล้วนำท่านเดินทางสู่  เมืองอู๋ซี  เมืองโบราณที่สร้างขึ้นเมื่อประมาณ 2,000 ปีก่อน เดิมชื่อ “โหย่วซี” มีความหมายว่า “มีดีบุก” ต่อมาเมื่อราชวงศ์ฮั่นขุดใช้ดีบุกจนหมดแล้ว ชื่อเมืองจึงเปลี่ยนมาเป็น “อู๋ซี” แปลว่า “ไม่มีดีบุก”
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านสู่  วัดหลิงซานต้าฝอ  วัดนี้ตั้งอยู่ที่ภูเขาชื่อเสี่ยวหลิงซาน ชื่อนี้เป็นชื่อที่พระถังซัมจั๋งตั้งให้ เดิมเป็นที่ตั้งของวัดเสียงฉานซื่อ ซึ่งเป็นวัดที่ชื่อดังในสมัยราชวงศ์ถังและซ่ง ปัจจุบันนี้เพื่อฟื้นฟูศาสนาและ
วัฒนธรรมก็เลยได้สร้างวัดหลิงซาน ให้ท่านนมัสการ พระใหญ่หลิงซานต้าฝอ องค์พระพุทธรูปปางยืนที่ทำด้วยทองสัมฤทธิ์กลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลก สูง 88 เมตร หนัก 700 ตัน ตั้งอยู่บนเนินเขาหลิงซาน บนยอดเขาซึ่งใหญ่ติดอันดับ 1 ใน 4 ของเมืองจีน หันหน้าไปสู่ทะเลสาบไท้หู  เป็นสถานที่ที่เหมาะสมตามหลักฮวงจุ้ยของจีน จากนั้นนำท่านแวะ ร้านไข่มุก ให้ท่านเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากไข่มุก เช่น ครีมไข่มุกบำรุงผิว เลือกซื้อฝากญาติมิตรตามอัธยาศัย
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม NOBLE CRAWN HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
วันที่ 3 อู๋ซี – หังโจว – ล่องเรือทะเลสาบซีหู – หมู่บ้านใบชา – ถนนเหอเฟิงเจี่ย
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ หังโจว (ประมาณ 2 ชั่วโมง) จีนมีคำพังเพยกล่าวว่า เบื้องบนมีสวรรค์ เบื้องล่างมี ซู-หัง (ซูโจว-หังโจว) นำท่านล่องเรือ ทะเลสาบซีหู ถือเป็นไข่มุกของเมืองหังโจว มีทิวทัศน์สวยงามสามด้านล้อมรอบด้วยภูเขา เป็นสถานที่ ที่จักรพรรดิเฉียนหลง แห่งราชวงศ์ชิงโปรดปรานเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ ครั้งหนึ่งในศตวรรษที่ 13 มาร์โค โปโล ยอดนักเดินทางชาวอิตาลี ได้มาเยือนที่นี่ และได้กล่าวไว้ว่า เมืองหังโจว เป็นสถานที่ที่สวยงามที่สุดบนพื้นโลก และเปรียบทะเลสาบซีหูว่า “ตัวอยู่ซีหู เสมือนนั่งอยู่บนสวรรค์”
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเยี่ยมชม หมู่บ้านใบชาหลงจิ่ง ซึ่งเป็นใบชาที่มีชื่อเสียงที่สุดชนิดหนึ่งของประเทศจีน จากนั้นนำท่านอิสระช้อปปิ้งที่ ถนนโบราณเหอเฟิงเจีย ถนนคนเดินที่จำลองอาคารบ้านเรือน ร้านค้าโบราณตลอดแนว กว่า 100 ร้าน เช่น ร้านขายชา วัตถุโบราณ ภาพวาดงานศิลป์ และของที่ระลึกพื้นเมืองต่างๆ ซึ่งจะประดับไปด้วยการแขวนโคมไฟจีนสีแดงเจิดจ้าไปทั้งถนน
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 นำท่านเข้าสู่ที่พัก ã โรงแรม HANGZHOU XIAOSHAN HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
วันที่ 4 หังโจว – ร้านผ้าไหม – เซี่ยงไฮ้ – ร้านบัวหิมะ – ถนนนานกิง – โชว์กายกรรม Shanghai yunfeng acrobatics
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
หลังอาหารนำท่านชม ร้านผ้าไหมจีน ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมชั้นเยี่ยมตั้งแต่  1000 กว่าปีที่แล้ว  ชมการสาธิตการเลี้ยงไหม  การทอไหม  และ เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไหมอาทิ  เสื้อผ้า  ผ้าห่ม ปลอกหมอนเป็นต้น จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองเซี่ยงไฮ้ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) นำท่านเดินทางสู่ ร้านนวดฝ่าเท้ายาบัวหิมะ  เป่าซู่ถัง   ซึ่งเป็นต้นตำรับครีมบัวหิมะ ที่มีสรรพคุณรักษาแผลจากไฟไหม้ น้ำร้อนลวก ฯลฯ
กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านช้อปปิ้งย่าน ถนนนานกิง ซึ่งมีความยาวถึง 5 กม. และยังเป็นแหล่งศูนย์กลางสำหรับการช้อปปิ้งที่คึกคักมากที่สุดของนครเชี่ยงไอ้ รวมทั้งห้างสรรพสินค้าใหญ่ชื่อดังกว่า 10 ห้าง ร้านค้าต่าง ๆ ร้านอาหารและศูนย์กลางความบันเทิงมากมาย ที่จะสร้างสีสันและความบันเทิงให้กับผู้ที่มาจับจ่ายบนถนนนานกิง ถนนที่มีชื่อเสียงและคึกครื้นที่สุดของนครเซี่ยงไฮ้
ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านชมกายกรรม   Shanghai yunfeng acrobatics show  เป็นกายกรรมที่ดีที่สุดในปัจจุบัน โชว์อันตระการตา สวยงาม ท่านจะได้ตื่นเต้นเร้าใจไปกับทุกฉากการแสดง
 นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม RAMADA ENCORE PUDONG HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
วันที่ 5 เซี่ยงไฮ้ – ร้านหยก – ตลาดก๊อปปี้เถาเป่า – สุวรรณภูมิ
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
นำท่านแวะชม ร้านหยก ผลิตภัณฑ์หยกนานาชนิด เช่น แหวน กำไล สร้อย ผีชิ่ว ซึ่งเป็นลูกหลานมังกร รุ่นที่ 9 มีพลังอำนาจในการดูดกลืนสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายให้หมดไป มักจะวางหันหน้าออกตัวอาคารหรือห้องเพื่อป้องกันขจัดภยันตรายต่างๆ ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากให้กับคนทางบ้าน แล้วนำท่านเข้าสู่  ตลาดก๊อปปี้เถาเป่า  ตลาดขายสินค้าก๊อปปี้แบรนด์เนม เกรด A และ B ที่มีชื่อเสียงในเซี่ยงไฮ้  มีร้านค้ามากกว่า 300 ร้าน มีจำหน่ายสินค้ามากมาย ตั้งแต่  เสื้อผ้า กระเป๋า แว่นตา รองเท้า และสินค้าแฟชั่น จนกระทั่งอิเล็คโทรนิคต่าง ๆ มากมาย  ให้ท่านได้เพลิดเพลิดกับการช้อปปิ้งตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่าน
กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับ สู่สนามบินเซี่ยงไฮ้ผู่ตง
17.20 ออกเดินทางจาก นครเซี่ยงไฮ้ โดยเที่ยวบินที่ TG 665
21.15 ถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและประทับ

ข้อมูลเพิ่มเติม

month

12-ธันวาคม

บริษัท บริโอ ทราเวล จำกัด

  • 4 อาคารมหธราดล ชั้น 1 ยูนิตเอ ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
  • โทร: 02-676-3663 (PHONE AUTO)
  • เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์: 9:00 - 18:00
  • เปิดบริการ เสาร์: 9:00 - 17:00
briotravel-line bbuddy-line