อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว
อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว
ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า
ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า
โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว
อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว
อุทยานหวงหลง
อุทยานหวงหลง
อุทยานหวงหลง
อุทยานหวงหลง
อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว
อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว
ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า
ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า
โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว
อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว
อุทยานหวงหลง
อุทยานหวงหลง
อุทยานหวงหลง
อุทยานหวงหลง

ทัวร์จีน I เฉิงตู – จิ่วจ้ายโกว – หวงหลง 6 วัน 5 คืน BY สายการบินไทย (TG)

Highlight

ดินแดนแห่งสวรรค์บนดิน “จิ่วจ้ายโกว” ทะเลสาบสีมรกตกว่าร้อยแห่ง
 อุทยานหวงหลง ต้นกำเนิดตำนานมังกรเหลือง แอ่งน้ำแปลกตาสีฟ้าสดใส
  ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ชมความน่ารักอย่างใกล้ชิด
 ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก ต้นตำรับการเปลี่ยนหน้ากากไวเพียงเสี้ยววินาที
 ถนนโบราณจิ่งหลี่  มีขายสินค้าพื้นเมือง ของที่ระลึกและขนมต่างๆ
 ถนนคนเดินชุนซีลู่ ทั้งแบรนด์ต่างประเทศและในประเทศ อาทิ เสื้อผ้า, รองเท้า, เครื่องหนัง, กระเป๋าเดินทาง, นาฬิกา, เกมส์, ของที่ระลึกต่างๆ

พักโรงแรมระดับ 4 ดาว

เมนูพิเศษ  อาหารเสฉวน , อาหารกวางตุ้ง , อาหารสมุนไพรจีน

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePriceDownload
19 ต.ค. 6124 ต.ค. 6136,900 ฿33,900 ฿download pdf
รายละเอียดการจอง
ประเภท ราคา/คน ตั๋วเครื่องบิน คน

จำนวนคนทั้งหมด :      ราคารวม :      บาท
วันที่ 1 กรุงเทพฯ – ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า – โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
07.00 คณะพร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ประตู 2-3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย แอร์เวย์ อินเตอร์เนชั้นแนล (TG) เจ้าหน้าที่ บริโอ ทราเวล คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแด่ทุกท่าน
10.15 ออกเดินทางสู่ เมืองเฉิงตู โดยเที่ยวบินที่ TG 618
14.25 ถึง สนามบินชวงหลิง เฉิงตู ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อย หลังรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว
นำท่านเดินทางสู่ ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้ายักษ์ (นั่งรถไฟฟ้าภายในศูนย์วิจัย) ชมการเพาะพันธุ์หมีแพนด้าพันธุ์ต่างๆ และการอนุบาลหมีแพนด้าตั้งแต่แรกเกิดเพื่ออนุรักษ์ไว้ เพลิดเพลินกับการชมความน่ารักน่าเอ็นดู   ของหมีแพนด้า ซึ่งเป็นสัตว์สงวนหายากมีกำเนิดในมณฑลเสฉวน หมีแพนด้ามีลูกยากเพราะอุณหภูมิ ในร่างกายที่พร้อมจะตั้งท้องมีเพียง 3 วันใน 1 ปี และจะตกลูกครั้งละประมาณ 2 ตัว ตัวที่แข็งแรง  เพียงตัวเดียวเท่านั้นจะอยู่รอด อาหารโปรดของหมีแพนด้าคือไผ่ลูกศรปัจจุบันรัฐบาลจีนได้ใช้หมีแพนด้าเป็นสื่อการผูกมิตรไมตรีกับประเทศต่างๆ
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านชม โชว์เปลี่ยนหน้ากาก ไฮไลท์ของค่ำคืนในเฉิงตู การแสดงศิลปะที่ถ่ายทอดให้เฉพาะกับบุคคลในครอบครัวเท่านั้น ความสามารถในการเปลี่ยนหน้ากากเพียงเสี้ยววินาที ทั้งปัจจุบันการแสดงสามารถเปลี่ยนชุดได้อีกด้วย และชมการแสดงเงามือที่พลิ้วไหวและงดงามเป็นอย่างมาก
เดินทางสู่ที่พัก โรงแรม HUANHUAXI HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
วันที่ 2 เฉิงตู – ทะเลสาบเต๋อซี – ผ่านเมืองโบราณซงพาน – จิ่วจ้ายโกว
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่  จิ่วจ้ายโกว เขตพื้นที่อนุรักษ์ธรรมชาติทางตอนเหนือของ มณฑลเสฉวน มีชื่อเสียงจากน้ำตกหลายระดับชั้นและทะเลสาบที่มีสีสันงดงาม และได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกเมื่อปี พ.ศ. 2535 ระหว่างทางนำท่านชม ทะเลสาบเต๋อซี เป็นทะเลสาบสีเขียวเทอร์คอยซ์  มีความยาวไปตามแอ่งหุบเขา เป็นภูมิภาพอันยิ่ง ใหญ่ตระการตา ผิวน้ำราบเรียบ ปราศจากริ้วคลื่น และสีของทะเลสาบเข้มสดไร้เงาสะท้อน จนดูราวเป็นกระเบื้องยาว ทะเลสาบเต๋อซี เป็นผลพวงจากการเกิดแผ่นดินไหวเมื่อปี พ.ศ. 2478  ซึ่งคราวนั้นได้กลืนสิ่ง ก่อสร้างและทุกสรรพชีวิตให้หายไปในพริบตา
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางผ่าน เมืองเก่าซงพาน เป็นเมืองโบราณมีชื่อเดิมว่า “ซงโจว” เป็นเมืองหน้าด่านที่สำคัญของจีน ตั้งแต่สมัยราชวงค์ฮั่นและราชวงค์ถังเป็นต้นมา ถือเป็นจุดยุทธศาสตร์และการค้าชายแดน จีนและทิเบต ชาวฮั่นจะนำใบชา ข้าวและผ้า ไปแลกม้า วัว หนังและขนสัตว์จากชาวทิเบต ระหว่างทางผ่านท่านจะได้เห็น    ซุ้มประตูกำแพงเมืองโบราณที่สร้างตั้งแต่สมัยราชวงศ์หมิง มีอายุกว่า 500 ปี ทิวทัศน์รอบ ๆ เมืองจะเป็นทิวเขาสูง ภูเขาหิมะแม่น้ำ และนาขั้นบันได จากนั้นนำท่านชม แหล่งผลิตใบชา ที่ขึ้นชื่อชาชนิดต่างๆ ชมศิลปะการชงชาที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว พร้อมเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากใบชาคุณภาพเยี่ยมในราคายุติธรรม แล้วนำท่านเดินทางสู่  จิ่วจ้ายโกว บริเวณปากอุทยานเพื่อพักผ่อน
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม  CELIBRITY HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
วันที่ 3 จิ่วจ้ายโกว – อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว(รวมรถบัสประจำทาง) – โชว์ธิเบต
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องของอาหารโรงแรม
นำท่านสู่ อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว เปลี่ยนขึ้นรถโดยสารของอุทยาน (รวมรถบัสประจำทางของอุทยาน) เพื่อชม มรดกโลก อุทยานแห่งชาติธารสวรรค์ “จิ่วจ้ายโกว” สูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 2,500 เมตร มีอาณาบริเวณถึง 148,260 เอเคอร์ นำท่านสัมผัสกับความงาม ดินแดนที่ธรรมชาติได้เนรมิต ประดุจดั่งแดนสวรรค์ อุทยานจิ่วจ้ายโกว มีชนชาติจั่ง ทั้งหมดเก้าหมู่บ้าน มีแม่น้ำลำธาร มีทะเลสาบใหญ่น้อยมากมาย หลายร้อยกว่าแห่ง ซึ่งชาวท้องถิ่นเรียกว่าลูกทะเล ซึ่งน้ำในทะเลสาบใสสะอาดและสวยงามตระการตา จะเห็นเงาสะท้อนภาพ ของภูเขาและป่าดงดิบท้องฟ้าเป็นสีคราม สัมผัสธรรมชาติบริสุทธิ์ที่ได้รับการดูแลรักษาไว้อย่างดี ชมความงามของทะเลสาบต่าง ๆ  ทุกสถานที่ล้วนเป็นความงามที่ธรรมชาติได้บรรจงสร้างไว้ได้
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารในอุทยานจิ่วจ้ายโกว  (ประเภทบุฟเฟ่ต์เลือกทานตามอัธยาศัย )
นำท่านชม ทะเลสาบยาว ใหญ่ที่สุดในจิ่วจ้ายโกว ยาวกว่า 7 กิโลเมตร อยู่ท่ามกลางขุนเขาในบรรยากาศที่เงียบสงบแต่งดงาม จากนั้นนำท่านชม ทะเลสาบห้าสี เป็นทะเลสาบที่มีสีของน้ำแปลกตาโดยเฉพาะเมื่อยามแสงอาทิตย์ตกกระทบพื้นน้ำ สีของน้ำในทะเลสาบจะเปล่งประกายเป็นสีรุ้งดูงดงาม แล้วชม น้ำตกธารไข่มุก ซึ่งเป็นน้ำตกที่ไหลผ่านถ้ำลำธารใหญ่น้อยที่สลับซับซ้อนดุจดังวังบาดาล โดยมีสายน้ำทอดยาวลดหลั่นกันเป็นระยะทางถึง 310 เมตร โดยไม่ขาดช่วงสายธารส่องประกายระยิบระยับราวกับความงามของเส้นไข่มุก ให้ท่านได้ดื่มด่ำกับธรรมชาติที่สวยสดงดงามได้อย่างเต็มที่ ถึงเวลานัดหมายออกจากอุทยาน ท่านจะได้ชมความงดงามของ ทะเลสาบเสือ ทะเลสาบแรด ทะเลสาบสองมังกร จากนั้นนำท่านชม หมู่บ้านซู่เจิ้ง หมู่บ้านชาวทิเบตที่อาศัยอยู่ในอุทยานจิ่วจ้ายโกว หมายเหตุ การเที่ยวชมในอุทยาน ขึ้นอยู่กับประกาศของอุทยานเป็นหลัก หากแหล่งท่องเที่ยวใดปิดเพื่อซ่อมบำรุง บริษัทของสงวนสิทธิ์มา ณ ที่นี้ โดยคำนึงถึงประโยชน์ และความปลอดภัยของท่านเป็นหลัก
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านชม โชว์ธิเบต  การแสดงการฟ้อนรำของชนกลุ่มน้อยชาวจ้างจู๋ หรือ ชาวทิเบต และชาวเจียง ร่วมสนุกสนานกับการละเล่นและประเพณีต่าง ๆ แสดงถึงความเป็นมาและวัฒนธรรมได้อย่างลึกซึ้ง
นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม  CELIBRITY HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
วันที่ 4 จิ่วจ้ายโกว – อุทยานหวงหลง – เมืองเม่าเสี้ยน
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติหวงหลง ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปี ค.ศ. 1992 ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งต้นกำเนิดตำนานแห่งมังกรเหลือง ซึ่งมีความเกี่ยวพันกับชนชาติจีนมาแต่ครั้งโบราณ ผนวกกับความมหัศจรรย์ของสภาพทางภูมิทัศน์ที่โดดเด่น ของสระน้ำใสสะอาดน้อยใหญ่ที่แวดล้อมด้วยขุนเขาหิมะและโตรกธาร ด้วยผลงานรังสรรค์จากธรรมชาติ ทำให้สถานที่แห่งนี้ได้รับการขนานนามว่า “สระสวรรค์ในแดนดิน” ให้ท่านได้สัมผัสกับธรรมชาติอันงดงาม หมายเหตุ ทัวร์นำท่านเที่ยวหน้าเขาขึ้นลงทางเดียวกันซึ่งต้องใช้การเดินเที่ยวชมทัศนียภาพ (ไม่รวมค่ากระเช้าขึ้น-ลงหวงหลง)
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ เมืองเม่าเสี้ยน ระหว่างทางท่านจะได้พบกับความงามของธรรมชาติที่ท่านสัมผัสจากที่ไหนไม่ได้ ท่านจะได้เห็นวิถีชีวิตของชาวบ้าน และท่านจะได้ผ่านชมตัวอูฐ และจามรี หรือ เหมาหนิว อย่างใกล้ชิด ซึ่งจามรีจะมีทั้งสีขาวและสีดำ และชาวทิเบตเลี้ยงจามรีไว้ใช้แรงงานและเป็นอาหาร ขนของจามรีเป็นสินค้าที่ไทยสั่งเข้ามาสำหรับทำพู่หมวกของทหารรักษาพระองค์
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม MAOXIAN HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
วันที่ 5 เมืองเม่าเสี้ยน – เฉิงตู – ศาลเจ้าสามก๊ก – ถนนโบราณจิ่งหลี่ – ถนนคนเดินชุนซีลู่
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางกลับสู่  เมืองเฉิงตู ระหว่างทางให้ท่านได้ชมทัศนียภาพที่สวยงามตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ร้านนวดฝ่าเท้ายาบัวหิมะ  เป่าซู่ถัง   ซึ่งเป็นต้นตำรับครีมบัวหิมะ ที่มีสรรพคุณรักษาแผลจากไฟไหม้ น้ำร้อนลวก ฯลฯแล้วนำท่านชมเข้าชม ร้านผ้าไหมจีน ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมชั้นเยี่ยมตั้งแต่  1000 กว่าปีที่แล้ว  ชมการสาธิตการเลี้ยงไหม  การทอไหม  และ เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไหมอาทิ  เสื้อผ้า  ผ้าห่ม ปลอกหมอนเป็นต้น
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านสู่  ศาลเจ้าสามก๊ก  สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์จิ๋น ซึ่งควรเรียกว่า ศาลเจ้าขงเบ้ง หรือ สุสานเล่าปี่  เนื่องจากในสมัยสามก๊กนั้น เล่าปี่ เป็นผู้ตั้งราชธานีที่เมืองเฉิงตู โดยมีขงเบ้งเป็นผู้ช่วยบริหาร ทำให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข  เมื่อเล่าปี่สิ้น ประชาชนนับถือขงเบ้งมากกว่าเล่าปี่ จึงสร้างศาลเจ้าขงเบ้งขึ้นมา  แต่ไม่นานผู้ปกครองจีนเห็นว่าไม่ถูกต้อง จึงได้สั่งศาลเจ้าเล่าปี่ ให้มีรูปปั้นของขุนนาง 14 ท่าน และขุนศึก 14 ท่าน อยู่ซ้ายขวาในศาลเจ้า เพื่อให้ขุนพลเหล่านี้จงรักภักดีต่อเล่าปี่ตลอดเวลา  และวางหน้าศาลเจ้าขงเบ้ง ทั้ง ยังให้สร้างสุสานเล่าปี่ไว้ด้านให้สูงกว่าศาลเจ้าขงเบ้งอีกด้วยจากนั้นให้ท่านได้ช้อปปิ้ง ถนนโบราณจิ่หลี่  ที่มีขายสินค้าพื้นเมือง ของที่ระลึกและขนมต่างๆมากมาย ให้ท่านได้เลือกซื้อกันตามอัธยาศัย แล้วนำท่านเดินทางสู่ย่าน ถนนคนเดินชุนซีลู่ ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าต่างๆมากมาย ทั้งแบรนด์ต่างประเทศและในประเทศ อาทิ เสื้อผ้า, รองเท้า, เครื่องหนัง, กระเป๋าเดินทาง, นาฬิกา, เกมส์, ของที่ระลึกต่างๆ ฯลฯ ตามอัธยาศัย
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
เดินทางสู่ที่พัก โรงแรม HUANHUAXI HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
วันที่ 6 เฉิงตู – ช้อปปิ้งย่านซอยกว้างซอยแคบ – สุวรรณภูมิ
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารนำท่านเข้าชม ร้านยางพารา ให้ท่านเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากยางพารา เลือกซื้อฝากญาติมิตรตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง ย่านถนนนายพล หรือ ย่านซอยกว้างซอยแคบ ก่อนเคยเป็นที่อาศัยของเหล่าบรรดานายทหารน้อยใหญ่ ได้ปรับปรุงมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ย้อนยุคและสวยงามคลาสสิคมาก ถนนสายนี้มีสินค้าต่างๆมากมายให้ท่านเลือกซื้อกับบรรยากาศถนนโบราณ อิสระให้ท่านช็อปปิ้งตามอัธยาศัย
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ…เมนูตุ๋นยาจีน
15.30 ออกเดินทางจาก เฉิงตู โดยเที่ยวบินที่ TG 619
17.35 ถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและประทับใจ

ข้อมูลเพิ่มเติม

month

10-ตุลาคม

บริษัท บริโอ ทราเวล จำกัด

  • 4 อาคารมหธราดล ชั้น 1 ยูนิตเอ ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
  • โทร: 02-676-3663 (PHONE AUTO)
  • เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์: 9:00 - 18:00
  • เปิดบริการ เสาร์: 9:00 - 17:00
briotravel-line bbuddy-line