สวนสัตว์อาซาฮียาม่า.
สวนสัตว์อาซาฮียาม่า
ICE FESTIVAL03
LAKE SHIKOTSU ICE FESTIVAL
Sculpture at the Harbin Ice festival in China.
ทานูกิโคจิ
สวนสัตว์อาซาฮียาม่า.
สวนสัตว์อาซาฮียาม่า
ICE FESTIVAL03
LAKE SHIKOTSU ICE FESTIVAL
Sculpture at the Harbin Ice festival in China.
ทานูกิโคจิ

ทัวร์ญี่ปุ่น|ฮอกไกโด ไอซ์ เบรกเกอร์ & ดริฟต์ ไอซ์ วอร์ค 6 วัน 4 คืน By สายการบินไทย (TG)

Highlight

หมู่บ้านราเม็ง สถานที่รวบรวมร้านราเม็งชื่อดังของเมืองอาซาฮิกาว่า

สวนสัตว์อาซาฮียาม่า สวนสัตว์ที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมที่สุดของญี่ปุ่น

 ICE FESTIVAL เทศกาลน้ำแข็งที่จัดขึ้นบนพื้นที่กว่า 10,000 ตารางเมตร

 หอคอยโอค็อตสก์ หอสังเกตการณ์สิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลน้ำแข็งแห่งแรกของโลก

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

รายละเอียดการจอง
ประเภท ราคา/คน ตั๋วเครื่องบิน คน

จำนวนคนทั้งหมด :      ราคารวม :      บาท
วันที่ 1 กรุงเทพฯ – สนามบินชิโตเซ่
20.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 3 สายการบินไทย เคาว์เตอร์ D เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง
23.55 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินชิโตเซ่ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 670
 
วันที่ 2 สนามบินชิโตเซ่ – หมู่บ้านราเม็ง – สวนสัตว์อาซาฮียาม่า – น้ำตกกิงกะ ริวเซ – เทศกาลน้ำแข็ง ICE FESTIVAL – โซอุนเคียว
08.20 น. ถึง สนามบินชิโตเซ่ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
  นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านราเม็ง สถานที่รวบรวมร้านราเม็งชื่อดังของเมืองอาซาฮิกาว่า กำเนิดขึ้นในปี 1996 มีร้านราเมนชื่อดังถึง 8 ร้านที่แสดงฝีมือการปรุงให้ลูกค้าได้ลิ้มลองและยังมีเรื่องราวความเป็นมาของราเมนจัดแสดงให้ชมอีกด้วย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ หมู่บ้านราเม็งอิ่มอร่อยกับต้นตำหรับสุดยอดราเม็งฮอกไกโด
  นำท่านเข้าชม สวนสัตว์อาซาฮียาม่า (ASAHIYAMA ZOO) เป็นสวนสัตว์ที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมที่สุดของญี่ปุ่น เพราะเป็นสวนสัตว์ที่แตกต่างจากสวนสัตว์อื่นๆ โดยจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชมสวนสัตว์แห่งนี้สูงถึง 3 ล้านคนต่อปี จุดเด่นของสวนสัตว์แห่งนี้คือแทงค์รูปกระบอกที่ยื่นเข้าไปในบ่อของแมวน้ำซึ่งท่านสามารถเห็นการเคลื่อนไหว การว่ายน้ำอย่างคล่องแคล่วของแมวน้ำได้อย่างใกล้ชิดที่สุด อิสระให้ท่านชมความน่ารักแสนรู้ของสัตว์แปลกมากมายหลายพันธุ์  รวมถึงสัตว์จากขั้วโลกเหนือ ไม่ว่าจะเป็นหมีขาวขั้วโลก ความน่ารักของนกเพนกวิน ในอุโมงค์ใต้น้ำแหวกว่ายน้ำโชว์ผู้มาเยือนอย่างใกล้ชิดถึง 360 องศา, นกสายพันธุ์ต่างๆ การแสดงของเจ้าลิงตัวน้อย, ความงามของไก่ฟ้า, กวาง ความน่าเกรงขามของเจ้าป่าอย่างราชสีห์, ความสง่างามของเสือโครง ฯลฯ ให้ท่านเก็บไว้ในความทรงจำมิรู้เลือน
  จากนั้นนำท่านชม น้ำตกกิงกะ สมญา น้ำตกเส้นด้าย ที่มีความงดงามตามธรรมชาติ ด้วยความสูง 120 เมตร ทำให้สายน้ำไหลบ่าตกลงสู่เบื้องล่างมีความแรงกระจายเป็นเส้นบางใสคล้ายเส้นด้ายสวยงามมาก มีความสวยงามแสนมหัศจรรย์ยิ่งนัก บริเวณใกล้ๆกัน
นำท่านชม น้ำตกริวเซอิ สมญา น้ำตกดาว อีกความงดงามตามธรรมชาติที่ไม่แพ้ กันความสูง 90 เมตร สายน้ำที่ไหลออกจากซอกผาตก–ลงเบื้องล่างกระทบแสงอาทิตย์ดูวาววับจับตางามราวกับดวงดาวที่ตกลง มาจากฝากฟ้าที่ท่านไม่อาจปฏิเสธความงามแสนประทับใจได้อย่างแน่นอน น้ำตกสองแห่งนี้ได้รับสมญา น้ำตกคู่สามี–ภรรยา
  นำท่านชม เทศกาลน้ำแข็ง ICE FESTIVAL สถานที่จัดงาน ณ เมืองโซอุนเคียว ตั้งอยู่ริมแม่น้ำอิชิคาริ จัดขึ้นบนพื้นที่กว่า 10,000 ตารางเมตร เมื่อท่านก้าวเข้าสู่ภายในจะพบกับประติมากรรมน้ำแข็งที่หลากหลาย อาทิ อุโมงค์น้ำแข็ง เสาน้ำแข็งและโดมน้ำแข็ง ซึ่งมีความสูงกว่า 10 เมตร ตกกลางคืนจะประดับประดาด้วยแสงไฟ 7 สี อย่างสวยงาม ท่ามกลางบรรยากาศสุดแสนโรแมนติกอันน่าประทับใจ นอกจากนี้บางวันอาจจะได้เห็นดอกไม้ไฟที่จุดขึ้นเป็นรูปร่างหรือตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นต่างๆ
  สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โซอุนเคียว ณ SOUNKYO CHOYO-TEI        หรือเทียบเท่า
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำในห้องอาหารของโรงแรม
  *** หลังรับประทานอาหารค่ำ ขอเชิญท่านสัมผัสกับการแช่น้ำแร่สไตล์ญี่ปุ่นหรือที่เรียกกันว่า      การอาบออนเซ็น ให้ท่านได้ผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการเดินทางและชาวญี่ปุ่นยังเชื่อกันว่าการอาบน้ำแร่นั้นจะทำให้ผิวพรรณมีสุขภาพดีอีกด้วย ***
 
วันที่ 3 โซอุนเคียว – ล่องเรือตัดน้ำแข็ง – หอคอยโอค็อตสก์ – พิพิธภัณฑ์มนุษย์ขั้วโลกเหนือ – ชิเรโตโกะ
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านสู่ เมืองมอมเบ็ทสึ เพื่อ ล่องเรือตัดน้ำแข็ง (SIGHTSEEING ICE BREAKER) อีกหนึ่งประสบการณ์ไฮไลต์ที่น่าสัมผัส หากมีโอกาสได้มาเยือนเกาะฮอกไกโดในช่วงฤดูหนาวกับการล่องเรือตัดน้ำแข็ง GARINKO ซึ่งเต็มไปด้วยแผ่นน้ำแข็งที่ลอยมาจากรัสเซีย ที่เรียกได้ว่าแห่งเดียวในญี่ปุ่น นอกจากจะได้สัมผัสประสบการณ์อันแตกต่างแล้วยังได้มีโอกาสเห็นชีวิตสัตว์โลกอีกซีกโลกหนึ่งอย่างนกอินทรีทะเลหางขาว และแมวน้ำ เป็นต้น (การล่องเรือขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเอื้ออำนวย หากในวันที่เดินทางสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย จะไม่สามารถทำการล่องเรือได้ เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร หรือ ธารน้ำแข็งลอยออกจากบริเวณที่ล่องเรือไปไกลจนทำให้ไม่สามารถมองเห็นธารน้ำแข็งได้)
  จากนั้นนำท่านสู่  หอคอยโอค็อตสก์ (OKHOTSK TOWER) หอสังเกตการณ์สิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลน้ำแข็งแห่งแรกของโลก ที่ท่านสามารถมองเห็นมหาสมุทรผ่านหน้าต่างกระจกของห้องสังเกตการณ์ใต้ทะเล ท่านจะได้ชมฝูงปลาเล็ก ๆ รวมตัวกันกินแพลงตอนและปลาใหญ่ที่กำลังจะกินปลาเล็กเหล่านั้น ซึ่งเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ไฮไลท์ที่ท่านไม่ควรพลาด
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  นำท่านสู่ พิพิธภัณฑ์มนุษย์ขั้วโลกเหนือ ซึ่งเป็นสถานที่รวบรวมเรื่องราวของชาวกรีนแลนด์ สแกนดิเนเวีย และชนชาติอื่นๆ กว่า 33 ชนชาติที่อยู่อาศัยใกล้ขั้วโลกเหนือ ซึ่งมีเพียงแห่งเดียวในโลก รวมถึงชาวไอนุ ที่มีวิถีชีวิต วัฒนธรรม และการดำรงชีวิตที่แตกต่างออกไปด้วย ภายในพิพิธภัณฑ์ แบ่งการจัดแสดงเป็นส่วนต่างๆ เช่น Northern Crossroads บอกเล่าเรื่องราวการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมที่ผันผวนบริเวณขั้วโลกเหนือ ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงทุกวันนี้ Clothing ภูมิปัญญาในการใช้เครื่องแต่งกายที่ทนต่อสภาวะอากาศที่หนาวจัด Foods การหาอาหารและการเก็บรักษาอาหารให้เพียงพอในช่วงฤดูหนาวอันยาวนาน และเรื่องราวอื่นๆ อีกมากมาย เช่น การสร้างที่อยู่อาศัย การเดินทาง และวัฒนธรรม เป็นต้น
  สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ชิเรโตโกะ ณ ROUTE INN GRANTIA SHIRETOKO SHARI หรือเทียบเท่า
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำในห้องอาหารของโรงแรม
  *** หลังรับประทานอาหารค่ำ ขอเชิญท่านสัมผัสกับการแช่น้ำแร่สไตล์ญี่ปุ่นหรือที่เรียกกันว่า      การอาบออนเซ็น ให้ท่านได้ผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการเดินทางและชาวญี่ปุ่นยังเชื่อกันว่าการอาบน้ำแร่นั้นจะทำให้ผิวพรรณมีสุขภาพดีอีกด้วย ***
 
วันที่ 4 ชิเรโตโกะ – กิจกรรมเดินบนธารน้ําแข็ง – หมู่บ้านไอนุ – LAKE AKAN ICE FESTIVAL – ทะเลสาบอะคัง
เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นําท่านสัมผัสประสบการณ์ใหม่ที่หาได้ยากยิ่งกับ การเดินบนธารน้ําแข็งขั้วโลก บริเวณทะเล    โอคอทสก์ ภายในอุทยานแห่งชาติชิเรโตโกะ ทะเลที่เชื่อมระหว่างเกาะฮอกไกโดและประเทศรัสเซีย ซึ่งถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่น่าสนใจ และสามารถสัมผัสได้แค่ในฤดูหนาวของเกาะฮอกไกโดเท่านั้น ให้ท่านได้ท้าทายความหนาวกับการเดินบนธารน้ําแข็งในอุณหภูมิติดลบ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลให้คําแนะนําท่านอย่างใกล้ชิดโดยทุกท่านจะได้สวมชุดเวทสูทที่สามารถป้องกันน้ำและความหนาวเย็น ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเดินบนธารน้ำแข็ง หรือ การลอยตัวอยู่ในทะเลอุณภูมิติดลบ ซึ่งถือเป็นประสบการณ์ที่ยากจะลืมเลือน (ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศในแต่ละวัน)
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านไอนุ ให้ท่านชมความหลากหลายของศิลปะพื้นบ้าน อิสระให้ท่านได้ซื้อสินค้าที่ระลึก อาทิ เครื่องประดับที่สวยงาม เพลิดเพลินกับรสชาติของอาหารพื้นเมืองสไตล์ไอนุ ชมศิลปะพื้นบ้านของชาวไอนุซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการแกะสลักไม้ตามอาคารบ้านเรือน
  จากนั้นนำท่านสู่ช่วงเวลาแห่งความตระการตาของ เทศกาล LAKE AKAN ICE FESTIVAL เทศกาลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในช่วงฤดูหนาวของทะเลสาบอะคัง ภายในงานนักท่องเที่ยวจะได้สนุกกับการตัดน้ำแข็ง หรือมินิเกมบนพึ้นผิวทะเลสาบ ยิ่งกว่านั้นจุดเด่นของงานนี้ คือ การแสดงดอกไม้ไฟภายใต้ท้องฟ้ายามค่ำคืนที่สุดแสนจะอลังการและน่าประทับใจ
  สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ทะเลสาบอะคัง ณ HOTEL AKANKOSO         หรือเทียบเท่า
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำในห้องอาหารของโรงแรม
  *** หลังรับประทานอาหารค่ำ ขอเชิญท่านสัมผัสกับการแช่น้ำแร่สไตล์ญี่ปุ่นหรือที่เรียกกันว่า      การอาบออนเซ็น ให้ท่านได้ผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการเดินทางและชาวญี่ปุ่นยังเชื่อกันว่าการอาบน้ำแร่นั้นจะทำให้ผิวพรรณมีสุขภาพดีอีกด้วย ***
 
วันที่ 5 ทะเลสาบอะคัง – ดิวตี้ฟรี – ย่านซูซูกิโนะ – ทานูกิโคจิ – ซัปโปโร
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  จากนั้นนำท่านสู่ ดิวตี้ฟรี [Duty Free] อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าปลอดภาษี ทั้ง เสื้อผ้า น้ำหอม เครื่องสำอางต่างๆ ตามอัธยาศัย
  นำท่านช้อปปิ้ง ย่านซูซูกิโนะ แหล่งที่ตั้งของห้างสรรพสินค้าชื่อดังและร้านค้ามากมายให้ท่านได้ช้อปปิ้งได้จุใจ เช่น ร้าน BIG CAMERA จำหน่ายกล้องดิจิตอล, เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิคส์,ร้าน100เยน,ร้าน UNIQLO ขายเสื้อผ้าแฟชั่นวัยรุ่น,ร้าน MATSUMOTO KIYOSHI ขายยาและเครื่องสำอางshisedo, kose, kiss, SKII, Kanebo
  จากนั้นนำท่านสู่ ย่านทานูกิโคจิ ถนนช้อปปิ้งเก่าแก่ของเมืองซัปโปโร อายุกว่า 140 ปีตลอดถนนจะมีร้านค้าต่างๆเรียงรายกันไปสองข้างทาง ทั้งร้านขายของสด ร้านกิน ร้านขายของที่ระลึกรวมแล้วกว่า 200 ร้าน อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้ามากมายตามอัธยาศัย อาทิ เครื่องใช้ไฟฟ้า นาฬิกา เกมส์ กล้องถ่ายรูป เสื้อผ้า สินค้าแบรนด์เนม เครื่องสำอางค์ เป็นต้น
   **อาหารกลางวัน และค่ำอิสระตามอัธยาศัยเพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า**
  สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ซัปโปโร ณ APA HOTEL & RESORT SAPPORO หรือเทียบเท่า
 
วันที่ 6 ซัปโปโร – สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ
เช้า  รับประทานอาหารเช้า
  สมควรแก่เวลา กรุณาตรวจเช็คสัมภาระให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมตัวเดินทางสู่สนามบินเพื่อกลับกรุงเทพฯ
10.00 น. ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 671
15.50 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

บริษัท บริโอ ทราเวล จำกัด

  • 4 อาคารมหธราดล ชั้น 4 ยูนิตเอ ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
  • โทร: 02-676-3663 (PHONE AUTO)
  • เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์: 9:00 - 18:00
  • เปิดบริการ เสาร์: 9:00 - 17:00
briotravel-line bbuddy-line