นั่งกระเช้าชมวิวยามค่ำคืนของเมืองฮาโกดาเตะ
RED BRICK WAREHOUSE
นั่งกระเช้าชมวิวยามค่ำคืนของเมืองฮาโกดาเตะ
ทานูกิโคจิ
นั่งกระเช้าชมวิวยามค่ำคืนของเมืองฮาโกดาเตะ
RED BRICK WAREHOUSE
นั่งกระเช้าชมวิวยามค่ำคืนของเมืองฮาโกดาเตะ
ทานูกิโคจิ

ทัวร์ญี่ปุ่น| ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ 6 วัน 4 คืน By สายการบินไทย (TG)

Highlight

 ภูเขาโชวะ ชมวิวทิวทัศน์ของภูเขาไฟน้องใหม่ที่ เกิดในปี 1946

  โกเรียวคะคุ ทาวเวอร์ ชมวิวทิวทัศน์เมืองฮาโกดาเตะ 360 องศา

พิพิธภัณฑ์สาหร่ายทะเลคอมบุ ชมวิธีการแปรรูปสาหร่ายทะเลเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดต่าง ๆ

นาฬิกาไอนํ้าโบราณ นาฬิกานี้จะพ่นไอนํ้า ประกอบกับมีเสียงดนตรีดังขึ้นทุก ๆ 15 นาที

 อิ่มอร่อยกับ  บุฟเฟ่ต์ปู 3 ชนิด!! 

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePriceDownload
Full17 ต.ค. 6222 ต.ค. 6249,900 ฿download pdf
15 พ.ย. 6220 พ.ย. 6245,900 ฿42,900 ฿download pdf
รายละเอียดการจอง
ประเภท ราคา/คน ตั๋วเครื่องบิน คน

จำนวนคนทั้งหมด :      ราคารวม :      บาท
วันที่ 1  กรุงเทพฯ – สนามบินชิโตเซ่ 
20.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 3 สายการ บินไทย เคาว์เตอร์ D เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและอํานวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง
23.55 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินชิโตเซ่ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 670
 
วันที่ 2 สนามบินชิโตเซ่ – ภูเขาโชวะ (นั่งกระเช้า) – ฟาร์มหมี – โกดังอิฐแดง  – นั่งกระเช้าชมวิวยาม คํ่าคืนของเมืองฮาโกดาเตะ – ฮาโกดาเตะ 
08.20 น. เดินทางถึง สนามบินชิโตเซ่ (ฮอกไกโด) (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับนาฬิกาของ ท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร เรียบร้อยแล้ว
  นําท่าน นั่งกระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่ยอดเขาอุสึ เพื่อชมวิวทิวทัศน์ของ ภูเขาโชวะ ภูเขาไฟน้องใหม่ที่ เกิดจากการสั่นสะเทือนของผิวโลกในปี 1946 ซึ่งระเบิดปะทุติดต่อกันนานถึง 2 ปี จนกลายมาเป็น ภูเขาโชวะดังที่เห็นอยู่ในปัจจุบัน ภูเขาโชวะอยู่ในการดูแลของรัฐบาลญี่ปุ่น ในฐานะเป็นอนุสรณ์ทาง ธรรมชาติแห่งพิเศษ นอกจากนี้บริเวณเชิงเขายังเป็น ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์หมีสีนํ้าตาล ซึ่งเป็นหมี พันธุ์ที่หาได้ยากในปัจจุบัน จะพบแต่ในเกาะฮอกไกโด เกาะซาคาริน และหมู่เกาะคูรินเท่านั้น
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  นําท่านสัมผัสความตื่นตาตื่นใจ ณ  โกดังอิฐแดง ในปีอันเซอิที่ 6 (ค.ศ. 1859) ฮาโกดาเตะได้เปิด เป็นท่าเรือสําหรับการค้าระหว่างประเทศเป็นแห่งแรกของญี่ปุ่นพร้อมกับท่าเรือโยโกฮามาและ ท่าเรือนางาซากิ เมืองฮาโกดาเตะได้เจริญรุ่งเรืองจากการเป็นท่าเรือเป็นอย่างมากและยังเป็นแหล่ง ที่รวบรวมวัฒนธรรมของชาวต่างชาติอีกด้วย อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ณ ย่านโกดังแดง คาเนโมริ ปัจจุบันกลายเป็นสัญลักษณ์ทางการท่องเที่ยวไปแล้วสําหรับหมู่อาคารก่ออิฐสีแดง โกดัง เก็บสินค้าของเมืองฮาโกดาเตะ แม้อาคารที่เห็นจะเป็นอาคารใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นมาทดแทนอาคาร หลังเก่า ซึ่งถูกไฟไหม้ครั้งใหญ่เผาทําลายไปเมื่อปี 1907 แต่ยังคงเอกลักษณ์และความโดดเด่นของ สถาปัตยกรรมแบบดั่งเดิม ให้ความรู้สึกคล้ายสิ่งปลูกสร้างของยุโรปตั้งอยู่เรียงรายริมอ่าว
  จากนั้นพาท่าน นั่งกระเช้าชมวิวยามคํ่าคืนของเมืองฮาโกดาเตะ โดยภูเขาฮาโกดาเตะอยู่ทาง ตอนใต้ของเมืองฮาโกดาเตะและมีความสูงถึง 334 เมตร ได้รับการยกย่องว่าสวยติดอันดับ 1 ใน 3 ของโลก โดยในยามคํ่าคืนที่ท้องฟ้าโปร่ง เมื่อมองลงมาจากบนยอดเขาฮาโกดาเตะ ก็จะเห็นวิวทัศนียภาพของเมืองฮาโกดาเตะทั้งเมืองได้อย่างชัดเจน ภูเขาฮาโกดาเตะนี้จะมีลักษณะรูปร่างคล้าย กับวัวนอนหมอบ ดังนั้นจึงมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า กากิว ซัง (GAGYU SAN)
  สมควรแก่เวลา นําท่านเข้าสู่ที่พัก ฮาโกดาเตะ ณ LA’GENT  PLAZA  HAKODATE  HOTEL หรือเทียบเท่า
ค่ำ  รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  *** หลังรับประทานอาหารคํ่า ขอเชิญท่านสัมผัสกับการแช่นํ้าแร่สไตล์ญี่ปุ่น หรือที่เรียกกันว่า การ อาบออนเซ็น ให้ท่านได้ผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการเดินทางและชาวญี่ปุ่นยังเชื่อกันว่าการ อาบนํ้าแร่นั้นจะทําให้ผิวพรรณมีสุขภาพดีอีกด้วย ***
 
วันที่ 3 ฮาโกดาเตะ – ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ – โกเรียวคะคุ ทาวเวอร์ – ย่านเมืองเก่าโมโตมาจิ – พิพิธภัณฑ์สาหร่ายคอมบุ – วนอุทยานโอนุมะ – ทะเลสาบโทยะ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ ตลาดเช้าเมืองฮาโกดาเตะ เปิดขายสินค้านานาชาติ อาทิ อาหารทะเล ผักและ ผลไม้สด รวมถึงเสื้อผ้าและข้าวของเครื่องใช้ที่จําเป็นในชีวิตประจําวันของชาวเมืองเป็นประจําเรียง รายไปบนถนนกว่า 360 ร้าน ซึ่งนับเป็นตลาดที่มีชื่อเสียงและมีสินค้าให้เลือกมากมายหลากหลาย ชนิดแห่งหนึ่งของเกาะฮอกไกโด
  จากนั้นนําท่านสู่ โกเรียวคะคุ ทาวเวอร์ (ขึ้นลิฟท์) ที่ซึ่งท่านสามารถชื่นชมภาพวิวทิวทัศน์ของ เมืองฮาโกดาเตะได้ 360 องศา บริเวณใกล้ ๆ กันนั้นหากมองจากด้านบนลงมาท่านจะเห็นเป็น รูปร่างคล้ายดวงดาว 5 แฉก ซึ่งมีความงดงามมาก ที่ตรงนั้นจะเรียกว่าสวนสาธารณะโกเรียวคะคุ นําท่านเดินทางสู่ ย่านโมโตมาจิ ซึ่งเป็นเขตที่รวบรวมเอาเรื่องราวความเป็นมา ตลอดจน ประวัติศาสตร์ของเมืองฮาโกดาเตะไว้ในรูปของสถาปัตยกรรมสไตล์ยุโรป ซึ่งได้รับอิทธิพลมาตั้งแต่ สมัยญี่ปุ่นเปิดเมืองฮาโกดาเตะเป็นเมืองท่าสําหรับทําการค้ากับต่างชาติโดยมีสิ่งปลูกสร้างที่ น่าสนใจมากมาย อาทิ ศาลาประชาคมหลังเก่า (Old Public Hall) สถาปัตยกรรมแบบยุโรปซึ่งเคย ถูกใช้เป็นที่ทําการของคณะผู้ปกครองเมืองตั้งแต่ปี 1900 โบถส์เก่า (Church Group of Motomachi) โบสถ์หลากสไตล์ที่ทําให้นึกย้อนถึงอดีตอันรุ่งเรืองของเมื่องท่าสําคัญ ซึ่งยังคงรักษา สถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่าและเป็นเอกลักษณ์ได้ไว้เป็นอย่างดี
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  นําท่านชม พิพิธภัณฑ์สาหร่ายทะเลคอมบุ ชมวิธีการแปรรูปสาหร่ายทะเลเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดต่าง ๆ และเชิญชวนท่านลิ้มลองไอศครีมสาหร่ายทะเล ที่มีจําหน่ายเพียงที่นี่ที่เดียวเท่านั้น
  จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ วนอุทยานแห่งชาติโอนุมะ ชมความสมบูรณ์ของป่าไม้ ขุนเขาและแหล่ง นํ้าธรรมชาติ รวมถึงทะเลสาบโอนุมะโดยมีฉากหลังเป็นภูเขาไฟโคมะงะตะเกะอันสวยงามตั้งอยู่ใน ฤดูหนาวนํ้าในทะเลสาบแห่งนี้จะกลายเป็นนํ้าแข็งและมีกิจกรรมฤดูหนาว อาทิเช่น ปั่นจักรยาน, สโนโมบิล, ฯลฯ เป็นอีกสถานที่ที่ติดชาร์ตของนักท่องเที่ยวที่ต้องมาเยือน
  สมควรแก่เวลา นําท่านเข้าสู่ที่พัก ทะเลสาบโทยะ ณ TOYA KOHANTEI HOTEL   หรือเทียบเท่า
ค่ำ  รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  *** หลังรับประทานอาหารคํ่า ขอเชิญท่านสัมผัสกับการแช่นํ้าแร่สไตล์ญี่ปุ่น หรือที่เรียกกันว่า การ อาบออนเซ็น ให้ท่านได้ผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการเดินทางและชาวญี่ปุ่นยังเชื่อกันว่าการ อาบนํ้าแร่นั้นจะทําให้ผิวพรรณมีสุขภาพดีอีกด้วย ***
 
วันที่ 4 ทะเลสาบโทยะ – จุดชมวิวไซโระ – สวนแอปเปิ้ล – คลองโอตารุ – นาฬิกาไอนํ้าโบราณ –  พิพิธภัณธ์กล่องดนตรี – มิตซุย พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ท – ซัปโปโร 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นําท่านเปลี่ยนบรรยากาศเดินทางสู่ จุดชมวิวไซโระ ชมทัศนียภาพอันงดงามแบบพาโนรามา ที่จะ ให้ท่านสัมผัสความงดงามแบบกว้างไกลสุดสายตา ไปพร้อมกับความงามของของทะเลสาบโทยะ ภูเขาอุสุ โชวะชินซัง อีกทั้งเกาะน้อยใหญ่ มากมายอิสระให้ท่านเก็บภาพประทับใจตามอัธยาศัย
  นําท่านสัมผัสกิจกรรมใหม่ใน สวนผลไม้ เป็นช่วงของผลไม้รสเลิศ แอปเปิ้ลสดๆ ที่มีรสหวานฉํ่า ชื่นใจ ผลใหญ่และ มีกลิ่นหอมจัด ให้ท่าน  ชมและชิมแอปเปิ้ล ผลไม้จากสวนขนาดใหญ่ปลูกโดย ไม่ใช้สารเคมี  และยาฆ่าแมลง
  นําท่านสู่ โอตารุ (เมืองโรแมนติค) ที่ควบคู่ไปกับความเก่าแก่และความสําคัญทางประวัติศาสตร์ แวะชม คลองโอตารุ ที่มีความยาว 1,140 เมตร และเชื่อมต่อกับอ่าวโอตารุ ซึ่งในสมัยก่อน ประมาณ ค.ศ. 1920 ที่ยุคอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือเฟื่องฟู คลองแห่งนี้ได้ถูกใช้เป็นเส้นทางใน การขนส่งสินค้าจากคลังสินค้าในตัวเมืองโอตารุ ออกไปยังท่าเรือบริเวณปากอ่าวให้ท่านเดินเล่น พร้อมถ่ายรูปตามอัธยาศัย กับอาคารเก่าแก่ริมคลองและวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  ได้เวลาอันสมควรพาท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ นาฬิกาไอนํ้าโบราณ ที่เหลืออยู่เพียง 2 เรือนบน โลกเท่านั้น นาฬิกานี้จะพ่นไอนํ้า ประกอบกับมีเสียงดนตรีดังขึ้นทุก ๆ 15 นาที
  จากนั้นนําท่านสู่ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี อาคารเก่าแก่สองชั้นที่ภายนอกถูกสร้างขึ้นจากอิฐแดง แต่โครงสร้างภายในทําด้วยไม้ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้สร้างขึ้นในปี 1910 ปัจจุบันนับเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมที่ เก่าแก่และควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้เป็นสมบัติของชาติ
  นําท่านอิสระช้อปปิ้ง ณ มิตซุย พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ท ที่รวบรวมสินค้ามากมาย รวมทั้งสินค้าปลอด ภาษี อาทิ Coach Ralph Laurenฯลฯ และอีกมากมายกว่า 130 ร้านให้ท่านได้เลือกสรรตาม อัธยาศัยหรือจะลองเลือกชม Hokkaido Local Farm Village ที่สุดของฟาร์มที่รวบรวมสรรพสิ่ง สินค้าของฮอกไกโด ในแบบที่ทุกท่านไม่ควรพลาด
ค่ำ  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร ทานบุฟเฟ่ต์ปู 3 ชนิด!!
  จากนั้นนําท่านเข้าสู่ที่พัก ซัปโปโร ณ SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า
 
วันที่ 5 ซัปโปโร – โรงงานช็อกโกแลตอิชิยะ – ศาลเจ้าฮอกไกได– ทําเนียบรัฐบาลเก่า – ดิวตี้ฟรี  ทานูกิโคจิ – ซัปโปโร 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นําท่านเข้าชม โรงงานช็อกโกแล็ตอิชิยะ แหล่งผลิตช็อกโกแล็ตที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น โดยเฉพาะ ช็อกโกแลตขาว ที่ขึ้นชื่อที่สุดของที่แห่งนี้ หรืออีกชื่อที่รู้จักกัน ช็อกโกแล็ตขาวแด่คนรัก ท่านสามารถลิ้มลองช็อกโกแล็ตในรูปแบบต่างๆ ที่ท่านไม่สามารถหาทานได้จากที่ไหน ทั้งท่านยัง จะได้รับรู้ถึงความเป็นมาของช็อกโกแลตเรียกได้ว่า ถ้าใครที่มีความนิยมในช็อกโกแลต แต่ไม่ได้มา เยี่ยมชมที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ ก็น่าเสียดายเป็นอย่างยิ่ง
  จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าฮอกไกโด หรือเดิมชื่อ ศาลเจ้าซัปโปโร เปลี่ยนเพื่อให้สมกับ ความยิ่งใหญ่ของเกาะเมืองฮอกไกโด ศาลเจ้าชินโตนี้คอยปกปักษ์รักษา ให้ชนชาวเกาะฮอกไกโดมี ความสงบสุขถึงแม้จะไม่ได้มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน เก่าแก่นับพันปี ดังเช่นภูมิภาคคันโต แต่ที่นี่ ก็เป็นที่สาหรับให้คนท้องถิ่นได้กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สิงสถิตอยู่ ณ ศาลเจ้าแห่งนี้ เพื่อเป็นขวัญ และกําลังใจสืบไป
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  นําท่านชม ทําเนียบรัฐบาลเก่า เป็นอาคารสไตล์นีโอบาร๊อคอเมริกาที่สร้างด้วยอิฐสีแดงทั้งหลัง โดยลอกแบบมาจากอาคารทําเนียบรัฐบาลแห่งรัฐแมสซาซูเซตส์ สหรัฐอเมริกา โดยใช้อิฐไปจํานวน มากกว่า 2.5 ล้านก้อน ตึกแดงหลังนี้ใช้เป็นที่ทําการรัฐบาลฮอกไกโดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2429 และใช้ ต่อเนื่องยาวมานานถึง 80 ปี ก่อนที่จะย้ายไปที่ทําการหลังใหม่เป็นอาคารทันสมัยสูง 10 ชั้นซึ่ง ตั้งอยู่ด้านหลังตึกแดงหลังนี้ ตัวอาคารที่เห็นในปัจจุบันที่ยังงดงามอยู่นั้นได้รับการบูรณะซ่อมแซม ใหม่หลังจากถูกไฟไหม้เมื่อปี พ.ศ. 2454 ด้วยความสวยงามของสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกที่เหลืออยู่เพียงไม่กี่แห่ง อาคารหลังนี้จึงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมสําคัญของชาติ เมื่อปี พ.ศ. 2512
  จากนั้นนําท่านสู่ ดิวตี้ฟรี [Duty Free] อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าปลอดภาษี ทั้ง เสื้อผ้า นํ้าหอม เครื่องสําอางต่างๆ ตามอัธยาศัย
  ให้ท่านช้อปปิ้งต่อ ย่านทานูกิโคจิ ถนนช้อปปิ้งเก่าแก่ของเมืองซัปโปโร อายุกว่า 140 ปีตลอดถนน จะมีร้านค้าต่างๆเรียงรายกันไปสองข้างทาง ทั้งร้านขายของสด ร้านกิน ร้านขายของที่ระลึกรวม แล้วกว่า 200 ร้าน อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้ามากมายตามอัธยาศัย อาทิ เครื่องใช้ไฟฟ้า นาฬิกา เกมส์ กล้องถ่ายรูป เสื้อผ้า สินค้าแบรนด์เนม เครื่องสําอางค์ เป็นต้น
   **อาหารคํ่าอิสระตามอัธยาศัยเพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า**
  จากนั้นนําท่านเข้าสู่ที่พัก ซัปโปโร ณ SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า
 
วันที่ 6 ซัปโปโร – สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ 
เช้า  รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  สมควรแก่เวลา กรุณาตรวจเช็คสัมภาระให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมตัวเดินทางสู่สนามบินเพื่อ กลับกรุงเทพฯ
10.30 น.  ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 671
15.30 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

ข้อมูลเพิ่มเติม

month

10-ตุลาคม, 11-พฤศจิกายน

บริษัท บริโอ ทราเวล จำกัด

  • 4 อาคารมหธราดล ชั้น 4 ยูนิตเอ ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
  • โทร: 02-676-3663 (PHONE AUTO)
  • เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์: 9:00 - 18:00
  • เปิดบริการ เสาร์: 9:00 - 17:00
briotravel-line bbuddy-line