หมู่บ้านมรดกโลกชิรากาวาโกะ
กุจโจ ฮาจิมัง
OBARA SHIKISAKURA, AICHI
มิตซุย เอ้าเล็ทต์
หมู่บ้านมรดกโลกชิรากาวาโกะ
กุจโจ ฮาจิมัง
OBARA SHIKISAKURA, AICHI
มิตซุย เอ้าเล็ทต์

ทัวร์ญี่ปุ่น|ฟูกูอิ นาโกย่า ออทัมน์ & อิลลูมิเนชั่น 6 วัน 4 คืน By สายการบินไทย (TG)

Highlight

  พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ฟุคุอิ เป็นพิพิธภัณฑ์วิจัย และศึกษาไดโนเสาร์ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่ง ของโลก

  วัดเอเฮจิ หนึ่งในวัดหลักของพระพุทธศาสนาเซนนิกายโซโตะ

ผาหินโทจินโบะ หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามขึ้นชื่อของจังหวัดฟุคิอิ

พิพิธภัณฑ์ช่างตีดาบตํารับเซกิ มีชื่อเสียงในการตีดาบแห่งหนึ่งของ โลก

 อิ่มอร่อยกับ อาหารญี่ปุ่นดั้งเดิม 

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePriceDownload
13 พ.ย. 6218 พ.ย. 6242,900 ฿download pdf
รายละเอียดการจอง
ประเภท ราคา/คน ตั๋วเครื่องบิน คน

จำนวนคนทั้งหมด :      ราคารวม :      บาท
วันที่ 1 กรุงเทพ – สนามบินนาโงย่า 
21.30 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 3 Row D 17-19  กรุณานํากระเป๋าเดินทางใบใหญ่มาพบเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ต้อนรับอํานวยความสะดวกด้านเอกสาร และสัมภาระบริเวณ D 17-19 ก่อนนําไปเช็คเข้าเครื่องของ สายการบินไทย
 
วันที่ 2 นาโงย่า – พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ – วัดเอเฮจิ – ผาหินโทจินโบะ – ยามานากะ ออนเซ็น 
00.05 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG 644
07.30 น. ถึงสนามบินชูบุ เซนแทรร์ นาโงย่า (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับนาฬิกาของท่าน เป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากร เรียบร้อยแล้ว
  พาท่านสู่ พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ฟุคุอิ เป็นพิพิธภัณฑ์วิจัย และศึกษาไดโนเสาร์ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่ง ของโลก ภายในพิพิธภัณฑ์ครอบคลุมพื้นที่ 4 ชั้น ชั้นหลักเป็นนิทรรศการไดโนเสาร์ที่เปิดกว้าง จัด แสดงโครงกระดูกไดโนเสาร์กว่า 40 ชิ้น รวมถึงตัวอย่างของไดโนเสาร์พันธุ์แรปเตอร์ และซอรัสที่ถูก พบในเมืองฟุคุอิ และบริเวณใกล้เคียงอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการวิทยาศาสตร์โลก จัดแสดง วีดีโอ และวัตถุตัวอย่างที่จะนําเสนอให้ผู้ชมได้รับความรู้เกี่ยวกับโลก การเกิดสิ่งมีชีวิตบนโลก ซึ่งจะ เห็นถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตจากสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวค่อยๆ พัฒนากลายเป็นมนุษย์ นอกจากนี้ ท่านจะได้สัมผัสฟอสซิลของจริง ชมนักวิทยาศาสตร์ และช่างเทคนิคฟอสซิลกําลังทําความสะอาด และทําวิจัยหลังกระจกของห้องปฏิบัติการวิจัยอีกด้วย
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  นําท่านเดินทางสู่ วัดเอเฮจิ หนึ่งในวัดหลักของพระพุทธศาสนาเซนนิกายโซโตะ ก่อตั้งขึ้นในปี 1244 โดย Dogen Zenji นักวิชาการทางพุทธศาสนาที่นําโซโตะเซนเข้าสู่ประเทศญี่ปุ่นในปี 1228 หลังจากที่ได้ศึกษาในประเทศจีนเป็นระยะเวลาหลายปีภายในพื้นที่วัดประกอบด้วยอาคารต่างๆ กว่า 70 หลัง โดยเชื่อมต่อด้วยทางเดินเล็กๆ วัดแห่งนี้ใช้เป็นสถานที่ศึกษาของพระเซน จํานวน 150 รูป และยังเปิดให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนอีกด้วย
  นําท่านเดินทางสู่ ผาหินโทจินโบะ หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามขึ้นชื่อของจังหวัดฟุคิอิ ท่าน จะได้สัมผัสกับความงามของผาหินที่ถูกรังสรรค์ขึ้นโดยพลังกระแสนํ้าและกระแสลมของธรรมชาติ และบริเวณโดยรอบนั้นท่านสามารถชมวิวทิวทัศน์เป็นที่งดงามตระการตามาก
  สมควรแก่เวลานําท่านเข้าที่พัก ยามานากะออนเซ็น ณ GRAND YAMANAKA HOTEL หรือ เทียบเท่า
ค่ำ  รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  พร้อมพักผ่อนสไตล์นิปปอนกับการ แช่ออนเซ็น แช่นํ้าแร่ธรรมชาติผ่านความร้อนใต้พิภพ เพื่อ ผ่อนคลายความเมื่อยล้าเลือดลมเดินดีขึ้น เสริมสุขภาพให้กระปรี้กระเปร่าผิวพรรณสดใสมีนํ้ามีนวล ช่วยระบบการเผาผลาญของร่างกายให้อยู่ในสภาพคงที่ หากมาที่ญี่ปุ่นแล้วมิได้ลงอาบนํ้าแร่ เหมือนว่าท่านมาไม่ถึงญี่ปุ่น!
 
วันที่ 3 ยามานากะ ออนเซ็น–หมู่บ้านมรดกโลกชิรากาวาโกะ–กุจโจฮาจิมัง –ประดิษฐ์ตัวอย่างอาหาร  พิพิธภัณฑ์ช่างตีดาบเซกิ – กิฟุ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นั่งรถผ่านชมธรรมชาติความงาม ทั่วบริเวณแนวยาวของเทือกเขาเป็นธรรมชาติแสนประทับใจ เพื่อ มุ่งสู่ หมู่บ้านพื้นเมืองมรดกโลกชิรากาวาโกะ ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็น มรดกโลกในปี ค.ศ. 1995 พบกับ หมู่บ้านสไตล์  กัสโซ–สึคุริ เป็นสไตล์ญี่ปุ่นดั้งเดิมรูปร่าง หลังคาเหมือนกับ สองมือพนมของพระพุทธเจ้า หรือ พระเจ้า จึงเรียกหมู่บ้านสไตล์นี้ ว่า กัส โซ ซึ่งแปลว่า พนมมือ ตามรูปแบบของบ้านมีหลังคาชันถึง 60 องศา ลักษณะคล้ายสองมือพนม เข้าหากันตัวบ้านมีความยาวประมาณ 18 เมตร ความกว้างประมาณ 10 เมตร โครงสร้างของบ้าน ไม่ใช้ตะปูแม้แต่ตัวเดียวแต่ยังคงความแข็งแรงสามารถรองรับหิมะที่ตกทับหลังคาอย่างหนักในช่วง ฤดูหนาวได้เป็นอย่างดี
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  นําท่านเดินทางสู่เมืองกุจโจ ฮาจิมัง เพิ่อทดลองประดิษฐ์ตัวอย่างอาหารนับเป็นสินค้าอันเลื่อง ชื่อของเมืองมายาวนาน เพราะเมืองกุจโจฮาจิมังเป็นศูนย์กลางการผลิตอาหารจําลองมานานหลาย ทศวรรษ ก่อนที่ความนิยมที่เกิดขึ้นจึงทําให้แพร่กระจายไปยังเมืองอื่นๆ จนถึงปัจจุบัน ซึ่งอาหาร จําลองเหล่านี้นั้นทํามาจากขี้ผึ้งหรือพลาสติก มีไว้สําหรับจัดแสดงหน้าร้านอาหารเพื่อดึงดูดลูกค้า ด้วยเมนูต่างๆภายในร้านที่มีจําหน่าย แต่ที่ถือว่าเป็นต้นกําเนิดและแหล่งทําที่มีคุณภาพดีงามมาก ที่สุดก็ต้องยกให้ของเมืองนี้ เช่น ผักผลไม้ ซูชิ เทมปุระ แฮมเบอร์เกอร์ ไอศครีม และอาหารอื่นๆ อีกมากมาย
  นําท่านสู่เมืองเซกิ เยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์ช่างตีดาบตํารับเซกิ ที่มีชื่อเสียงในการตีดาบแห่งหนึ่งของ โลก ซึ่งในญี่ปุ่นมีวิทยาการการตีดาบญี่ปุ่นโบราณหลากหลาย และการตีดาบตํารับเซกิเป็นหนึ่งใน การตีดาบที่สืบทอดกันมานานกว่า 700 ปียังหลงเหลืออยู่จนถึงปัจจุบัน และในปัจจุบันยังคงมีการ ผลิตดาบตามตํารับเซกิเรื่อยมา  ณ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ จะมีการจัดประเพณีการตีดาบตํารับเซกิขึ้นใน บางครั้ง และมีการจัดแสดงภาพ ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตีดาบและเรื่องราวของดาบตํารับ เซกิ ให้ท่านได้ชม
ค่ำ   รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
  จากนั้นนําท่านเข้าที่พัก กิฟุ  ณ  RESOL GIFU HOTEL หรือเทียบเท่า
 
วันที่ 4  กิฟุ – โอบาระ – แจ๊สดรีม นากาชิม่า เอาท์เล็ต – นาบานะ โนะ ซาโตะ – นาโงย่า 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นําท่านชม โอบาระ (OBARA SHIKISAKURA) สถานที่ที่ท่านสามารถชื่นชมใบไม้แดงไปพร้อม กับดอกซากุระในช่วงปลายปี สีส้มแดงของใบเมเปิ้ลตัดกับสีชมพูของดอกซากุระงดงามน่าดูยิ่งนัก ซากุระของที่นี่เป็นซากุระพันธุ์ที่มีชื่อว่า SHIKI ZAKURA (FOUR SEASON CHERRY BLOSSOM) ที่จะบานสองครั้งใน 1 ปี นั่นคือฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วง อิสระให้ท่านเก็บภาพ ความประทับใจตามอัธยาศัย (การบานของดอกซากุระและใบไม้เปลี่ยนสีขึ้นอยู่กับสภาพ อากาศ)
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  เดินทางสู่ มิตซุย เอ้าเล็ทต์ ปาร์ค แจสดรีม นางาชิมะ ตั้งอยู่ข้างๆสวนสนุก นางาชิมะ สปา แลนด์ ที่รวบรวมร้านค้าแบรนด์เนมชั้นนําและร้านอาหาร ภายในมีร้านค้ากว่า 240 ร้าน  ซึ่งมีทั้งแบ รนด์ในประเทศและต่างประเทศ  ร้านเสื้อผ้า อุปกรณ์กีฬา อาธิเช่น  HUGO BOSS, GUCCI, LACOSTE, ONITSUKA TIGER, SEIKO, CHLOÉ, SWAROVSKI, PAUL SMITH, GAP และ อื่นๆอีกมากมายไว้ในที่เดียว อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าต้องตาต้องใจมากมายตามอัธยาศัย
  จากนั้นเดินทางสู่ สวนดอกไม้นาบานะโนะซาโตะ สวนดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น เป็น สวนดอกไม้อีกแห่งหนึ่งที่ได้รับความนิยมจากชาวญี่ปุ่นเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเรื่องพันธุ์ดอกไม้หรือ ลักษณะของการจัดสวนดอกไม้ ซึ่งในแต่ละฤดูก็จะมีการจัดดอกไม้ที่แตกต่างกันออกไปตามฤดูกาล และภายในยังมีห้องปรับอุณหภูมิสําหรับดอกไม้ซึ่งนํามาจากเมืองร้อน เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ และศึกษาพันธุ์ไม้ต่าง ๆ รวมถึงเพลิดเพลินกับความสวยงามของดอกไม้ตามฤดูกาล เช่น ดอกดา เลีย คอสมอส เป็นต้น อิสระให้ท่านถ่ายภาพความประทับใจตามอัธยาศัย หรือจะซื้อตั๋วเพิ่มเพื่อขึ้น สู่จุดชมวิวของหอคอย เพื่อชมวิวของบริเวณสวนดอกไม้ในแบบพาโนราม่า
  อิสระให้ท่านได้ชมไฟ ประดับหลากสีสรรค์กว่าล้านดวงที่ใช้ประดับประตาเต็มพื้นที่สวน ไฟประดับที่นี่ถือเป็นหนึ่ง ในสิบไฟประดับที่สวยงามที่สุดของญี่ปุ่นเลยทีเดียว
   ***อาหารคํ่าอิสระตามอัธยาศัยเพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า**
  จากนั้นนําท่านเข้าที่พัก นาโงย่า ณ SUNROUTE  PLAZA  NAGOYA  HOTEL  หรือ เทียบเท่า
 
วันที่ 5 นาโงย่า – โครังเค – วัดโอทสึ – ดิวตี้ ฟรี – อีออนพล่าซ่า – สนามบินนาโงย่า 
เช้า  รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นําท่านชมใบไม้แดง ณ โครังเคย์ หนึ่งในสถานที่ชมใบไม้เปลี่ยนสีที่มีชื่อเสียงอันดับหนึ่งของ ภูมิภาคชูบุ สําหรับเสน่ห์ของโครังเค ก็คงอยู่ที่เหล่าต้นโมมิจิ หรือใบเมเปิ้ลญี่ปุ่นจํานวนมากถึง 4,000 ต้น ซึ่งทําให้บริเวณโครังเคถูกแต่งแต้มด้วยสีสันของต้นโมมิจิที่เปลี่ยนสีใบไม้เป็น สีแดง สีส้ม และสีเหลือง อย่างงดงามอลังการ อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจสีสันแห่งฤดูกาลที่มีฉาก หลังเป็นสายนํ้าเล็กๆ พร้อมกับสะพานไทเก็ตทสึเคียว (TAIGETSUKYO) สีแดงสดเอกลักษณ์อีก แห่งของโครังเค หรือจะเดินลอดผ่านอุโมงค์ใบไม้แดง ส้ม เหลือง ตามอัธยาศัย (การเปลี่ยนสี ของใบไม้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)
  นําท่านเดินทางสู่ วัดโอสึคันนอน เป็นหนึ่งในสามของศาลเจ้าบูชาเจ้าแม่กวนอิมที่ใหญ่ที่สุดใน ญี่ปุ่น และเป็นวัดประจํา ตระกูลโอดะ นอกจากนี้ยังมีวัดบันโชจิซึ่งโทกุงาวะ อิเอะยาสุเคยพักอยู่เมื่อ ครั้งเป็นตัวประกัน อันเป็นประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งของย่านโอสึ Osu เป็นเมืองที่ผสมผสานระหว่าง ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมสมัยใหม่ และยังเป็นจุดท่องเที่ยวยอดฮิต ที่สุดของนาโกย่า ซึ่ง นอกจากคนญี่ปุ่นแล้ว นักท่องเที่ยวต่างชาติก็นิยมมาเยี่ยมชมเช่นกัน  ท่านจะได้เพลิดเพลินกับ การช้อปปิ้ง ทานอาหาร และชมวัฒนธรรมโอตะคุอย่างเต็มอิ่มที่ย่านร้านค้าบริเวณนี้
  จากนั้นนําท่านสู่ ดิวตี้ฟรี [Duty Free] อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าปลอดภาษี ทั้ง เสื้อผ้า นํ้าหอม เครื่องสําอางต่างๆ ตามอัธยาศัย
  จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ อีออนพลาซ่า ช้อปปิ้งมอลล์ขนาดใหญ่ อิสระท่านได้เลือกซื้อสินค้าจาก ร้านค้าต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้า กระเป๋า-รองเท้า ของแต่งบ้าน ของที่ระลึก ฯลฯ ภายในอาคารยัง มี ห้างจัสโก้ ให้ท่านช้อปปิ้งต่ออย่างเพลิดเพลินสนุกสนานกับการจับจ่ายสินค้าของร้าน 100 Yen  ซึ่งสินค้าทุก ๆ อย่างในร้านราคาชิ้นละ 100 เยน ไม่ลืมแวะซื้อของฝากทางกรุงเทพฯ อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ, ผลไม้สด และแห้ง, ลูกอมขนมขบเคี้ยว ฯลฯ
   ***อิสระอาหารกลางวัน และอาหารคํ่าตามอัธยาศัยเพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า***
  สมควรแก่เวลา กรุณาตรวจเช็คสัมภาระให้เรียบร้อย เพื่อเดินทางสู่สนามบิน
 
วันที่ 6 สนามบินนาโงย่า – กรุงเทพ       
00.30 น.  ออกเดินทางจากนาโงย่า โดยการบินไทย เที่ยวบิน TG-647
05.10 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมประทับใจ และมีความสุข

ข้อมูลเพิ่มเติม

month

11-พฤศจิกายน

บริษัท บริโอ ทราเวล จำกัด

  • 4 อาคารมหธราดล ชั้น 4 ยูนิตเอ ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
  • โทร: 02-676-3663 (PHONE AUTO)
  • เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์: 9:00 - 18:00
  • เปิดบริการ เสาร์: 9:00 - 17:00
briotravel-line bbuddy-line