ศาลเจ้าดาไซฟุ
ศาลเจ้าดาไซฟุ
ศาลเจ้าดาไซฟุ
HUIS TEN BOSCH02
HUIS TEN BOSCH01
HUIS TEN BOSCH
ล่องเรือพายยานากาว่า
ฟุคุโอกะ ทาวเวอร์
ศาลเจ้าดาไซฟุ
ศาลเจ้าดาไซฟุ
ศาลเจ้าดาไซฟุ
HUIS TEN BOSCH02
HUIS TEN BOSCH01
HUIS TEN BOSCH
ล่องเรือพายยานากาว่า
ฟุคุโอกะ ทาวเวอร์

ทัวร์ญี่ปุ่น ปีใหม่|แฮปปี้นิวเยียร์ อิน คิวชู 6 วัน 4 คืน By สายการบินไทย (TG)

Highlight

ศาลเจ้าดาไซฟุ ศาลเจ้าชินโตอันเก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุดของฟุกุโอกะ

เฮ้าส์ เทน บอซ เต็มอิ่มกับวันพักผ่อนท่ามกลางบรรยากาศแสนคลาสสิค

เกาะเดจิมะ เกาะที่มนุษย์สร้างรูปทรงพัดยื่นออกไปในอ่าวนางาซากิ

 ยอดเขาอินาสะ ชมวิวเมืองนางาซากิที่ความสูง 333 เมตร โดยเฉพาะทิวทัศน์บริเวณท่าเรือและอ่าวนางาซากิ บ้านเรือนตั้งเรียงรายกันไปบนภูมิประเทศที่เป็นภูเขา

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePriceDownload
29 ธ.ค. 623 ม.ค. 6359,900 ฿download pdf
รายละเอียดการจอง
ประเภท ราคา/คน ตั๋วเครื่องบิน คน

จำนวนคนทั้งหมด :      ราคารวม :      บาท
วันที่ 1 กรุงเทพฯ 
21.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 3 สายการบินไทย เคาว์เตอร์ D เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง
01.00 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินฟุกุโอกะ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 648
08.10 น. ถึง สนามบินฟุกุโอกะ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
  นำท่านชม ศาลเจ้าดาไซฟุ ศาลเจ้าชินโตอันเก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุดของฟุกุโอกะ สร้างขึ้นในปีค.ศ. 905 เพื่ออุทิศแด่ท่านมิจิซาเนะ ซึงาวาระ ศิลปินด้านวรรณคดีจีนและการศึกษา ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นเทพเจ้าแห่งภูมิปัญญา จึงมีนักเรียนนิสิตนักศึกษามากมายมากราบไหว้ขอพรเพื่อความสำเร็จการศึกษาไม่เว้นในแต่ละวัน รูปปั้นวัวหน้าศาลเจ้า เชื่อกันว่าถ้าลูบตามส่วนต่างๆ เราจะมีสุขภาพดีที่บริเวณนั้นๆไปด้วย ถ้าลูบตรงบริเวณหัว ลูบเขาก็จะมีหัวดี เรียนเก่ง ฉลาด และหากเดินอธิษฐานข้ามสะพานแดงทั้ง 3 สะพาน เปรียบเสมือนการเดินผ่านอดีตไปปัจจุบัน และสู่อนาคตแห่งความสำเร็จ ที่สำคัญอีกแห่ง คือ ต้นบ๊วย หลากหลายพันธุ์กว่า 6,000 ต้นเจริญเติบโตอยู่ทุกแห่งภายในวัด ทำให้บรรยากาศแสนรื่นรมย์และไม่ลืม ระหว่างทางเข้าออกศาลเจ้าหากท่านสังเกตุจะมีน้ำเต้าแขวนอยู่เต็มไปหมด ซึ่งเชื่อกันว่าถ้าเขียนชื่อเด็กแรกเกิดใส่ลงไปในน้ำเต้าแล้วเทพเจ้าจะคุ้มครองเด็กให้ปลอดภัย อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองกว่า 100 แห่งบริเวณหน้าวัด ห้ามพลาด ขนมอุเมะกาเอะ โมจิ (โมจิใส้บ๊วย) ซึ่งเป็นขนมที่ขึ้นชื่อของสถานที่แห่งนี้
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  นำท่านสู่ เฮ้าส์ เทน บอซ เต็มอิ่ม ! กับวันพักผ่อนท่ามกลางบรรยากาศแสนคลาสสิค Huis Ten Bosch เมืองชายทะเลเปิดใหม่สไตล์ดัชท์ เชิญท่านสัมผัสบรรยากาศฮอลแลนด์แบบเต็มรูปแบบใน หมู่บ้านฮอลแลนด์ ของประเทศญี่ปุ่นที่ได้รวบรวมสถาปัตยกรรม ศิลปวัฒนธรรมขนานแท้ของชาวดัชท์ สนุกสนานตื่นเต้นกับสิ่งอำนวยความสะดวกไม่ว่าจะเป็น พิพิธภัณฑ์, โรงภาพยนตร์แบบซีมูเลชั่น3มิติ สวนสนุกแบบตะวันตกอย่าง Horizon Adventure ชมการแสดงฉากน้ำท่วมใหญ่ – ฟ้าฝ่าทำได้เหมือนจริงอย่างน่าทึ่ง, Future Cast Theater / Grand Odyssey  ให้ท่านร่วมผจญภัยไปกับฉากภาพยนตร์การต่อสู้สุดยิ่งใหญ่นอกอวกาศที่ท่านร่วมเป็นดารานำแสดงด้วยขอรับรองว่าท่านต้องประทับใจไปอีกนานอย่างแน่นอน เครื่องเล่นไฮเทคนานาชนิด พร้อมบันทึกภาพความประทับใจกับทัศนียภาพสวยงามเหล่ามวลไม้ดอกที่บานสะพรั่งอวดสีสันตลอดทั้งปี อาทิ   ทุ่งดอกทิวลิป, เบญจมาศ, กุหลาบ, กังหันลมขนาดยักษ์ อาคารก่อด้วยอิฐที่มีสง่างามเรียงรายสลับสีเป็นทิวแถวตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกเดินเล่นช้อปปิ้งสินค้าหลากสไตล์ไม่ว่าจะเป็น ขนมเค้กหลากรส (เบเกอรี่ของญี่ปุ่นนับว่าสุดยอดรสเยี่ยมแห่งเบเกอรี่) ชีส, ช็อคโกแล็ต, แยมผลไม้ ผลิตภัณฑ์ยอดนิยมสไตล์ดัชท์ และสินค้าที่ระลึกมากมาย เป็นของฝากของขวัญแด่คนที่ท่านรัก ตามอัธยาศัย  พบกับเครื่องเล่นใหม่ จูราสสิค ไอส์แลนด์ ร่วมผจญภัยพิชิตไดโนเสาร์เดินบนเกาะร้างที่สมจริง
   **อาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัยเพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า**
  สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ซาเซโบะ ณ SASEBO PARADISE GARDEN HOTEL หรือเทียบเท่า
 
วันที่ 2 สนามบินฟุกุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – เฮ้าส์ เทน บอซ – ซาเซโบะ
เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เกาะเดจิมะ เกาะที่มนุษย์สร้างรูปทรงพัดยื่นออกไปในอ่าวนางาซากิเมื่อปี 1634 เพื่อให้พ่อค้าชาวโปรตุเกสเข้ามาพักและค้าขาย หลังญี่ปุ่นปิดประเทศที่นี่เป็นศูนย์กลางการค้าขายและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับชาวตะวันตกแห่งเดียวในญี่ปุ่น ปัจจุบันถูกประกาศให้เป็นเขตอนุรักษ์ มีบ้านและอาคารต่างๆ สร้างตามแบบของเดิม และจัดแสดงข้าวของเครื่องใช้ และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ภายในเกาะให้นักท่องเที่ยวเข้าชม
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  ชมความงามของ สวนสันติภาพ ที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงเหตุการณ์สงครามโลก ครั้งที่ 2 เรียกว่า สงครามมหาเอเชียบูรพา ภายในมีอนุสาวรีย์สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงความโหดร้ายของสงคราม
  สมควรแก่เวลานำท่านสู่จุดชมวิวบน ยอดเขาอินาสะ ซึ่งตั้งอยู่ที่ความสูง 333 เมตร ท่านสามารถมองเห็นเมืองนางาซากิได้ทั้งเมือง โดยเฉพาะทิวทัศน์บริเวณท่าเรือและอ่าวนางาซากิ บ้านเรือนตั้งเรียงรายกันไปบนภูมิประเทศที่เป็นภูเขา
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
  สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก นางาซากิ ณ MARINE WORLD NAGASAKI HOTEL หรือเทียบเท่า
 
วันที่ 3 ซาเซโบะ – เกาะเดจิม่า  – สวนสันติภาพ – ยอดเขาอินาสะ – นางาซากิ
เช้า  รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่ เมืองยานากาว่า ตั้งอยู่บนปากแม่น้ำจิคุโกะคะวะ ที่ไหลลงสู่ทะเลอาริอาเกะ นำท่าน ล่องเรือพาย  ชมเมืองยานากาว่าตามแม่น้ำ ล่องชมเมืองผ่านปราสาทเก่ายานากาว่า สองริมฝั่งยังมีอาคารโกดังสินค้าที่ก่อสร้างด้วยอิฐแดงในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 และผ่อนคลายไปกับบรรยากาศอันสงบของเมืองและความร่มรื่นของแมกสองข้างทาง
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  นำท่านสัมผัสกิจกรรมใหม่ใน สวนผลไม้ => เป็นช่วงของผลไม้รสเลิศ  สตรอเบอร์รี่ ที่มีรสหวานฉ่ำชื่นใจ ผลใหญ่และ มีกลิ่นหอมจัด ให้ท่าน ชม และ ชิมสตอเบอรี่ ผลไม้จากสวนขนาดใหญ่ปลูกโดย ไม่ใช้สารเคมี  และยาฆ่าแมลง สนุกกับการเก็บผลสตอเบอรี่สดสดจากต้นด้วยตัวท่านเอง !
  จากนั้นนำท่านสู่ มาริโนเอะ ซิตี้ ตั้งอยู่ในเมืองฮากาตะ จังหวัดฟุกุโอกะ และที่สำคัญที่นี่มีพื้นที่อยู่ติดกับทะเล ทำให้มีบรรยากาศที่สวยงามมากเหมาะแก่การเดินเล่นช้อปปิ้ง ทานอาหารและถ่ายภาพ อีกทั้งยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่รวมเอาความบันเทิงเพื่อการพักผ่อนมาไว้ ไม่ว่าจะเป็น ร้านอาหาร สวนสนุก ชิงช้าสวรรค์ และพื้นที่สำหรับขาช้อปอย่าง Outlet ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดบนเกาะคิวชูอีกด้วย
  **อาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัยเพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า**
  สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ฟุกุโอกะ ณ  CLIO COURT HAKATA HOTEL หรือเทียบเท่า
 
วันที่ 4 นางาซากิ – ล่องเรือพายยานากาว่า – เก็บสตรอเบอร์รี่  – ช้อปปิ้งมาริโนเอะ ซิตี้ – ฟุกุโอกะ
เช้า  รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  ใช้เวลาคุ้มค่าเต็มวัน  เข้าสู่ช่วงเวลาช้อปกระหน่ำ ในย่านสรรพสินค้าชั้นนำมากมาย
  ย่านเท็นจิน ย่านช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงของฟุคุโอกะ ให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้ามากมายจากห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆ ทั้งห้างอิเซตัน       มิตสึโคชิ รวมอีกทั้งยังมีร้านค้าใต้ดิน ซึ่งท่านจะ สนุกสนานกับการจับจ่ายใช้สอยจนลืมเวลาไปเลยทีเดียว
  ฮากะตะ คาวาบาตะ (HAKATA KAWABATA) ถนนช้อปปิ้งแบบมุงหลังคาที่เก่าแก่ที่สุดของฮากะตะ จังหวัดฟูกุโอกะ  อาจจะดูเหมือนกับที่มีในจังหวัดอื่นๆ จะต่างกันบ้างก็ตรงขนาดพื้นที่และทางเดินของตลาดนี้อาจจะแคบกว่าที่เมืองอื่นซักนิดนึงค่ะ ตลอดทั้งสองข้างทางเดินยาว 400 เมตร เต็มไปด้วยร้านค้ากว่าร้อยร้าน สินค้าก็มีเลือกซื้อมากมายประเภททั้งเสื้อผ้า ของกิน ของใช้ ส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าทั่วๆ ไป
  สถานีฮากะตะ (HAKATA STATION) ถือว่าเป็นสถานีรถไฟขนาดใหญ่ และยังเป็นศูนย์กลางการคมนาคมในภูมิภาคคิวชู บริเวณสถานีจึงรายล้อมไปด้วยตึก อาคารหลายหลัง หนึ่งในนั้นยังรวมถึงตึก Hakata Deitos สถานี Hakata ซึ่งด้านในเป็นแหล่ง ช้อปปิ้งของฝากประจำจังหวัดฟุกุโอกะอีกด้วยใครที่จะหาซื้อของฝากหรือชิมของอร่อยแบบไม่ต้องเดินทางไปไหนไกล สามารถเดินไปที่ตึก Deitos ซึ่งเชื่อมต่ออยู่กับตัวสถานีเลย ตึกนี้มี 3 ชั้น คือชั้นใต้ดิน ชั้น 1 และชั้น 2 โดยร้านขนม ร้านของฝากนานาชนิดจะอยู่ที่ชั้น 1 มีทั้งโซนที่เรียกว่า  Hakata Souvenir Street นั้นยังมีช็อปเล็กๆ อีกเพียบมีทั้งขนมหรือของฝากยอดฮิตทั่วๆ ไปไม่ว่าจะเป็น ช็อคโกแล็ต คิทแคทรสต่างๆ ชาเขียวและอื่นๆ อีกมากมาย
  MARINA CITY SHOPPING MALL ช้อปปิ้งมอลล์ริมทะเลแห่งนี้ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเมืองฮากะตะ จังหวัดฟุกุโอกะ เอาใจขาช้อปทั้งหลายด้วยร้านค้าแบรนด์ท้องถิ่นและอินเตอร์สำหรับแหล่งช้อปริมน้ำนี้ ส่วนใหญ่จะเป็นแบรนด์ท้องถิ่น แต่ก็มีแบรนด์อินเตอร์เหมือนกันอย่างเช่น Coach, Gap, Beams, Wacoal, Triumph สำหรับสาวก Uniqlo ที่นี่ก็มีช็อปใหญ่ให้ช้อปเหมือนกัน ช็อปของที่นี่จะมีทั้งที่เป็นเอาท์เล็ตและที่เป็นช็อปธรรมดา ซึ่งส่วนใหญ่เน้นแฟชั่นดีไซน์ ทั้งรองเท้า กระเป๋า เสื้อผ้า ชุดกีฬา นอกจากนี้ยังมีเครื่องใช้และของตกแต่งบ้าน ของใช้สำหรับเด็ก Game Zone และร้านขายยาและเวชสำอางยอดนิยมอย่าง Matsumoto Kiyoshi ด้วยหลังจากเดินช้อปจุใจแล้ว หากอยากสัมผัสบรรยากาศและชมวิวทิวทัศน์ในมุมสูง แนะนำให้นั่งชิงช้าสวรรค์ Ferris Wheel กันค่ะ ค่าตั๋วราคา 500 เยน ช่วงเวลาที่ดีที่สุดคือช่วงเย็นชมพระอาทิตย์ตกดินในริมอ่าวฮากะตะ แหล่งท่องเที่ยวฟุกุโอกะก็ได้บรรยากาศไปอีกแบบ
  ฟุคุโอกะ ทาวเวอร์ หอคอยสูง 234 เมตรตั้งอยู่ริมชายทะเลฝั่งญี่ปุ่น ถือเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของเมืองฟุกุโอกะ หอคอยเพียงแห่งเดียวของญี่ปุ่นที่สร้างขึ้นบนแผ่นดินที่เกิดจากการถมทะเล โดยใช้แผ่นกระจกซึ่งใช้ถึงจำนวน 8000 แผ่น จัดตกแต่งเป็นรูปสามเหลี่ยม มองดูเหมือนยอดแหลมตระหง่าน ท่านสามารถชมทิวทัศน์เมืองฟุคุโอกะได้อย่างไม่รู้เบื่อ จุดสูงจากพื้นดิน 123 เมตร ซึ่งท่านจะมองเห็นทัศนียภาพของเมืองฟุคุโอกะ และวิวทะเลญี่ปุ่นด้านทิศเหนือ  อีกทั้งยังสามารถชื่นชมกับหาดทรายเทียมซึ่งเกิด จากการถมทะเลได้อย่างแนบเนียน
  นอกจากนี้ยังมีการตกแต่งไฟประดับประดา เล่นแสงสีภายนอกอากคารตามฤดูกาล  (ไม่รวมอาหารกลางวันและอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย)
  **อาหารกลางวันและอาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัยเพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า**
  อาหารมื้อแนะนำ!! ขอเชิญท่านลิ้มรสชาติของราเมงฟุกุโอกะสูตรฮากาตะ ที่เคี่ยวจากน้ำซุปกระดูกหมูเป็นเวลานานกว่า 8 ช.ม. !!
  สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ฟุกุโอกะ ณ  CLIO COURT HAKATA HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 5  ฟุกุโอกะ – อิสระฟรีช้อปปิ้งตลอดทั้งวัน – ฟุกุโอกะ
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  สมควรแก่เวลา กรุณาตรวจเช็คสัมภาระให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมตัวเดินทางสู่สนามบินเพื่อกลับกรุงเทพฯ
11.40 น. ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 649
15.40 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

ข้อมูลเพิ่มเติม

month

12-ธันวาคม

บริษัท บริโอ ทราเวล จำกัด

  • 4 อาคารมหธราดล ชั้น 4 ยูนิตเอ ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
  • โทร: 02-676-3663 (PHONE AUTO)
  • เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์: 9:00 - 18:00
  • เปิดบริการ เสาร์: 9:00 - 17:00
briotravel-line bbuddy-line