NAGOYA CASTLE
SHIRAKAWAGO03
MATSUMOTO JO (2)
112922211946
32-takayama jinya
Untitled
NAGOYA CASTLE
SHIRAKAWAGO03
MATSUMOTO JO (2)
112922211946
32-takayama jinya
Untitled

ทัวร์ญี่ปุ่น┃นาโงย่า ทาคายาม่า 4วัน 3คืน สายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์ (XJ)

Highlight

เที่ยวมืองเก่าทาคายาม่า สัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่นโบราณ

ชมปราสาทชื่อดัง 2 แห่งของญี่ปุ่น

ช้อปกระหน่ำ อีออนพลาซ่า และ ย่านซาคาเอะ

พิเศษพักออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่นแท้ๆ!!

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePriceDownload
14 พ.ย. 6117 พ.ย. 6125,900 ฿download pdf
รายละเอียดการจอง
ประเภท ราคา/คน ตั๋วเครื่องบิน คน

จำนวนคนทั้งหมด :      ราคารวม :      บาท
วันที่ 1  กรุงเทพฯ – สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ (นาโงย่า) – กุโจ ฮาจิมัง
03.30 คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ผู้โดยสารขาออก ชั้น 3 ประตูทางเข้าที่ 3 เคาน์เตอร์ 4 สายการบินแอร์เอเชีย เอ็กซ์ เจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง
** สายการบิน AIR ASIA X ทำการบินด้วยเครื่องบิน AIRBUS A330-300 ที่นั่งแบบ 3-3-3 (377ที่นั่ง) น้ำหนักกระเป๋าเดินทางทั้งขาไปและขากลับอย่างละ 20 กก. บริการเสิร์ฟอาหารร้อนพร้อมเครื่องดื่มทั้งขาไปและขากลับ **
06.55 ออกเดินทางสู่ สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ (นาโงย่า) โดยสายการบินแอร์เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ 638
14.20 ถึง สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ (นาโงย่า)  (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลังผ่านพิธีการทางตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว
จากนั้นนำท่านเข้าที่พัก กุโจ ฮาจิมัง ณ GUJO VACANCE MURA HOTEL หรือเทียบเท่า
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำในห้องอาหารของโรงแรม
หลังรับประทานอาหารแล้วเชิญท่านพักผ่อนไปกับการแช่ ออนเซ็น น้ำแร่ธรรมชาติผ่านความร้อนใต้พิภพเพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าเลือดลมเดินดีเสริมสุขภาพให้กระปรี่กระเปร่าผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลช่วยระบบการเผาผลาญของร่างกายให้อยู่ในสภาพคงที่ความอัศจรรย์แห่งการอาบน้ำแร่แบบญี่ปุ่นนี่เองทำให้มีผู้กล่าวว่า => หากมาที่ญี่ปุ่นแล้วไม่ได้ลงอาบน้ำแร่ก็เหมือนกับว่าท่านมาไม่ถึงญี่ปุ่น !
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 – 7 วันก่อนวันเดินทาง)
วันที่ 2  กุโจ ฮาจิมัง  – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่าจินยะ – ซันมาชิซูจิ – มัตสึโมโต้
เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางเข้าสู่เส้นทางธรรมชาติมุ่งหน้าสู่ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ซึ่งได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ ให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1995 พบกับ หมู่บ้านสไตล์กัสโซ–สึคุริ เป็นสไตล์ญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมรูปร่างของหลังคาเหมือนกับ สองมือพนมของพระพุทธเจ้า หรือ พระเจ้า จึงเรียกหมู่บ้านสไตล์นี้ว่า กัสโซ แปลว่า พนมมือ ตามรูปแบบของบ้านมีหลังคาชันถึง 60 องศา ลักษณะคล้ายสองมือพนมเข้าหากัน ตัวบ้านมีความยาวประมาณ 18 เมตร ความกว้างประมาณ 10 เมตร โครงสร้างของบ้าน ไม่ใช้ตะปูแม้แต่ตัวเดียว แต่ยังคงความแข็งแรงสามารถรองรับหิมะที่ตกทับหลังคาอย่างหนักในช่วงฤดูหนาวได้เป็นอย่างดี
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านสู่ ทาคายาม่าจินยะ หรือที่ว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่า ซึ่งเป็นทั้งสถานที่ทำงาน และที่อยู่อาศัยของผู้ว่าราชการจังหวัดฮิดะ เป็นเวลากว่า 176 ปี เป็นสิ่งปลูกสร้างแบบเก่า ยุคคานาโมริหลังสุดท้ายที่สมบูรณ์ และยังหลงเหลืออยู่ในปัจจุบัน แต่เดิมสร้างขึ้นปีค.ศ. 1615 ช่วงการปกครองระบบศักดินาปลายศตวรรษที่ 19  (ภายใต้การปกครองของโชกุนตระกูลโตกุกาว่าสมัยเอโดะ หรือกว่า 300 ปีมาแล้ว ) จนกระทั่งรัฐบาลเข้ามาดูแล ได้สร้างอาคารขึ้นใหม่เลียนแบบของเก่าที่เหมือนจริง ลักษณะคล้ายพระราชวังย่อส่วน ตัวอาคารถูกล้อมรอบด้วยกำแพงดูแข็งแกร่ง และสามารถเข้าสู่ตัวอาคารด้วยประตูที่โอ่อ่าสง่างาม ภายในอาคารท่านจะได้ชมการแบ่งเป็นห้องต่างๆ เป็นสัดส่วน ทั้งห้องทำงานของข้าราชการชั้นสูง ห้องรับแขก ห้องเก็บส่วย ห้องน้ำ แม้แต่ห้องที่แสดงเครื่องมือทรมานก็มีให้ชม ห้องที่ดีที่สุดในบ้าน คือ ห้องแบบ (GAEDEN VIEW) สามารถเห็นวิวของสวนแบบญี่ปุ่นที่สวย ในช่วงฤดูหนาวสวนจะเต็มไปด้วยหิมะ จะมีก็แต่ต้นสนที่ไม่ผลัดใบ ทำให้ได้เห็นความสวยงามของต้นสนอีกแบบหนึ่ง ส่วนของข้าวของเครื่องใช้ที่จัดแสดงก็ จะมีเอกสารเก่า อาวุธ ชุดของข้าราชการสมัยโบราณ (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าเข้าชมบริเวณด้านในจวนผู้ว่าทาคายาม่า)
จากนั้นเชิญท่านสัมผัสความเป็นอยู่ที่ยังคงรักษาสภาพ แวดล้อมและการดำเนินชีวิตแบบดั้งเดิมที่ท่านจะประทับใจแน่นอน ณ ซันมาชิซูจิ พร้อมเลือกหาซื้อสินค้าพื้นเมืองที่ระลึกมากมาย อิสระให้ท่านเก็บเกี่ยวบรรยากาศแสนคลาสสิค ตามอัธยาศัย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก มัตสึโมโต้ ณ  PREMIER CABIN MATSUMOTO HOTEL หรือเที่ยบเท่า
 (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 – 7 วันก่อนวันเดินทาง)
วันที่ 3  มัตสึโมโต้ – ไร่วาซาบิ – ถนนนาวาเตะ – ปราสาทมัตสิโมโต้ – โคมากิ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเยี่ยมชม ไร่วาซาบิ ซึ่งที่นี่ท่านจะได้พบกับต้นวาซาบิของจริงว่าก่อนที่จะนำมาเป็นอาหารอันขึ้นชื่อและเป็นที่รู้จักกันดีไปทั่วโลก ว่าวาซาบิมีวิธีการปลูกเป็นอย่างไร ภายในจะจัดสภาพแวดล้อมให้ให้เหมาะสมกับการปลูกวาซาบิ เพื่อให้ต้นเจริญเติบโตได้ยอย่างเต็มที่ อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้า และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากวาซาบิเป็นของฝากทางบ้าน หรือเลือกชิมไอศกรีมวาซาบิ ที่มีรสชาติกลมกล่อมผสมผสานระหว่างนมสดและวาซาบิได้อย่างลงตัว และผลิตภัณฑ์ที่ทำจากวาซาบิอื่นๆอีกมากมาย ตามอัธยาศัย
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถนนนาวาเตะ หรือมีชื่อเรียกอีกอย่างว่า ถนนกบ ตรอกคนเดินเล็กๆ สไตล์เมืองญี่ปุ่นโบราณ ตรงหัวถนนจะมีรูปปั้นกบตัวใหญ่ที่สร้างขึ้นเอาไว้ให้กับเหล่ากบที่เคยอาศัยอยู่ในแม่น้ำเมะโตะบะที่ด้านหลังถนนแห่งนี้ ซึ่งคำว่ากบในภาษาญี่ปุ่นนั้น สามารถแปลได้อีกหนึ่งความหมายวว่า “การกลับบ้าน” ด้วยเหตุนี้ในอดีตกบจึงเป็นสัญลักษณ์ของการกลับบ้านอย่างปลอดภัย ให้ท่านเพลิดเพินไปกับ ความน่ารักและมีสเนห์ของถนนสายนี้ ภายในมีร้านค้ามากมาย ที่ประดับตกแต่งเป็นธีมกบ ทั้งร้านขนม ร้านขายของที่รัลึกต่างๆ ก็ทำเป็นรูปกบเช่นกัน อิสระให้ท่านเลือซื้อเลือกหา สินค้าต้องตาต้องใจพร้อมเก็บภาพบรรยากาศน่ารักๆ ของถนนสายนี้ตามอัธยาศัย
***อาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัยเพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า*** 
นำท่านเดินทางสู่ อีออนมอลล์ ช้อปปิ้งมอลล์ขนาดใหญ่ อิสระท่านได้เลือกซื้อสินค้าจากร้านค้าต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า กระเป๋า-รองเท้า ของแต่งบ้าน ของที่ระลึก ฯลฯ ภายในอาคารยังมี ห้างจัสโก้ ให้ท่านช้อปปิ้งต่ออย่างเพลิดเพลินสนุกสนานกับการจับจ่ายสินค้าของร้าน 100 Yen ซึ่งสินค้าทุก ๆ อย่างในร้านราคาชิ้นละ 100 เยน ไม่ลืมแวะซื้อของฝากทางกรุงเทพฯ อาทิ ขนมโมจิ, เบนโตะ, ผลไม้สด และแห้ง, ลูกอมขนมขบเคี้ยว ฯลฯ นำท่านสู่ ปราสาทมัตสึโมโต้ ปราสาทนี้มีอีกชื่อหนึ่งว่า ปราสาทอีกา เนื่องจากผนังปราสาทมีสีดำ และปีกด้านต่างๆของปราสาทแผ่กางออกเหมือนปีกนก เป็นตัวอย่างหนึ่งของปราสาทที่สร้างบนพื้นที่ราบ ไม่ใช่บนเนินเขาหรือกลางแม่น้ำ ประวัติความเป็นมาของปราสาทย้อนหลังไปได้ถึงยุคสงคราม ในช่วงเวลานั้น กองทัพโองาซาวาระได้สร้างป้อปราสาทขึ้นในบริเวณนี้ มีชื่อเรียกว่า ปราสาทฟุกะชิ ต่อมาป้อมปราสาทได้ถูกกองทัพทาเคดะยึดครองไปและตกเป็นของโทคุงาวะ อิเอยาสุ ในเวลาต่อมา เมื่อโทโยโทมิ ฮิเดโยชิ ได้มีคำสั่งให้อิเอยาสุย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ในภูมิภาคคันโต ก็ได้มอบปราสาทให้อิชิงะวะ โนะริมะสะ เป็นผู้ดูแลต่อ โนริมะสะและยะสุนะงะ ผู้เป็นบุตรชาย ได้สร้างหอปราสาทและส่วนอื่นๆ ได้แก่ หอปราสาท 3 หลัง หอดอนจอน หอเล็กทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ อาคารที่พัก ประตูกลอง ประตูดำ คูปราสาท ปีกอาคารสามชั้น และชั้นย่อยๆในปราสาท ซึ่งทั้งหมดยังคงเหลืออยู่จนถึงปัจจุบัน เชื่อกันว่าพื้นที่ปราสาทส่วนใหญ่แล้วสร้างเสร็จสมบูรณ์เมื่อประมาณปี 1593-1594 ใน ซึ่งเป็นช่วงยุคปฏิวัติเมจิ หอปราสาทถูกนำออกประมูลขายและกำลังจะถูกรื้อถอน แต่อิจิคาวะ เรียวโซ ได้ร่วมกับชาวเมืองมัตสึโมโตะช่วยกันรักษาปราสาทไว้ ประตูดำชั้นสองและกำแพงข้างประตูถูกสร้างขึ้นใหม่ในปี ค.ศ. 1990 และต่อมาประตูกลองรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็ถูกสร้างขึ้นใหม่ในปี ค.ศ.1999 ปัจจุบันปราสาทมัตสึโมโตะได้ขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติประจำชาติญี่ปุ่น
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเข้าที่พัก โคมากิROUTE INN GRANTIA KOMAKI HOTEL หรือเทียบเท่า
 (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 – 7 วันก่อนวันเดินทาง)
วันที่ 4 โคมากิ – ปราสาทนาโงย่า – ย่านซาคาเอะ – สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ (นาโงย่า) – กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านสู่ ปราสาทนาโงย่า ปราสาทที่มีความสวยงามไม่แพ้ปราสาทอื่นๆ ซึ่งตั้งตระหง่านอยู่ใจ กลางเมือง ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1612 โดยโชกุนโตกุงาวะ อิเอะยาสุ เพื่อเป็นฐานอำนาจความ มั่ นคงและป้องกันการโจมตีจากทางเมืองโอซาก้า ต่อมาถูกทำลายจนเสียหายยับเยิน ในช่วง สงครามโลกครั้งที่ 2 ปัจจุบันได้รับการสร้างขึ้นใหม่เลียนแบบปราสาทหลังเดิม ในปี ค.ศ. 1959 ปัจจุบันภายในปราสาทปรับเป็นพิพิธภัณฑ์ให้นักท่องเที่ยวได้ชม ภายในปราสาทแห่งนี้ได้เก็บ รวบรวมสิ่ งลํ้าค่าทางประวัติศาสตร์มากมาย อาทิ ข้าวของเครื่องใช้ ยุทโธปกรณ์ของเหล่าซามูไรใน สมัยโบราณ โดยบนยอดปราสาทนั้นมี รูปสลักปลาหัวเสือทองคำอยู่หนึ่งคู่ซึ่งเรียกว่าคิงชะจิ อัน เป็นเครื่องรางสำหรับป้องกันอัคคีภัย และเป็นสัญลักษณ์ของอำนาจขุนนางศักดินา ส่วนบริเวณ ภายนอกปราสาทยังมีสวนสวยจัดแบบสไตล์ญี่ปุ่น
จากนั้นนำท่านสู่ ย่านซาคาเอะ ย่านช้อปปิ้งและแหล่งบันเทิงยามราตรี สินค้าแบรนด์เนมจากทุกมุมโลก เรียงรายอยู่บนถนนสายนี้ อีกทั้งยังมีห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร ที่บ่งบอกถึงความมีระดับให้เลือกอย่างมากมาย และยังมีจุดชมวิวที่จะทำให้เห็นถนนสายนี้ และตัวเมืองนาโกยาอย่างชัดเจน คือ ตึกทีวีของนาโกยา ซึ่งมีลักษณะคล้ายโตเกียวทาวเวอร์แต่มีอายุที่เก่าแก่มากกว่า
***อาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัยเพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า***
สมควรแก่เวลา กรุณาตรวจเช็คสัมภาระให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมตัวเดินทางสู่สนามบินเพื่อ กลับกรุงเทพฯ
16.30 ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย สายการบินแอร์เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ 639
21.10 ถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ

ข้อมูลเพิ่มเติม

month

11-พฤศจิกายน

บริษัท บริโอ ทราเวล จำกัด

  • 4 อาคารมหธราดล ชั้น 1 ยูนิตเอ ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
  • โทร: 02-676-3663 (PHONE AUTO)
  • เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์: 9:00 - 18:00
  • เปิดบริการ เสาร์: 9:00 - 17:00
briotravel-line bbuddy-line