สะพานแก้วจางเจียเจี้ย
จางเจียเจี้ย
เมืองโบราณฟ่งหวง
จางเจียเจี้ย
สะพานแก้วจางเจียเจี้ย
จางเจียเจี้ย
เมืองโบราณฟ่งหวง
จางเจียเจี้ย

ทัวร์จีนI จางเจียเจี้ย ขนมจีบหอยเชลล์ เขาอวตาร 4 วัน 3 คืน BY สายการบินไชนาเซาเทิร์น (CZ)

Highlight

ฟ่งหวง เมืองที่ขึ้นอยู่กับเขตปกครองตนเองของชนเผ่าน้อยถูเจีย

ลำน้ำถัวเจียง ล่องเรือชมบ้านเรือนลักษณะการก่อสร้างแบบจีนโบราณสองฟากฝั่งแม่น้ำ

อุทยานจางเจียเจี้ย อุทยานที่ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกธรรมชาติ

สะพานแก้วจางเจียเจี้ย สะพานแก้วที่ยาวและสูงที่สุดในโลก 

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePriceDownload
5 ก.ค. 628 ก.ค. 6216,899 ฿download pdf
26 ก.ค. 6229 ก.ค. 6217,899 ฿download pdf
13 ส.ค. 6216 ส.ค. 6216,899 ฿download pdf
15 ส.ค. 6218 ส.ค. 6216,899 ฿download pdf
23 ส.ค. 6226 ส.ค. 6216,899 ฿download pdf
รายละเอียดการจอง
ประเภท ราคา/คน ตั๋วเครื่องบิน คน

จำนวนคนทั้งหมด :      ราคารวม :      บาท
วันที่ 1 กรุงเทพฯ-จางเจียเจี้ย-ฟ่งหวง-เมืองโบราณฟ่งหวง-ล่องเรือลำน้ำถัวเจียง
01.30 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ชั้น 4 ประตู 9 บริเวณ ISLAND-U สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE (CZ) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับท่าน
04.20 น.  เหิรฟ้าสู่ เมืองจางเจียเจี้ย ประเทศจีน เที่ยวบินที่ CZ606 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
08.45 น. เดินทางถึง สนามบินเหอฮัว เมืองจางเจียเจี้ย อุทยานมรดกโลกตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของจีนและได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกธรรมชาติในปี ค.ศ.1992 หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองฟ่งหวง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) เมืองที่ขึ้นอยู่กับเขตปกครองตนเองของชนเผ่าน้อยถูเจีย ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของมณฑลหูหนาน จากนั้นนำท่านชม เมืองโบราณฟ่งหวง เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวระดับ 5A ตั้งอยู่ริมแม่น้ำถัว สร้างในราชวงศ์ถัง จุดเด่นคือ กำแพงโบราณ นอกจากนี้ยังมีโบราณสถานและโบราณวัตถุทางด้านวัฒนธรรมอันล้ำค่าที่ตกทอดมาจากราชวงศ์หมิงและชิงหลายร้อยแห่ง
ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (2)
นำท่าน ล่องเรือลำน้ำถัวเจียง ชมบ้านเรือนสองฟากฝั่งแม่น้ำที่มีลักษณะการก่อสร้างแบบจีนโบราณสร้างในสมัยราชวงศ์หมิงและชิง
 พักที่ JIANG TIAN DUJIACUN HOTEL 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
วันที่ 2 ฟ่งหวง-จางเจียเจี้ย-ร้านนวดเท้า-พิพิธภัณฑ์จางเจียเจี้ย-ร้านผ้าไหม-จิตรกรรมภาพวาดทราย
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)
นำท่านเดินทางสู่ จางเจียเจี้ย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) อุทยานมรดกโลกตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของจีน และได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกธรรมชาติในปี ค.ศ.1992
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ ร้านนวดเท้า ชมการสาธิต การนวดเท้า ซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งในการผ่อนคลายความเครียด ปรับสมดุลให้การไหลเวียนของโลหิตด้วยวิธีธรรมชาติ นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์จางเจียเจี้ย ภายในพิพิธภัณฑ์จะแสดงเกี่ยวกับประวัติและความเป็นมาของเมืองจางเจียเจี้ย นอกจากนั้นยังมีซากดึกดำบรรพ์ของหินและฟอสซิลมากมายให้ท่านได้ชม นำท่านสู่ ร้านผ้าไหม ให้ท่านได้เลือกชมเลือกซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ผลิตด้วยผ้าไหม จากนั้นนำท่านชม จิตรกรรมภาพวาดทราย สถานที่ซึ่งจัดแสดงภาพวาดของหลี่จวินเซิง ซึ่งเป็นผู้ที่ริเริ่มศิลปะแบบใหม่ จิตรกรรมที่รังสรรค์ขึ้นมา ล้วนได้รับรางวัลและการยกย่องมากมายหลายปี จนเป็นที่เลื่องลือไปทั่วโลก
ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (5) เมนูพิเศษ !! อาหารไทย
 พักที่ ZHANGJIAJIE TIAN ZI HOTEL4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
วันที่ 3 ร้านหยก-อุทยานจางเจียเจี้ย(ขึ้น-ลงด้วยลิฟท์แก้ว)-เขาอวตาร-สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง- ร้านยางพารา
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)
นำท่านเดินทางสู่ ร้านหยก ซึ่งเป็นเครื่องประดับนำโชค ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากล้ำค่า นำท่านเดินทางสู่ อุทยานจางเจียเจี้ย เปลี่ยนนั่งรถอุทยาน นำท่านขึ้น เขาเทียนจื่อซาน ด้วย ลิฟท์แก้วไป่หลง แห่งแรกของเอเชียสูง 326 เมตร นำท่านชม สะพานใต้ฟ้าอันดับ1 ที่มีทัศนียภาพสวยงามรายล้อมด้วยหมู่ขุนเขา ซึ่งภาพยนตร์ฮอลลีวู้ดชื่อดังเรื่อง อวตาร ได้นำวิวบางส่วนของขุนเขามาเป็นฉากในการถ่ายทำ ท่านจะได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันสวยงาม สมควรแก่เวลานำท่านลงจากเขาด้วย ลิฟท์แก้วไป่หลง
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)
บ่าย นําท่านเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ ร้านยางพารา แปรรูปทางการเกษตรและอุตสาหกรรมจากยางพารา
ท่านสามารถซื้อ Option เสริมที่น่าสนใจได้ดังนี้..
• ล่องเรือชมทะเลสาบเป่าเฟิงหู ซึ่งเป็นทะเลสาบบนเขาสูงที่หาได้ยาก รายล้อมด้วยยอดเขาและพรรณไม้นานาชนิด ยากที่จะแยกได้ว่าน้ำอยู่ในภูเขาหรือภูเขากันแน่
**ค่าใช้จ่าย ติดต่อสอบถามข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าที่และชำระเงินกับไกด์ท้องถิ่น**
ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (8) เมนูพิเศษ !! ปิ้งย่างสไตล์เกาหลี
ท่านสามารถซื้อ Option เสริมที่น่าสนใจได้ดังนี้..
โชว์นางจิ้งจอกขาว การแสดงที่ถือว่าครบครันด้วยอารมณ์ต่างๆ ชวนให้เคลิบเคลิ้มไปกับการแสดง เป็นการแสดงบทเกี่ยวกับความรักของนางพญาจิ้งจอกขาวที่มีต่อชายผู้เป็นที่รัก
**ติดต่อสอบถามข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าที่และชำระเงินกับไกดท้องถิ่น**
 พักที่ ZHANGJIAJIE TIAN ZI HOTEL4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
วันที่ 4 สะพานแก้วจางเจียเจี้ย-ถนนช้อปปิ้งจางเจียเจี้ย-จางเจียเจี้ย-กรุงเทพฯ
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (9)
นำท่านพิสูจน์ความกล้ากับ สะพานแก้วจางเจียเจี้ย ที่ยาวและสูงที่สุดในโลก สามารถรองรับคนได้มากถึง 800 คน อีกทั้งสะพานแห่งนี้มีความยาว 430 เมตร กว้าง 6 เมตร สูง 300 เมตร เชื่อมสองหน้าผา
** หมายเหตุ** หากสะพานแก้วปิด ไม่สามารถเข้าไปเที่ยวชมได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (10) เมนูพิเศษ !!  ซุปเห็ด
บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถนนช้อปปิ้งจางเจียเจี้ย ซึ่งเป็นแหล่งช้อปปิ้งของชาวพื้นเมืองจางเจียเจี้ย ให้ท่านได้ช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าต่างๆ ตามอัธยาศัย
ท่านสามารถซื้อ Option เสริมที่น่าสนใจได้ดังนี้..
เขาเทียนเหมินซาน ขึ้นเขาโดยการนั่งกระเช้า (ใช้เวลาประมาณ 40 นาที) เป็นกระเช้าที่มีความยาวที่สุดในโลก ท่านจะได้ท้าทายกับความสูงสุดหวาดเสียวบน ทางเดินกระจก (รวมผ้าหุ้มรองเท้า) ที่มีระยะทาง 60 เมตร ถือเป็นการท้าทายนักท่องเที่ยวที่อยากมาสัมผัสทิวทัศน์อันงดงามบนเขาเทียนเหมินซาน จากนั้นนำท่านลงบันไดเลื่อนสู่ ถ้ำประตูสวรรค์ ให้ท่านถ่ายรูปชมความงาม สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางลงจากเขาด้วย รถอุทยาน
** หมายเหตุ ** อาจจะเปลี่ยนแปลง เป็นนั่งรถอุทยาน + ขึ้นบันไดเลื่อน + ลงกระเช้า เพื่อความสะดวกแก่ลูกค้าที่จะไม่ต้องรอคิวนานหรือหากบันไดเลื่อนประกาศปิด การเที่ยวต้องเป็นขึ้น+ลงกระเช้า ทั้งนี้ทางบริษัทจะเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมอย่างใดอย่างหนึ่ง // และในส่วนการนั่งรถของอุทยานขึ้นไปบนถ้ำประตูสวรรค์ หากรถของอุทยานไม่สามารถขึ้นไปที่ถ้ำประตูสวรรค์ได้ ทางบริษัทฯ จะไม่คืนเงินและไม่จัดโปรแกรมอื่นมาทดแทนให้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ และการรักษาความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ขอสงวนสิทธิ์ยึดตามประกาศอุทยานเป็นสำคัญ โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
**ค่าใช้จ่าย ติดต่อสอบถามข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าที่และชำระเงินกับไกด์ท้องถิ่น**
ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (11)
สมควรแก่เวลา นำท่านสู่ สนามบินเหอฮัว เมืองจางเจียเจี้ย
22.10 น.  กลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE (CZ) เที่ยวบินที่ CZ605 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
00.30+1 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

ข้อมูลเพิ่มเติม

month

07-กรกฏาคม, 08-สิงหาคม

บริษัท บริโอ ทราเวล จำกัด

  • 4 อาคารมหธราดล ชั้น 1 ยูนิตเอ ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
  • โทร: 02-676-3663 (PHONE AUTO)
  • เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์: 9:00 - 18:00
  • เปิดบริการ เสาร์: 9:00 - 17:00
briotravel-line bbuddy-line