หาดไว่ทัน
สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดีสนีย์แลนด์ (รวมบัตรเข้า)
สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดีสนีย์แลนด์ (รวมบัตรเข้า)
สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดีสนีย์แลนด์ (รวมบัตรเข้า)
สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดีสนีย์แลนด์ (รวมบัตรเข้า)
หาดไว่ทัน
พระใหญ่หลิงซาน (รวมรถราง)
พระใหญ่หลิงซาน (รวมรถราง)
หาดไว่ทัน
สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดีสนีย์แลนด์ (รวมบัตรเข้า)
สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดีสนีย์แลนด์ (รวมบัตรเข้า)
สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดีสนีย์แลนด์ (รวมบัตรเข้า)
สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดีสนีย์แลนด์ (รวมบัตรเข้า)
หาดไว่ทัน
พระใหญ่หลิงซาน (รวมรถราง)
พระใหญ่หลิงซาน (รวมรถราง)

ทัวร์จีนIเซี่ยงไฮ้ – ดีสนีย์แลนด์ 5 วัน 4 คืน BY สายการบินไทย (TG)

Highlight

 วัดหลิงซานต้าฝอ  เป็นวัดที่ชื่อดังในสมัยราชวงศ์ถังและซ่ง

 ตึกเซี่ยงไฮ้ทาวเวอร์ ( รวมค่าขึ้นตึกจุดชมวิวชั้นที่ 118 ) คือตึกระฟ้าที่ตั้งอยู่ในเขตผู่ตง  คือตึกที่สูงที่สุดในกลุ่มตึกที่ติดกัน 3 หลัง ในเขต ผู่ตง

 SHANGHAI DISNEYLAND เซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ ในสวนสนุกจะไฮไลต์ด้วย Enchanted Storybook Castle ปราสาทดิสนีย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก และมีทั้งหมด 6 ธีมพาร์คด้วยกัน

 ตลาดเถาเป่า  ตลาดขายสินค้าก๊อปปี้แบรนด์เนม เกรด A และ B ที่มีชื่อเสียงในเซี่ยงไฮ้  มีร้านค้ามากกว่า 300 ร้าน

 ถนนนานกิง ซึ่งมีความยาวถึง 5 กม. และยังเป็นแหล่งศูนย์กลางสำหรับการช้อปปิ้งที่คึกคักมากที่สุดของนครเชี่ยงไอ้ รวมทั้งห้างสรรพสินค้าใหญ่ชื่อดังกว่า 10 ห้าง ร้านค้าต่าง ๆ

เมนูพิเศษ เสี่ยวหลงเปา , ซี่โครงหมูอู๋ซี , ไก่แดงเซี่ยงไฮ้ ,เมนูกุ้งมังกร

โรงแรมระดับ 4 ดาว

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

 

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePriceDownload
12 เม.ย. 6216 เม.ย. 6230,900 ฿download pdf
13 เม.ย. 6217 เม.ย. 6230,900 ฿download pdf
รายละเอียดการจอง
ประเภท ราคา/คน ตั๋วเครื่องบิน คน

จำนวนคนทั้งหมด :      ราคารวม :      บาท
วันที่  1 สนามบินสุวรรณภูมิ – เซี่ยงไฮ้ – ซูโจว
07.30 คณะพร้อมกันที่  สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ประตู 2 – 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย  เจ้าหน้าที่ บริโอ ทราเวล คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแด่ทุกท่าน
10.35 ออกเดินทางสู่ นครเซี่ยงไฮ้ โดยเที่ยวบินที่  TG 664
15.50 ถึง สนามบินนานาชาติซั่งไห่ผู่ตง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว
นำท่านเดินทางสู่  เมืองซูโจว  เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งสาวงามอีกทั้งเป็นเมืองที่งดงามมากจนได้รับฉายาว่า “เมืองสวรรค์ในโลกมนุษย์”
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่พัก โรงแรม SUZHOU NAN YA HOTEL  หรือเทียบเท่า 4 ดาว
วันที่  2 ซูโจว – วัดฉงหยวน (รวมรถราง) – อู๋ซี – พระใหญ่หลิงซาน (รวมรถราง) – ร้านไข่มุก
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนำท่านชม วัดฉงหยวน (รวมรถราง) วัดสร้างใหม่ในเขตซูโจว พื้นที่กว้างใหญ่ เฉพาะตัวอุโบสถมีพื้นที่ 2,400 ตรม.เป็นโบสถ์ที่มีขนาดใหญ่สุดในจีนในปัจจุบัน นำท่านนมัสการเจ้าแม่กวนอิมปิดทอง ที่มีความสูงถึง 33 เมตร เป็นองค์ยืนที่สูงสุดในจีนชมตำหนักและสิ่งก่อสร้างรอบ บริเวณวัด เช่นตำหนักจตุโลกบาล หอกลอง หอระฆัง แล้วนำท่านเดินทางสู่  เมืองอู๋ซี  เมืองโบราณที่สร้างขึ้นเมื่อประมาณ 2,000 ปีก่อน เดิมชื่อ “โหย่วซี” มีความหมายว่า “มีดีบุก” ต่อมาเมื่อราชวงศ์ฮั่นขุดใช้ดีบุกจนหมดแล้ว ชื่อเมืองจึงเปลี่ยนมาเป็น “อู๋ซี” แปลว่า “ไม่มีดีบุก”
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านสู่  วัดหลิงซานต้าฝอ  วัดนี้ตั้งอยู่ที่ภูเขาชื่อเสี่ยวหลิงซาน ชื่อนี้เป็นชื่อที่พระถังซัมจั๋งตั้งให้ เดิมเป็นที่ตั้งของวัดเสียงฉานซื่อ ซึ่งเป็นวัดที่ชื่อดังในสมัยราชวงศ์ถังและซ่ง ปัจจุบันนี้เพื่อฟื้นฟูศาสนาและวัฒนธรรมก็เลยได้สร้างวัดหลิงซาน ให้ท่านนมัสการ พระใหญ่หลิงซานต้าฝอ องค์พระพุทธรูปปางยืนที่ทำด้วยทองสัมฤทธิ์กลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลก สูง 88 เมตร หนัก 700 ตัน ตั้งอยู่บนเนินเขาหลิงซาน บนยอดเขาซึ่งใหญ่ติดอันดับ 1 ใน 4 ของเมืองจีน หันหน้าไปสู่ทะเลสาบไท้หู  เป็นสถานที่ที่เหมาะสมตามหลักฮวงจุ้ยของจีน
จากนั้นนำท่านแวะ ร้านไข่มุก ให้ท่านเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากไข่มุก เช่น ครีมไข่มุกบำรุงผิว เลือกซื้อฝากญาติมิตรตามอัธยาศัย
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม NOBLE CROWN HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
วันที่  3 อู๋ซี – เซี่ยงไฮ้ – หาดไว่ทัน – ถนนนานกิง – ร้านบัวหิมะ – ตึกเซี่ยงไฮ้ทาวเวอร์ (รวมค่าขึ้นตึกชั้นที่ 118) – ร้านผ้าไหมจีน – ชมโชว์ Shanghai yunfeng acrobatics
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองเซี่ยงไฮ้ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) เมืองที่เต็มไปด้วยอาคารสถาปัตยกรรมที่มีลวดลายสวยงามตามแบบฉบับยุโรป จน ได้รับขนานนามว่าเป็น “ นครปารีสแห่งตะวันออก ”  แล้วนำท่านเดินทางสู่  หาดไว่ทัน ที่นี้ไม่ใช่ชายหาด แต่เป็นถนนเรียบแม่น้ำย่านเมืองเก่าของมหานคร มีสถาปัตยกรรมแบบตะวันตก เพราะครั้งหนึ่งแถบนี้เคยเป็นเขตเช่าของชาวต่างชาติ  แต่เดิมนั้นบริเวณแห่งนี้ เคยเป็นท่าเรือขนส่งสินค้า และเป็นเขตเช่าของประเทศต่าง ๆ ในสมัยอาณานิคม จุดนี้จึงถือเป็นต้นกำเนิดละครอันลือชื่อเรื่องเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ ถนนแห่งนี้ยังคงมีกลิ่นไอของสมัยอาณานิคมอย่างมาก อาคารสูงตระหง่านซึ่งเป็นศิลปกรรมสไตล์ยุโรป รวมทั้งตึกธนาคารกรุงเทพที่ปักธงไทยปลิวไสวเด่นสง่า จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งย่าน ถนนนานกิง ซึ่งมีความยาวถึง 5 กม. และยังเป็นแหล่งศูนย์กลางสำหรับการช้อปปิ้งที่คึกคักมากที่สุดของนครเชี่ยงไอ้ รวมทั้งห้างสรรพสินค้าใหญ่ชื่อดังกว่า 10 ห้าง ร้านค้าต่าง ๆ ร้านอาหารและศูนย์กลางความบันเทิงมากมาย ที่จะสร้างสีสันและความบันเทิงให้กับผู้ที่มาจับจ่ายบนถนนนานกิง ถนนที่มีชื่อเสียงและคึกครื้นที่สุดของนครเซี่ยงไฮ้ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ร้านนวดฝ่าเท้ายาบัวหิมะ  เป่าซู่ถัง   ซึ่งเป็นต้นตำรับครีมบัวหิมะ ที่มีสรรพคุณรักษาแผลจากไฟไหม้ น้ำร้อนลวก ฯลฯ
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
แล้วนำท่านเดินทางสู่ ตึกเซี่ยงไฮ้ทาวเวอร์ ( รวมค่าขึ้นตึกจุดชมวิวชั้นที่ 118 ) คือตึกระฟ้าที่ตั้งอยู่ในเขตผู่ตง นครเซี่ยงไฮ้ ออกแบบโดย Gensler เซี่ยงไฮ้ทาวเวอร์ คือตึกที่สูงที่สุดในกลุ่มตึกที่ติดกัน 3 หลัง ในเขต ผู่ตง อีกสองตึกคือ จินเหมาทาวเวอร์ และศูนย์การเงินโลกเซี่ยงไฮ้ เซี่ยงไฮ้ทาวเวอร์ในปัจจุบันเป็นตึกที่สูงที่สุดในประเทศจีน และสูงที่สุดอันดับ 2 ของโลก รองจากตึกบุรจญ์เคาะลีฟะฮ์ ในดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ นอกจากนี้ยังมีปล่องลิฟต์ยาวที่สุดในโลก จากนั้นนำท่านชมเข้าชม ร้านผ้าไหมจีน ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมชั้นเยี่ยมตั้งแต่  1000 กว่าปีที่แล้ว  ชมการสาธิตการเลี้ยงไหม  การทอไหม  และ เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไหมอาทิ  เสื้อผ้า  ผ้าห่ม ปลอกหมอนเป็นต้น
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านชมกายกรรม   Shanghai yunfeng acrobatics show  เป็นกายกรรมที่ดีที่สุดในปัจจุบัน โชว์อันตระการตา สวยงาม ท่านจะได้ตื่นเต้นเร้าใจไปกับทุกฉากการแสดง
นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม RAMADA ANCORE PUDONG HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
วันที่  4 อู๋ซี – เซี่ยงไฮ้ – สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดีสนีย์แลนด์ (รวมบัตรเข้า)
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ดินแดนแห่งความฝัน SHANGHAI DISNEYLAND เซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ แห่งนี้เป็นสวนสนุกแห่งที่ 6 ของดิสนีย์แลนด์ทั่วโลก มีขนาดใหญ่อันดับ 2 ของโลก รองจากดิสนีย์แลนด์ในออร์แลนโด รัฐฟลอริดา สหรัฐฯ และเป็นสวนสนุกดิสนีย์แลนด์แห่งที่ 3 ในเอเชีย ตั้งอยู่ในเขตฉวนซา ใกล้กับแม่น้ำหวงผู่ และสนามบินผู่ตง สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์มีขนาดใหญ่กว่าฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ถึง 3 เท่าเลยล่ะ ใช้เวลาร่วม 5 ปีในการก่อสร้าง โดยใช้งบทั้งสิ้นราว 5.5 พันล้านเหรียญ หรือราว 180,000 ล้านบาท สวนสนุกแห่งนี้เป็นทรัพย์สินของดิสนีย์ร้อยละ 43 ที่เหลือเป็นของ ซั่งไห่ เสิ่นตี้ กรุ๊ป กิจการรัฐวิสาหกิจจีน รวมถึงภาคส่วนต่างๆ ที่อัดฉีดเงินสนับสนุนเพื่อช่วยกันแสวงหาผลกำไรในอนาคต  ในสวนสนุกจะไฮไลต์ด้วย Enchanted Storybook Castle ปราสาทดิสนีย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก และมีทั้งหมด 6 ธีมพาร์คด้วยกัน ทั้ง Adventure Isle, Mickey Avenue, Gardens of Imagination, Tomorrowland, Treasure Cove และ Fantasyland มีสารพัดเครื่องเล่นหวาดเสียว และแหล่งรวมความบันเทิงที่น่าสนใจ  ในส่วนของโรงแรมจะมี The Shanghai Disneyland Hotel เป็นโรงแรมที่ได้รับแรงบันดาลใจจากศิลปะสมัยใหม่ที่มีกลิ่นอายของมนตร์ขลัง ดิสนีย์ และอีกโรงแรมชื่อ Toy Story Hotel ตกแต่งด้วยของเล่นจากการ์ตูนดิสนีย์เรื่อง Toy Story ดูน่ารักไม่แพ้กัน ที่ Disneytown ก็จะรวมแหล่งช้อปปิ้ง แหล่งทานอาหาร และความบันเทิงต่างๆ อาทิ Walt Disney Grand Theatre โรงละครบรอดเวย์แห่งแรกของจีนที่เคยฉายเรื่อง Lion King ด้านโซน Wishing Star Park ก็จะเป็นสวนพฤกษชาติสวยงามขนาด 40 เอเคอร์ มีทางเดินเลียบทะเลสาบที่ส่องไฟกะพริบอย่างเว่อร์วัง เหมาะกับคนรักธรรมชาติ
*** อิสระรับประทานอาหารกลางวันและอาหารค่ำตามอัธยาศัย ***
นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม RAMADA ANCORE PUDONG HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
วันที่  5 เซี่ยงไฮ้ – ร้านหยก – ตลาดก๊อปปี้เถาเป่า – สุวรรณภูมิ
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
หลังอาหารนำท่านแวะชม ร้านหยก ผลิตภัณฑ์หยกนานาชนิด เช่น แหวน กำไล สร้อย ผีชิ่ว ซึ่งเป็นลูกหลานมังกร รุ่นที่ 9 มีพลังอำนาจในการดูดกลืนสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายให้หมดไป มักจะวางหันหน้าออกตัวอาคารหรือห้องเพื่อป้องกันขจัดภยันตรายต่างๆ ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากให้กับคนทางบ้าน จากนั้นนำท่านสู่  ตลาดเถาเป่า  ตลาดขายสินค้าก๊อปปี้แบรนด์เนม เกรด A และ B ที่มีชื่อเสียงในเซี่ยงไฮ้  มีร้านค้ามากกว่า 300 ร้าน มีจำหน่ายสินค้ามากมาย ตั้งแต่  เสื้อผ้า กระเป๋า แว่นตา รองเท้า และสินค้าแฟชั่น จนกระทั่งอิเล็คโทรนิคต่าง ๆ มากมาย  ให้ท่านได้เพลิดเพลิดกับการช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับ สู่สนามบินเซี่ยงไฮ้ผู่ตง
17.20 ออกเดินทางจาก นครเซี่ยงไฮ้ โดยเที่ยวบินที่ TG 665
21.15 ถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและประทับ

ข้อมูลเพิ่มเติม

month

04-เมษายน

บริษัท บริโอ ทราเวล จำกัด

  • 4 อาคารมหธราดล ชั้น 1 ยูนิตเอ ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
  • โทร: 02-676-3663 (PHONE AUTO)
  • เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์: 9:00 - 18:00
  • เปิดบริการ เสาร์: 9:00 - 17:00
briotravel-line bbuddy-line