ต๋ากู่ปิงชวน (กระเช้า)
ต๋ากู่ปิงชวน (กระเช้า)
ต๋ากู่ปิงชวน (กระเช้า)
ต๋ากู่ปิงชวน (กระเช้า)
ศูนย์หมีแพนด้า
ศูนย์หมีแพนด้า
โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
ต๋ากู่ปิงชวน (กระเช้า)
ต๋ากู่ปิงชวน (กระเช้า)
ต๋ากู่ปิงชวน (กระเช้า)
ต๋ากู่ปิงชวน (กระเช้า)
ศูนย์หมีแพนด้า
ศูนย์หมีแพนด้า
โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
โชว์เปลี่ยนหน้ากาก

ทัวร์จีนIเฉิงตู – ปี้ผิงกวน – ซงผิงกวน – ต๋ากู่ปิงชวน 6 วัน 4 คืน BY CHINA EASTERN AIRLINES (MU)

Highlight

 อุทยานปี้ผิงโกว เที่ยวชมความงามของอุทยานแห่งนี้ ซึ่งได้ขึ้นชื่อว่าเป็นอุทยานแห่งชาติที่มีความงดงามไม่แพ้ทะเลสาบในอุทยานชื่อดังจิ่วจ้ายโกว

 อุทยานซงผิงโกว  อุทยานนี้รวบรวมเอาความยิ่งใหญ่ ความงดงาม ความพิเศษ ความแปลกใหม่ และความลี้ลับของธรรมชาติ มารวมกันอยู่ใน 3 หุบเขา 9 ทะเลสาบ 40 วิวทิวทัศน์

 อุทยานสวรรค์ภูผาหิมะกาเซียร์ต๋ากู่ปิงชวน  เป็นอุทยานทางธรรมชาติที่ล้ำค่าอีกแห่งของมณฑลเสฉวน ที่มีความงามไม่แพ้อุทยานและทะเลสาบใดๆ

โชว์เปลี่ยนหน้ากาก  ที่ใช้ศิลปะพร้อมความสามารถในการเปลี่ยนหน้ากากแต่ละฉากภายในเสี้ยววินาที

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePriceDownload
24 ก.พ. 621 มี.ค. 6219,999 ฿download pdf
3 มี.ค. 628 มี.ค. 6219,999 ฿download pdf
18 มี.ค. 6223 มี.ค. 6219,999 ฿download pdf
รายละเอียดการจอง
ประเภท ราคา/คน ตั๋วเครื่องบิน คน

จำนวนคนทั้งหมด :      ราคารวม :      บาท
วันที่ 1 กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)
23.50 คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ( ระหว่างประเทศ ) ชั้น 4 ประตู 10 บริเวณ ISLAND-W สายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES (MU) โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวกด้านสัมภาระ และเอกสารให้กับท่าน
วันที่ 2 กรุงเทพฯ – เฉิงตู – อุทยานปี้ผิงโกว (รวมรถอุทยาน+รถแบตเตอรี่) – เม่าเสี้ยน
03.10 เหิรฟ้าสู่ เมืองเฉิงตู โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES เที่ยวบินที่ MU 5036 (บริการอาหารว่างบนเครื่อง)
07.30 เดินทางถึง สนามบินซวงหลิง นครเฉิงตู เมืองหลวงของมณฑลเสฉวนและมีประชากรหนาแน่นที่สุดของประเทศจีน หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านรับประทานอาหารเช้า
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ อุทยานปี้ผิงโกว (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) ให้ท่านได้เปลี่ยนนั่งรถอุทยานและรถแบตเตอรี่ เที่ยวชมความงามของอุทยานแห่งนี้ ซึ่งได้ขึ้นชื่อว่าเป็นอุทยานแห่งชาติที่มีความงดงามไม่แพ้ทะเลสาบในอุทยานชื่อดังจิ่วจ้ายโกว เป็นอุทยานที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาตินิยมมาเที่ยวเป็นจำนวนมาก ให้ท่านถ่ายรูปทะเลสาบที่ใสและมีสีสันที่งดงามดูแล้วคล้ายดั่งมีใครนำกระจกมาวางไว้บนทะเลสาบ ท่านจะเพลิดเพลินกับความงามของทะเลสาบที่ชาวบ้านขนานนามว่า ทะเลสาบมังกรห้าสี
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองเม่าเสี้ยน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) ชุมชนของชาติเชียง ในเขตปกครองตนเองของชาวอาปาสองข้างทางที่ผ่านไปจะราย ล้อมไปด้วยภูเขาสูงตระหง่านและทิวทัศน์ที่งดงามตลอดสองข้างทาง
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ XIQIANGJIAYUAN HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว ****
วันที่ 3 เม่าเสี้ยน – หมู่บ้านชนเผ่าเชียงไป๋สือ – อุทยานซงผิงโกว (รวมรถแบตเตอรี่) – เม่าเสี้ยน
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านสู่ หมู่บ้านชนเผ่าเชียงไป๋สือ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) ก่อนแผ่นดินไหว ปี2008 ที่นี่เคยเป็นหมู่บ้านชนเผ่าเชียงโบราณมาก่อนได้ถูกทำลายในปี2009 และได้สร้างขึ้นใหม่เป็นหมู่บ้านที่รักษาวัฒนธรรมความเป็นอยู่ที่งดงามของเผ่าเชียงซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยเผ่าโบราณแห่งมณฑลเสฉวน
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ อุทยานซงผิงโกว (รวมรถแบตเตอรี่) อุทยานนี้รวบรวมเอาความยิ่งใหญ่ ความงดงาม ความพิเศษ ความแปลกใหม่ และความลี้ลับของธรรมชาติ มารวมกันอยู่ใน 3 หุบเขา 9 ทะเลสาบ 40 วิวทิวทัศน์  นำท่านชม ทะเลสาบยาว (ฉางไห่) ทะเลสาบต้นกก (ฟางไห่) ทะเลสาบหินขาว (ไป๋สือไห่) ทะเลสาบไป๋ล่าไห่ (ช่างไป๋ล่าไห่-เชี่ยไป๋ล่าไห่) ทะเลสาบแห่งความรัก ทะเลสาบ 5 สี สระมรกต ทะเลสาบหมึกสีน้ำเงินเข้ม และน้ำตกธารไข่มุก สวยงดงามไม่แพ้จิ่วจ้ายโกว ดินแดนสวรรค์บนดิน ที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาด สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองเม่าเสี้ยน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) ชุมชนของชาติเชียง ในเขตปกครองตนเองของชาวอาปาสองข้างทางที่ผ่านไปจะราย ล้อมไปด้วยภูเขาสูงตระหง่านและทิวทัศน์ที่งดงามตลอดสองข้างทาง
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ XIQIANGJIAYUAN HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว ****
วันที่ 4 เม่าเสี้ยน – อุทยานภูผาหิมะการ์เซีย ต๋ากู่ปิงชวน (กระเช้า) – เม่าเสี้ยน
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านออกเดินทางสู่ อุทยานสวรรค์ภูผาหิมะกาเซียร์ต๋ากู่ปิงชวน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) เป็นอุทยานทางธรรมชาติที่ล้ำค่าอีกแห่งของมณฑลเสฉวน ที่มีความงามไม่แพ้อุทยานและทะเลสาบใดๆ โดยจุดที่สูงที่สุดมีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 5,286 เมตร เป็นภูผาธารน้ำแข็งที่ศักดิ์สิทธิ์ ชาวบ้านเชื่อว่ามีเทพเจ้าพิทักษ์ภูเขาแห่งนี้อยู่ ทำให้ภูผาแห่งนี้ยังมิเคยมีใครพิชิตยอดเขาได้
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่าน นั่งกระเช้า ชมภูเขาน้ำแข็งหิมะ 3 ลูก ที่เชื่อว่าเป็นสันหลังมังกรที่มีความงดงาม ฉากเบื้องหน้าเป็นภูเขาที่สูงชันตัดกับท้องฟ้าที่มีสีฟ้าครามสดใส และพระอาทิตย์สะท้อนกลาเซียร์คล้ายดั่งภูเขาเงินระยิบระยับสะท้อนเข้าสู่สายตา ดั่งได้นั่งกระเช้าชมภูเขาสวรรค์ที่หาชมได้ยากยิ่งนัก จากนั้นนำท่านสู่ ทะเลสาบต๋ากู่ เป็นทะเลสาบที่สำคัญสุดในอุทยานแห่งนี้ น้ำในทะเลสาบนั้นจะมีสีสันที่แตกต่างกันไปแล้วแต่ช่วงฤดูกาล ในช่วงฤดูร้อนและช่วงใบไม้ผลินั้นน้ำทะเลสาบจะมีสีเขียวเข้มคล้ายดั่งหยกที่จมอยู่ก้นแม่น้ำ ในช่วงใบไม้ร่วงนั้นทะเลสาบจะเต็มไปด้วยสีสันของใบไม้หลากหลายสีที่ร่วงหล่นลงจากต้นมาที่ทะเลสาบ ในช่วงหน้าหนาวจะเป็นสีขาวเต็มไปด้วยหิมะน้ำแข็งที่ดูแล้วคล้ายดั่งยืนอยู่ในยุโรป ไม่เหมือนอยู่ในเมืองจีน  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองเม่าเสี้ยน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง)
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ XIQIANGJIAYUAN HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว ****
วันที่ 5 เม่าเสี้ยน – เฉิงตู – ร้านนวดเท้า (บัวหิมะ) – เมืองโบราณหวงหลงซี – ร้านหมอนยางพารา – โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองเฉิงตู (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) ท่านจะได้สัมผัสธรรมชาติอันงดงามระหว่างการเดินทาง เมืองเฉิงตูตั้งอยู่ที่ก้นกระทะซื่อชวน กลางลุ่มแม่น้ำหมินเจียง ตะวันออกมีเทือกเขาหลงเฉวียน ใกล้กับชลประทานเขื่อนตูเจียงเยี้ยน ซึ่งสร้างบนแม่น้ำหมินเจียง เป็นชลประทานแยกสายน้ำกระจายออกไปเป็นรูปพัดเพื่อทดน้ำเข้าสู่ที่ราบเฉิงตู เมืองนี้จึงเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์จนได้ฉายาว่า “เมืองสวรรค์ของจีน”   อีกทั้งยังมีชื่อเสียงทางประวัติศาสตร์ ก่อนคริสตศักราช 500 กว่าปี  จากนั้นนำท่านแวะ ร้านนวดเท้า ชมการสาธิต การนวดเท้า ซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งในการผ่อนคลายความเครียด ปรับสมดุลให้การไหลเวียนของโลหิตด้วยวิธีธรรมชาติ และท่านยังสามารถชมการสาธิตการรักษาแผลจากไฟไหม้ของโรงงานเป่าฝู่ถังผลิตยา “บัวหิมะ” ที่ขึ้นชื่อที่สุดของเมืองจีน
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเที่ยวชม เมืองโบราณหวงหลงซี ซึ่งเป็นหมู่บ้านโบราณสมัยราชวงศ์หมิง ชมความเก่าแก่แบบดั้งเดิม ซึ่งคงรักษาสภาพไว้จนถึงปัจจุบัน เดี๋ยวนี้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามริมฝั่งแม่น้ำหวงหลงซี มีชาวบ้านมักมาเล่นไพ่นกกระจอก และชิมชากันเป็นกลุ่มๆ ให้เราดูเหมือนในสภาพโบราณจริงๆ นำท่านแวะ ร้านหมอนยางพารา  ให้ท่านได้เลือกซื้อมาฝากคนทางบ้าน
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านชม โชว์เปลี่ยนหน้ากาก ที่ใช้ศิลปะพร้อมความสามารถในการเปลี่ยนหน้ากากแต่ละฉากภายในเสี้ยววินาที โดยที่ไม่สามารถจับตาได้ทัน เป็นการแสดงที่สงวนและสืบทอดกันมาภายในตระกูล หลายชั่วอายุคน ไม่ถ่ายทอดให้บุคคลภายนอกทั่วไป
พักที่ LINGSHANG HUAKAI HOTEL  หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว ****
วันที่ 6 ศูนย์หมีแพนด้า (รวมรถแบตเตอรี่) – ร้านผ้าไหม – ถนนโบราณจินหลี่ – ถนนคนเดินชุนซีลู่ – เฉิงตู – กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่  ศูนย์หมีแพนด้า (รวมรถแบตเตอรี่) ที่นี่มีหมีแพนด้ากว่า 20 ตัว หมีแพนด้าเป็นสัตว์สงวนหายากมีกำเนิดในมณฑลเสฉวน มีลูกยากเพราะอุณหภูมิในร่างกายที่พร้อมจะตั้งท้องมีเพียง 3 วันใน 1 ปี และจะตกลูกครั้งละประมาณ 2 ตัว ตัวที่แข็งแรงเพียงตัวเดียวเท่านั้นจะอยู่รอด อาหารโปรดของหมีแพนด้าคือไผ่ลูกศร รัฐบาลจีนได้ใช้หมีแพนด้าเป็นสื่อการผูกมิตรไมตรีกับประเทศต่างๆ
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ…สมุนไพรจีน
บ่าย นำท่านแวะชม ร้านผ้าไหม ชมวิธีการนำเส้นไหมออกมาผลิตเป็นสินค้าทั้งใช้เครื่องจักร และแรงงานคนชมการดึงใยไหมรังแฝด ( แปลกแต่จริง ) เพื่อมาทำใส้นวมผ้าห่มไหม ซึ่งเหมาะกับการซื้อเป็นทั้งของฝากและใช้เอง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่แหล่งช้อปปิ้ง ถนนโบราณจินหลี่ เป็นถนนคนเดินที่รักษาบรรยากาศสมัยโบราณไว้ได้เป็นอย่างดี มีสินค้าต่างๆมากมายให้ท่านได้ช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย  นำท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินชุนซีลู่ ให้ท่านได้อิสระเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ มากมาย ทั้งแบรนด์ต่างประเทศ และในประเทศ อาทิ เสื้อผ้า, รองเท้า, เครื่องหนัง, กระเป๋าเดินทาง, นาฬิกา, เกมส์, ของที่ระลึกต่างๆ ฯลฯ ตามอัธยาศัย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
23.30 เหิรฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES เที่ยวบินที่ MU 5035
(บริการอาหารว่างบนเครื่อง)
02.05+1 ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ……… K K K K

ข้อมูลเพิ่มเติม

month

02-กุมภาพันธ์, 03-มีนาคม

บริษัท บริโอ ทราเวล จำกัด

  • 4 อาคารมหธราดล ชั้น 1 ยูนิตเอ ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
  • โทร: 02-676-3663 (PHONE AUTO)
  • เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์: 9:00 - 18:00
  • เปิดบริการ เสาร์: 9:00 - 17:00
briotravel-line bbuddy-line