ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า
ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า
ยอดเขาจินติ่ง (กระเช้า)
สักการะองค์ผู่เสียนทรงช้าง
สักการะองค์ผู่เสียนทรงช้าง
ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก
ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก
ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน
ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน
ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า
ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า
ยอดเขาจินติ่ง (กระเช้า)
สักการะองค์ผู่เสียนทรงช้าง
สักการะองค์ผู่เสียนทรงช้าง
ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก
ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก
ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน
ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน

ทัวร์จีนIเฉิงตู – ง้อไบ๊ – เล่อซาน – หมีแพนด้า 5 วัน 4 คืน BY สายการบินไทยแอร์เวย์ (TG)

Highlight

 องค์ผู่เสียนทรงช้าง  พระพักตร์ 10 ทิศ สูง 48 เมตร พระสมันตภัทรโพธิสัตว์ ทรงประทับอยู่บนหลังช้าง เป็นสัญลักษณ์แห่งความยิ่งใหญ่

 หลวงพ่อโตเล่อซาน  ผาหินแกะสลัก  ซึ่งใช้เวลาสร้างนานถึง 90 ปีพระพักตร์ของหลวงพ่อโตหันออกไปสู่แม่น้ำหมิงเจียงเป็นพระพุทธรูปนั่งที่สกัดเข้าไปในภูเขาที่ใหญ่ที่สุดในโลก สูงถึง 71 เมตร

 ถนนโบราณจินหลี่  ที่นี่มีขายสินค้าพื้นเมือง ของที่ระลึกและขนมต่างๆ

 ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า มีวัตถุประสงค์เพื่อวิจัยพันธุ์สัตว์ป่า เพาะพันธุ์ และอนุรักษ์เพื่อการศึกษา และ ทัศนศึกษา ศูนย์วิจัยแพนด้า

 โชว์เปลี่ยนหน้ากาก ไฮไลท์ของค่ำคืนในเฉิงตู การแสดงศิลปะที่ถ่ายทอดให้เฉพาะกับบุคคลในครอบครัวเท่านั้น ความสามารถในการเปลี่ยนหน้ากากเพียงเสี้ยววินาที

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

 

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePriceDownload
12 เม.ย. 6216 เม.ย. 6230,900 ฿download pdf
รายละเอียดการจอง
ประเภท ราคา/คน ตั๋วเครื่องบิน คน

จำนวนคนทั้งหมด :      ราคารวม :      บาท
วันที่ 1 กรุงเทพฯ – เฉิงตู – เชิงเขาง้อไบ๊
08.00 คณะพร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ประตู 2-3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย แอร์เวย์ อินเตอร์เนชั้นแนล (TG) เจ้าหน้าที่ บริโอ ทราเวล คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแด่ทุกท่าน
10.55 ออกเดินทางสู่ เมืองเฉิงตู โดยเที่ยวบินที่ TG 618
15.05 ถึง สนามบินชวงหลิง เฉิงตู ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อย หลังรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เชิงเขาง้อไบ๊ (เอ๋อเหมยซาน) เอ๋อเหมยแปลว่าคิ้วโก่ง เพราะทิวเขามีลักษณะเหมือนคิ้ว นักพรตในลัทธิเต๋าเริ่มเข้ามาสร้างศาลเจ้าในเทือกเขาแห่งนี้ในศตวรรษที่ 2 หลังจากนั้นศาสนาก็เริ่มเฟื่องฟูมาจนถึงศตวรรษที่ 6 เอ๋อเหมยซานจึงกลายมาเป็น 1 ใน 4 ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ทางพุทธศาสนา (เอ๋อเหมยซาน, อู่ไถซาน, จิ่วหัวซาน, ผู่โถซาน) นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ป่าที่มีความหลากหลายทางพันธุกรรม ของสัตว์ในถิ่นเหนือยุคเก่า คาบเกี่ยวกับถิ่นเอเชียใต้และเอเชียตะวันออก โดยเฉพาะสัตว์หายากในถิ่นเอเชียใต้ เอเชียตะวันออก และกลุ่มที่อาศัยอยู่บนแถบที่ราบสูง ซึ่งมีมาแต่ยุคดึกดำบรรพ์
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม EMEI GARDEN CITY HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
วันที่ 2 ง้อไบ๊ – ยอดเขาจินติ่ง (กระเช้า) – สักการะองค์ผู่เสียนทรงช้าง – วัดหัวจ้าง – วัดเป้ากั๋ว
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านสู่  ยอดเขาจินติ่ง โดยเปลี่ยนรถท้องถิ่นขึ้นภูเขาแล้วนั่งกระเช้าลอยฟ้าขึ้นสู่จุดชมวิวบน ที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 3,077 เมตร  ระหว่างทาง ท่านจะได้สัมผัสกับทัศนียภาพอันงดงามของ เขาง๊อไบ๊ ภูเขาสลับซับซ้อน ที่มีความงดงามดุจสวรรค์ เป็นหนึ่งในสี่ขุนเขาใหญ่ที่เป็นรากฐานของพุทธศาสนาในจีน ตั้งอยู่ทางตอนกลางส่วนใต้ของมณฑลเสฉวน บนพื้นที่คาบเกี่ยวระหว่าง ที่ราบสูงทิเบตกับที่ราบแอ่งกะทะเสฉวน นำท่านนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนเขา องค์ผู่เสียนทรงช้าง (สมัตภัทธโพธิสัตย์) พระพักตร์ 10 ทิศ สูง 48 เมตร พระสมันตภัทรโพธิสัตว์ ทรงประทับอยู่บนหลังช้าง เป็นสัญลักษณ์แห่งความยิ่งใหญ่เปรียบดังเช่น พระโพธิสัตว์ ต้องรับภาระอันหนักอึ้ง ที่จะนำเวไนยสัตว์ให้พ้นจากทุกข์ บรรดาสรรพสัตว์ทั้งหลาย เปรียบดังช้างที่เป็นไปด้วยแรงของกิเลสตัณหา พระโพธิสัตว์ดังควาญช้างซึ่งมีหน้าที่ฝึกปรือให้ช้างนั้นเชื่อง มีความอ่อนโยน และควาญช้างนั้น สามารถนำช้างไปสู่จุดหมายปลายทางได้จากนั้นนำท่านสู่ วัดหัวจ้าง สร้างขึ้นใน สมัยราชวงศ์ตุงฮั่น มีประวัติศาสตร์เกือบ 2พันปี แล้ว เมื่อปี 1972 ได้ ประสบความเสียหายอย่างหนักเนื่องจากไฟไหม้ ปี 2003 ทางการที่เกี่ยวข้องได้ ลงทุน 3 ร้อยล้านหยวนหรือเท่ากับพันห้าร้อยล้านบาท ดำเนินการบูรณปฏิสังขรณ์วัดหัวจ้างอีกครั้ง
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านชม วัดเป้ากั๋ว ซึ่งเป็นวัดที่ใหญ่และสวยงามของภูเขาง๊อไบ๊ มีเดิมชื่อว่า ฮุ่ยจงถัง สร้างขึ้นในสมัย หมิงเพื่อบูชาพระโพธิสัตว์ผู่เสียนโพธิสัตว์แห่งปัญญาผู้สถิตย์ ณ เขาง๊อไบ๊ ผสมผสาน ความเชื่อของ 3 ศาสนาคือ พุทธ เต๋า และลัทธิขงจื๊อ ตั้งอยู่บริเวณด้านล่างของที่ราบฟ้งหวง สูงจากระดับน้ำทะเล 533 เมตร ต่อมารัชสมัยคังซีฮ่องเต้ แห่งราชวงศ์ชิงได้ เปลี่ยนชื่อเป็นวัดเป้ากั๋วมาจนปัจจุบัน ภายในมีโบราณสถานสำคัญคือ ซานเหมิน (ประตูเขา) ตำหนักหมีเล่อ วิหารหลัก และหอพระคัมภีร์ ต่อมาในปี 1983 ถูกจัดเป็นอีกหนึ่งในจำนวนวัดที่สำคัญที่สุดในจีน
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม EMEI GARDEN CITY HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
วันที่ 3 ง้อไบ๊ – เล่อซาน – ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน – เฉิงตู – ศาลเจ้าสามก๊ก – ถนนโบราณจินหลี่
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่  เมืองเล่อซาน ในสมัยโบราณเป็นที่รู้จักกันและโด่งดังในเรื่องของสถานที่ที่มีภูมิทัศน์สวยงามที่สุดในมณฑลเสฉวน  เล่อซานเป็นการผสมผสานระหว่างความเก่าและความใหม่ของการดำรงชีวิตในปัจจุบัน  ระหว่างทางท่านจะได้ชื่นชมกับธรรมชาติสองข้างทางอันอุดมสมบูรณ์ไปด้วยแมกไม้นานาพันธุ์ และชีวิตความเป็นอยู่ของชาวพื้นเมืองซึ่งยังคงรักษาวัฒนธรรมแบบเดิม จากนั้นนำท่านลงเรือผ่านเพื่อชม  หลวงพ่อโตเล่อซาน  ผาหินแกะสลัก ตั้งอยู่ที่จุดบรรจบของแม่น้ำ 3 สาย ซึ่งใช้เวลาสร้างนานถึง 90 ปี โดยหลวงพ่อไท่หง ใช้เงินบริจาคของชาวบ้าน เพื่อเป็นสิริมงคลและปกป้องภัยน้ำท่วมจากแม่น้ำหมิงเจียง มีความยาวกว่า 600 กิโลเมตร พระพักตร์ของหลวงพ่อโตหันออกไปสู่แม่น้ำหมิงเจียงเป็นพระพุทธรูปนั่งที่สกัดเข้าไปในภูเขาที่ใหญ่ที่สุดในโลก สูงถึง 71 เมตร
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางกลับสู่  เมืองเฉิงตู ระหว่างทางให้ท่านผ่อนคลายอิริยาบถ และชมวิวสองข้างทางที่สวยงาม จากนั้นนำท่านสู่  ศาลเจ้าสามก๊ก  สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์จิ๋น ซึ่งควรเรียกว่า ศาลเจ้าขงเบ้ง หรือ สุสานเล่าปี่  เนื่องจากในสมัยสามก๊กนั้น เล่าปี่ เป็นผู้ตั้งราชธานีที่เมืองเฉิงตู โดยมีขงเบ้งเป็นผู้ช่วยบริหาร ทำให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข  เมื่อเล่าปี่สิ้น ประชาชนนับถือขงเบ้งมากกว่าเล่าปี่ จึงสร้างศาลเจ้าขงเบ้งขึ้นมา  แต่ไม่นานผู้ปกครองจีนเห็นว่าไม่ถูกต้อง จึงได้สั่งศาลเจ้าเล่าปี่ ให้มีรูปปั้นของขุนนาง 14 ท่าน และขุนศึก 14 ท่าน อยู่ซ้ายขวาในศาลเจ้า เพื่อให้ขุนพลเหล่านี้จงรักภักดีต่อเล่าปี่ตลอดเวลา  และวางหน้าศาลเจ้าขงเบ้ง ทั้ง ยังให้สร้างสุสานเล่าปี่ไว้ด้านให้สูงกว่าศาลเจ้าขงเบ้งอีกด้วย แล้วนำทุกท่านช้อปปิ้ง ถนนโบราณจินหลี่  ที่นี่มีขายสินค้าพื้นเมือง ของที่ระลึกและขนมต่างๆมากมาย ให้ท่านได้เลือกซื้อกันตามอัธยาศัย
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
วันที่ 4 ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า (รวมรถกอล์ฟ) – ร้านใบชา – ร้านนวดเท้าบัวหิมะ – ซอยกว้างซอยแคบ – ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า สถานที่ที่เป็นองค์กรที่ไม่มีผลประโยชน์ มีวัตถุประสงค์เพื่อวิจัยพันธุ์สัตว์ป่า เพาะพันธุ์ และอนุรักษ์เพื่อการศึกษา และ ทัศนศึกษา ศูนย์วิจัยแพนด้า ตั้งขึ้นในปี 1987  เริ่มจากการช่วยชีวิตแพนด้ายักษ์ 6 ตัว จากป่า โดยเลียนแบบถิ่นที่อยู่ของแพนด้าในป่า เพื่ออำนวยต่อการผสมพันธุ์ และเป็นศูนย์คุ้มครองสัตว์ป่าที่ไม่มีอันตราย อีกทั้งเป็นบ้านของสัตว์ใกล้
ศูนย์พันธุ์หลากหลายสายพันธุ์อื่น ๆ เช่น เสือดาวหิมะ เสือลายเมฆ และแพนด้าแดง จากนั้นนำท่านชม ร้านใบชา ที่ขึ้นชื่อของของจีน ชมศิลปะการชงชาที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว พร้อมเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากใบชาคุณภาพเยี่ยมในราคายุติธรรม
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ร้านนวดฝ่าเท้ายาบัวหิมะ  เป่าซู่ถังซึ่งเป็นต้นตำรับครีมบัวหิมะ ที่มีสรรพคุณรักษาแผลจากไฟไหม้ น้ำร้อนลวก ฯลฯ แล้วนำท่านช้อปปิ้ง ย่านถนนนายพล หรือ ย่านซอยกว้างซอยแคบ ก่อนเคยเป็นที่อาศัยของเหล่าบรรดานายทหารน้อยใหญ่ ได้ปรับปรุงมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ย้อนยุคและสวยงามคลาสสิคมาก ถนนสายนี้มีสินค้าต่างๆมากมายให้ท่านเลือกซื้อกับบรรยากาศถนนโบราณ อิสระให้ท่านช็อปปิ้งตามอัธยาศัย
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนำท่านชม โชว์เปลี่ยนหน้ากาก ไฮไลท์ของค่ำคืนในเฉิงตู การแสดงศิลปะที่ถ่ายทอดให้เฉพาะกับบุคคลในครอบครัวเท่านั้น ความสามารถในการเปลี่ยนหน้ากากเพียงเสี้ยววินาที ทั้งปัจจุบันการแสดงสามารถเปลี่ยนชุดได้อีกด้วย และชมการแสดงเงามือที่พลิ้วไหวและงดงามเป็นอย่างมาก
นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
วันที่ 5 เฉิงตู – ร้านยางพารา – สนามบินสุวรรณภูมิ
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารจานำท่านแวะ ร้านยางพารา ให้ท่านเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากยางพารา เลือกซื้อฝากญาติมิตรตามอัธยาศัย
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ…เมนูตุ๋นยาจีน
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินเฉิงตู
15.30 ออกเดินทางจาก เฉิงตู โดยเที่ยวบินที่ TG 619
17.35 ถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและประทับใจ

ข้อมูลเพิ่มเติม

month

04-เมษายน

บริษัท บริโอ ทราเวล จำกัด

  • 4 อาคารมหธราดล ชั้น 1 ยูนิตเอ ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
  • โทร: 02-676-3663 (PHONE AUTO)
  • เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์: 9:00 - 18:00
  • เปิดบริการ เสาร์: 9:00 - 17:00
briotravel-line bbuddy-line