big lying buddha nanzoin temple fukuoka
หมู่บ้านยูฟุอิน
HOT SAND BATHอาบทรายร้อน
Garden in Umi Jigoku or Sea hell in Beppu,
Jigokudani hell valley 9
Umi Jigoku in Beppu
ล่องเรือพายยานากาว่า
big lying buddha nanzoin temple fukuoka
หมู่บ้านยูฟุอิน
HOT SAND BATHอาบทรายร้อน
Garden in Umi Jigoku or Sea hell in Beppu,
Jigokudani hell valley 9
Umi Jigoku in Beppu
ล่องเรือพายยานากาว่า

ทัวร์ญี่ปุ่น|ฟุกุโอกะ เบปปุ คุมาโมโตะ 5 วัน 3 คืน By สายการบินไทย (TG)

Highlight

วัดนันโซอิน พระพุทธรูปทองสำริดขนาดใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นหรืออาจจะของโลกเลยทีเดียว

หมู่บ้านยูฟุอิน หมู่บ้านหัตกรรม ภายในหมู่บ้านมีร้านค้าการฝีมือมากมาย

อาบทรายร้อน ชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าในทรายร้อนนั้นอุดมด้วยแร่ธาตุที่ทำให้ผิวพรรณสดใสสุขภาพดี

จิโกกุเมงูริ สถานที่ท่องเที่ยวของเบปปุที่ท่านไม่ควรพลาด ซึ่งคนญี่ปุ่นเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ทัวร์บ่อนรก

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

รายละเอียดการจอง
ประเภท ราคา/คน ตั๋วเครื่องบิน คน

จำนวนคนทั้งหมด :      ราคารวม :      บาท
วันที่ 1 กรุงเทพฯ
21.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 3 สายการบินไทย เคาว์เตอร์ D เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง
 
วันที่ 2 กรุงเทพฯ – สนามบินฟุกุโอกะ – วัดนันโซอิน – หมู่บ้านยุฟุอิน – อาบทรายร้อน – เบปปุ
00.50 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินฟุกุโอกะ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 648
08.00 น. ถึง สนามบินฟุกุโอกะ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
  นำท่านเดินทางสู่ วัดนันโซอิน(Nanzoin Temple) ตั้งอยู่เมืองซาซะกูริ จังหวัดฟูกุโอกะ วัดนี้มีจุดเด่น ที่มีพระพุทธรูปทองสำริดขนาดใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นหรืออาจจะของโลกเลยทีเดียว พระพุทธรูปนอนนี้ ยาว 41 เมตร สูง 11 และหนักถึง 300 ตัน มีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบเดียวกับรูปปั้นพระใหญ่ที่เมืองนาระ และ คามาคูระ สร้างขึ้นเมื่อปี 1995 โดยทั่วไปพระพุทธรูปในญี่ปุ่นจะเป็นแบบนั่ง แต่ที่นี้เป็นแบบนอน เพระวัดนันโซอิน ได้บริจาคเงินช่วยเหลือพระในประเทศพม่าหลายครั้ง จึงมีการตอบแทนด้วยส่งพระสารีริกธาตุมาตอบแทน วัดนันโซอินจึงสร้างพระพุทธรูปนอนที่เป็นที่นิยมในประเทศพม่าขึ้นมา
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  นำเดินทางสู่ หมู่บ้านยูฟุอิน หมู่บ้านหัตกรรม ภายในหมู่บ้านมีร้านค้าการฝีมือมากมายชมร้านเครื่องแก้ว ร้านขนมญี่ปุ่นปรุงสดๆ ร้อนๆ และ สะอาดสะอ้าน และเลือกซื้อของที่ระลึกมากมาย ชมทะเลสาบเก่าแก่โบราณ ชมพันธุ์ปลา ที่หายากนานาชนิดอยู่อาศัยในทะเลสาบอย่างธรรมชาติ หมู่บ้านแห่งนี้ เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ที่ล้อมรอบไปด้วยภูเขา มีธรรมชาติงดงามซึ่งได้รับการดูแลรักษาเป็นอย่างดี มีการทำเกษตรกรรมในเมือง และเป็นเมืองท่องเที่ยวชื่อดังเมืองหนึ่งของญี่ปุ่น
  จากนั้นนำทุกท่านไปสัมผัสกับการ อาบทรายร้อน อันเลื่องชื่อที่สุดของญี่ปุ่น ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าในทรายร้อนนั้นอุดมด้วยแร่ธาตุที่ทำให้ผิวพรรณสดใสสุขภาพดี และมีสรรพคุณทางการรักษาอาการปวดเมื่อยอีกด้วย
  นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก เบปปุ ณ  BEPPU FUGETSU HAMMOND หรือเทียบเท่า
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำในห้องอาหารของโรงแรม
  หลังรับประทานอาหารแล้วเชิญท่านพักผ่อนไปกับการแช่ ออนเซ็น น้ำแร่ธรรมชาติผ่านความร้อนใต้พิภพเพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าเลือดลมเดินดีเสริมสุขภาพให้กระปรี่กระเปร่าผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลช่วยระบบการเผาผลาญของร่างกายให้อยู่ในสภาพคงที่ความอัศจรรย์แห่งการอาบน้ำแร่แบบญี่ปุ่นนี่เองทำให้มีผู้กล่าวว่า => หากมาที่ญี่ปุ่นแล้วไม่ได้ลงอาบน้ำแร่ก็เหมือนกับว่าท่านมาไม่ถึงญี่ปุ่น !
 
วันที่ 3 เบปปุ – จิโกกุเมงูริ บ่อนรก – ล่องเรือพายยานากาว่า  – ปราสาทคุมาโมโต้ – ผ่านชมสะพานอะมาคุสะ – คามิอามะกุสะ
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านสู่ จิโกกุเมงูริ บ่อนรก สถานที่ท่องเที่ยวของเบปปุที่ท่านไม่ควรพลาด ซึ่งคนญี่ปุ่นเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ทัวร์บ่อนรก เนื่องด้วยบ่อน้ำแร่ธรรมชาติที่มีสีสันตระการตา ไม่ว่าจะเป็นบ่อเลือดที่เดือดปุดขึ้นมาเป็นสีแดงเข้ม บ่อทะเลมีสีฟ้าราวกับน้ำทะเล บ่อโคลนเดือดที่อัดแน่นด้วยแร่ธาตุเข้มข้น โดยแต่ละบ่อลึกถึง 120 เมตร มีความร้อนสูงถึง 98 องศาเซลเซียส ส่งกลิ่นกำมะถันอบอวลไปทั่วหุบเขา มีควันพวยพุ่งออกมาจากรอยแยกของหิน ซึ่งเป็นการรังสรรค์ของธรรมชาติที่ท่านสามารถพบได้ ณ ที่นี่ที่เดียวเท่านั้น ซึ่งบ่อนรกของที่นี่มีอยู่ทั้งหมด 8 บ่อ ด้วยกัน (นำท่านชม 2 บ่อ)
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  นำท่านเดินทางสู่ “เมืองยานากาว่า” ตั้งอยู่บนปากแม่น้ำจิคุโกะคะวะ ที่ไหลลงสู่ทะเลอาริอาเกะ นำท่าน ล่องเรือพาย  ชมเมืองยานากาว่าตามแม่น้ำ ล่องชมเมืองผ่านปราสาทเก่า       ยานากาว่า สองริมฝั่งยังมีอาคารโกดังสินค้าที่ก่อสร้างด้วยอิฐแดงในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 และผ่อนคลายไปกับบรรยากาศอันสงบของเมืองและความร่มรื่นของแมกสองข้างทาง
  จากนั้นนำท่านถ่ายรูปกับ ปราสาทคุมาโมโต้ ตัวปราสาทตั้งอยู่บนเนินเขากลางเมืองคุมาโมโต้ ในสถาปัตยกรรมคลาสสิกที่มีความสวยงาม อายุกว่า 400 ปี และได้รับฉายาว่า ปราสาทดำ สร้างโดยขุนพลผู้โด่งดัง คิโยมาสะ คะโตะ ในปี ค.ศ.1607 ทำจากไม้แท้ ๆ ทั้งหลัง ส่วนตัวกำแพงทำมาจากหิน ปราสาทหลังนี้ได้แผ่ขยายอาณาเขตออกไปให้มีความกว้างขวางตระการตาออกไป จึงทำให้ตัวปราสาทนั้นมีประตูมากถึง 49 ประตู เป็นประตูใหญ่ 18 ประตูและประตูเล็กอีก 29 ประตู เคยถูกไฟไหม้เผาผลาญสิ้นแล้วในปี ค.ศ.1877  ภายหลังได้รับการบูรณะสร้างขึ้นมาใหม่ในปี ค.ศ.1960 ซึ่งภายในเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงวัตถุโบราณ
  นำท่านผ่านชม สะพานอะมาคุสะ สะพานทั้งห้าแห่งที่ทอดยาวรวม 12 กิโลเมตร เปิดทำการเดือนกันยายน 1966 เป็นสะพานที่เชื่อมต่อแผ่นดินใหญ่ของคิวชูกับเกาะอามาคุสะ ถนนที่มีชื่อเล่นเรียกกันว่า ถนนสายไข่มุกแห่งอามาคุสะ ปัจจุบันจัดเป็นจุดชมวิวที่สวยงามสุดคลาสสิก นิยมขับรถเล่นชมเส้นทางอันรื่นรมย์ ภาพพระอาทิตย์ตกยามมองจากบนสะพาน ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในร้อยฉากที่งดงามที่สุดของญี่ปุ่น
  นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก คามิอามะกุสะ ณ MATSUSHIMA KANKO MISAKITEI TEI HOTEL หรือเทียบเท่า
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำในห้องอาหารของโรงแรม
  หลังรับประทานอาหารแล้วเชิญท่านพักผ่อนไปกับการแช่ ออนเซ็น น้ำแร่ธรรมชาติผ่านความร้อนใต้พิภพเพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าเลือดลมเดินดีเสริมสุขภาพให้กระปรี่กระเปร่าผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลช่วยระบบการเผาผลาญของร่างกายให้อยู่ในสภาพคงที่ความอัศจรรย์แห่งการอาบน้ำแร่แบบญี่ปุ่นนี่เองทำให้มีผู้กล่าวว่า => หากมาที่ญี่ปุ่นแล้วไม่ได้ลงอาบน้ำแร่ก็เหมือนกับว่าท่านมาไม่ถึงญี่ปุ่น !
 
วันที่ 4 คามิอามะกุสะ – เก็บผลไม้ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งเท็นจิน – ฟุกุโอกะ
เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่ สวนผลไม้ เพลิดเพลินไปกับการเลือกชมและชิมผลไม้สด ๆ จากไร่ของชาวญี่ปุ่นที่มีการปลูกอย่างพิถีพิถัน และได้รับการดูแลเอาใจใส่ทุกกระบวนการทุกขั้นตอน ทำให้ผลไม้นั้นมีขนาดใหญ่ และรสชาติหวานกว่าบ้านเราหลายเท่า และท่านยังสามารถซื้อกลับมาเป็นของฝากแก่คนที่บ้านได้ อีกด้วย
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  นำท่านชม ศาลเจ้าดาไซฟุ ศาลเจ้าชินโตอันเก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุดของฟุกุโอกะ สร้างขึ้นในปีค.ศ. 905 เพื่ออุทิศแด่ท่านมิจิซาเนะ ซึงาวาระ ศิลปินด้านวรรณคดีจีนและการศึกษา ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นเทพเจ้าแห่งภูมิปัญญา จึงมีนักเรียนนิสิตนักศึกษามากมายมากราบไหว้ขอพรเพื่อความสำเร็จการศึกษาไม่เว้นในแต่ละวัน รูปปั้นวัวหน้าศาลเจ้า เชื่อกันว่าถ้าลูบตามส่วนต่างๆ เราจะมีสุขภาพดีที่บริเวณนั้นๆไปด้วย ถ้าลูบตรงบริเวณหัว ลูบเขาก็จะมีหัวดี เรียนเก่ง ฉลาด และหากเดินอธิษฐานข้ามสะพานแดงทั้ง 3 สะพาน เปรียบเสมือนการเดินผ่านอดีตไปปัจจุบัน และสู่อนาคตแห่งความสำเร็จ ที่สำคัญอีกแห่ง คือ ต้นบ๊วย หลากหลายพันธุ์กว่า 6,000 ต้นเจริญเติบโตอยู่ทุกแห่งภายในวัด ทำให้บรรยากาศแสนรื่นรมย์และไม่ลืม ระหว่างทางเข้าออกศาลเจ้าหากท่านสังเกตุจะมีน้ำเต้าแขวนอยู่เต็มไปหมด ซึ่งเชื่อกันว่าถ้าเขียนชื่อเด็กแรกเกิดใส่ลงไปในน้ำเต้าแล้วเทพเจ้าจะคุ้มครองเด็กให้ปลอดภัย อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองกว่า 100 แห่งบริเวณหน้าวัด ห้ามพลาด ขนมอุเมะกาเอะ โมจิ (โมจิใส้บ๊วย) ซึ่งเป็นขนมที่ขึ้นชื่อของสถานที่แห่งนี้
  จากนั้นนำท่านสู่ ดิวตี้ฟรี [Duty Free] อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าปลอดภาษี ทั้ง เสื้อผ้า น้ำหอม เครื่องสำอางต่างๆ ตามอัธยาศัย
  นำท่านช้อปปิ้ง เท็นจิน ย่านช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงของฟุคุโอกะ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการจับจ่ายซื้อของที่ระลึกอย่างจุใจกับแบรนด์เนมมากมาย และเครื่องใช้ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องเล่นเกมส์ หรือสินค้าที่จะเอาใจคุณผู้หญิงด้วย กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้าแบรนด์เนม เสื้อผ้าแฟชั่นสำหรับวัยรุ่น เครื่องสำอางยี่ห้อดังของญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอื่นๆอีกมากมาย
   **อาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัยเพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า**
  นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ฟุกุโอกะ ณ NEW KURUME PLAZA หรือเทียบเท่า
 
วัยที่ 5 สนามบินฟุกุโอกะ – กรุงเทพฯ
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  สมควรแก่เวลา กรุณาตรวจเช็คสัมภาระให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมตัวเดินทางสู่สนามบินเพื่อกลับกรุงเทพฯ
11.35 น. ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 649
14.55 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

บริษัท บริโอ ทราเวล จำกัด

  • 4 อาคารมหธราดล ชั้น 4 ยูนิตเอ ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
  • โทร: 02-676-3663 (PHONE AUTO)
  • เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์: 9:00 - 18:00
  • เปิดบริการ เสาร์: 9:00 - 17:00
briotravel-line bbuddy-line