หมู่บ้านมรดกโลกชิรากาวาโกะ
Kamikochi Village
โครังเคย์
OBARA SHIKISAKURA, AICHI
obara
มิตซุย เอ้าเล็ทต์
หมู่บ้านมรดกโลกชิรากาวาโกะ
Kamikochi Village
โครังเคย์
OBARA SHIKISAKURA, AICHI
obara
มิตซุย เอ้าเล็ทต์

ทัวร์ญี่ปุ่น|ทาคายาม่า คามิโคจิ ฟูจิ ออทัม 6 วัน 3 คืน By สายการบินไทย (TG)

Highlight

Kamikochi Village หมู่บ้านพื้นเมืองที่ธรรมชาติยังบริสุทธิ์ หนาแน่นด้วยป่าไม้เขียวชอุ่ม

 กระเช้าไฟฟ้าภูเขาคาจิคาจิ ชมทัศนียภาพอันสวยงามแบบพาโนรามาของภูเขาไฟฟูจิและทะเลสาบคาวากุชิโกะ

EARTH QUAKE MUSEUM พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหวที่จำลองเรื่องราวของภูเขาไฟฟูจิ

ทะเลสาบคาวาคุชิโกะ เทศกาลอุโมงค์ใบไม้เปลี่ยนสีที่จัดขึ้นท่ามกลางบรรยากาศของใบไม้เปลี่ยนสีริมทะเลสาบคาวาคุชิโกะ

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePriceDownload
13 พ.ย. 6218 พ.ย. 6243,900 ฿download pdf
รายละเอียดการจอง
ประเภท ราคา/คน ตั๋วเครื่องบิน คน

จำนวนคนทั้งหมด :      ราคารวม :      บาท
วันที่ 1 กรุงเทพ – สนามบินนาโงย่า       
21.30 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 3 Row D 17-19  กรุณานำกระเป๋าเดินทางใบใหญ่มาพบเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ต้อนรับอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระบริเวณ D 17-19 ก่อนนำไปเช็คเข้าเครื่องของ สายการบินไทย
00.05 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG 644
07.30 น. ถึงสนามบินชูบุ เซนแทรร์ นาโงย่า (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
  นั่งรถผ่านชมธรรมชาติความงาม ทั่วบริเวณแนวยาวของเทือกเขาเป็นธรรมชาติแสนประทับใจ เพื่อมุ่งสู่ หมู่บ้านพื้นเมืองมรดกโลกชิรากาวาโกะ ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็น มรดกโลกในปี ค.ศ. 1995 พบกับ หมู่บ้านสไตล์  กัสโซ–สึคุริ เป็นสไตล์ญี่ปุ่นดั้งเดิมรูปร่างหลังคาเหมือนกับ สองมือพนมของพระพุทธเจ้า หรือ พระเจ้า จึงเรียกหมู่บ้านสไตล์นี้ ว่า กัสโซ ซึ่งแปลว่า พนมมือ ตามรูปแบบของบ้านมีหลังคาชันถึง 60 องศา ลักษณะคล้ายสองมือพนม เข้าหากันตัวบ้านมีความยาวประมาณ 18 เมตร ความกว้างประมาณ 10 เมตร โครงสร้างของบ้านไม่ใช้ตะปูแม้แต่ตัวเดียวแต่ยังคงความแข็งแรงสามารถรองรับหิมะที่ตกทับหลังคาอย่างหนักในช่วงฤดูหนาวได้เป็นอย่างดี
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  จากนั้นเชิญท่านสัมผัสความเป็นอยู่ที่ยังคงรักษาสภาพ แวดล้อมและการดำเนินชีวิตแบบดั้งเดิมที่ท่านจะประทับใจแน่นอน ณ ซันมาชิซูจิ พร้อมเลือกหาซื้อสินค้าพื้นเมืองที่ระลึกมากมาย อิสระให้ท่านเก็บเกี่ยวบรรยากาศแสนคลาสสิคตามอัธยาศัย
   ***อาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัยเพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า***
  สมควรแก่เวลานำท่านเข้าที่พัก ทาคายาม่า ณ HIDA TAKAYAMA WASHINGTON  HOTEL หรือเทียบเท่า
 
วันที่ 2 นาโงย่า – หมู่บ้านมรดกโลกชิรากาวาโกะ – ซันมาชิซูจิ – หมู่บ้านคามิโคจิ – มัตสึโมโต้
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเดินทางเข้าสัมผัสความคลาสสิคของธรรมชาติแห่งเทือกเขา ทาเทยาม่าKamikochi Village หมู่บ้านพื้นเมืองที่ธรรมชาติยังบริสุทธิ์ หนาแน่นด้วยป่าไม้เขียวชอุ่ม ตั้งอยู่ในเขตอนุรักษ์ วนอุทยานแห่งชาติ แจแปน แอลป์ เดินเล่นชมธรรมชาติ พร้อมถ่ายรูปคู่กับ Kappa Bridge  สะพานไม้แขวน  เป็นสัญลักษณ์โด่ดเด่นของที่นี่ ท่านจะประทับใจกับความงามมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่สมบูรณ์
เที่ยง     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  นำท่าน นั่งกระเช้าไฟฟ้าภูเขาคาจิคาจิ ชมทัศนียภาพอันสวยงามแบบพาโนรามาของภูเขาไฟฟูจิและทะเลสาบคาวากุชิโกะ ระยะทาง 400 เมตร เชื่อมต่อระหว่างชายฝั่งตะวันออกของทะเลสาบคาวากุชิโกะกับจุดชมวิวใกล้ยอดภูเขาเทนโจ ที่มีความสูงกว่า 1,000 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ทำให้สามารถมองเห็นทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบด้านล่างรวมถึงภูเขาไฟฟูจิ และเหนือจุดชมวิวขึ้นไปประมาณ 300 เมตร ท่านจะพบกับยอดภูเขาเทนโจจะเป็นที่ตั้งของศาลเจ้าเล็กๆ อีกทั้งยังมีเส้นทางเดินไปยังภูเขามิสึโทเกะเส้นทางยอดนิยมเพื่อไปชมวิวภูเขาไฟฟูจิที่สวยงา ที่จุดชมวิวบนยอดเขาแห่งนี้ นอกจากจะมีทัศนียภาพที่สวยงามแล้วยังมี ตัวการ์ตูนที่น่ารักๆตกแต่งคู่กับวิวที่งดงามของภูเขาไฟฟูจิ และพลาดไม่ได้กับกระดิ่งรูปหัวใจ ซึ่งเป็นจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของยอดเขาแห่งนี้ มีความเชื่อกันว่าถ้าเราเคาะกระดิ่งพร้อมกับอธิษฐาน แล้วสามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิผ่านกรอบรูปหัวใจได้จะทำให้สมหวัง ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ
  นำท่านเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว EARTH QUAKE MUSEUM ที่จำลองเรื่องราวของภูเขาไฟฟูจิ และให้ท่านได้สัมผัสกับบรรยากาศของการจำลองเรื่องราวเกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่น หรือเลือกทดสอบบ้านจำลองสถานะการณ์แผ่นดินไหว รับการสั่นสะเทือนจากขั้นต่ำสุดสู่ขั้นสูงสุด และศึกษาเรียนรู้ประสบการณ์ ในห้องจำลองต่างๆ จากนั้นอิสระให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากที่ระลึกตามอัธยาศัย
  นำท่านสู่ งานเทศกาลอุโมงค์ใบไม้เปลี่ยนสี ณ แถบทะเลสาบคาวาคุชิโกะ ที่จัดขึ้นท่ามกลางบรรยากาศของใบไม้เปลี่ยนสีริมทะเลสาบคาวาคุชิโกะ อิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพยอดนิยมของ ภูเขาไฟฟูจิและทะเลสาบ และเดินเล่น อุโมงค์ใบเมเปิ้ล (MOMIJI TUNNEL) ตามอัธยาศัย ในวันที่ท้องฟ้าเปิด อากาศแจ่มใส ที่นี่สามารถถ่ายภาพใบเมเปิ้ลสีแดงตัดกับสีฟ้าของท้องฟ้าและสีน้ำของทะเลสาบ
  จากนั้นนำท่านเข้าที่พัก ยามานาชิ  ณ  VIEW GROUP HOTEL หรือเทียบเท่า
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม เมนูบุ๊ฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
  พร้อมพักผ่อนสไตล์นิปปอนกับการ แช่ออนเซ็น แช่น้ำแร่ธรรมชาติผ่านความร้อนใต้พิภพ เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าเลือดลมเดินดีขึ้น เสริมสุขภาพให้กระปรี้กระเปร่าผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลช่วยระบบการเผาผลาญของร่างกายให้อยู่ในสภาพคงที่ หากมาที่ญี่ปุ่นแล้วมิได้ลงอาบน้ำแร่เหมือนว่าท่านมาไม่ถึงญี่ปุ่น!
 
วันที่ 3 ทาคายาม่า – หมู่บ้านคามิโคจิ – นั่งกระเช้าคาจิ คาจิชมใบไม้เปลี่ยนสี – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – เทศกาลอุโมงค์ใบเมเปิ้ลเปลี่ยนสี – ยามานาชิ
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านชมใบไม้แดง ณ โครังเคย์ หนึ่งในสถานที่ชมใบไม้เปลี่ยนสีที่มีชื่อเสียงอันดับหนึ่งของภูมิภาคชูบุ สำหรับเสน่ห์ของโครังเค ก็คงอยู่ที่เหล่าต้นโมมิจิ หรือใบเมเปิ้ลญี่ปุ่นจำนวนมากถึง 4,000 ต้น ซึ่งทำให้บริเวณโครังเคถูกแต่งแต้มด้วยสีสันของต้นโมมิจิที่เปลี่ยนสีใบไม้เป็น สีแดง สีส้มและสีเหลือง อย่างงดงามอลังการ อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจสีสันแห่งฤดูกาลที่มีฉากหลังเป็นสายน้ำเล็กๆ พร้อมกับสะพานไทเก็ตทสึเคียว (TAIGETSUKYO) สีแดงสดเอกลักษณ์อีกแห่งของโครังเค หรือจะเดินลอดผ่านอุโมงค์ใบไม้แดง ส้ม เหลือง ตามอัธยาศัย (การเปลี่ยนสีของใบไม้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  นำท่านชม โอบาระ (OBARA SHIKISAKURA) สถานที่ที่ท่านสามารถชื่นชมใบไม้แดงไปพร้อมกับดอกซากุระในช่วงปลายปี สีส้มแดงของใบเมเปิ้ลตัดกับสีชมพูของดอกซากุระงดงามน่าดูยิ่งนัก ซากุระของที่นี่เป็นซากุระพันธุ์ที่มีชื่อว่า SHIKI ZAKURA (FOUR SEASON CHERRY BLOSSOM) ที่จะบานสองครั้งใน 1 ปี นั่นคือฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วง อิสระให้ท่านเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย (การบานของดอกซากุระและใบไม้เปลี่ยนสีขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
  จากนั้นนำท่านเข้าที่พัก โตโยต้า ณ HOTEL GRAND TIARA ANJO หรือเทียบเท่า
 
วันที่ 4 ยามานาชิ – ชมใบไม้เปลี่ยนสีโครังเค – ชมใบไม้เปลี่ยนสีพร้อมซากุระโอบาระ – โตโยต้า
เช้า  รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่ วัดโอสึคันนอน เป็นหนึ่งในสามของศาลเจ้าบูชาเจ้าแม่กวนอิมที่ใหญ่ที่สุดใน ญี่ปุ่น และเป็นวัดประจำตระกูลโอดะ นอกจากนี้ยังมีวัดบันโชจิซึ่งโทกุงาวะ อิเอะยาสุเคยพักอยู่เมื่อครั้งเป็นตัวประกัน อันเป็นประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งของย่านโอสึ Osu เป็นเมืองที่ผสมผสานระหว่างประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมสมัยใหม่ และยังเป็นจุดท่องเที่ยวยอดฮิต ที่สุดของนาโกย่า ซึ่งนอกจากคนญี่ปุ่นแล้ว นักท่องเที่ยวต่างชาติก็นิยมมาเยี่ยมชมเช่นกัน  ท่านจะได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ง ทานอาหาร และชมวัฒนธรรมโอตะคุอย่างเต็มอิ่มที่ย่านร้านค้าบริเวณนี้
  เดินทางสู่ มิตซุย เอ้าเล็ทต์ ปาร์ค แจสดรีม นางาชิมะ ตั้งอยู่ข้างๆสวนสนุก นางาชิมะ สปาแลนด์ ที่รวบรวมร้านค้าแบรนด์เนมชั้นนำและร้านอาหาร ภายในมีร้านค้ากว่า 240 ร้าน  ซึ่งมีทั้งแบรนด์ในประเทศและต่างประเทศ  ร้านเสื้อผ้า อุปกรณ์กีฬา อาธิเช่น  HUGO BOSS, GUCCI, LACOSTE, ONITSUKA TIGER, SEIKO, CHLOÉ, SWAROVSKI, PAUL SMITH, GAP และอื่นๆอีกมากมายไว้ในที่เดียว อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าต้องตาต้องใจมากมายตามอัธยาศัย
  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อีออนพลาซ่า ช้อปปิ้งมอลล์ขนาดใหญ่ อิสระท่านได้เลือกซื้อสินค้าจากร้านค้าต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้า กระเป๋า-รองเท้า ของแต่งบ้าน ของที่ระลึก ฯลฯ ภายในอาคารยังมี ห้างจัสโก้ ให้ท่านช้อปปิ้งต่ออย่างเพลิดเพลินสนุกสนานกับการจับจ่ายสินค้าของร้าน 100 Yen ซึ่งสินค้าทุก ๆ อย่างในร้านราคาชิ้นละ 100 เยน ไม่ลืมแวะซื้อของฝากทางกรุงเทพฯ อาทิ ขนมโมจิเบนโตะ, ผลไม้สด และแห้ง, ลูกอมขนมขบเคี้ยว ฯลฯ
   ***อาหารกลางวัน และค่ำอิสระตามอัธยาศัยเพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า***
  สมควรแก่เวลา กรุณาตรวจเช็คสัมภาระให้เรียบร้อย เพื่อเดินทางสู่สนามบิน
 
วันที่ 5 โตโยต้า – วัดโอทสึ – แจ๊สดรีม นากาชิม่า เอาท์เล็ต – อีออนพลาซ่า – สนามบินนาโงย่า
00.30 น. ออกเดินทางจากนาโงย่า โดยการบินไทย เที่ยวบิน TG-647
05.10 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมประทับใจ และมีความสุข

ข้อมูลเพิ่มเติม

month

11-พฤศจิกายน

บริษัท บริโอ ทราเวล จำกัด

  • 4 อาคารมหธราดล ชั้น 4 ยูนิตเอ ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
  • โทร: 02-676-3663 (PHONE AUTO)
  • เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์: 9:00 - 18:00
  • เปิดบริการ เสาร์: 9:00 - 17:00
briotravel-line bbuddy-line