นาบานะ โนะซาโตะ
นาบานะ โนะซาโตะ
ล่องเรืออิเนะโนะฟุนายะ
หมู่บ้านชิราคาวาโกะ
หมู่บ้านชิราคาวาโกะ
ลานสกีฟูจิเท็น
OSHINO HAKKAI03
OSHINO HAKKAI01
นาบานะ โนะซาโตะ
นาบานะ โนะซาโตะ
ล่องเรืออิเนะโนะฟุนายะ
หมู่บ้านชิราคาวาโกะ
หมู่บ้านชิราคาวาโกะ
ลานสกีฟูจิเท็น
OSHINO HAKKAI03
OSHINO HAKKAI01

ทัวร์ญี่ปุ่น ปีใหม่|แฮปปี้นิวเยียร์ อิน ทาคายาม่า 6 วัน 4 คืน By สายการบินไทย (TG)

Highlight

 อามาโนะฮาชิดาเตะ 1 ใน 3 จุดชมวิวที่สวยที่สุดของญี่ปุ่น มีประวัติศาสตร์ยาวนานนับพันปี

 สวนดอกไม้นาบานะโนะซาโตะ สวนดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น

หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ ให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1995

มัสสึริโนะโมริ พิพิธภัณฑ์รถแห่ สถานที่รวบรวมรถแห่ในเทศกาลสำคัญที่มีชื่อเสียงของเมืองทาคายาม่า

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePriceDownload
29 ธ.ค. 623 ม.ค. 6363,900 ฿download pdf
รายละเอียดการจอง
ประเภท ราคา/คน ตั๋วเครื่องบิน คน

จำนวนคนทั้งหมด :      ราคารวม :      บาท
วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินคันไซ
20.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 3 สายการบินไทย เคาว์เตอร์ D เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง
23.59 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินคันไซ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 622
 
วันที่ 2 สนามบินคันไซ –อามาโนะฮาชิดาเกะ –หมู่บ้านชาวประมงอิเนะ –นาบานะ โนะ ซาโตะ –นาโงย่า  
07.20 น. เดินทางถึง สนามบินคันไซ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
  นำท่านเดินทางสู่ อามาโนะฮาชิดาเตะ 1ใน 3 จุดชมวิวที่สวยที่สุดของญี่ปุ่น มีประวัติศาสตร์ยาวนานนับพันปี และปรากฏอยู่ในบทกวีโบราณ ตั้งแต่ช่วง ค.ศ. 1020 เป็นสันทรายยาวประมาณ 3.3 กิโลเมตร ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติกลางอ่าวมิยาซุ ทางตอนเหนือของจังหวัดเกียวโต กลายเป็นทางเชื่อมของแผ่นดิน2ฝั่ง ปกคลุมด้วยต้นสนกว่า 7000ต้น จุดชมวิวอามาโนะฮาชิดาเตะ วิวแลนด์ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของสันทราย เมื่อก้มลงมองลอดใต้ระหว่างขาจากจุดชมวิวฝั่งนี้เราจะเห็นสันทรายเป็นรูปมังกรตัวใหญ่กำลังเหาะขึ้นท้องฟ้า ด้านบนนี้ จะมีสวนสนุกเล็กๆ และพลาดไม่ได้แนะนำให้ท่านทดสอบความกล้าขี่จักรยานบนรางลอยฟ้า ที่สามารถเห็นวิวได้ 360 องศา หรือ เดินเล่น ไฮเรียวกัง ไคโร ทางเดินคดเคี้ยวที่ได้แรงบันดาลใจมาจากลำตัวของมังกร
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชาวประมงอิเนะ เป็นเมืองเล็กๆ ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเกียวโต เลียบแนวเส้นโค้งที่ทอดยาวของอ่าวอิเนะ ซึ่งเรียงรายไปด้วยบ้านลักษณะแปลกตาที่เรียกว่า “ฟุนายะ” โดยชั้นล่างเป็นท่าจอดเรือ ส่วนชั้นบนเป็นที่อยู่อาศัย เป็นลักษณะทางสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิมในท้องถิ่น เพื่อให้สามารถออกเรือจากบ้านไปหาปลาได้สะดวกรวดเร็ว เพราะเมืองนี้มีอุตสาหกรรมการประมงที่เฟื่องฟู
  จากนั้นเดินทางสู่ สวนดอกไม้นาบานะโนะซาโตะ สวนดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น เป็นสวนดอกไม้อีกแห่งหนึ่งที่ได้รับความนิยมจากชาวญี่ปุ่นเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเรื่องพันธุ์ดอกไม้หรือ ลักษณะของการจัดสวนดอกไม้ ซึ่งในแต่ละฤดูก็จะมีการจัดดอกไม้ที่แตกต่างกันออกไปตามฤดูกาล และภายในยังมีห้องปรับอุณหภูมิสำหรับดอกไม้ซึ่งนำมาจากเมืองร้อน เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้และศึกษาพันธุ์ไม้ต่าง ๆ รวมถึงเพลิดเพลินกับความสวยงามของดอกไม้ตามฤดูกาล เช่น ดอกดาเลีย คอสมอส เป็นต้น อิสระให้ท่านถ่ายภาพความประทับใจตามอัธยาศัย หรือจะซื้อตั๋วเพิ่มเพื่อขึ้นสู่จุดชมวิวของหอคอย เพื่อชมวิวของบริเวณสวนดอกไม้ในแบบพาโนราม่า
   อิสระให้ท่านได้ชมไฟประดับหลากสีสรรค์กว่าล้านดวงที่ใช้ประดับประตาเต็มพื้นที่สวนไฟประดับที่นี่ถือเป็นหนึ่งในสิบไฟประดับที่สวยงามที่สุดของญี่ปุ่นเลยทีเดียว
  ***อาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัยเพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า***
  หรือเทียบเท่าสมควรแก่เวลา นำท่านเข้าสู่ที่พัก นาโงย่า ณ SUNROUTE PLAZA NAGOYA HOTEL หรือเทียบเท่า
 
วันที่ 3 นาโงย่า –หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – เมืองเก่าทาคายาม่า – มัตสึริ โนะ โมริ  – ซันมาชิซูจิ มัตสึโมโต้ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเดินทางเข้าสู่เส้นทางธรรมชาติมุ่งหน้าสู่ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ซึ่งได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ ให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1995 พบกับ หมู่บ้านสไตล์กัสโซ–สึคุริ เป็นสไตล์ญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมรูปร่างของหลังคาเหมือนกับ สองมือพนมของพระพุทธเจ้า หรือ พระเจ้า จึงเรียกหมู่บ้านสไตล์นี้ว่า กัสโซ แปลว่า พนมมือ ตามรูปแบบของบ้านมีหลังคาชันถึง 60 องศา ลักษณะคล้ายสองมือพนมเข้าหากัน ตัวบ้านมีความยาวประมาณ 18 เมตร ความกว้างประมาณ 10 เมตร โครงสร้างของบ้าน ไม่ใช้ตะปูแม้แต่ตัวเดียว แต่ยังคงความแข็งแรงสามารถรองรับหิมะที่ตกทับหลังคาอย่างหนักในช่วงฤดูหนาวได้เป็นอย่างดี
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  นำท่านเข้าชม มัสสึริโนะโมริ พิพิธภัณฑ์รถแห่ สถานที่รวบรวมรถแห่ในเทศกาลสำคัญที่มีชื่อเสียงของเมืองทาคายาม่า ที่จัดขึ้น 2 ครั้งต่อปี ในฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วง นับว่าเป็น 1 ใน 3 ของเทศกาลที่สวยงามที่สุดของประเทศญี่ปุ่น ภายในจัดแสดงขบวนรถแห่จำลองจากของจริงที่ใช้แห่ในเทศกาล ซึ่งท่านสามารถชมความสวยงามของรถแห่ในรูปแบบต่าง อีกทั้งยังจัดแสดงกลอง “ไทโกะ” ที่กล่าวกันว่าเป็นกลองที่ใหญ่ที่สุดในโลก และ ตุ๊กตา “คาราคุริ” ตุ๊กตาหุ่นเชิดที่ใช้แสดงในขบวนแห่อีกด้วย อิสระให้ท่านเพลิเพลินความงดงามอลังการของศิลปะสไตล์ญี่ปุ่นตามอัธยาศัย
  จากนั้นเชิญท่านสัมผัสความเป็นอยู่ที่ยังคงรักษาสภาพ แวดล้อมและการดำเนินชีวิตแบบดั้งเดิมที่ท่านจะประทับใจแน่นอน ณ ซันมาชิซูจิ พร้อมเลือกหาซื้อสินค้าพื้นเมืองที่ระลึกมากมาย อิสระให้ท่านเก็บเกี่ยวบรรยากาศแสนคลาสสิคตามอัธยาศัย
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักมัตสึโมโต้ ณ PREMIER CABIN MATSUMOTO HOTEL หรือเทียบเท่า
 
วันที่ 4 มัตสึโมโต้ – ฟาร์มวาซาบิ – ลานสกีฟูจิเท็น – โอชิโนะ ฮัคไค  – ทะเลสาบยามานากะ
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเยี่ยมชม ฟาร์มวาซาบิ ซึ่งที่นี่ท่านจะได้พบกับต้นวาซาบิของจริงว่าก่อนที่จะนำมาเป็นอาหารอันขึ้นชื่อ และเป็นที่รู้จักกันดีไปทั่วโลกนั้น มีวิธีการปลูกเป็นอย่างไร โดยภายในฟาร์มแห่งนี้ จะแสดงสาธิตถึงการปลูกต้นวาซาบิ พร้อมกับจัดสภาพแวดล้อมให้เหมือนจริงตามธรรมชาติเพื่อให้ต้นเจริญเติบโตได้ยอย่างเต็มที่ อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้า และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากวาซาบิเป็นของฝากทางบ้าน
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  นำท่านเดินทางสู่ ลานสกีฟูจิเท็น ให้ท่านตื่นตาตื่นใจกับลานสกีหิมะขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นลานสกีอันดับหนึ่งของจังหวัดยามานาชิ อิสระท่านสนุกสนานกับการเล่นหิมะหรือถ่ายรูปท่ามกลางหิมะอันขาวโพลนสุดแสนคลาสสิค) ราคาทัวร์ไม่รวมอุปกรณ์การเล่นสกีทุกชนิด (ค่าบริการโดยประมาณ เช่าสกีเซ็ต 4000 เยน, เช่าสโนว์บอร์ดเซ็ต 4000 เยน, สโนว์สเล็ต 1200 เยน)
  นำท่านสู่ โอชิโนะ ฮัคไค (OSHINO HAKKAI) บ่อน้ำธรรมชาติกับความเลื่อมใสศรัทธาความเชื่อใน ภูเขาไฟศักดิ์สิทธิ์ฟูจียาม่า กับเวลาแสนยาวนานจากการละลายของหิมะของบนภูเขาไฟฟูจีที่ไหลซึมลึกลงพื้นพิภพปฎิบัติการซึมซับบริเวณที่ลุ่มทำให้เกิดน้ำซึมขังขยายวงกว้างกลายเป็นบ่อขนาดย่อมน้ำในบ่อแต่ละบ่อใสสะอาดจนเกิดสะท้อนที่สวยงาม ต่อมาในปี ค.ศ. 1985 สถานที่แห่งนี้ได้รับการคัดเลือกเป็น 1ใน100 อันดับแหล่งน้ำจากธรรมชาติที่ดีที่สุดของญี่ปุ่น ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองต่างๆ และสินค้าเกษตรกรรมที่ชาวบ้านนำมาขายระหว่างทางได้ ไม่ว่าจะเป็นผักภูเขาที่สดกรอบ ผลไม้อบแห้ง ถั่ว มันญี่ปุ่น และอื่นๆอีกมากมาย
  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ทะเลสาบยามานะกะ ณ SUN PLAZA LAKE YAMANAKA หรือเทียบเท่า
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำในห้องอาหารของโรงแรม พิเศษบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์!!
  หลังรับประทานอาหารแล้วเชิญท่านพักผ่อนไปกับการแช่ ออนเซ็น น้ำแร่ธรรมชาติผ่านความร้อนใต้พิภพเพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าเลือดลมเดินดีเสริมสุขภาพให้กระปรี่กระเปร่าผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลช่วยระบบการเผาผลาญของร่างกายให้อยู่ในสภาพคงที่ความอัศจรรย์แห่งการอาบน้ำแร่แบบญี่ปุ่นนี่เองทำให้มีผู้กล่าวว่า => หากมาที่ญี่ปุ่นแล้วไม่ได้ลงอาบน้ำแร่ก็เหมือนกับว่าท่านมาไม่ถึงญี่ปุ่น !
 
วันที่ 5 ทะเลสาบยามานากะ – เรียนชงชา  – ช้อปปิ้งชินจูกุ – โตเกียว
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  จากนั้นสัมผัสวัฒนธรรมแบบญี่ปุ่นแท้ๆ นำท่านเข้าร่วม เรียนชงชา ดื่มด่ำไปกับสุนทรีย์แห่งการชงชาอีกหนึ่งเอกลักษณ์ของชาวญี่ปุ่น ให้ท่านเพลิดเพลินกับการดื่มชาสไตล์ญี่ปุ่นแท้ๆ ในพิธีชงชาอันเต็มไปด้วยกลิ่นอายแบบญี่ปุ่น
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  นำท่านเดินทาง ช้อปปิ้งชินจูกุ ตื่นตาตื่นใจกับบรรยากาศเมืองหลวง ณ กรุงโตเกียวที่คราคร่ำด้วยผู้คนมากมาย และเทคโนโลยีทันสมัยตลอดสองข้างทาง นำท่านสัมผัสบรรยากาศย่านช้อปปิ้งชื่อดังของญี่ปุ่น ที่ท่านจะได้เพลิดเพลินกับการจับจ่ายสินค้าที่ถูกตาถูกใจถูกเงินในกระเป๋า ชินจูกุย่าน
  ช้อปปิ้งที่มีความเจริญอันดับหนึ่งของโตเกียวปัจจุบันถูกขนานนามว่า ศูนย์กลางที่สองแห่งนคร ศูนย์รวมร้านค้าจัดแต่งอย่างหรูหราน่ารักหลาก สไตล์ รวมไปถึงร้านสินค้าชื่อดังเป็นที่นิยมทั้งชาวญี่ปุ่น และนักท่องเที่ยวที่มาเยือนร้าน 100 เยนเท่ากันหมด (ยังไม่รวมภาษี 8%) มีทั้งเครื่องสำอางค์ กิ๊ฟช๊อป ขนม และสินค้าอื่นๆ  อีกมากมายที่ท่านสามารถเลือกซื้อเป็นของฝากกลับบ้านได้ในราคาสบาย กระเป๋า อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับการจับจ่ายเลือกซื้อสินค้าถูกใจ อาทิ สินค้าแบรนด์เนมดัง อุปกรณ์อีเลคทรอนิค กล้องถ่ายรูปดิจิตอล หรือสินค้าเอาใจคุณผู้หญิง เสื้อผ้าแฟชั่นวัยรุ่น กระเป๋า รองเท้า เครื่องสำอางค์ยี่ห้อดังของญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็น KOSE ,  SHISEDO KANEBO, SK–II ในราคาถูกกว่าเมืองไทย
  ***อาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัยเพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า***
  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โตเกียว ณ SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า
 
วันที่ 6 โตเกียว – ชิซุย พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต – อิออน พลาซ่า – สนามบิน นาริตะ
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่ ชิซุย เอ้าท์เล็ตมอลล์ ซึ่งมีสินค้ามากมายหลากหลายชนิด อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกชมทั้งสินค้าที่นําเข้าจากต่างประเทศ และผลิตในญี่ปุ่นซึ่งล้วนแต่มีคุณภาพเหมาะสมกบราคา อาทิ ADIDAS, GAP, TIMBERLAND, CASIO, MICHEL KLIEN, MORGAN, ELLE, PRADA, GUCCI, DISSEL และอื่น ๆ อีกมากมาย
  สมควรแก่เวล่า นำท่านเดินทางสู่ อิออนพลาซ่า ช้อปปิ้งมอลล์ขนาดใหญ่ อิสระท่านได้เลือกซื้อสินค้าจากร้านค้าต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า กระเป๋า-รองเท้า ของแต่งบ้าน ของที่ระลึก ฯลฯ ภายในอาคารยังมี ห้างจัสโก้ ให้ท่านช้อปปิ้งต่ออย่างเพลิดเพลินสนุกสนานกับการจับจ่ายสินค้าของร้าน 100 Yen ซึ่งสินค้าทุก ๆ อย่างในร้านราคาชิ้นละ 100 เยน ไม่ลืมแวะซื้อของฝากทางกรุงเทพฯ อาทิ ขนมโมจิ , เบนโตะ , ผลไม้สด และแห้ง , ลูกอมขนมขบเคี้ยว ฯลฯ
  ***อาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัยเพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า***
  สมควรแก่เวลา กรุณาตรวจเช็คสัมภาระให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมตัวเดินทางสู่สนามบินเพื่อกลับกรุงเทพฯ
17.30 น. ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 677
22.30 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

ข้อมูลเพิ่มเติม

month

12-ธันวาคม

บริษัท บริโอ ทราเวล จำกัด

  • 4 อาคารมหธราดล ชั้น 4 ยูนิตเอ ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
  • โทร: 02-676-3663 (PHONE AUTO)
  • เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์: 9:00 - 18:00
  • เปิดบริการ เสาร์: 9:00 - 17:00
briotravel-line bbuddy-line