TOFUKUJI TEMPLE02
KIYOMIZU TEMPLE05
OSAKA CASTLE-05_resize
FUSHIMI INARI SHRINE
SHIRAKAWAKO01
TOFUKUJI TEMPLE02
KIYOMIZU TEMPLE05
OSAKA CASTLE-05_resize
FUSHIMI INARI SHRINE
SHIRAKAWAKO01

ทัวร์ญี่ปุ่น I เกียวโต ทาคายาม่า โอซาก้า 6วัน 4คืน สายการบินแอร์เอเชียเอ๊กซ์ (XJ)

Highlight

เที่ยวครบสูตร เส้นทางไฮไลท์ญี่ปุ่น

  1. เที่ยวเมืองเก่าเกียวโต
  2. ชมหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ
  3. สัมผัสความงดงามแบบพาโนราม่า ณ ยอดเขาคินคะ
  4. ช้อปกระหน่ำย่านชินไซบาชิ พิเศษแช่ออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่นแท้ๆ!!

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePriceDownload
1 พ.ค. 626 พ.ค. 6245,900 ฿download pdf
16 พ.ค. 6221 พ.ค. 6239,900 ฿download pdf
12 ก.ค. 6217 ก.ค. 6239,900 ฿download pdf
25 ก.ค. 6230 ก.ค. 6239,900 ฿download pdf
รายละเอียดการจอง
ประเภท ราคา/คน ตั๋วเครื่องบิน คน

จำนวนคนทั้งหมด :      ราคารวม :      บาท
วันที่ 1 กรุงเทพฯ – สนามบินคันไซ
11.00 คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 3 ประตูทางเข้าที่ 1 – 3 เคาน์เตอร์ 4 สายการบินแอร์เอเชีย เอ็กซ์ เจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง
** สายการบิน AIR ASIA X ทำการบินด้วยเครื่องบิน AIRBUS A330-300 ที่นั่งแบบ 3-3-3 (377ที่นั่ง) น้ำหนักกระเป๋าเดินทางทั้งขาไปและขากลับอย่างละ 20 กก. บริการเสิร์ฟอาหารร้อนพร้อมเครื่องดื่มทั้งขาไปและขากลับ **
14.15 ออกเดินทางสู่ สนามบินคันไซ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ 610
21.40 เดินทางถึง สนามบินคันไซ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก คันไซ ณ N GATE HOTEL หรือเที่ยบเท่า
วันที่ 2 คันไซ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – วัดโทฟุคุจิ – วัดคิโยมิสึ – กิฟุ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเข้าชม ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ หรือ ศาลเจ้าพ่อจิ้งจอกขาว เทพเจ้าแห่งธัญญาหารหรือการเก็บเกี่ยว แต่ในเวลาต่อมาก็ได้รับการนับถึอในฐานะเทพเจ้าแห่งการค้าด้วย เป็นศาลเจ้าที่มีชื้อเสียงและได้รับความเคารพสูงสุดในบรรดาศาลเจ้าอินาริว่า 30,000 แห่งทั่วญี่ปุ่น สัมผัสความสง่างาม โทริอิ หรือ ซุ้มประตูญี่ปุ่นโบราณ จำนวนมากกว่าหมื่นคู่ ตั้งเรียงรายกันจนกลายเป็น อุโมงค์โทริอิ รวมแล้วความยาวประมาณ 4,000 เมตร  ณ ศาลเจ้าแห่งนี้ ที่เราท่านคุ้นตาด้วย เสา ไม้สีแดง ในฉากภาพยนตร์ดัง เกอิชา
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ วัดโทฟุคุจิ สร้างขึ้นในปีค.ศ. 1236 โดยตระกูลฟูจิวาระ วัดเซ็นขนาดใหญ่ ชื่อของวัดมีความสัมพันธ์กับวัด 2 แห่งในนารา คือ วัดโทไดจิและวัดโคฟุคุจิ  ซึ่งมีทั้งชาวญี่ปุ่นและชาวต่างชาติต่างมาที่วัดแห่งนี้ จุดที่เด่นของวัดคือ สะพานซุเทนเคียว ที่ล้อมรอบด้วยต้นเมเปิ้ลกว่า 2,000 ต้น ปกคลุมสะพานยาวถึง 100 เมตร หากมองลงไปจากระเบียงไม้ที่เชื่อมระหว่างโบสถ์กับวิหารที่อยู่เหนือสวน จะเห็นทะเลต้นเมเปิ้ลอยู่ตรงหน้า นอกจากนั้นยังสามารถเดินลงไปชมในสวนทั้งที่ติดกับระเบียงและอยู่ใต้ระเบียงได้อีกด้วย วัดโทฟุคุจิมีความงดงามในช่วงใบไม่เปลี่ยนสีมากที่สุด แต่ในฤดูร้อนต้นเมเปิ้ลก็จะเป็นสีเขียวชะอุ่ม สวยงามไม่แพ้กัน อีกทั้งยังมีสวนหินซึ่งมีการจัดวางตำแหน่งของก้อนหินซึ่งมีความลงตัวราวกับเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน นอกจากนี้ยังมีสวนอีกมากมายรวมถึง ประตูซานม่อน ความสูง 22 เมตร สร้างเป็นแบบเซ็นโบราณและสถาปัตยกรรมแบบเซ็นต่างมากมาย อิสระให้ท่านสัมผัสความงดงามของแมกไม้และสถาปัตยกรรมที่ถูกรังสรรค์มาอย่างประณีต ที่จะทำให้ท่านประทับใจไม่รู้ลืม และให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย
จากนั้นเดินทางสู่ วัดคิโยมิสึ หรือ วัดน้ำใส ที่ตั้งอยู่บริเวณเนินเขาฮิงาชิยาม่า เชิญดื่มน้ำศักดิ์สิทธิ์สามสาย อันเกิดจากธรรมชาติ ไหลมาจากเทือกเขา ณ วัดแห่งนี้มีชื่อเสียงด้วยห้องโถงกลางของวัดที่ถูกจัดให้เป็นสมบัติแห่งชาติ ซึ่งมีระเบียงไม้ที่สร้างยื่นออกนอกตัวอาคารของวิหารโดยมีเสาค้ำถึง 139 ต้น เป็นจุดชมวิวของตัวเมืองได้กว้างไกลสุดตา
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก กิฟุ ณ RESOL GIFU HOTEL หรือเทียบเท่า
 (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 – 7 วันก่อนวันเดินทาง)
วันที่ 3 กิฟุ – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – จวนผู้ว่าทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ – ทาคายาม่า
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางเข้าสู่เส้นทางธรรมชาติมุ่งหน้าสู่ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ซึ่งได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ ให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1995 พบกับ หมู่บ้านสไตล์กัสโซ–สึคุริ เป็นสไตล์ญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมรูปร่างของหลังคาเหมือนกับ สองมือพนมของพระพุทธเจ้า หรือ พระเจ้า จึงเรียกหมู่บ้านสไตล์นี้ว่า กัสโซ แปลว่า พนมมือ ตามรูปแบบของบ้านมีหลังคาชันถึง 60 องศา ลักษณะคล้ายสองมือพนมเข้าหากัน ตัวบ้านมีความยาวประมาณ 18 เมตร ความกว้างประมาณ 10 เมตร โครงสร้างของบ้าน ไม่ใช้ตะปูแม้แต่ตัวเดียว แต่ยังคงความแข็งแรงสามารถรองรับหิมะที่ตกทับหลังคาอย่างหนักในช่วงฤดูหนาวได้เป็นอย่างดี
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านสู่ ทาคายาม่า สมญา ลิตเติ้ลเกียวโต เมืองเล็กที่น่ารักอันเก่าแก่ในหุบเขาซึ่งคงสภาพธรรมชาติไว้ได้เป็นอย่างดี และได้รับการอนุรักษ์สถานที่ต่างๆ ของเมืองไว้ได้อย่างสมบูรณ์แบบแผนผังเดียวกับเกียวโตในอดีต บ้านเรือนไม้-ที่จัดแต่งน่ารัก เนื่องจากเป็นเมืองที่มีป่าไม้อุดมสมบูรณ์ สมัยนารา ช่างไม้ของเมืองทาคายาม่าได้ถูกจารึกว่าเป็น ช่างไม้ฝีมือดีมีชื่อเสียงที่สุด เดินท่านสู่ จวนผู้ว่าทาคายาม่า หรือ ที่ว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่า ซึ่งเป็นทั้งสถานที่ทำงาน และที่อยู่อาศัยของ ผู้ว่าราชการจังหวัดฮิดะ เป็นเวลากว่า 176 ปี เป็นสิ่งปลูกสร้างแบบเก่า ยุคคานาโมริหลังสุดท้ายที่สมบูรณ์ และยังหลงเหลืออยู่ในปัจจุบัน แต่เดิมสร้างขึ้นปีค.ศ.1615 ช่วงการปกครองระบบศักดินาปลายศตวรรษที่ 19 (ภายใต้การปกครองของโชกุนตระกูลโตกุกาว่าสมัยเอโดะ หรือกว่า 300 ปีมาแล้ว) จนกระทั่งรัฐบาลเข้ามาดูแล ได้สร้างอาคารขึ้นใหม่เลียนแบบของเก่าที่เหมือนจริง ลักษณะคล้ายพระราชวังย่อส่วน ตัวอาคารถูกล้อมรอบด้วยกำแพงดูแข็งแกร่ง และสามารถเข้าสู่ตัวอาคารด้วยประตูที่โอ่อ่าสง่างาม ภายในอาคารท่านจะได้ชมห้องต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นห้องบัญชาการ ห้องรับรอง ห้องเครื่อง ห้องเตรียมอาหาร ห้องโถงอเนกประสงค์แยกส่วนแต่ละห้องอย่างชัดเจน (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าเข้าชมบริเวณด้านในจวนผู้ว่าทาคายาม่า)
จากนั้นเชิญท่านสัมผัสความเป็นอยู่ที่ยังคงรักษาสภาพ แวดล้อมและการดำเนินชีวิตแบบดั้งเดิมที่ท่านจะประทับใจแน่นอน ณ ซันมาชิซูจิ พร้อมเลือกหาซื้อสินค้าพื้นเมืองที่ระลึกมากมาย อิสระให้ท่านเก็บเกี่ยวบรรยากาศแสนคลาสสิคตามอัธยาศัย
สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ทาคายาม่า ณ HIDA PLAZA TAKAYAMA HOTEL หรือเทียบเท่า
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำในห้องอาหารของรีสอร์ท
พักผ่อนกับการแช่ออนเซ็น น้ำแร่ธรรมชาติผ่านความร้อนใต้พิภพเพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าเลือดลมเดินดีเสริมสุขภาพให้กระปรี่กระเปร่าผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลช่วยระบบการเผาผลาญของร่างกายให้อยู่ในสภาพคงที่ความอัศจรรย์แห่งการอาบน้ำแร่แบบญี่ปุ่นนี่เองทำให้มีผู้กล่าวว่า => หากมาที่ญี่ปุ่นแล้วไม่ได้ลงอาบน้ำแร่ก็เหมือนกับว่าท่านมาไม่ถึงญี่ปุ่น !
 (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 – 7 วันก่อนวันเดินทาง)
วันที่ 4 ทาคายาม่า – กระเช้าลอยฟ้าคินคะซัง – ปราสาทกิฟุ – MITSUI OUTLET PARK JAZZ DREAM NAGASHIMA – ย่านซาคาเอะ – นาโงย่า
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านขึ้น กระเช้าลอยฟ้าคินคะซัง จากสวนกิฟุ ท่านสามารถจะเห็นทิวทัศน์ของเมืองกิฟุและมองทิวทัศน์ของที่ผู้ปกครองเมืองสมัยก่อนมองลงมาเพื่อชื่นชมได้อย่างเต็มตา สถานที่นี้ยังเป็นที่รู้จักกันดีสำหรับช่วงใบไม้เปลี่ยนสีของฤดูใบไม้ร่วงซึ่งจะสวยงามเต็มที่ในช่วง ต้นเดือนพฤศจิกายนถึงปลายเดือนพฤศจิกายนของทุกๆ ปี
จากนั้นนำท่านเดินทางชม ปราสาทกิฟุ เป็นที่มั่นของโอดะ โนะบุนะกะ นักรบผู้มีชื่อเสียงใน ยุคสงครามเซงโงะกุ ตั้งสูงตระหง่านอยู่บนยอดเขาคินคะ ที่กล่าวกันว่าไม่เคยมีใครทำอันตรายได้ เกราะและดาบญี่ปุ่นที่ถูกจัดแสดงไว้ในปราสาทก็ล้วนน่าเกรงขาม
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ นางาชิมา รีสอร์ท ซึ่งข้างในที่แห่งนี้เป็นศูนย์รวมความสนุกและบันเทิงต่างๆ 3 ที่หลัก คือ สวนสนุกนางาชิมา สปาแลนด์, NAGASHIMA SPA YUAMI NO SHIMA ที่เป็นบ่อน้ำร้อนธรรมชาติที่มีทั้งบรรยากาศแบบ INDOOR และ OUTDOOR นำท่านช้อปปิ้งในโซนของMITSUI OUTLET PARK JAZZ DREAM NAGASHIMA ช้อปปิ้งมอลล์ขนาดใหญ่ ที่มีร้านค้ากว่า 240 ร้าน ซึ่งเป็น OUTLET MALL ที่มีร้านค้ามากที่สุดในญี่ปุ่น นำท่านเดินทางสู่  แจ๊สดรีม นากาชิม่า เอาท์เล็ต ศูนย์รวมแฟชั่นทันสมัยที่ราคาถูก และแหล่งรวมพลของแบรนเนมชื่อดังจากทั่วโลก ทั้งแฟชั่นนำสมัยของทุกเพศ ทุกวัย จากทั่วทุกค่ายที่พร้อมใจกันมาลดราคากันอย่างสุดๆ อาทิเช่น COACH, TIMBERLAND, NIKE, PUMA, HUSH PUPPIES, ADIDAS และยังมีสินค้าแบรนแนมต่างๆ อีกมากมายอิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย (ไม่รวมค่าใช้จ่ายภายในนางาชิม่า รีสอร์ททั้งหมด)
เดินทางเข้าสู่ ย่านซาคาเอะ ย่านช้อปปิ้งและแหล่งบันเทิงยามราตรี สินค้าแบรนด์เนมจากทุกมุมโลก เรียงรายอยู่บนถนนสายนี้ อีกทั้งยังมีห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร ที่บ่งบอกถึงความมีระดับให้เลือกอย่างมากมาย และยังมีจุดชมวิวที่จะทำให้เห็นถนนสายนี้ และตัวเมืองนาโกยาอย่างชัดเจน คือ ตึกทีวีของนาโกยา ซึ่งมีลักษณะคล้ายโตเกียวทาวเวอร์แต่มีอายุที่เก่าแก่มากกว่า
  ***อาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัยเพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า***
สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่ นาโงย่า ณ SUNROUTE PLAZA NAGOYA HOTEL หรือเทียบเท่า
 (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 – 7 วันก่อนวันเดินทาง)
วันที่ 5 นาโงย่า – ปราสาทโอซาก้า – ย่านชินไซบาชิ – อีออนพลาซ่า – สนามบินคันไซ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชม ปราสาทโอซาก้า (ถ่ายรูป) เป็นปราสาทที่อลังการและยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศญี่ปุ่น สัญลักษณ์โดดเด่นของโอซาก้าซึ่งโอบล้อมด้วยกำแพงหินแกรนิตขนาดใหญ่โดยแรงงานชาวญี่ปุ่นในสมัยโบราณกว่าหมื่นคนเพื่อระดมสร้างเสร็จสิ้นภายในเวลา 3 ปี สร้างได้อย่างประณีตงดงามและมหัศจรรย์ยิ่ง ชมความงามพร้อมบันทึกภาพเป็นที่ระลึก สร้างโดยโชกุน โตโยโตมิ ฮิเดโยชิ เป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่นของโอซาก้า โอบล้อมด้วยกำแพงหินแกรนิตขนาดใหญ่ ซึ่งแรงงานสมัยโบราณสร้างได้อย่างประณีตงดงามมาก
***อาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัยเพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า***
นำท่านสู่ ย่านชินไซบาชิ ย่านช้อปปิ้งชื่อดังของโอซาก้า ภายในย่านนี้ท่านจะพบกับร้านค้าเก่าแก่ปะปนกันไปกับร้านค้าอันทันสมัย และสินค้าหลากหลายประเภทหลากหลายรูปแบบทั้งสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ ซึ่งย่านนี้ถือว่าเป็นย่านแสงสีและบันเทิงชั้นนำแห่งหนึ่งของโอซาก้า อีกทั้งยังมีร้านอาหารทะเลขึ้นชื่อมากมาย ซึ่งเสน่ห์อย่างหนึ่งของย่านนี้คือ ทุกร้านค้าจะประดับประดาร้านของตนด้วยแสงไฟนีออนซึ่งดัดทำให้เป็นรูปปู กุ้ง และปลาหมึก ซึ่งนักท่องเที่ยวให้ความสนใจและแวะถ่ายรูปกันเป็นที่ระลึกอย่างมาก และร้านค้าทุกแห่ง จะพยายามสร้างจุดเด่นให้แก่ร้านของตนให้ได้มากที่สุด เพื่อดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการ สัญลักษณ์เด่นของย่านนี้คือ ตึกรูปเครื่องหมายการค้าของ กูลิโกะ ผลิตภัณฑ์ขนมชื่อดังจากญี่ปุ่นนั่นเอง อิสระเพื่อให้ท่านเลือกหาซื้อของต้องใจนานาชนิด อาทิ เครื่องสำอางค์  เสื้อผ้า  รองเท้า  กระเป๋า  เครื่องไฟฟ้า ฯลฯ ตามอัธยาศ้ย
สมควรแก่เวล่า นำท่านเดินทางสู่ อีออนพลาซ่า ช้อปปิ้งมอลล์ขนาดใหญ่ อิสระท่านได้เลือกซื้อสินค้าจากร้านค้าต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า กระเป๋า-รองเท้า ของแต่งบ้าน ของที่ระลึก ฯลฯ ภายในอาคารยังมี ห้างจัสโก้ ให้ท่านช้อปปิ้งต่ออย่างเพลิดเพลินสนุกสนานกับการจับจ่ายสินค้าของร้าน 100 Yen ซึ่งสินค้าทุก ๆ อย่างในร้านราคาชิ้นละ 100 เยน ไม่ลืมแวะซื้อของฝากทางกรุงเทพฯ อาทิ ขนมโมจิ , เบนโตะ , ผลไม้สด และแห้ง , ลูกอมขนมขบเคี้ยว ฯลฯ
***อาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัยเพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า***
สมควรแก่เวลา กรุณาตรวจเช็คสัมภาระให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมตัวเดินทางสู่สนามบินเพื่อกลับกรุงเทพฯ
23.55 ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินแอร์เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ 611
วันที่ 6 สนามบินดอนเมือง
03.45 ถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ

ข้อมูลเพิ่มเติม

month

07-กรกฏาคม, 05-พฤษภาคม

บริษัท บริโอ ทราเวล จำกัด

  • 4 อาคารมหธราดล ชั้น 1 ยูนิตเอ ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
  • โทร: 02-676-3663 (PHONE AUTO)
  • เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์: 9:00 - 18:00
  • เปิดบริการ เสาร์: 9:00 - 17:00
briotravel-line bbuddy-line