KAWACHI FUJI GARDEN
HUIS TEN BOSCH02
HUIS TEN BOSCH01
ล่องเรือพายยานากาว่า .
KAWACHI FUJI GARDEN
HUIS TEN BOSCH02
HUIS TEN BOSCH01
ล่องเรือพายยานากาว่า .

ทัวร์ญี่ปุ่น | ฟุกุโอกะ – เฮ้าส์ เทน บอช – คาวาชิฟูจิ 5วัน 3คืน BY สายการบินไทย(TG)

Highlight

คาวาชิ ฟูจิ การ์เด้น สวนดอกไม้ที่มี อุโมงค์ดอกวิสทีเรีย

สะพานคันมอน เป็นสะพานที่เชื่อมต่อระหว่างเกาะคิวชู และเกาะฮอนชู

ชิโมะโนะเซะกิ เมืองของปลาปักเป้า ปลาปักเป้าที่นี่ไม่ต้องกลัวจะมีพิษ!

ซาเซโบะ เมืองตากอากาศริมทะเลที่มีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่ง

เฮ้าส์ เทน บอซ  เมืองชายทะเลเปิดใหม่สไตล์ดัชท์

ลิ้มรสชาติอาหารญี่ปุ่นแบบดั้งเดิม

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePriceDownload
24 เม.ย. 6228 เม.ย. 6239,900 ฿download pdf
รายละเอียดการจอง
ประเภท ราคา/คน ตั๋วเครื่องบิน คน

จำนวนคนทั้งหมด :      ราคารวม :      บาท
วันที่ 1 กรุงเทพฯ 
21.30 คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 3 สายการบินไทย เคาว์เตอร์ D เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง
วันที่ 2 สนามบินฟุกุโอกะ – คาวาจิฟูจิการ์เด้น  -สะพานคันมอน- ตลาดปลาคาราโตะ – โมจิโกะ ทาวน์ – โคคุระ
00.50  ออกเดินทางสู่ สนามบินฟุกุโอกะ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 648
08.00 ถึง สนามบินฟุกุโอกะ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย)
หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
จากนั้นนำท่านเข้าชม คาวาชิ ฟูจิ การ์เด้น สวนดอกไม้ที่มี อุโมงค์ดอกวิสทีเรีย เป็นพืชที่เติบโตทั่วญี่ปุ่น เปิดให้เข้าชมแค่ช่วงฤดูใบไม้ผลิ ที่ดอกวิสทีเรียบานและช่วงใบไม้เปลี่ยนสีในฤดูใบไม้ร่วงเท่านั้น สวนนี้มีดอกวิสทีเรียอยู่ประมาณ 150 ต้น 22 สายพันธุ์แต่ละสายพันธุ์ก็มีอยู่หลาหลายสี และไม่เพียงแค่สีสันที่สวยงามเท่านั้นแต่ดอกวิสทีเรียยังมีกลินหอมอีกด้วย โดยอุโมงดอกวิสทีเรียนั้นมีความยาวกว่า 220 เมตร อีกทั้ง คาวาชิ ฟูจิ การ์เด้น ยังเป็นสถานที่ถ่ายทำ ละครเรื่องกลกิโมโน อีกด้วย อิสระให้ท่านเก็บความงดงามของซุ้มดอกไม้ที่รายล้อมตัวท่านตามอัธยาศัย (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)
นำท่านเดินทางข้าม สะพานคันมอน ( Kanmon Bridge ) เป็นสะพานที่เชื่อมต่อระหว่างเกาะคิวชู และเกาะฮอนชู สร้างเสร็จเมื่อปี ค.ศ.1973  มีควายยาว 1068 เมตร กว้าง 712 เมตร และสูงจากระดับน้ำทะเล 61 เมตร มีความพิเศษที่จะเป็นสะพาน 2 ชั้น โดยที่ชั้นบนเป็นทางสำหรับรถยนต์และชั้นล่าง จะเป็นทางวิ่งสำหรับรถไฟ นอกจากนี้สะพานคังมอนยังเป็นจุดชมวิวที่ได้รับความนิยม
จากนักท่องเที่ยวและเหล่าช่างภาพ ท่านจะสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของจังหวัดฟุกุโอะกะจากเกาะคิวชูและจังหวัดยามากุชิจากเกาะฮอนชู ได้ในเวลาเดียวกัน
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นเดินทางสู่ ตลาดปลาคาราโตะ อยู่ที่เมืองชิโมะโนะเซะกิ เป็นเมืองติดทะเลอยู่ในจังหวัด ยามากูจิ  เมืองติดทะเลทางตอนใต้สุดของเกาะฮอนชู ที่ตลาดปลาแห่งนี้นอกจากจะมีขนาดใหญ่ เปิดขายพืชผัก ผลไม้และเนื้อต่างๆทั่วไปแล้ว เอกลักษณ์เด่นของที่นี่ คือ ปลาปักเป้า เนื่องจากเมืองนี้ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองของปลาปักเป้า หากท่านมาตลาดนี้รับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนเนื่องจากพ่อค้าแม่ค้าจะแล่ปลาให้คุณได้กินสดๆเลยทีเดียว ไม่ว่าจะทานในรูปแบบเป็นซุชิหรือแบบสุกก็ได้เช่นกัน สำหรับปลาปักเป้าที่นี่ไม่ต้องกลัวจะมีพิษ เพราะคนแล่ได้รับการฝึกฝนและมีใบอนุญาต
นำท่านสู่ JR MOJIKO หรือ “MOJIKO RETRO TOWNจุดเชื่อมต่อระหว่างเกาะคิวชูและเกาะใหญ่ฮอนชู เนื่องด้วยเป็นเมืองท่าติดริมทะเล อากาศดี จึงเป็นสถานที่ที่ผู้คนนิยมมาพักผ่อน รวมถึงบุคคลที่มีชื่อเสียงต่างๆ แม้แต่อัลเบิร์ต ไอสไตน์ ก็เคยเดินทางมาพักผ่อน ในอดีตโมจิโกะเป็นท่าเรือการค้าขนาดใหญ่ที่ใช้ติดต่อค้าขายกับชาวต่างชาติ อาคารบ้านเรือนจึงดูทันสมัยเป็นแบบสไตล์ยุโรป อิสระให้ท่านเดินชมพร้อมเก็บภาพความประทับใจสถานีรถไฟซึ่งภายในยังคงกลิ่นอายและสถาปัตกรรมแบบย้อนยุคไว้เป็นอย่างดี รวมถึงเจ้าหน้าที่สถานีที่ยังคงสวมใส่เครื่องแบบเก่า รวมถึงอาคารร่วมสมัยต่างๆที่อดีตเคยเป็นที่ทำการของเจ้าหน้าที่ศุลกากร ซึ่งสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1988 ทั้งนี้ปัจจุบันอาคารหลายหลังรวมทั้งสถานีรถไฟ ได้ถูกขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานที่สำคัญอีกแห่ง
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 สมควรแก่เวลา นำท่านเข้าที่พักบริเวณ โคคุระ ณ STATION KOKURA HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 3 โคคุระ– เฮ้าส์ เทน บอซ – ซาเซโบะ
เช้า  รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ ซาเซโบะ เมืองตากอากาศริมทะเลที่มีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่งเดินทางสู่ เฮ้าส์ เทน บอซ เต็มอิ่ม ! กับวันพักผ่อนท่ามกลางบรรยากาศแสนคลาสสิค HUIS TEN BOSCH เมืองชายทะเลเปิดใหม่สไตล์ดัชท์เชิญท่านสัมผัสบรรยากาศฮอลแลนด์แบบเต็มรูปแบบใน หมู่บ้านฮอลแลนด์ ของประเทศญี่ปุ่นที่ได้รวบรวมสถาปัตยกรรม ศิลปวัฒนธรรมขนานแท้ของชาวดัชท์ สนุกสนานตื่นเต้นกับสิ่งอำนวยความสะดวกไม่ว่าจะเป็น พิพิธภัณฑ์, โรงภาพยนตร์แบบซีมูเลชั่น3มิติ สวนสนุกแบบตะวันตกอย่าง HORIZON ADVENTURE ชมการแสดงฉากน้ำท่วมใหญ่ – ฟ้าฝ่าทำได้เหมือนจริงอย่างน่าทึ่ง, FUTURE CAST THEATER / GRAND ODYSSEY ให้ท่านร่วมผจญภัยไปกับฉากภาพยนตร์การต่อสู้สุดยิ่งใหญ่นอกอวกาศที่ท่านร่วมเป็นดารานำแสดงด้วยขอรับรองว่าท่านต้องประทับใจไปอีกนานอย่างแน่นอน เครื่องเล่นไฮเทคนานาชนิด พร้อมบันทึกภาพความประทับใจกับทัศนียภาพสวยงามเหล่ามวลไม้ดอกที่บานสะพรั่งอวดสีสันตลอดทั้งปี อาทิ ทุ่งดอกทิวลิป, เบญจมาศ, กุหลาบ, กังหันลมขนาดยักษ์ อาคารก่อด้วยอิฐที่มีสง่างามเรียงรายสลับสีเป็นทิวแถวตามอัธยาศัย อิสระให้ท่านสนุกที่ เฮ้าส์ เทน บอซ แบบเต็มอิ่มจุใจทั้งวัน!! จากนั้นท่านสามารถเลือกเดินเล่นช้อปปิ้งสินค้าหลากสไตล์ไม่ว่าจะเป็น ขนมเค้กหลากรส (เบเกอรี่ของญี่ปุ่นนับว่าสุดยอดรสเยี่ยม) ชีส, ช็อคโกแล็ต, แยมผลไม้ ผลิตภัณฑ์ยอดนิยมสไตล์ดัชท์ และสินค้าที่ระลึกมากมาย เป็นของฝากของขวัญแด่คนที่ท่านรัก ตามอัธยาศัย
**อาหารกลางวันและอาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัยเพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า**
 สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ซาเซโบะ ณ HOTEL NIKKO HUIS TEN BOSCH หรือเทียบเท่า
วันที่ 4 ซาเซโบะ – ล่องเรือยานากาว่า  – ศาลเจ้าดาซฟุ – ช้อปปิ้งเท็นจิน – ฟุกุโอกะ
เช้า  รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ “เมืองยานากาว่า” ตั้งอยู่บนปากแม่น้ำจิคุโกะคะวะ ที่ไหลลงสู่ทะเลอาริอาเกะ นำท่าน ล่องเรือพาย  ชมเมืองยานากาว่าตามแม่น้ำ ล่องชมเมืองผ่านปราสาทเก่ายานากาว่า สองริมฝั่งยังมีอาคารโกดังสินค้าที่ก่อสร้างด้วยอิฐแดงในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 และผ่อนคลายไปกับบรรยากาศอันสงบของเมืองและความร่มรื่นของแมกสองข้างทาง
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านชม ศาลเจ้าดาไซฟุ ศาลเจ้าชินโตอันเก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุดของฟุกุโอกะ สร้างขึ้นในปีค.ศ. 905 เพื่ออุทิศแด่ท่านมิจิซาเนะ ซึงาวาระ ศิลปินด้านวรรณคดีจีนและการศึกษา ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นเทพเจ้าแห่งภูมิปัญญา จึงมีนักเรียนนิสิตนักศึกษามากมายมากราบไหว้ขอพรเพื่อความสำเร็จการศึกษาไม่เว้นในแต่ละวัน รูปปั้นวัวหน้าศาลเจ้า เชื่อกันว่าถ้าลูบตามส่วนต่างๆ เราจะมีสุขภาพดีที่บริเวณนั้นๆไปด้วย ถ้าลูบตรงบริเวณหัว ลูบเขาก็จะมีหัวดี เรียนเก่ง ฉลาด และหากเดินอธิษฐานข้ามสะพานแดงทั้ง 3 สะพาน เปรียบเสมือนการเดินผ่านอดีตไปปัจจุบัน และสู่อนาคตแห่งความสำเร็จ ที่สำคัญอีกแห่ง คือ ต้นบ๊วย หลากหลายพันธุ์กว่า 6,000 ต้นเจริญเติบโตอยู่ทุกแห่งภายในวัด ทำให้บรรยากาศแสนรื่นรมย์และไม่ลืม ระหว่างทางเข้าออกศาลเจ้าหากท่านสังเกตุจะมีน้ำเต้าแขวนอยู่เต็มไปหมด ซึ่งเชื่อกันว่าถ้าเขียนชื่อเด็กแรกเกิดใส่ลงไปในน้ำเต้าแล้วเทพเจ้าจะคุ้มครองเด็กให้ปลอดภัย อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองกว่า 100 แห่งบริเวณหน้าวัด ห้ามพลาด ขนมอุเมะกาเอะ โมจิ (โมจิใส้บ๊วย) ซึ่งเป็นขนมที่ขึ้นชื่อของสถานที่แห่งนี้
 นำท่านช้อปปิ้ง “เท็นจิน” ย่านช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงของฟุคุโอกะ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการจับจ่ายซื้อของที่ระลึกอย่างจุใจกับแบรนด์เนมมากมาย และเครื่องใช้ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องเล่นเกมส์ หรือสินค้าที่จะเอาใจคุณผู้หญิงด้วย กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้าแบรนด์เนม เสื้อผ้าแฟชั่นสำหรับวัยรุ่น เครื่องสำอางยี่ห้อดังของญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอื่นๆอีกมากมาย
**อาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัยเพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า**
 สมควรแก่เวลา นำท่านเข้าที่พักบริเวณ ฟุกุโอกะ ณ BIENTOS TOSU HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 5  สนามบินฟุกุโอกะ – กรุงเทพฯ
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
สมควรแก่เวลา กรุณาตรวจเช็คสัมภาระให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมตัวเดินทางสู่สนามบินเพื่อกลับกรุงเทพฯ
11.35  ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 649
14.55 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

ข้อมูลเพิ่มเติม

month

04-เมษายน

บริษัท บริโอ ทราเวล จำกัด

  • 4 อาคารมหธราดล ชั้น 1 ยูนิตเอ ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
  • โทร: 02-676-3663 (PHONE AUTO)
  • เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์: 9:00 - 18:00
  • เปิดบริการ เสาร์: 9:00 - 17:00
briotravel-line bbuddy-line