Snow Monster
หมู่บ้านจิ้งจอก
โตเกียวอควาไลน์
ช้อปปิ้งชินจูกุ
“พิพิธภัณฑ์ตุ๊กตาโคเคชิ”
Snow Monster
หมู่บ้านจิ้งจอก
โตเกียวอควาไลน์
ช้อปปิ้งชินจูกุ
“พิพิธภัณฑ์ตุ๊กตาโคเคชิ”

ทัวร์ญีปุ่นI โทโฮกุ สโนว์ มอนสเตอร์ 6 วัน 3 คืน BY สายการบินไทย (TG)

Highlight

ชมความงดงามของมรดกโลก ณ ศาลเจ้าโทโชกุ
สัมผัสความน่ารักของเหล่าจิ้งจอกขนฟูและปุกปุย วิ่งท้าลมหนาว
ชมความอลังการไปกับสโนวมอนสเตอร์
ช้อปกระหน่า ณ คิซาราสุ เอาท์เล็ต
พักออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่น!!
 
ลิ้มรสชาติชาบูชาบูแบบญี่ปุ่นแท้

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePriceDownload
26 ก.พ. 623 มี.ค. 6248,900 ฿download pdf
รายละเอียดการจอง
ประเภท ราคา/คน ตั๋วเครื่องบิน คน

จำนวนคนทั้งหมด :      ราคารวม :      บาท
วันที่  1 กรุงเทพ – สนามบินนาริตะ
19.00 พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 3 Row D 17-19 กรุณานำกระเป๋าเดินทางใบใหญ่มาพบเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ต้อนรับอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระบริเวณ D 17-19 ก่อนนำไปเช็คเข้าเครื่องของ สายการบินไทย
22.30   -ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG 640
วันที่  2 สนามบินนาริตะ – นิกโก้ – ศาลเจ้าโทโชกุ – Tobu World Square – นาสุ
เช้า ถึงสนามบินนาริตะ โตเกียว ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองตรวจเช็คสัมภาระท่านให้เรียบร้อย
เดินทางสู่ เมืองนิกโก้ เมืองเล็กๆ ที่เป็นดั่งประตูสู่  วนอุทยานแห่งชาตินิกโก้ และเป็นที่ที่มีชื่อเสียงในการตกแต่ง ศาลเจ้า ให้มีความวิจิตรตระการตาซึ่งจะมีชื่อเรียกกันว่า “ศาลเจ้าแบบโทโชกุ” และ เมืองนิกโก้แห่งนี้เป็น สุสานที่ฝังศพ ของ “โทกุงาวะ อิเอะยาสุ” ซึ่งเป็นต้นตระกูล โทกุงาวะ เอาไว้ อีกทั้งเมืองนี้ ถือได้ว่าเป็น ศูนย์กลางของศาสนาพุทธและชินโตมาหลายศตวรรษอีกด้วย
นำท่านชม “ศาลเจ้าโทโชกุ” สถาปัตยกรรมชั้นเยี่ยมของช่างฝีมือซึ่งหาไม่ได้ในปัจจุบัน เป็นการผสมผสานสถาปัตยกรรมระหว่างพุทธและชินโต สร้างโดยโชกุนรุ่นที่ 3 ของตระกูลโทกุงาวะ ภายในมีงานประติมากรรมที่เต็มไปด้วยอารมณ์และจินตนาการอย่างมากมาย เช่น มังกร 100 หัว, แมวนอนหลับ, มังกรหัวเราะ เป็นต้น
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร: อิ่มอร่อยกับเซ็ตอาหารญี่ปุ่น
นำท่านเดินทางสู่ โทบุ เวิร์ดสแควร์ (Tobu World World Square) เปิดทำการเมื่อวันที่ 24 เมษายน ค.ศ. 1993 มีพื้นที่ 7.65 ตารางกิโลเมตร สวนแห่งนี้ประกอบด้วยสิ่งจำลองขนาด 1ต่อ 25 มีการจำลองสถานที่สำคัญ 45 สถานที่ซึ่งได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโก และอาคารที่มีชื่อเสียงกว่า 102 แห่งจาก 21 ประเทศทั่วโลก โดยมีจุดประสงค์เพื่อปกป้องวัฒนธรรมและซากปรักหักพังของรูปแบบสถาปัตยกรรมทั่วโลก
สมควรค่าแก่เวลานำท่านเข้าสู่ที่พัก นาสุ  ณ  NASU EPINARD HOTEL หรือเทียบเท่า
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
พร้อมพักผ่อนกับการแช่ออนเซ็น เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าเลือดลมเดินดี เสริมสุขภาพให้กระปรี้กระเปร่าผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลช่วยระบบการเผาผลาญของร่างกายให้อยู่ในสภาพคงที่ความอัศจรรย์แห่งการอาบน้ำแร่แบบญี่ปุ่น หากมาที่ญี่ปุ่นแล้วไม่ได้ลงอาบน้ำแร่ก็เหมือนกับว่าท่านมาไม่ถึงญี่ปุ่น
วันที่ 3 นาสุ – Zao Fox Village – ซาโอะ ออนเซ็น – Snow Monster (นั่งกระเช้า) – เซ็นได
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านจิ้งจอก ( Zao Kitsune Mura) แห่งจังหวัดมิยางิ เมื่อย่างเข้าสู่ฤดูหนาวหิมะโปรยปรายทั่วทั้งพื้นที่ สุนัขจิ้งจอกขนฟูและปุกปุย วิ่งท้าลมหนาวท่ามกลางกองหิมะหนานุ่มกันอย่างร่าเริง ทำให้ฤดูหนาวของที่นี่ดูอบอุ่นขึ้นมาทันที หมู่บ้านจิ้งจอก ซาโอะแห่งนี้มีการจัดการอย่างดี ภายในบริเวณเป็นพื้นที่เปิดซึ่งเต็มไปด้วยสุนัขจิ้งจอกที่เลี้ยงไว้เกือบ 100 ตัว วิ่งไปมาอย่างอิสระ รวมถึงจิ้งจอกพันธุ์หายากอย่างเช่น จิ้งจอกแดง และจิ้งจอกขาว นอกจากนี้ท่านยังสามารถอุ้มสุนัขจิ้งจอกเพื่อถ่ายรูปอย่างใกล้ชิด และป้อนอาหารให้กับสุนัขจิ้งจอกกับมือได้โดยตรงอีกด้วย (ค่าอาหารและค่ากิจกรรมต่างๆไม่รวมในราคาทัวร์)
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร: อิ่มอร่อยกับเซ็ตอาหารญี่ปุ่น
นำท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟซาโอะ ที่เป็นจุดชมวิวอันมีชื่อเสียงของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นั่งกระเช้า ลอยฟ้า ชมความงามของ Snow Monster  (ต้นไม้นานาพรรณที่ถูกปกคลุมด้วยหิมะ มีรูปร่างแตกต่างกันไป) แบบพาโนราม่า ทอดยาวคาบเกี่ยวจังหวัดยามางาตะ  ที่นี่มีชื่อเสียงในเรื่องของทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงามอย่างยิ่ง  ประกอบกับภูเขาไฟที่มีปากปล่องกว้างกว่า 300 เมตร  ทะเลสาบใกล้กับปากปล่องมีน้ำใสนิ่งสงบ ที่เปลี่ยนสีสันได้หลากหลายไปตามสภาพอากาศ   ในช่วงฤดูหนาวมีลานสกีที่เป็นที่นิยมของนักเล่นสกีและเต็มไปด้วย Snow Monster
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร : อิ่มอร่อยกับเซ็ทอาหารญี่ปุ่น
สมควรแก่เวลา นำท่านเข้าที่พัก เซ็นได ณ SENDAI METROPOLITAN HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 4 เซ็นได – Kokeshi Making – สวนสตรอเบอรี่ – ช้อปปิ้งชินจูกุ – โตเกียว
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
พาท่านเดินทางไปยัง “พิพิธภัณฑ์ตุ๊กตาโคเคชิ” (Kokeshi Doll Museum) ซึ่งเป็นที่รวบรวมตุ๊กตาโคเคชิ ของขึ้นชื่อของภูมิภาคโทโฮกุ เอาไว้มากมายโดยลักษณะของตุ๊กตาโคเคชิ นั้นจะมี หัว และลำตัว เท่านั้น แขน และ ขาไม่มี ซึ่งที่แห่งนี้ จะแนะนำวิธีการทำตุ๊กตาอย่างเป็นขั้นเป็นตอน รวมทั้งให้ท่านได้ทดลองประดิษฐ์ตุ๊กตาโคเคชิ แบบฉบับของตัวเอง เพื่อเป็นของฝากติดมือกลับบ้านไปด้วย
นำท่านสัมผัสกิจกรรมใหม่ใน สวนผลไม้ => เป็นช่วงของผลไม้รสเลิศ สตรอเบอรี่ ที่มีรสหวานฉ่ำชื่นใจ ผลใหญ่และ มีกลิ่นหอมจัด ให้ท่าน ชม และ ชิมสตรอเบอรี่ ผลไม้จากสวนขนาดใหญ่ปลูกโดย ไม่ใช้สารเคมี และยาฆ่าแมลง สนุกกับการเก็บผลสตอเบอรี่สดสดจากต้นด้วยตัวท่านเอง !
เที่ยง รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร: เต็มอิ่มเซ็ทอาหารญี่ปุ่น
นำท่านเดินทางเข้าสู่ใจกลาง โตเกียว เมืองหลวงทรงเสน่ห์ของญี่ปุ่น ศูนย์รวมเทคโนโลยี และความทันสมัยอีกแห่งหนึ่งของโลก เข้าสู่ ชินจูกุ ย่านช้อปปิ้งซึ่งมีความเจริญอันดับหนึ่งของกรุงโตเกียว ในปัจจุบันที่ถูกขนานนามว่า ศูนย์กลางที่สองแห่งนคร ศูนย์รวมของร้านค้าที่จัดแต่งหรูหราน่ารักหลากสไตล์  รวมถึงร้านขายสินค้าชื่อดังเป็นที่นิยมทั้งชาวญี่ปุ่น และท่องเที่ยวที่มาเยือนร้าน 100 yen สินค้าภายในร้านจะราคา 100 เยน เท่ากันหมด ที่มีทั้งเครื่องสำอาง กิ๊ฟช๊อป ขนม และสินค้ามากมายที่ท่านสามารถเลือกซื้อเป็นของฝาก-ของขวัญกลับบ้านได้ในราคาสบายกระเป๋า อิสระท่านเพลิดเพลินกับการจับจ่ายเลือกซื้อสินค้าถูกใจ อาทิ นาฬิกาแบรนด์เนม อุปกรณ์อีเลคทรอนิค กล้องถ่ายรูปดิจิตอล หรือสินค้าเอาใจคุณผู้หญิง อาทิ เสื้อผ้าแฟชั่นวัยรุ่น กระเป๋า รองเท้า เครื่องสำอางยี่ห้อดังของญี่ปุ่น  ไม่ว่าจะเป็น KOSE, SHISEDO, KANEBO,  SK–II ในราคาถูก
***อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัยเพื่อให้ท่านใช้เวลาช้อปปิ้งได้อย่างคุ้มค่า***
สมควรแก่เวลา นำท่านเข้าที่พัก โตเกียว ณ ROYAL PARK HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 5 โตเกียว – โตเกียวอควาไลน์ – Kisarazu Outlet – โอไดบะ – สนามบินฮาเนดะ
เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ อุโมงค์ลอดทะเล Tokyo Aqua Line เชื่อมระหว่าง เมืองคาวาซากิ มายังเมืองคิซาราซุ โดยย่นระยะทางจาก 110 เหลือเพียง 15 กิโลเมตร เท่านั้น ความพิเศษของทางเชื่อมนี้อยู่ที่การเป็นทางด่วนที่ได้รับการรับรองให้เป็นอุโมงค์ใต้ทะเลผสมกับสะพานยาวที่สุดแวะพักรถ ณ จุดชมวิวตรงบริเวณกลางทาง มีชื่อเรียกกันว่า Umi No Hotaru หรือ หิ่งห้อยแห่งท้องทะเล ให้ท่านเพลิดเพลินกับการถ่ายภาพความมหัศจรรย์ของสิ่งก่อสร้างที่มนุษย์สร้างขึ้นในอ่าวโตเกียว และชมวิวโดยรอบ 360 องศา ซึ่งนอกจากเป็นที่พักรถแล้ว ยังมีร้านขายของที่ระลึก และภัตตาคารอีกด้วย
***อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัยเพื่อให้ท่านใช้เวลาช้อปปิ้งได้อย่างคุ้มค่า***
นำท่านเดินทางสู่ Kisarazu Outlet แหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนม ชั้นนำ ที่ผลิตทั้งในประเทศและนำเข้าจากต่างประเทศ มีทั้ง เสื้อผ้า เครื่องสำอาง รองเท้า กระเป๋า ฯลฯให้ท่านได้อิสระกับการจับจ่าย หาซื้อสินค้าที่ถูกใจได้อย่างเต็มที่
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โอไดบะ เมืองใหม่ที่สร้างขึ้นจากการถมทะเลในอ่าวโตเกียว แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมแห่งใหม่ของชาวโตเกียว ภายในเมืองใหม่นี้ท่านจะพบกับสวนสนุกรถยนต์ที่โตโยต้า ภายในบริเวณมีให้ท่านเลือกไม่ว่าจะสนุกกับกระเช้าหมุนขนาดยักษ์ รถยนต์โตโยต้าทั้งรุ่นส่งออก และผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศตลอดจนบรรดา ตัวแรง จากสนามแข่งต่าง ๆ มาจัดโชว์ไว้อย่างมากมายราวกับเป็น มินิมอเตอร์โชว์ หรือจะเป็นเครื่องเล่นมากมาย อิสระท่านเดินชมความอลังการโดยรอบและเดินเลือกซื้อของตามอัธยาศัย หรือไป DIVER CITY สถานที่ช้อปปิ้งแห่งใหม่ ซึ่งภายในมีทั้งร้านค้า ร้านอาหาร และศูนย์รวมความบันเทิงอื่นๆ นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ตั้งของ หุ่นยนต์กันดั้มขนาดเท่าของจริง (GUNDAM FRONT) ธีมปาร์คเกี่ยวกับกันดั้มโดยเฉพาะ และยังมีร้านขายสินค้าต่างๆ เกี่ยวกับกันดั้มและกันดั้มคาเฟ่ ซึ่งมีกาแฟและขนมต่างๆ ที่ตกแต่งเป็นกันดั้ม
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร: อิ่มอร่อยกับราเมนต้นตำรับญี่ปุ่น
วันที่  6 สนามบินฮาเนดะ–กรุงเทพ
สมควรแก่เวลา กรุณาตรวจเช็คสัมภาระให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมตัวเดินทางสู่สนามบินเพื่อกลับกรุงเทพฯ
00.20 ออกเดินทางจากสนามบินฮาเนดะ โดยการบินไทย เที่ยวบิน TG-661
04.50 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัดิภาพ พร้อมประทับใจ และมีความสุข

ข้อมูลเพิ่มเติม

month

02-กุมภาพันธ์

บริษัท บริโอ ทราเวล จำกัด

  • 4 อาคารมหธราดล ชั้น 1 ยูนิตเอ ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
  • โทร: 02-676-3663 (PHONE AUTO)
  • เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์: 9:00 - 18:00
  • เปิดบริการ เสาร์: 9:00 - 17:00
briotravel-line bbuddy-line