ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ
สวนน้ำตกคุนหมิง
ผืนดินสีแดงตงชวน
ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ
ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ
วัดหยวนทง
ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ
สวนน้ำตกคุนหมิง
ผืนดินสีแดงตงชวน
ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ
ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ
วัดหยวนทง

ทัวร์จีน I คุนหมิง – ตงชวน ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ 4 วัน 2 คืน by สายการบินซานตง แอร์ไลน์

Highlight

 ภูเขาเจี้ยวจื่อ นั่งกระเช้าสู่ยอดเขา หลุดเข้าไปอยู่ในระบบนิเวศป่าบนยอดเขา สุดมหัศจรรย์

 แผ่นดินสีแดงตงชวน นาขั้นบันไดหลากสีสันสวยดั่งวิวบนสรวงสวรรค์

วัดหยวนทง วัดที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของมณฑลยูนนาน เป็นศูนย์กลางของ
พระพุทธศาสนาทั้ง 3 นิกาย ผสมผสานทั้งวัดไทย พม่า จีน
(ทิเบต)

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

รายละเอียดการจอง
ประเภท ราคา/คน ตั๋วเครื่องบิน คน

จำนวนคนทั้งหมด :      ราคารวม :      บาท
วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – สนามบินคุนหมิง – เมืองคุนหมิง – สวนน้ำตกคุนหมิง – เมืองถางเตี้ยน – เก็บผลไม้ตามฤดูกาล – เมืองตงชวน – ชมแผ่นดินสีแดงตงชวน
00.00 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ฝั่งขาออก เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแด่ทุกท่าน
03.05 น.  ออกเดินทางสู่ นครคุนหมิง โดย สายการบินซานตง แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SC 8886
*น้ำหนักกระเป๋าท่านละ 1 ใบ ไม่เกิน 20 กิโลกรัม / ไม่มีอาหารบนเครื่อง*
05.55 น. ถึง สนามบินนานาชาติคุนหมิงฉางสุ่ย เมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน เป็นเมืองเอกและเมืองที่ใหญ่ที่สุด
  ของมณฑลยูนนาน ในภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีน มีชนชาติต่างๆทั้งหมด 26 ชนชาติและเป็นมณฑลที่มีชนชาติมากที่สุดในประเทศจีนมีศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และประเพณีประจำชนชาติต่างๆ มีชื่อเสียงและถูกขนานนามว่าเป็น เมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิ (ETERNAL SPRING CITY) ภูเขาเขียวชอุ่มในด้านล่าง และด้านบนเต็มไปด้วยหิมะตลอดปี แม่น้ำลำธารที่สวยสดงดงาม วิวทิวทัศน์ธรรมชาติสวยวิจิตรตระการ มีหุบเขาอันลึกลับและอันตราย มีสิ่งมหัศจรรย์ป่าหิน ถ้ำหิน และถ้ำหินย้อยที่ก่อขึ้นจากการผันแปรของลักษณะภูมิประเทศ หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว

นำท่านเข้าชม สวนน้ำตกคุนหมิง (KUNMING WATERFALL PARK / NIULAN RIVER WATERFALL PARK) ถือเป็นสถานที่ ท่องเที่ยวแห่งใหม่และเป็นสวนสาธารณะที่พักผ่อนหย่อนใจยอดฮิตของชาวเมืองคุนหมิง ภายในประกอบไปด้วยน้ำตกและทะเลสาบอีก 2 แห่ง ที่สร้างขึ้นด้วยฝีมือมนุษย์ ไฮไลท์ของสวนอย่างน้ำตกใหญ่ยักษ์นั้น กว้างกว่า 400 เมตรและมีความสูงถึง 12.5 เมตร ถือเป็นน้ำตกฝีมือมนุษย์ที่ยาวเป็นอันดับของเอเชีย ( จุดต้นกำหนดของน้ำตกแห่งนี้คือ ทางรัฐบาลเมืองคุนหมิง ต้องการแก้น้ำเสียที่มีมาอย่างยาวนาน ของทะเลสาบเตียนฉื่อ แหล่งน้ำเส้นเลือดใหญ่ของเมืองคุนหมิง ให้กลับมาใสสะอาด )

  นำท่านเดินทางสู่ เมืองถางเตี้ยน ให้ท่านได้ชมทัศนียภาพที่งดงาม ตลอดสองข้างทาง
กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเพลิดเพลินกับการ เก็บผลไม้ตามฤดูกาล สดๆจากสวน อาทิ สตรอเบอร์รี่  ให้ท่านได้พบกับวิถีชีวิตชาวไร่ของชาวจีน ชมวิธีการปลูก การดูแลรักษา อิสระให้ท่านเลือกเก็บผลไม้ และเลือกชิมได้สดๆจากไร่ รวมถึงยังสามารถซื้อกลับไปฝากคนทางบ้านได้อีกด้วย (ผลไม้เป็นผลไม้ตามฤดูกาล ชนิดไหนขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่ไป)
หลังอาหารกลางวันนำท่านเดินทางสู่ เมืองตงชวน หรือที่เรียกว่า หงถู่ตี้ แปลว่า ”แผ่นดินสีแดง” เมืองชนบทที่มีความสงบ ความสวยงามที่ธรรมชาติและมนุษย์ได้รังสรรค์ไว้อยู่ทางตอนเหนือของคุนหมิง (เดินทางประมาณ 3 ชม.) ชื่นชมผืนแผ่นดินดั่งสวรรค์ แผ่นดินแดงตงชวน สถานที่ดั่งดินแดนสวรรค์ คือ ทุ่งเพาะปลูกแบบขั้นบันไดหลากสี มีฉากหลังเป็นภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อและหมู่บ้านเล็กๆ พื้นที่บริเวณนี้เป็นทัศนียภาพที่สวยงาม สีสันสดใส ทั้งทุ่งดอกไม้นานาพันธุ์หลากสี ทั้งพืชผักที่ปลูกในบริเวณพื้นที่นี้อาทิเช่น ข้าวโอ๊ต พวกมันฝรั่ง และอื่นๆ ภาพสวยงามที่มีสีสันของพืชผักและดอกไม้ทำให้เกิดภาพที่สวยงามแปลกตาตัดกับพื้นดินสีแดงเข้มสลับกับสีท้องฟ้าสีฟ้าใสโดยพื้นแผ่นดินที่เป็นเนื้อดินสีแดงเกิดจากการออกซิไดซ์ของธาตุเหล็กและแร่ธาตุอื่นๆในเนื้อดิน  ตงซวนยังเป็นดินแดนบริสุทธิ์ที่รู้จักกันในหมู่นักถ่ายรูปชาวจีนและทั่วโลกต่างยกย่องให้เป็นจุดที่มีภูมิทัศน์สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศจีน

ฤดูกาลเพาะปลูกของเมืองตงชวนใน 1 ปี

–        มี.ค. ปลูกผัก เห็นสีเขียว สลับกับสีแดงของพื้นแดง

–        ก.ค. – ต.ค. ปลูกดอกมาสตาร์ดขาว ทำให้เห็นเป็นทุ่งสีขาวอันกว้างใหญ่ไพศาล

–        นอกฤดูเพาะปลูก ส่วนใหญ่จะเป็นพื้นดินสีแดง สีส้ม ตัดกับสีอื่นๆบ้าง

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก  โรงแรม WANG TONG HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
 
วันที่ 2 ถางเตี้ยน – ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ (รถอุทยาน+กระเช้า) – เมืองคุนหมิง – ประตูม้าทองไก่หยก
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
  หลังอาหารเช้านำท่านเดินทางสู่ ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ (JIAOZI SNOW MOUNTAIN) ให้ท่านได้ชมทัศนียภาพที่งดงามตลอดสองข้างทาง (เดินทางประมาณ 1.30 ชม.) แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของมณฑลยูนนาน นำท่านขึ้นรถประจำทางของทางอุทยาน (20 นาที) ต่อด้วยนั่งกระเช้าขึ้นไป-กลับด้านบนยอดเขา ให้ท่านได้เดินต่อบนทางเดินไม้ที่ได้จัดวางไว้อย่างดี สู่จุดที่เด่นที่สุดในการชมวิวทิวทัศน์ของภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ คือจุดยอดของภูเขา ที่ระดับความสูง 4,223 เมตร (เหนือระดับน้ำทะเล) ในหน้าหนาว ระหว่างทางท่านยังได้พบสิ่งมหัศจรรย์อีกมากมาย อาทิ สนตู้เจียน หรือสนอาซาเรีย, น้ำของน้ำตกที่จับตัวเป็นน้ำแข็ง, ลำธารรูปทรงต่างๆ เป็นต้น ทำให้เห็นภาพความสวยงามสุดที่จะไม่พรรณนาไม่ได้ ส่วนในระดับที่ความสูง 3,800–4,100 เมตร มีทะเลสาบภูเขา ที่มีชื่อเรียกว่า “สระน้ำแห่งสรวงสวรรค์” ถ้าในฤดูใบไม้ผลิ และฤดูร้อน ดอกไม้นานาพรรณ พร้อมที่จะบานสะพรั่งกว่า 32 ชนิด  ให้ท่านได้สัมผัสความสวยงามธรรมชาติ
กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  นำท่านเดินทางกลับเมืองเอกของมณฑลยูนนาน เมืองคุนหมิง
  จากนั้นนำท่าน เข้าสู่แหล่งช้อปปิ้งที่ถนนเก่าแก่ที่สุดของเมืองคุนหมิง ประตูม้าทองไก่หยก หรือ จัตุรัสจิ้นปี้  โดยจุดเด่นของจัตุรัสแห่งนี้คือ ซุ้มประตูสองแห่งที่ตั้งหันหน้าเข้าหากันประตูม้าทอง (จินหม่า)และประตูไก่มรกต (ปี้จี)ซุ้มประตูทั้งสองเปรียบเสมือนแลนด์มาร์คสำคัญของเมืองคุนหมิง ในถนนย่านการค้าแห่งนี้ เป็นแหล่งเสื้อผ้าแบรนด์เนมทั้งของจีนและต่างประเทศ รวมทั้งเครื่องประดับ อัญมณีชั้นเยี่ยม ร้านเครื่องดื่ม ร้านอาหารพื้นเมือง และร้านขายของที่ระลึก ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ อีกมากมาย
เย็น  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม MEIYIN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
 
วันที่ 3 คุนหมิง – วัดหยวนทง – ศูนย์สมุนไพรจีน – เมืองโบราณกวนตู้ – ตลาดหมู่บ้านชนกลุ่มน้อย – (OPTIONเสริม : เขาซีซาน) – สนามบินคุนหมิง
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
  หลังอาหารเช้า นำท่านเข้าสู่ วัดหยวนทง เป็นวัดที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของมณฑลยูนนาน ภายในวัดตกแต่งร่มรื่นสวยงาม กลางลานมีสระน้ำขนาดใหญ่ สร้างมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถังมีอายุยาวนานประมาณ 1,200 กว่าปี เป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาทั้ง 3 นิก าย ผสมผสานทั้งวัดไทย พม่า จีน(ทิเบต) การสร้างวัดแห่งนี้ดูแล้วจะแปลกตากว่าวัดอื่นๆในจีน เพราะปกติแล้วการสร้างวัดของจีนส่วนมากจะต้องสร้างอยู่บนภูเขา แต่วัดหยวนทงที่สร้างแปลกที่สุดในจีนคือสร้างวัดต่ำกว่าภูเขา ณ จุดแห่งนี้ได้ชื่อว่าเป็นจุดอำนาจของเมือง โดยวิหารจะอยู่ต่ำที่สุด เนื่องจากวัดแห่งนี้ไม่ได้สร้างขึ้นเพื่อเป็นวัดโดยตรงแต่เคยเป็นศาลเจ้าแม่กวนอิมมาก่อน ดังนั้นคำว่า “หยวนทง” จึงเป็นชื่อที่ปรากฏในคัมภีร์ของเจ้าแม่กวนอิม
นำท่านเข้าสู่ ศูนย์สมุนไพรจีน ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการนวดฝ่าเท้า รวมถึงเลือกซื้อสมุนไพรชั้นดี ของประเทศจีน อาทิ บัวหิมะ, ตังถั่งเฉ้า, โสม และ สมุนไพรอื่นๆ อีกมากมาย
กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  นำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองโบราณกวนตู้ สถานที่ท่องเที่ยวในบรรยากาศแบบเมืองโบราณสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมของร้านค้าแบบจีนในสมัยก่อน ท่านจะได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งเสื้อผ้า สินค้าพื้นเมืองต่างๆ รวมทั้งอาหารที่หลากหลายให้ท่านเลือกซื้อมากมาย และเมืองโบราณแห่งนี้ยังเป็นลานเอนกประสงค์สำหรับให้ชาวจีนในเมืองคุนหมิงพักผ่อนหย่อนใจ
  จากนั้นนำท่านเข้าสู่ ตลาดหมู่บ้านชนกลุ่มน้อย เป็นตลาดอยู่ทางทิศใต้ของเมืองคุนหมิง สถานที่ท่องเที่ยวที่มีของที่ระลึกและอาหารพื้นเมืองยูนนานแท้ๆ ให้ท่านได้เลือกของที่ระลึกและของฝากกลับบ้าน

**OPTION เสริม ภูเขาซีซาน**

หากลูกค้าสนใจสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ไกด์หรือหัวหน้าทัวร์ได้ที่หน้างาน

ภูเขาซีซาน ตั้งห่างจากตัวเมืองคุนหมิง 29 กิโลเมตร เป็นส่วนหนึ่งของวัดในลัทธิเต๋า บางช่วงของเส้นทางต้องผ่านอุโมงค์หินที่สกัดไว้ตามไหล่เขา พร้อมชมศาลเจ้าและวัดจีนลัทธิเต๋า ซึ่งสร้างขึ้นด้วยแรงศรัทธาของชาวบ้านที่มีประวัติความ เป็นมายาวนานนับ 1,000 ปี

การมาเที่ยวชมเขาซีซานท่านจะได้ชมความงดงามของทะเลสาบคุนหมิง เตียนฉือ เป็นทะเลสาบที่สวยมากจนถูกขนานนามว่าเป็น “ไข่มุกทอแสงแห่งที่ราบสูง” และเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดของมณฑลยูนนาน รวมถึงการมาลอดประตูมังกรหลงเหมิน ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง ซึ่งเชื่อกันว่าเป็น ประตูแห่งความสิริมงคล ซึ่งถ้าผู้ใดได้เดินลอดผ่านประตูแห่งนี้ จะประสบแต่ความสำเร็จโชคดี ตอนลอดประตูมังกรก็ต้องลูบลูกแก้วมังกรด้วย ก่อนที่เราจะเดินผ่านประตูมังกรนี้ ให้นึกอธิษฐานในใจอยากได้สิ่งใด เดินผ่านเข้าไปก็แตะ 1 ครั้ง ประตูแห่งนี้ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่ริมหน้าผา ใกล้ๆกับประตูมังกรมี “ศาลเจ้ากุยซิน” ท่านกุยซินจะอยู่ในลักษณะถือพู่กันแล้วเหยียบหัวเต่ายักษ์ ท่านกุยซินถือเป็นเทพเกี่ยวกับการศึกษา คนที่จะได้เป็นจอหงวนต้องไปผ่านปลายพู่กันของท่านก่อน นอกจากนี้ท่านสามารถขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธ์อื่นๆที่เขาซีซานได้ เช่น เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ยะ “เทพเจ้าแห่งโชคลาภ”,”ศาลเจ้าตั่วเล่าเอี้ย” หรือ “ศาลเจ้าพ่อเสือ” คือเทพเจ้าที่กราบไหว้เพื่อให้อายุยืนสุขภาพแข็งแรง และพ้นภัยพิบัตินานา ,”ศาลเจ้าแม่กวนอิมประทานบุตร” หรือ “เจ้าแม่กวนอิมส่งลูก” ถ้าใครแต่งงานยังไม่มีบุตรก็ไปขอกับท่านได้

เย็น  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติคุนหมิงฉางสุ่ย เมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน
วันที่ 4 เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
00.55 น. ออกเดินทางจาก เมืองคุนหมิง โดย สายการบินซานตง แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SC 8885
  *น้ำหนักกระเป๋าท่านละ 1 ใบ ไม่เกิน 20 กิโลกรัม / ไม่มีอาหารบนเครื่อง*
02.05 น. ถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและประทับใจ

บริษัท บริโอ ทราเวล จำกัด

  • 4 อาคารมหธราดล ชั้น 4 ยูนิตเอ ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
  • โทร: 02-676-3663 (PHONE AUTO)
  • เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์: 9:00 - 18:00
  • เปิดบริการ เสาร์: 9:00 - 17:00
briotravel-line bbuddy-line