MIYAJIMA ITSUHUSHIMA01
HIMEJI CASTLE
HIROSHIMA
MIYAJIMA ITSUHUSHIMA04
MIYAJIMA TORII01
DSC_4761
DSC_4775
DSC_4980
DSC_4981
DSC_4993
MIYAJIMA ITSUHUSHIMA01
HIMEJI CASTLE
HIROSHIMA
MIYAJIMA ITSUHUSHIMA04
MIYAJIMA TORII01
DSC_4761
DSC_4775
DSC_4980
DSC_4981
DSC_4993

ทัวร์ญี่ปุ่น┃อินไซต์ อันซีน จูโกกุ 6วัน 3คืน สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ (SQ)

Highlight

เปิดเส้นทางใหม่ ณ ภูมิภาคจูโกกุ เจาะลึกเส้นทางมรดกโลก จังหวัดฮิโรชิม่า ชิมาเนะ ทตโทริ โอกายาม่า

  1.  ชมมรดกโลก ณ ศาลเจ้าอิสึคุชิม่า
  2. ตามรอยการ์ตูนชื่อดัง 2 เรื่อง ยอดนักสืบจิ๋วโคนัน  อสูรน้อยคิทาโร่
  3. สักการะเทพเจ้าแห่งความสุขและการสมรส ณ ศาลเจ้าอิซึโมะ

 แช่ออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่นแท้ๆ

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePriceDownload
19 ต.ค. 6124 ต.ค. 6134,900 ฿download pdf
รายละเอียดการจอง
ประเภท ราคา/คน ตั๋วเครื่องบิน คน

จำนวนคนทั้งหมด :      ราคารวม :      บาท
วันที่ 1  กรุงเทพฯ – สนามบินชางฮี
18.00 คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 5 สายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ เคาว์เตอร์ K เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง สายการบิน สิงคโปร์ แอร์ไลน์ เป็นสายการบินคุณภาพ สะดวกสบายเพลิดเพลินไปกับจอโทรทัศน์ส่วนตัวให้ท่านเลือกชมความบันเทิงได้ตามอัธยาศัย พร้อมบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง ทุกเที่ยวบิน (ทั้งขาไปและขากลับ) และได้รับรางวัลด้านการบริการและคุณภาพจาก SKYTRAX
21.00 ออกเดินทางสู่ สนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์ โดยสายการบิน สิงคโปร์แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ 981
วันที่ 2  สนามบินชางฮี – สนามบินฮิโรชิม่า – เกาะมิยาจิม่า – ศาลเจ้าอิสึคุชิม่า – พิพิธภัณฑอนุสรณ์สถานฮิโรชิม่า – อะตอมบิคบอมบ์โดม – ชิมาเนะ
00.25 ถึง สนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์ รอเปลี่ยนเครื่องเพื่อเดินทางสู่ สนามบินฮิโรชิม่า
01.45 ออกเดินทางสู่ สนามบินฮิโรชิม่า โดยสายการบิน สิงคโปร์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ MI 868
09.00 ถึง สนามบินฮิโรชิม่า (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
นำท่าน นั่งเรือเฟอรี่ เพื่อเดินทางสู่ เกาะมิยาจิม่า เป็น 1 ใน 3 ของทิวทัศน์ ที่สวยที่สุดของประเทศญี่ปุ่น นำท่านชม มรดกโลก ณ ศาลเจ้าอิสึคุชิม่า ถูกสร้างมาตั้งแต่ช่วงกลางศตวรรษที่ 16 ศาลเจ้าเก่าแก่ที่มีอาคารหลายหลังเชื่อมต่อกันและยื่นออกไปในทะเล เมื่อน้ำขึ้นจะทำให้ศาลเจ้ามีลักษณะคล้ายแพลอยน้ำได้ สัญลักษณ์ประจำศาลเจ้า คือ เสาโทริอิสีแดง กลางทะเล เมื่อน้ำขึ้นจะเห็นเสาโทริอิสีแดงสดลอยอยู่กลางน้ำรวมทั้งตัวศาลเจ้าด้วย ภายในเป็นที่ประดิษฐานเทพเจ้าในศาสนาชินโต อิสระให้ท่านได้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเก็บภาพความสวยงามตามอัธยาศัย ถ้าโชคดีถ้าอาจจะได้พบกับเหล่ากวางน้อยในบริเวณเกาะมิยาจิม่า
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ เมืองฮิโรชิม่า เมืองที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ เนื่องจากเป็นเมืองแรกของโลกที่ถูกทำลายด้วยระเบิดด้วยนิวเคลียร์ ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 นำท่านชม พิพิธภัณฑ์อนุสรณ์สถานฮิโรชิม่า สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงความโหดร้ายของสงครามที่ผ่านมาและสันติภาพในอนาคต ซึ่งในอดีตญี่ปุ่น ถูกทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ที่ฮิโรชิม่าและนางาซากิ โดยคำสั่งของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา นับเป็นระเบิดนิวเคลียร์เพียง 2 ลูกเท่านั้นที่นำมาใช้ในประวัติศาสตร์การทำสงคราม การระเบิดทำให้มีผู้เสียชีวิตที่กว่า 200,000 คนโดยนับถึงปลายปี พ.ศ. 2488 จำนวนคนที่เสียชีวิตทันทีในวันที่ระเบิดลงมีจำนวนประมาณครึ่งหนึ่งของจำนวนที่กล่าวนี้ และในระยะต่อมาก็ยังมีผู้เสียชีวิตด้วยการบาดเจ็บหรือจากการรับกัมมันตรังสีที่ถูกปลดปล่อยออกมาจากการระเบิดอีกนับหมื่นคน หลังการทิ้งระเบิดลูกที่สองเป็นเวลา 6 วัน ญี่ปุ่นประกาศตกลงยอมแพ้สงครามต่อฝ่ายพันธมิตร และลงนามในตราสารประกาศยอมแพ้สงครามมหาสมุทรแปซิฟิกที่นับเป็นการยุติสงครามโลกครั้งที่ 2 อย่างเป็นทางการ
นำท่านเดินทางสู่ มรดกโลก อะตอม มิคบอมบ์ โดม (ATOMIC BOMB DOME) ตั้งอยู่ริมแม่น้ำ  โมโตยาสึ ในอดีตเคยเป็นหอส่งเสริมอุตสาหกรรมฮิโรชิม่า ปัจจุบันได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ในปี พ.ศ. 2539 อนุสรณ์สถานแห่งสงครามที่ย้ำเตือนให้ชาวฮิโรชิม่ารำลึกถึงพลังทำลายล้างของระเบิดปรมาณู
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ชิมาเนะ ณ  DORMY INN IZUMO HOTEL หรือเทียบเท่า
หลังรับประทานอาหารแล้วเชิญท่านพักผ่อนไปกับการแช่ ออนเซ็น น้ำแร่ธรรมชาติผ่านความร้อนใต้พิภพเพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าเลือดลมเดินดีเสริมสุขภาพให้กระปรี่กระเปร่าผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลช่วยระบบการเผาผลาญของร่างกายให้อยู่ในสภาพคงที่ความอัศจรรย์แห่งการอาบน้ำแร่แบบญี่ปุ่นนี่เองทำให้มีผู้กล่าวว่า => หากมาที่ญี่ปุ่นแล้วไม่ได้ลงอาบน้ำแร่ก็เหมือนกับว่าท่านมาไม่ถึงญี่ปุ่น !
วันที่ 3 ชิมาเนะ – ศาลเจ้าอิชึโมะ – สวนยูชิเอ็น – ถนนมิซูกิ ชิเกรุ – ทตโทริ
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านสู่ ศาลเจ้าอิซึโมะ (Izumo Taisha ) เป็นศาลเจ้าที่เก่าแก่ ซึ่งมีความสำคัญที่สุดใน  ญี่ปุ่นและยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมแห่งชาติ ศาลเจ้าแห่งนี้ ไม่มีการบันทึกอย่างแน่ชัดว่าสร้างขึ้นเมื่อใด แต่ถือว่าเป็นศาลเจ้าที่มีอยู่ในช่วงต้น 700 ปีก่อนคริสต์ศักราช  เชื่อกันว่าเป็นประทับของเทพเจ้าที่ประดิษฐานอยู่ ณ ศาลเจ้าอิซึโมะ ไทชะ คือ โอคุนินุซึโนะ โอคะมิ(Okuninushino Okami) ตามตำนานที่กล่าวขานกันมานาน โอคุนินุซึ คือผู้สร้างพื้นที่ประเทศญี่ปุ่น และปกครองโดยอิซุโมะ และยังเทพเจ้าแห่งความสุขและการสมรส ในหมู่ชาวญี่ปุ่นนิยมไปสักการะเพื่อขอเนื้อคู่
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ สวนยูชิเอ็น เป็นสวนญี่ปุ่นที่อยู่ในเกาะไดคนชิมะซึ่งอยู่ในทะเลนะกะอุมิของเมืองมัตสึเอะ สามารถมาเที่ยวได้ทั้ง4ฤดู โดยฤดูใบไม้ผลิมีดอกโบตั๋น ฤดูร้อนร่มรื่นไปด้วยสีเขียว ฤดูใบไม้ร่วงมีใบไม้เปลี่ยนสี ฤดูหนาวมีทิวทัศน์หิมะอันงดงาม เป็นสวนที่สามารถมาเที่ยวได้ตลอดปี ภายในจะจัดสวนเป็นวงกลมให้สามารถมาเดินเล่นได้ มีที่ขายอาหารให้ชมวิวไปพร้อมกับดื่มด่ำบรรยากาศอันงดงามของสวนแห่งนี้อีกด้วย
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถนนมิซูกิ ชิเกรุ เป็นถนนที่มีความยาว 800 ชื่อถนนเป็นชื่อของ มิซูกิ ชิเกรุ ซึ่งเป็นนักเขียนการ์ตูนที่มีชื่อเสียงเรื่อง Gegege-no-Kitaro เขาเกิดที่เมือง Sakaiminato บนถนนจะมีรูปปั้นทองเหลืองของสัตว์ประหลาด yakai จำนวน 153 ตัว จากเรื่อง Gegege-no-Kitaro วางอยู่ตามความยาวของถนน นอกจากนี้ที่นี่ยังมีสิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับมิซูกิ ชิเกรุและ Kitaro เช่น พิพิธภัณฑ์ Mizuki Shigeru Museum และศาลเจ้า Yokai jinja ถึงแม้ว่าคุณไม่ใช่แฟนของ Kitaro แค่การมาเดินชมถนนสายนี้พร้อมกับการเยี่ยมชมร้านต่างๆ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าที่พักบริเวณ ทตโทริ ณ TOTTORI WASHINTON PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 4 ทตโทริ – พิพิธภัณฑ์ทราย – พิพิธภัณฑ์โคนัน – ถนนกางเกงยีนส์โคจิม่า – โอกายาม่า อิชิบันไก – ฮิเมจิ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์ทราย พิพิธภัณฑ์ในร่มกลางทะเลทรายที่จัดแสดงประติมากรรมทรายขนาดใหญ่สร้างโดยศิลปินจากทั่วโลก ก่อนหน้านี้ได้มีการจัดนิทรรศการทรายชั่วคราวที่กลางแจ้ง แต่ในปี 2012 พิพิธภัณฑ์ก็ย้ายเข้าไปอยู่ในอาคารถาวร  นิทรรศการจะสลับสับเปลี่ยนไปทุกๆ ปี โดยจะเปิดให้เข้าชมในช่วงกลางเดือนเมษายนถึงต้นเดือนมกราคม นิทรรศการในแต่ละปีก็จะมีหัวข้อการแสดงที่แตกต่างกันเป็นภูมิภาค หรือประเทศอื่นๆ ที่แตกต่างกัน
จากนั้นนำท่านสู่ พิพิธภัณฑ์โกโชอาโอยาม่า ต้นกำเนิดการ์ตูนอย่างเรื่อง โคนัน ยอดนักสืบจิ๋ว ที่มีมายาวนานกว่า 10 ปี เมื่อไปถึงท่านจะได้รับเกมสืบสวนให้เราเล่น จากการสังเกตรอบๆ พิพิธภัณฑ์ ซึ่งหากทำสำเร็จท่านจะได้บัตรสมาชิกชมรมนักสืบอย่างเป็นทางการอีกด้วย นอกจากนี้ภายในพิพิธภัณฑ์ยังมีการจัดแสดง ประวัติผู้เขียน อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการเขียนการ์ตูน ห้องเก็บหนังสือการ์ตูนโคนันจากรอบโลกที่ถูกแปลมาแล้วกว่า 20 ภาษา เกมขนาดเล็กที่  ใช้เป็นปริศนาการฆาตกรรม รูปปั้นเหล่าเด็กๆ นักสืบรุ่นจิ๋ว รองเท้ายักษ์ที่พระเอกของเรามักใช้จับคนร้าย หุ่นเชิดเต้นรำของเหล่าด็อกเตอร์อากาซะ จอมโจรคิด ซึ่งการแสดงจะมีเทคโนโลยีถ่ายภาพกับกล้องพิเศษ ที่ตัวเราจะถูกดึงเข้าไปอยู่ในกล้องและสวมบทบาทที่แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่การ์ดที่ได้รับตอนเข้าชม และท่านยังสามารถเลือกซื้อของที่ระลึกจากการ์ตูนเรื่องนี้ได้อีกด้วย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ ถนนโคจิม่า แหล่งผลิตยีนส์คุณภาพของประเทศญี่ปุ่น ด้วยเทคนิคความประณีตและกรรมวีธีการผลิตยีนส์โดยเฉพาะจากรุ่นบรรพบุรุษสู่รุ่นลูกหลาน โดยการใช้เทคนิค 3 อย่าง การย้อม การทอและการเย็บเป็นอย่างดี จากช่างฝีมือเยี่ยม KOJIMA และเพื่อเป็นการอนุรักษ์ความเป็นเอกลักษณ์ให้คงอยู่จึงได้ใช้ชื่อแบรนด์สินค้า KOJIMA GENSE ซึ่งสร้างความภาคภูมิใจให้กับช่างฝีมือและผู้ประกอบอาชีพผลิตยีนส์เป็นอย่างมาก เสื้อผ้าหลากหลายแบรนด์ดังส่วนใหญ่ต่างก็นำเข้าผ้ายีนส์จากเมือง โคจิม่า สาเหตุที่เมืองโคจิม่าเป็นแหล่งผลิตยีนส์ที่สำคัญ เนื่องด้วยสมัยก่อนไดเมียว ยูคิตะ ฮิเดเอะ โอคายาม่าได้ถมทะเลจนก่อเกิดเป็นเมืองโคจิม่า แต่เนื่องด้วยพื้นที่บริเวณนั้นไม่สามารถทำการเพาะปลูกข้าวได้ จึงเลือกที่จะปลูกฝ้ายแทน ต่อมาไม่นานโอคายาม่าจึงเป็นแหล่งผลิตสิ่งทอของญี่ปุ่น ในช่วงปลายศตวรรษ 19 ความนิยมในสิ่งทอจากผ้ายีนส์ได้ลดน้อยลง จนในที่สุดทหารอเมริกันจึงนำอุตสาหกรรมผ้ายีนส์กลับเข้ามาอีกครั้ง ทำให้เป็นจุดเริ่มต้นการผลิตยีนส์แบรนด์ดังยี่ห้อแรก “BIG JOHN” อิสระให้ท่านได้เลือกแวะชมและซื้อสินค้าคุณภาพตามอัธยาศัย ไม่ว่าจะเป็น MOMOTARO JEANS, PURE BLUE JAPAN หรือ FULLCOUNT
จากนั้นนำท่านสู่ โอกายาม่า อิชิบันไก (Okayama IchiBanGai) ย่านช้อปปิ้งที่โด่งดังของโอกายาม่า เป็นแหล่งช้อปปิ้งโดยแท้ สินค้าแบรนด์ดังแบรนด์ท้องถิ่น ร้านสินค้าปลอดภาษี ร้านกาแฟ ร้านอาหาร ขนม เครื่องสำอาง เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้าในห้างสรรพสินค้า และร้านค้าขวัญใจคนไทยอย่าง ดองกี้ หรือ ดองกีโฮเต้ (Don Quijote) ก็มี
**อาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัยเพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า**
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ฮิเมจิ ณ HIMEJI CASTLE GRANDVRIO HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 5 ฮิเมจิ – ปราสาทฮิเมจิ – อีออนพลาซ่า – ชินไซบาชิ – โอซาก้า
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านสู่ ปราสาทฮิเมจิ หรือ ปราสาทกระสาขาว ถือเป็นสิ่งก่อสร้างที่เก่าแก่ที่ได้รับการขึ้นเป็นมรดกโลกในปี 1993 และถือเป็นสมบัติชาติ นอกจากนี้ยังเป็น 1 ใน 3 ปราสาทที่คงโครงสร้างเดิมและงดงามที่สุดในญี่ปุ่น ผู้ที่สร้างปราสาทขึ้นเป็นคนแรกคือ โทโยโตมิ ฮิเดโยชิ เมื่อ ปี ค.ศ. 1580 กระทั่งใน ปี ค.ศ. 1681 อิเคดะ เทรุมาสะ บุตรเขยของ โชกุนโทกุกาว่า อิเอยาสุ ได้บูรณะต่อเติมปราสาทออกไปให้ยิ่งใหญ่อลังการซึ่งแต่เดิมใช้เป็นป้อมปราการป้องกันเมือง ศูนย์กลางบัญชาการทางทหาร แต่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ เนื่องจากไม่มีศัตรูรุกรานตัวปราสาทเลย แม้แต่สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 เมืองฮิเมจิเป็นส่วนหนึ่งในสมรภูมิที่ถูกทิ้งระเบิดอย่างหนักแต่ตัวปราสาทก็ไม่ได้รับความเสียหายหรือโดนแตะต้องทำลายจากฝ่ายพันธมิตรแต่อย่างใด นอกจากนี้ ปราสาทแห่งนี้ทำการเปิดอีกครั้งในเดือนมีค. 2015 หลังจากปิดปราสาทถึง 5 ปีเพื่อซ่อมแซมอย่างละเอียดด้วยวิธีดั้งเดิมตั้งแต่ภายนอกจนถึงภายในปราสาท
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อีออนพลาซ่า ช้อปปิ้งมอลล์ขนาดใหญ่ อิสระท่านได้เลือกซื้อสินค้าจากร้านค้าต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า กระเป๋า-รองเท้า ของแต่งบ้าน ของที่ระลึก ฯลฯ ภายในอาคารยังมี ห้างจัสโก้ ให้ท่านช้อปปิ้งต่ออย่างเพลิดเพลินสนุกสนานกับการจับจ่ายสินค้าของร้าน 100 Yen ซึ่งสินค้าทุก ๆ อย่างในร้านราคาชิ้นละ 100 เยน ไม่ลืมแวะซื้อของฝากทางกรุงเทพฯ อาทิ ขนมโมจิ , เบนโตะ , ผลไม้สด และแห้ง , ลูกอมขนมขบเคี้ยว ฯลฯ
นำท่านสู่ ย่านชินไซบาชิ ย่านช้อปปิ้งชื่อดังของโอซาก้า ภายในย่านนี้ท่านจะพบกับร้านค้าเก่าแก่ปะปนกันไปกับร้านค้าอันทันสมัย และสินค้าหลากหลายประเภทหลากหลายรูปแบบทั้งสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ ซึ่งย่านนี้ถือว่าเป็นย่านแสงสีและบันเทิงชั้นนำแห่งหนึ่งของโอซาก้า อีกทั้งยังมีร้านอาหารทะเลขึ้นชื่อมากมาย ซึ่งเสน่ห์อย่างหนึ่งของย่านนี้คือ ทุกร้านค้าจะประดับประดาร้านของตนด้วยแสงไฟนีออนซึ่งดัดทำให้เป็นรูปปู กุ้ง และปลาหมึก ซึ่งนักท่องเที่ยวให้ความสนใจและแวะถ่ายรูปกันเป็นที่ระลึกอย่างมาก และร้านค้าทุกแห่ง จะพยายามสร้างจุดเด่นให้แก่ร้านของตนให้ได้มากที่สุด เพื่อดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการ สัญลักษณ์เด่นของย่านนี้คือ ตึกรูปเครื่องหมายการค้าของ กูลิโกะ ผลิตภัณฑ์ขนมชื่อดังจากญี่ปุ่นนั่นเอง อิสระเพื่อให้ท่านเลือกหาซื้อของต้องใจนานาชนิด อาทิ เครื่องสำอางค์  เสื้อผ้า  รองเท้า  กระเป๋า  เครื่องไฟฟ้า ฯลฯ ตามอัธยาศ้ย
**อาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัยเพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า**
สมควรแก่เวลา กรุณาตรวจเช็คสัมภาระให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมตัวเดินทางสู่สนามบินเพื่อกลับกรุงเทพฯ
23.25 ออกเดินทางสู่ สนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์ โดยสายการบิน สิงคโปร์ แอร์ไลน์        เที่ยวบินที่ SQ 623
วันที่ 6 สนามบินคันไซ – สนามบินชางฮี – กรุงเทพฯ
05.05 ถึง สนามบินชางฮี รอเปลี่ยนเครื่องเพื่อเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ
07.10 ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน สิงคโปร์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ 970
08.35 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

ข้อมูลเพิ่มเติม

month

10-ตุลาคม

บริษัท บริโอ ทราเวล จำกัด

  • 4 อาคารมหธราดล ชั้น 1 ยูนิตเอ ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
  • โทร: 02-676-3663 (PHONE AUTO)
  • เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์: 9:00 - 18:00
  • เปิดบริการ เสาร์: 9:00 - 17:00
briotravel-line bbuddy-line