ASAHIKAWA RAMEN MURA
สวนสัตว์อาซาฮียาม่า
TOMITA FARM11
TOMITA FARM 06
SHIKISAI NO OKA02
Colorful Lavender field at Tomita farm
ASAHIKAWA RAMEN MURA
สวนสัตว์อาซาฮียาม่า
TOMITA FARM11
TOMITA FARM 06
SHIKISAI NO OKA02
Colorful Lavender field at Tomita farm

ทัวร์ญี่ปุ่น| ฮอกไกโด ลาเวนเดอร์ ซีซั่น 6 วัน 4 คืน By สายการบินไทย (TG)

Highlight

  หมู่บ้านราเมน สถานที่รวบรวมร้านราเม็งชื่อดังของเมืองอาซาฮิกาว่า

  ASAHIYAMA ZOO สวนสัตว์ที่ได้รับความนิยมที่สุดของญี่ปุ่น

ชิคิไซ โนะ โอกะ ชมความงดงามของทุ่งดอกไม้หลากสี ให้ท่านเที่ยวชมและถ่ายรูปเป็นที่ระลึกอย่างเต็มอิ่ม

TOMITA FARM ทุ่งดอกลาเวนเดอร์  ไฮไลท์ในฤดูร้อนของเกาะฮอกไกโด ที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมากมายมาเที่ยวชม

 อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ ขาปูยักษ์ แบบไม่อั้น

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePriceDownload
23 ก.ค. 6228 ก.ค. 6252,900 ฿download pdf
25 ก.ค. 6230 ก.ค. 6252,900 ฿download pdf
รายละเอียดการจอง
ประเภท ราคา/คน ตั๋วเครื่องบิน คน

จำนวนคนทั้งหมด :      ราคารวม :      บาท
วันที่ 1 กรุงเทพฯ – สนามบินชิโตเซ่
20.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 3 สายการบินไทย เคาว์เตอร์ D เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง
23.45 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินชิโตเซ่ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 670
 
วันที่ 2 สนามบินชิโตเซ่ – หมู่บ้านราเมน – สวนสัตว์อาซาฮียาม่า  –  อิออนพลาซ่า  – อาซาฮีกาว่า
08.30 น. ถึง สนามบินชิโตเซ่ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
  นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านราเมน สถานที่รวบรวมร้านราเม็งชื่อดังของเมืองอาซาฮิกาว่า กำเนิดขึ้นในปี 1996 มีร้านราเมนชื่อดังถึง 8 ร้านที่แสดงฝีมือการปรุงให้ลูกค้าได้ลิ้มลองและยังมีเรื่องราวความเป็นมาของราเมนจัดแสดงให้ชมอีกด้วย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ หมู่บ้านราเมน
  นำท่านเข้าชม สวนสัตว์อาซาฮียาม่า (ASAHIYAMA ZOO) เป็นสวนสัตว์ที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมที่สุดของญี่ปุ่น เพราะเป็นสวนสัตว์ที่แตกต่างจากสวนสัตว์อื่นๆ โดยจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชมสวนสัตว์แห่งนี้สูงถึง 3 ล้านคนต่อปี จุดเด่นของสวนสัตว์แห่งนี้คือแทงค์รูปกระบอกที่ยื่นเข้าไปในบ่อของแมวน้ำซึ่งท่านสามารถเห็นการเคลื่อนไหว การว่ายน้ำอย่างคล่องแคล่วของแมวน้ำได้อย่างใกล้ชิดที่สุด อิสระให้ท่านชมความน่ารักแสนรู้ของสัตว์แปลกมากมายหลายพันธุ์  รวมถึงสัตว์จากขั้วโลกเหนือ ไม่ว่าจะเป็นหมีขาวขั้วโลก ความน่ารักของนกเพนกวิน ในอุโมงค์ใต้น้ำแหวกว่ายน้ำโชว์ผู้มาเยือนอย่างใกล้ชิดถึง 360 องศา, นกสายพันธุ์ต่างๆ การแสดงของเจ้าลิงตัวน้อย, ความงามของไก่ฟ้า, กวาง ความน่าเกรงขามของเจ้าป่าอย่างราชสีห์, ความสง่างามของเสือโครง ฯลฯ  ให้ท่านเก็บไว้ในความทรงจำมิรู้เลือน
  จากนั้นนำท่านสู่แหล่งช้อปปิ้งทันสมัยขนาดใหญ่ของเมืองอาซาฮีกาว่าอิออน พลาซ่า อิสระให้ท่านได้เลือกชมซื้อหาสินค้าจากร้านค้าต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า ของแต่งบ้าน ของที่ระลึก ฯลฯ สนุกสนานกับการจับจ่ายสินค้า ให้ท่านได้เลือก ช้อปปิ้งกันต่ออย่างเพลิดเพลิน
   *** อาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัยเพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า ***
  สมควรแก่เวลานำท่านเข้าสู่ที่พัก อาซาฮีกาว่า ASAHIKAWA HOTEL หรือเทียบเท่า
 
วันที่ 3 อาซาฮีกาว่า– สวนผลไม้ – เมืองบิเอะ – ชิคิไซ โนะ โอกะ  – โทมิตะฟาร์ม  – อาซาฮีกาว่า
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่ สวนผลไม้ ให้ท่านเพลิดเพลินไปกับการเลือกชมและชิมผลเชอรี่ จากไร่ของชาวญี่ปุ่นที่มีการปลูกอย่างพิถีพิถัน และได้รับการดูแลเอาใจใส่ทุกกระบวนการทุกขั้นตอน ทำให้ผลเชอรี่ นั้นมีสีแดงสดและรสชาติหวานกว่าบ้านเราหลายเท่า และท่านยังสามารถซื้อกลับมาเป็นของฝากแก่คนที่บ้านได้อีกด้วย
  เดินทางสู่ เมืองบิเอะ เมืองแห่งท้องทุ่งที่มีเนินเขาเล็กๆ สูงต่ำสลับกันไปมาในฤดูร้อนเกษตรกรจะทำการเพาะปลูกพืชผักนานาชนิด เมื่อชมจากที่สูงจะมีสีสันสลับกันตามชนิดของพืชผักจนได้รับการขนานนามว่าศิลปะแห่งการต่อผ้านั่นเอง นอกจากนี้หมู่บ้านบิเอะ ยังได้ชื่อว่าเป็นหมู่บ้านที่สวยที่สุดในญี่ปุ่นอีกด้วย
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่เมล่อน แบบไม่อั้น !!
  นำท่านสู่ ชิคิไซ โนะ โอกะ (เมืองบิเอะ) ชมความงดงามของทุ่งดอกไม้หลากสี ให้ท่านเที่ยวชมและถ่ายรูปเป็นที่ระลึกอย่างเต็มอิ่ม กับสวนที่ได้รับสมญานามว่าเป็น Flower Paradise พบกับความงามของเหล่ามวลดอกไม้ที่แข่งกันอวดสีสันกันเหมือนพรมหลากสีที่เบ่งบานพร้อมกันในฤดูร้อนของเกาะฮอกไกโด
  นำท่านเดินทางเข้าสู่ โทมิตะฟาร์ม (TOMITA FARM) ชมความงามของ ทุ่งดอกลาเวนเดอร์  ไฮไลท์ในฤดูร้อนของเกาะฮอกไกโด ที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมากมายมาเที่ยวชม และถ่ายรูปเป็นที่ระลึกอย่างเต็มอิ่มท่ามกลางพรมสีม่วงขนาดใหญ่ที่ปูด้วยดอกวาเลนเดอร์และดอกไม้หลากสีสันที่แข่งกันบานต้อนรับผู้มาเยือน นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์บำรุงผิวชั้นยอดที่สกัดจากกลิ่นและสารอันเป็นประโยชน์จากดอกไม้ทั้งหลายให้ท่านได้เลือกชื้ออย่างจุใจอีกด้วย
   *** อาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัยเพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า ***
  สมควรแก่เวลานำท่านเข้าสู่ที่พัก อาซาฮีกาว่า ASAHIKAWA HOTEL หรือเทียบเท่า
 
วันที่ 4 อาซาฮีกาว่า– มิตซุย เอ้าท์เลท  – Hill of Buddha – ทำเนียบรัฐบาลเก่า – JOY 1 HOKKAIDO DUTY FREE – ซัปโปโร
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านอิสระช้อปปิ้ง ณ มิซุย เอ้าเล็ทต์ เอาท์เล็ทที่รวบรวมสินค้ามากมาย รวมทั้งสินค้าปลอดภาษี อาทิ Coach Ralph Laurenฯลฯ และอีกมากมายกว่า 130 ร้านให้ท่านได้เลือกสรรตามอัธยาศัยหรือจะลองเลือกชม Hokkaido Local Farm Village ที่สุดของฟาร์มที่รวบรวมสินค้าของฮอกไกโด
  นำท่านเดินทางสู่ Hill of Buddha เนินแห่งพระพุทธเจ้า แห่งเมืองซัปโปโรเป็นผลงานชิ้นเอกของทาดาโอะ อันโดะ (Tadao Ando) อลังการด้วยรูปแบบการสร้างที่งดงามตระกรานตา โดดเด่นด้วยพระพุทธองค์ใหญ่ ที่มีความสูงถึง 13.5 เมตร และมีน้ำหนักถึง 1,500 ตัน ล้อมรอบไปด้วยอาคารรูปทรงเนินเขาเป็นขั้นบันไดเล็กๆเพิ่มความเป็นธรรมชาติด้วยการปลูกต้นไม่เล็กๆเรียงรายทั่วบริเวณ ซึ่งช่วงฤดูร้อนที่แห่งนี้ก็จะถูกรายล้อมไปด้วยดอกลาเวนเดอร์กว่า 150,000ต้น และมีอุโมงค์ให้ท่านได้เดินลอดเข้าไปจนถึงองค์พระพุทธรูปซึ่งมีระยะทางยาวประมาณ 40เมตร โดยผู้สร้างมีความตั้งใจให้ผู้ที่เดินเข้ามาตื่นเต้นกับเส้นทางที่มุ่งไปไกลลิบจะพบกับแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  นำท่านชม ทำเนียบรัฐบาลเก่า (ภายนอก) เป็นอาคารสไตล์นีโอบาร๊อคอเมริกาที่สร้างด้วยอิฐสีแดงทั้งหลัง โดยลอกแบบมาจากอาคารทำเนียบรัฐบาลแห่งรัฐแมสซาซูเซตส์ สหรัฐอเมริกา โดยใช้อิฐไปจำนวนมากกว่า 2.5 ล้านก้อน ตึกแดงหลังนี้ใช้เป็นที่ทำการรัฐบาลฮอกไกโดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2429 และใช้ต่อเนื่องยาวมานานถึง 80 ปี ก่อนที่จะย้ายไปที่ทำการหลังใหม่เป็นอาคารทันสมัยสูง 10 ชั้นซึ่งตั้งอยู่ด้านหลังตึกแดงหลังนี้ ตัวอาคารที่เห็นในปัจจุบันที่ยังงดงามอยู่นั้นได้รับการบูรณะซ่อมแซมใหม่หลังจากถูกไฟไหม้เมื่อปี พ.ศ. 2454 ด้วยความสวยงามของสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกที่เหลืออยู่เพียงไม่กี่แห่ง อาคารหลังนี้จึงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมสำคัญของชาติเมื่อปี พ.ศ. 2512
  จากนั้นนำท่านเดินทางสุ่ร้าน JOY 1 HOKKAIDO DUTY FREE  ร้านสินค้าปลอดภาษีที่สะดวกครบครันด้วยสินค้ามากมายให้ท่านได้เลือกสรร ไม่ว่าจะเป็น เครื่องประดับ  เครื่องสำอางค์ ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว ขนมและของฝากมากมาย อิสระให้ท่านเลื่อซื้อเลือหาสินค้าต้องตาต้องใจตามอัธยาศัย
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ขาปูยักษ์ แบบไม่อั้น !!
  สมควรแก่เวลานำท่านเข้าสู่ที่พัก ซัปโปโร ณ SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า
 
วันที่ 5 ซัปโปโร– คลองโอตารุ – นาฬิกาไอน้ำโบราณ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี –โรงงานช็อคโกแลต  ช้อปปิ้งย่านทานูกิโคจิ – ซัปโปโร
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่ โอตารุ (เมืองโรแมนติค) ที่ควบคู่ไปกับความเก่าแก่และความสำคัญทางประวัติศาสตร์ แวะชม คลองโอตารุ ที่มีความยาว 1,140 เมตร และเชื่อมต่อกับอ่าวโอตารุ ซึ่งในสมัยก่อนประมาณ ค.ศ. 1920 ที่ยุคอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือเฟื่องฟู คลองแห่งนี้ได้ถูกใช้เป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้าจากคลังสินค้าในตัวเมืองโอตารุ ออกไปยังท่าเรือบริเวณปากอ่าวให้ท่านเดินเล่น พร้อมถ่ายรูปตามอัธยาศัย กับอาคารเก่าแก่ริมคลองและวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม
  ได้เวลาอันสมควรพาท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ นาฬิกาไอน้ำโบราณ ที่เหลืออยู่เพียง 2 เรือนบนโลกเท่านั้น นาฬิกานี้จะพ่นไอน้ำ ประกอบกับมีเสียงดนตรีดังขึ้นทุก ๆ 15 นาที
   จากนั้นนำท่านสู่ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี อาคารเก่าแก่สองชั้นที่ภายนอกถูกสร้างขึ้นจากอิฐแดง แต่โครงสร้างภายในทำด้วยไม้ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้สร้างขึ้นในปี 1910 ปัจจุบันนับเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่และควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้เป็นสมบัติของชาติ
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  นำท่านเดินทางสู่ โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ ซึ่งเป็นโรงงานผลิตช็อคโกแลตชื่ดังของญี่ปุ่น อย่างShiroi Koibito คุกกี้สอดไส้ไวท์ช็อกโกแลตจากฮอกไกโด ตัวอาคารตกแต่งประดับประดาด้วยตุ๊กตา ของสะสมสวยงาม นอกจากนี้ภายในบริเวณของโรงงานผลิตช็อคโกแลตยังมีส่วนของพิพิธภัณฑ์ ส่วนสำหรับนั่งเล่น ทานอาหาร ของว่าง ขนมต่างๆให้เลือกชิม เลือกซื้อกันอย่างจุใจ
  จากนั้นนำท่านสู่ ย่านทานูกิโคจิ ถนนช้อปปิ้งเก่าแก่ของเมืองซัปโปโร อายุกว่า 140 ปีตลอดถนนจะมีร้านค้าต่างๆเรียงรายกันไปสองข้างทาง ทั้งร้านขายของสด ร้านกิน ร้านขายของที่ระลึกรวมแล้วกว่า 200 ร้าน อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้ามากมายตามอัธยาศัย อาทิ เครื่องใช้ไฟฟ้า นาฬิกา เกมส์ กล้องถ่ายรูป เสื้อผ้า สินค้าแบรนด์เนม เครื่องสำอางค์ เป็นต้น
   *** อาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัยเพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า ***
  สมควรแก่เวลานำท่านเข้าสู่ที่พัก ซัปโปโร ณ SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า
 
วันที่ 6 ซัปโปโร – สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ
เช้า  รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  สมควรแก่เวลา กรุณาตรวจเช็คสัมภาระให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมตัวเดินทางสู่สนามบินเพื่อกลับกรุงเทพฯ
10.30 น.  ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 671
15.30 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

ข้อมูลเพิ่มเติม

month

07-กรกฏาคม

บริษัท บริโอ ทราเวล จำกัด

  • 4 อาคารมหธราดล ชั้น 1 ยูนิตเอ ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
  • โทร: 02-676-3663 (PHONE AUTO)
  • เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์: 9:00 - 18:00
  • เปิดบริการ เสาร์: 9:00 - 17:00
briotravel-line bbuddy-line