ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า
ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า
ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก
ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก
ชมองค์ผู่เสียนทรงช้าง
ชมองค์ผู่เสียนทรงช้าง
ชมองค์ผู่เสียนทรงช้าง
ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน
ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า
ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า
ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก
ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก
ชมองค์ผู่เสียนทรงช้าง
ชมองค์ผู่เสียนทรงช้าง
ชมองค์ผู่เสียนทรงช้าง
ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน

ทัวร์จีนIเฉิงตู – เล่อซาน – ง้อไบ๊ – หมีแพนด้า 6 วัน 5 คืน BY สายการบินไทยแอร์เวย์(TG)

Highlight

  ศาลเจ้าสามก๊ก สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์จิ๋น ซึ่งควรเรียกว่า ศาลเจ้าขงเบ้ง หรือ สุสานเล่าปี่

 หลวงพ่อโตเล่อซาน  ผาหินแกะสลัก ตั้งอยู่ที่จุดบรรจบของแม่น้ำ 3 สาย ซึ่งใช้เวลาสร้างนานถึง 90 ปี เป็นพระพุทธรูปนั่งที่สกัดเข้าไปในภูเขาที่ใหญ่ที่สุดในโลก

 องค์ผู่เสียนทรงช้าง พระพักตร์ 10 ทิศ สูง 48 เมตร พระสมันตภัทรโพธิสัตว์ ทรงประทับอยู่บนหลังช้าง เป็นสัญลักษณ์แห่งความยิ่งใหญ่

 โชว์เปลี่ยนหน้ากาก ไฮไลท์ของค่ำคืนในเฉิงตู การแสดงศิลปะที่ถ่ายทอดให้เฉพาะกับบุคคลในครอบครัวเท่านั้น

 ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า มีวัตถุประสงค์เพื่อวิจัยพันธุ์สัตว์ป่า เพาะพันธุ์ และอนุรักษ์เพื่อการศึกษา และ ทัศนศึกษา ศูนย์วิจัยแพนด้า 

 ถนนคนเดินชุนซีลู่ เลือกซื้อสินค้าต่างๆมากมาย ทั้งแบรนด์ต่างประเทศและในประเทศ อาทิ เสื้อผ้า, รองเท้า, เครื่องหนัง, ของที่ระลึกต่างๆ ฯลฯ

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePriceDownload
11 เม.ย. 6216 เม.ย. 6232,900 ฿download pdf
รายละเอียดการจอง
ประเภท ราคา/คน ตั๋วเครื่องบิน คน

จำนวนคนทั้งหมด :      ราคารวม :      บาท
วันที่ 1 กรุงเทพฯ – เฉิงตู – ถนนโบราณจินหลี่
07.00 คณะพร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ประตู 2-3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย แอร์เวย์ อินเตอร์เนชั้นแนล (TG) เจ้าหน้าที่ บริโอ ทราเวล คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแด่ทุกท่าน
10.15 ออกเดินทางสู่ เมืองเฉิงตู โดยเที่ยวบินที่ TG 618
14.25 ถึง สนามบินชวงหลิง เฉิงตู ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อย หลังรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว
นำทุกท่านช้อปปิ้ง ถนนโบราณจินหลี่  ที่นี่มีขายสินค้าพื้นเมือง ของที่ระลึกและขนมต่างๆมากมาย ให้ท่านได้เลือกซื้อกันตามอัธยาศัย
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
เดินทางสู่ที่พัก โรงแรม HUANHUAXI HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
วันที่ 2 เฉิงตู – ศาลเจ้าสามก๊ก – เล่อซาน – ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน – เชิงเขาง้อไบ๊
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านสู่  ศาลเจ้าสามก๊ก  สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์จิ๋น ซึ่งควรเรียกว่า ศาลเจ้าขงเบ้ง หรือ สุสานเล่าปี่  เนื่องจากในสมัยสามก๊กนั้น เล่าปี่ เป็นผู้ตั้งราชธานีที่เมืองเฉิงตู โดยมีขงเบ้งเป็นผู้ช่วยบริหาร ทำให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข  เมื่อเล่าปี่สิ้น ประชาชนนับถือขงเบ้งมากกว่าเล่าปี่ จึงสร้างศาลเจ้าขงเบ้งขึ้นมา  แต่ไม่นานผู้ปกครองจีนเห็นว่าไม่ถูกต้อง จึงได้สั่งศาลเจ้าเล่าปี่ ให้มีรูปปั้นของขุนนาง 14 ท่าน และขุนศึก 14 ท่าน อยู่ซ้ายขวาในศาลเจ้า เพื่อให้ขุนพลเหล่านี้จงรักภักดีต่อเล่าปี่ตลอดเวลา  และวางหน้าศาลเจ้าขงเบ้ง ทั้ง ยังให้สร้างสุสานเล่าปี่ไว้ด้านให้สูงกว่าศาลเจ้าขงเบ้งอีกด้วย  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่  เมืองเล่อซาน ในสมัยโบราณเป็นที่รู้จักกันและโด่งดังในเรื่องของสถานที่ที่มีภูมิทัศน์สวยงามที่สุดในมณฑลเสฉวน  เล่อซานเป็นการผสมผสานระหว่างความเก่าและความใหม่ของการดำรงชีวิตในปัจจุบัน  ระหว่างทางท่านจะได้ชื่นชมกับธรรมชาติสองข้างทางอันอุดมสมบูรณ์ไปด้วยแมกไม้นานาพันธุ์ และชีวิตความเป็นอยู่ของชาวพื้นเมืองซึ่งยังคงรักษาวัฒนธรรมแบบเดิม
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนำท่านลงเรือผ่านเพื่อชม  หลวงพ่อโตเล่อซาน  ผาหินแกะสลัก ตั้งอยู่ที่จุดบรรจบของแม่น้ำ 3 สาย ซึ่งใช้เวลาสร้างนานถึง 90 ปี โดยหลวงพ่อไท่หง ใช้เงินบริจาคของชาวบ้าน เพื่อเป็นสิริมงคลและปกป้องภัยน้ำท่วมจากแม่น้ำหมิงเจียง มีความยาวกว่า 600 กิโลเมตร พระพักตร์ของหลวงพ่อโตหันออกไปสู่แม่น้ำหมิงเจียงเป็นพระพุทธรูปนั่งที่สกัดเข้าไปในภูเขาที่ใหญ่ที่สุดในโลก สูงถึง 71 เมตร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เชิงเขาง้อไบ๊ (เอ๋อเหมยซาน) เอ๋อเหมยแปลว่าคิ้วโก่ง เพราะทิวเขามีลักษณะเหมือนคิ้ว นักพรตในลัทธิเต๋าเริ่มเข้ามาสร้างศาลเจ้าในเทือกเขาแห่งนี้ในศตวรรษที่ 2 หลังจากนั้นศาสนาก็เริ่มเฟื่องฟูมาจนถึงศตวรรษที่ 6 เอ๋อเหมยซานจึงกลายมาเป็น 1 ใน 4 ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ทางพุทธศาสนา (เอ๋อเหมยซาน, อู่ไถซาน, จิ่วหัวซาน, ผู่โถซาน) นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ป่าที่มีความหลากหลายทางพันธุกรรม ของสัตว์ในถิ่นเหนือยุคเก่า คาบเกี่ยวกับถิ่นเอเชียใต้และเอเชียตะวันออก โดยเฉพาะสัตว์หายากในถิ่นเอเชียใต้ เอเชียตะวันออก และกลุ่มที่อาศัยอยู่บนแถบที่ราบสูง ซึ่งมีมาแต่ยุคดึกดำบรรพ์
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม EMEI GARDEN CITY HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
วันที่ 3 ง้อไบ๊ – ยอดเขาจินติ่ง (กระเช้า) – ชมองค์ผู่เสียนทรงช้าง – วัดหัวจ้าง – วัดเป้ากั๋ว
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านสู่  ยอดเขาจินติ่ง โดยเปลี่ยนรถท้องถิ่นขึ้นภูเขาแล้วนั่งกระเช้าลอยฟ้าขึ้นสู่จุดชมวิวบน ที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 3,077 เมตร  ระหว่างทาง ท่านจะได้สัมผัสกับทัศนียภาพอันงดงามของ เขาง๊อไบ๊ ภูเขาสลับซับซ้อน ที่มีความงดงามดุจสวรรค์ เป็นหนึ่งในสี่ขุนเขาใหญ่ที่เป็นรากฐานของพุทธศาสนาในจีน ตั้งอยู่ทางตอนกลางส่วนใต้ของมณฑลเสฉวน บนพื้นที่คาบเกี่ยวระหว่าง ที่ราบสูงทิเบตกับที่ราบแอ่งกะทะเสฉวน นำท่านนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนเขา องค์ผู่เสียนทรงช้าง (สมัตภัทธโพธิสัตย์) พระพักตร์ 10 ทิศ สูง 48 เมตร พระสมันตภัทรโพธิสัตว์ ทรงประทับอยู่บนหลังช้าง เป็นสัญลักษณ์แห่งความยิ่งใหญ่เปรียบดังเช่น พระโพธิสัตว์ ต้องรับภาระอันหนักอึ้ง ที่จะนำเวไนยสัตว์ให้พ้นจากทุกข์ บรรดาสรรพสัตว์ทั้งหลาย เปรียบดังช้างที่เป็นไปด้วยแรงของกิเลสตัณหา พระโพธิสัตว์ดังควาญช้างซึ่งมีหน้าที่ฝึกปรือให้ช้างนั้นเชื่อง มีความอ่อนโยน และควาญช้างนั้น สามารถนำช้างไปสู่จุดหมายปลายทางได้จากนั้นนำท่านสู่ วัดหัวจ้าง สร้างขึ้นใน สมัยราชวงศ์ตุงฮั่น มีประวัติศาสตร์เกือบ 2พันปี แล้ว เมื่อปี 1972 ได้ ประสบความเสียหายอย่างหนักเนื่องจากไฟไหม้ ปี 2003 ทางการที่เกี่ยวข้องได้ ลงทุน 3 ร้อยล้านหยวนหรือเท่ากับพันห้าร้อยล้านบาท ดำเนินการบูรณปฏิสังขรณ์วัดหัวจ้างอีกครั้ง
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านชม วัดเป้ากั๋ว ซึ่งเป็นวัดที่ใหญ่และสวยงามของภูเขาง๊อไบ๊ มีเดิมชื่อว่า ฮุ่ยจงถัง สร้างขึ้นในสมัย หมิงเพื่อบูชาพระโพธิสัตว์ผู่เสียนโพธิสัตว์แห่งปัญญาผู้สถิตย์ ณ เขาง๊อไบ๊ ผสมผสาน ความเชื่อของ 3 ศาสนาคือ พุทธ เต๋า และลัทธิขงจื๊อ ตั้งอยู่บริเวณด้านล่างของที่ราบฟ้งหวง สูงจากระดับน้ำทะเล 533 เมตร ต่อมารัชสมัยคังซีฮ่องเต้ แห่งราชวงศ์ชิงได้ เปลี่ยนชื่อเป็นวัดเป้ากั๋วมาจนปัจจุบัน ภายในมีโบราณสถานสำคัญคือ ซานเหมิน (ประตูเขา) ตำหนักหมีเล่อ วิหารหลัก และหอพระคัมภีร์ ต่อมาในปี 1983 ถูกจัดเป็นอีกหนึ่งในจำนวนวัดที่สำคัญที่สุดในจีน
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม EMEI GARDEN CITY HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
วันที่ 4 ง้อไบ๊ – เฉิงตู – ถนนโบราณหวงหลงซี – ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางกลับสู่  เมืองเฉิงตู ระหว่างทางให้ท่านผ่อนคลายอิริยาบถ และชมวิวสองข้างทางที่สวยงาม
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านสู่ เมืองโบราณหวงหลงซี ให้สัมผัสบรรยากาศเก่า ๆ เป็นหมู่บ้านสมัยราชวงศ์หมิง ตั้งอยู่ริมแม่น้ำ หวงหลงซี ในอดีตเคยเป็นเมืองท่าริมน้ำที่มีเรือสัญจรไปมาคับคั่งการค้าขายคึกคักมาก ปัจจุบันยังเหลือให้เห็น บรรยากาศเก่า ๆ ได้ทั่วไป เช่น โรงน้ำชา วัดเก่าแก่ ต้นไม้โบราณ และวิถีชีวิตของชาวบ้านที่มักไปจับกลุ่มเล่น ไพ่นกกระจอก และดื่มน้ำชาใต้ร่มไม้ริมทางน้ำอาคารบ้านเรือนนิยมสร้างบนเสาไม้ขนาดใหญ่ยื่นลงไปในน้ำ กรอบประตูหน้าต่างแกะสลักลวดลายงดงาม พื้นถนนปูด้วยหินคดเคี้ยวไปมา มีต้นไม้ใหญ่ใบครึ้มอายุกว่า 300 ปียืนให้ร่มเงาอยู่หลายต้น เมื่อทัศนียภาพอันสวยงามของเมืองหวงหลงซีได้รับการตีพิมพ์ในนิตยสารฉบับหนึ่ง เมื่อ 10 กว่าปีก่อน ก็กลายเป็นจุดสนใจของนักท่องเที่ยว และเป็นที่ถ่ายทำภาพยนตร์ย้อนยุคอีกหลายเรื่อง
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนำท่านชม โชว์เปลี่ยนหน้ากาก ไฮไลท์ของค่ำคืนในเฉิงตู การแสดงศิลปะที่ถ่ายทอดให้เฉพาะกับบุคคลในครอบครัวเท่านั้น ความสามารถในการเปลี่ยนหน้ากากเพียงเสี้ยววินาที ทั้งปัจจุบันการแสดงสามารถเปลี่ยนชุดได้อีกด้วย และชมการแสดงเงามือที่พลิ้วไหวและงดงามเป็นอย่างมาก
เดินทางสู่ที่พัก โรงแรม HUANHUAXI HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
วันที่ 5 เฉิงตู – ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า – ร้านนวดฝ่าเท้า – ร้านชา – ถนนคนเดินชุนซีลู่
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า สถานที่ที่เป็นองค์กรที่ไม่มีผลประโยชน์ มีวัตถุประสงค์เพื่อวิจัยพันธุ์สัตว์ป่า เพาะพันธุ์ และอนุรักษ์เพื่อการศึกษา และ ทัศนศึกษา ศูนย์วิจัยแพนด้า ตั้งขึ้นในปี 1987  เริ่มจากการช่วยชีวิตแพนด้ายักษ์ 6 ตัว จากป่า โดยเลียนแบบถิ่นที่อยู่ของแพนด้าในป่า เพื่ออำนวยต่อการผสมพันธุ์ และเป็นศูนย์คุ้มครองสัตว์ป่าที่ไม่มีอันตราย อีกทั้งเป็นบ้านของสัตว์ใกล้ศูนย์พันธุ์หลากหลายสายพันธุ์อื่น ๆ เช่น เสือดาวหิมะ เสือลายเมฆ และแพนด้าแดง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ร้านนวดฝ่าเท้ายาบัวหิมะ  เป่าซู่ถัง   ซึ่งเป็นต้นตำรับครีมบัวหิมะ ที่มีสรรพคุณรักษาแผลจากไฟไหม้ น้ำร้อนลวก ฯลฯ
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนำท่านชม ร้านใบชา ที่ขึ้นชื่อของของจีน ชมศิลปะการชงชาที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว พร้อมเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากใบชาคุณภาพเยี่ยมในราคายุติธรรม แล้วนำท่านเดินทางสู่ย่าน ถนนคนเดินชุนซีลู่ ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าต่างๆมากมาย ทั้งแบรนด์ต่างประเทศและในประเทศ อาทิ เสื้อผ้า, รองเท้า, เครื่องหนัง, กระเป๋าเดินทาง, นาฬิกา, เกมส์, ของที่ระลึกต่างๆ ฯลฯ ตามอัธยาศัย
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
เดินทางสู่ที่พัก โรงแรม HUANHUAXI HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
วันที่ 6 เฉิงตู – ร้านยางพารา – สนามบินสุวรรณภูมิ
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารนำท่านแวะชม ร้านยางพารา ให้ท่านเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากยางพารา เลือกซื้อฝากญาติมิตรตามอัธยาศัย
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ…เมนูตุ๋นยาจีน
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินเฉิงตู
15.30 ออกเดินทางจาก เฉิงตู โดยเที่ยวบินที่ TG 619
17.35 ถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและประทับใจ

ข้อมูลเพิ่มเติม

month

04-เมษายน

บริษัท บริโอ ทราเวล จำกัด

  • 4 อาคารมหธราดล ชั้น 1 ยูนิตเอ ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
  • โทร: 02-676-3663 (PHONE AUTO)
  • เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์: 9:00 - 18:00
  • เปิดบริการ เสาร์: 9:00 - 17:00
briotravel-line bbuddy-line