ศาลเจ้าโทโชกุ
หมู่บ้านโบราณโออูจิจูคุ
หมู่บ้านโบราณโออูจิจูคุ
ทะเลสาบอินะวะชิโระ
ศาลเจ้าโทโชกุ
หมู่บ้านโบราณโออูจิจูคุ
หมู่บ้านโบราณโออูจิจูคุ
ทะเลสาบอินะวะชิโระ

ทัวร์ญี่ปุ่น ปีใหม่|แฮปปี้นิวเยียร์ อิน เซนได 5 วัน 3 คืน By สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์

Highlight

หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอกซะโอ  มีทั้งสายพันธ์หายาก เช่น สุนัขจิ้งจอกแดง (Red Fox) และสายพันธุ์อื่นๆมากกว่า 100 ตัว

ศาลเจ้าโทโชกุ ศาลเจ้าที่มีความวิจิตรตระการตา สถาปัตยกรรมชั้นเยี่ยมของช่างฝีมือซึ่งหาไม่ได้ในปัจจุบัน

หมู่บ้านโบราณโออูจิจูคุ เมืองสำคัญในยุคเอโดะ ลักษณะของบ้านที่เป็นเอกลักษณ์  เป็นบ้านชาวนาแบบญี่ปุ่นโบราณ

Inawashiro ทะเลสาบที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของประเทศญี่ปุ่น

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePriceDownload
29 ธ.ค. 622 ม.ค. 6353,900 ฿download pdf
รายละเอียดการจอง
ประเภท ราคา/คน ตั๋วเครื่องบิน คน

จำนวนคนทั้งหมด :      ราคารวม :      บาท
วันที่ 1 กรุงเทพ – สนามบินซางฮี    
15.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 5 สายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ เคาว์เตอร์ K เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง สายการบิน สิงคโปร์ แอร์ไลน์ เป็นสายการบินคุณภาพ สะดวกสบายเพลิดเพลินไปกับจอโทรทัศน์ส่วนตัวให้ท่านเลือกชมความบันเทิงได้ตามอัธยาศัย พร้อมบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง ทุกเที่ยวบิน (ทั้งขาไปและขากลับ) และได้รับรางวัลด้านการบริการและคุณภาพจาก SKYTRAX
18.05 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์ โดยสายการบิน สิงคโปร์แอร์ไลน์           เที่ยวบินที่ SQ 979
21.35 น. ถึง สนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์ รอเปลี่ยนเครื่องเพื่อเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ
23.55 น.  ออกเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ โดยสายการบิน สิงคโปร์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ 638
 
วันที่ 2 สนามบินซางฮี–สนามบินนาริตะ – ศาลเจ้าโทโชกุ –หมู่บ้านโบราณโออูจิจูคุ –ไอสึ วาคามัตสึ
07.30 น. ถึง สนามบินนาริตะ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
  จากนั้นเดินทางสู่ เมืองนิกโก้ เมืองเล็กๆ ที่เป็นดั่งประตูสู่  วนอุทยานแห่งชาตินิกโก้ และเป็นที่ที่มีชื่อเสียงในการตกแต่งศาลเจ้าให้มีความวิจิตรตระการตาซึ่งจะมีชื่อเรียกกันว่า”ศาลเจ้าแบบโทโชกุ” และ เมืองนิกโก้แห่งนี้เป็น สุสานที่ฝังศพ ของ “โทกุงาวะ อิเอะยาสุ” ซึ่งเป็นต้นตระกูล โทกุงาวะ เอาไว้ อีกทั้งเมืองนี้ ถือได้ว่าเป็น ศูนย์กลางของศาสนาพุทธและชินโตมาหลายศตวรรษอีกด้วย
  นำท่านชม “ศาลเจ้าโทโชกุ” สถาปัตยกรรมชั้นเยี่ยมของช่างฝีมือซึ่งหาไม่ได้ในปัจจุบัน เป็นการผสมผสานสถาปัตยกรรมระหว่างพุทธและชินโต สร้างโดยโชกุนรุ่นที่ 3 ของตระกูลโทกุงาวะ ภายในมีงานประติมากรรมที่เต็มไปด้วยอารมณ์และจินตนาการอย่างมากมาย เช่น มังกร 100 หัว, แมวนอนหลับ, มังกรหัวเราะ เป็นต้น
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโบราณโออูจิจูคุ เป็นเมืองสำคัญในยุคเอโดะ ลักษณะของบ้านที่เป็นเอกลักษณ์ คือ เป็นบ้านชาวนาแบบญี่ปุ่นโบราณ มุงหลังคาทรงหญ้าคาหนาๆ เรียงรายกันสองฝั่ง กินระยะทางประมาณ 500 เมตร มีบ้านประมาณ 40 – 50 และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเขตอนุรักษ์สิ่งปลูกสร้างอันทรงคุณค่าของชาติเมื่อ พ.ศ.2524 ซึ่งในปัจจุบันหมู่บ้านโบราณหลายหลังในโออุจิจูคุได้รับการบูรณะใหม่จนกลายเป็นร้านขายของที่ระลึก ร้านค้าขายสินค้าพื้นเมือง ร้านอาหารและที่พักแบบญี่ปุ่นเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวค่ะ ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมหมู่บ้านนี้กว่า 1.2 ล้านคนต่อปีเลยทีเดียว
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
  สมควรค่าแก่เวลานำท่านเข้าสู่ที่พัก ไอสึ วาคามัตสึ  ณ  ROUTE INN AIZU WAKAMATSU HOTEL หรือเทียบเท่า
 
วันที่ 3 ไอสึ วาคามัตสึ – ทะเลสาบอินะวะชิโระ – Zao Fox Village  – ช้อปปิ้งอิจิบังโจ – เซนได
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่ทะเลสาบ Inawashiro เป็นทะเลสาบที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของประเทศญี่ปุ่น มีพื้นที่กว่า 103.9 ตารางกิโลเมตร ก่อกำเนิดมาเป็นเวลากว่า 3-4 หมื่นปีจากการระเบิดครั้งใหญ่ และลาวาที่ไหลออกมาของภูเขาไฟบันไดซึ่งตั้งอยู่ทางตอนเหนือ เป็นสาเหตุที่น้ำในทะเลสาบมีความเป็นกรดอ่อนๆ ก็เลยไม่มีสิ่งมีชีวิตอยู่ใต้น้ำ จึงเป็นที่มาของน้ำที่ใสสะอาดมากจนได้ฉายาทะเลสาบกระจกสวรรค์ ได้รับสมญานามว่า เท็นเคียวโกะที่แปลว่า “กระจกแห่งสรวงสวรรค์”อันเนื่องมากจากความใสสะอาดของนํ้าที่สะท้อนเงาของภูเขาบันไดได้อย่างชัดเจนราวกับกระจกใสช่วงฤดูที่เหมาะสมในการเที่ยวชมทะเลสาบแห่งนี้คือระหว่างเดือน กรกฎาคม-สิงหาคม ส่วนในช่วงฤดูหนาวราวต้นเดือนพฤศจิกายนไปจนถึงต้นเดือนเมษายนฝูงหงส์จำนวนหลายพันตัวจะอพยพหนีหนาวมาจากไซบีเรียและนกเป็ดน้ำ เข้ามาอาศัยอยู่เต็มชายหาดของทะเลสาบแห่งนี้ ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวจำนวนมากแวะมาเที่ยวชม
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  จากนั้นนำท่านสู่ หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอกซะโอ (Zao Fox Village) ซึ่งมีทั้งสายพันธ์หายาก เช่น สุนัขจิ้งจอกแดง (Red Fox) และสายพันธุ์อื่นๆมากกว่า 100 ตัว ถูกเลี้ยงให้วิ่งเล่นไปมาแบบอิสระภายในสวนแห่งนี้ กิจกรรมยอดนิยมก็คือการทดลองอุ้มลูกสุนัขจิ้งจอก โดยจะมีบริการให้ยืมเสื้อคลุมกันเล็บสุนัขข่วน สัตว์ชนิดอื่นๆภายในหมู่บ้านที่สามารถพบเห็นได้ เช่น กระต่าย ม้าแคระ แพะ เป็นต้น
  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเซนได เมืองที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคโทโฮคุ แวดล้อมไปด้วย กำแพงปราสาทและต้นไม้ จนได้ชื่อว่าเป็น City of Trees ให้อิสระท่านกับ ย่านช้อปปิ้ง ที่มีชื่อเสียงของ เมืองเซนได นั่นคือ อิจิบังโจ (Ichibancho) แหล่งช้อปปิ้งที่อยู่ติดๆกับสถานีรถไฟเซนได ประกอบไปด้วยถนนหลายเส้นที่มีร้านค้าต่างๆมากมายรวมไปถึงห้างสรรพสินค้ากับสินค้าที่มีอยู่หลากหลายให้เลือกซื้อ
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
  สมควรแก่เวลา นำท่านเข้าที่พัก เซนได   ณ  ROUTE INN SENDAI HOTEL หรือเทียบเท่า
 
วันที่ 4 เซนได – ปราสาทเซนได – นั่งชินคันเซน – Mitsui Outlet Park Kisarasu – Tokyo German village – นาริตะ  
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่ ปราสาทเซนได หรืออีกชื่อคือ ปราสาทอาโอบะ ตัวปราสาทตั้งอยู่สูงเหนือระดับน้ำทะเล 130 เมตร มีผาเขาทางทิศตะวันออกและทิศใต้ เป็นปราการธรรมชาติให้กับปราสาทได้อย่างดี สร้างโดยแม่ทัพคนสำคัญของเมือง คือ ดาเตะ มาซามุเนะ หรือ  ที่รู้จักกันดีในชื่อ ซามุไรตาเดียว ปัจจุบันไม่มีตัวปราสาทเดิมหลงเหลืออยู่ เนื่องจากถูกไฟไหม้ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง เหลือเพียงกำแพงหินขนาดใหญ่ ป้อมปราการ และอนุสาวรีย์ท่านดาเตะบนหลังม้า สายตามุ่งไปยังเมืองด้านล่าง
  นำท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟฟุคุชิม่า เปลี่ยนบรรยากาศสัมผัสความเร็วสูงโดย ชินคันเซ็น หรือ รถไฟหัวกระสุน ด้วยความเร็วสูง 240 กิโลเมตร / ชั่วโมง => เต็มอิ่มกับการสัมผัสจริง เข้าสู่ สถานีรถไฟชินฟูจิ
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  นำท่านเดินทางสู่ มิตซุย เอ้าท์เล็ต พาร์ค มาคุฮาริ ซึ่งมีสินค้ามากมายหลากหลายชนิด อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกชมทั้งสินค้าที่นําเข้าจากต่างประเทศ และผลิตในญี่ปุ่นซึ่งล้วนแต่มีคุณภาพเหมาะสมกบราคา อาทิ ADIDAS, GAP, TIMBERLAND, CASIO, MICHEL KLIEN, MORGAN, ELLE, PRADA, GUCCI, DISSEL และอื่น ๆ อีกมากมาย
  จากนั้นเยี่ยมชม Tokyo German Village ธีมพาร์คที่ตั้งอยู่ในเมืองจิบะ เทศกาลประดับไฟฤดูหนาวของที่นี่จัดติดต่อกันมาทุกปี โดยจะประดับหลอดไฟทั้งสิ้นกว่า 3 ล้านดวงจนพร่างพราวไปด้วยแสงสว่างทั่วบริเวณ ทั้งอุโมงค์สายรุ้ง สูง 70 เมตร ที่ระยิบระยับไปด้วยแสงไฟ7สีสวยงาม ไฟประดับสามมิติขนาดมหึมา และเวทีหลักของงานอย่าง “มาร์คพลัทซ์ (Marktplatz) ” ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมสไตล์เยอรมันที่ประดับประดาด้วยแสงไฟสวยงาม อีกทั้งโชว์การแสดงแสงสีเสียง 3D illumination ที่เน้นศิลปะและเทคโนโลยีเข้าไว้ด้วยกันช่วยสร้างบรรยากาศให้ยิ่งคึกคัก นอกจากนี้จากบนชิงช้าสวรรค์บริเวณเนินสูงมองลงมาก็จะได้เห็นภาพอันสว่างไสวระยิบระยับเต็มไปหมด ราวกับปูไว้ด้วยพรมแห่งแสงไฟ ซึ่งดูสวยงามจนลืมอากาศอันหนาวเหน็บในคืนฤดูหนาวได้เลยทีเดียว  ซึ่งถือเป็น 1 ใน 3 งานแสดงแสงสีขนาดใหญ่ในแถบคันโตเลยทีเดียว
ค่ำ อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านใช้เวลาอย่างคุ้มค่า
  จากนั้นนำท่านเข้าที่พัก นาริตะ ณ  HEDISTAR NARITA HOTEL หรือเทียบเท่า
 
วันที่ 5 นาริตะ – สนามบินนาริตะ – สนามบินซางฮี – กรุงเทพฯ
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  สมควรแก่เวลา กรุณาตรวจเช็คสัมภาระให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมตัวเดินทางสู่สนามบินเพื่อกลับกรุงเทพฯ
11.05 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์ โดยสายการบิน สิงคโปร์ แอร์ไลน์        เที่ยวบินที่ SQ 637
17.45 น. ถึง สนามบินชางฮี รอเปลี่ยนเครื่องเพื่อเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ
18.35 น.  ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน สิงคโปร์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ 978
20.00 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

ข้อมูลเพิ่มเติม

month

12-ธันวาคม

บริษัท บริโอ ทราเวล จำกัด

  • 4 อาคารมหธราดล ชั้น 4 ยูนิตเอ ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
  • โทร: 02-676-3663 (PHONE AUTO)
  • เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์: 9:00 - 18:00
  • เปิดบริการ เสาร์: 9:00 - 17:00
briotravel-line bbuddy-line