สวนสัตว์อาซาฮียาม่า.
สวนสัตว์อาซาฮียาม่า
ตกปลาบนลานน้ำแข็ง
ชมเทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง
เทศกาลโคมหิมะ โอตารุ ยูกิ อาคาริ โนะ มิจิ
เทศกาลน้ำแข็ง ICE FESTIVAL
คลองโอตารุ 1
ทานูกิโคจิ
พิพิธภัณธ์กล่อง
นาฬิกาไอน้าโบราณ
สวนสัตว์อาซาฮียาม่า.
สวนสัตว์อาซาฮียาม่า
ตกปลาบนลานน้ำแข็ง
ชมเทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง
เทศกาลโคมหิมะ โอตารุ ยูกิ อาคาริ โนะ มิจิ
เทศกาลน้ำแข็ง ICE FESTIVAL
คลองโอตารุ 1
ทานูกิโคจิ
พิพิธภัณธ์กล่อง
นาฬิกาไอน้าโบราณ

ทัวร์ญี่ปุ่นIฮอกไกโด สโนว์ เฟสติวัล 6 วัน 4 คืน (ไอซ์ฟิชชิ่ง) BY สายการบินไทย (TG)

Highlight

 สัมผัสประสบการณ์ตกปลาบนลานน้ำแข็ง

 ถ้ำน้ำแข็งคามิคาว่า ไอซ์ พาวิลเลี่ยน มีการจัดแสดง หินงอก หินย้อย ซึ่งเกิดจากน้ำแข็ง

 ชมเทศกาลแกะสลักน้ำแข็งอันยิ่งใหญ่ตระการตาที่จัดขึ้นแค่ปีละ 1 ครั้ง (70th SNOW FESTIVAL งานเริ่มวันที่ 4 – 11 กุมภาพันธ์ 2562)

 พิเศษทานบุฟเฟ่ต์ขาปู

 แช่ออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่น 

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePriceDownload
6 ก.พ. 6211 ก.พ. 6259,900 ฿download pdf
รายละเอียดการจอง
ประเภท ราคา/คน ตั๋วเครื่องบิน คน

จำนวนคนทั้งหมด :      ราคารวม :      บาท
วันที่ 1 กรุงเทพฯ – สนามบินชิโตเซ่
20.30 คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 3 สายการบินไทย เคาว์เตอร์ D เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง
23.55 ออกเดินทางสู่ สนามบินชิโตเซ่ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 670
วันที่  2 สนามบินชิโตเซ่ – หมู่บ้านราเม็ง – สวนสัตว์อาซาฮียาม่า – น้ำตกกิงกะ ริวเซ – เทศกาลน้ำแข็ง ICE FESTIVAL – โซอุนเคียว
08.20 เดินทางถึง สนามบินชิโตเซ่ (ฮอกไกโด) (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านราเม็ง สถานที่รวบรวมร้านราเม็งชื่อดังของเมืองอาซาฮิกาว่า กำเนิดขึ้นในปี 1996 มีร้านราเมนชื่อดังถึง 8 ร้านที่แสดงฝีมือการปรุงให้ลูกค้าได้ลิ้มลองและยังมีเรื่องราวความเป็นมาของราเมนจัดแสดงให้ชมอีกด้วย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ หมู่บ้านราเม็ง
นำท่านเข้าชม สวนสัตว์อาซาฮียาม่า (ASAHIYAMA ZOO) เป็นสวนสัตว์ที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมที่สุดของญี่ปุ่น เพราะเป็นสวนสัตว์ที่แตกต่างจากสวนสัตว์อื่นๆ โดยจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชมสวนสัตว์แห่งนี้สูงถึง 3 ล้านคนต่อปี จุดเด่นของสวนสัตว์แห่งนี้คือแทงค์รูปกระบอกที่ยื่นเข้าไปในบ่อของแมวน้ำซึ่งท่านสามารถเห็นการเคลื่อนไหว การว่ายน้ำอย่างคล่องแคล่วของแมวน้ำได้อย่างใกล้ชิดที่สุด อิสระให้ท่านชมความน่ารักแสนรู้ของสัตว์แปลกมากมายหลายพันธุ์  รวมถึงสัตว์จากขั้วโลกเหนือ ไม่ว่าจะเป็นหมีขาวขั้วโลก ความน่ารักของนกเพนกวิน ในอุโมงค์ใต้น้ำแหวกว่ายน้ำโชว์ผู้มาเยือนอย่างใกล้ชิดถึง 360 องศา, นกสายพันธุ์ต่างๆ การแสดงของเจ้าลิงตัวน้อย, ความงามของไก่ฟ้า, กวาง ความน่าเกรงขามของเจ้าป่าอย่างราชสีห์, ความสง่างามของเสือโครง ฯลฯ  ให้ท่านเก็บไว้ในความทรงจำมิรู้เลือน
จากนั้นนำท่านชม น้ำตกกิงกะ สมญา น้ำตกเส้นด้าย ที่มีความงดงามตามธรรมชาติ ด้วยความสูง 120 เมตร ทำให้สายน้ำไหลบ่าตกลงสู่เบื้องล่างมีความแรงกระจายเป็นเส้นบางใสคล้ายเส้นด้ายสวยงามมาก มีความสวยงามแสนมหัศจรรย์ยิ่งนัก บริเวณใกล้ๆกัน นำท่านชม น้ำตกริวเซอิ สมญา น้ำตกดาว อีกความงดงามตามธรรมชาติที่ไม่แพ้ กันความสูง 90 เมตร สายน้ำที่ไหลออกจากซอกผาตก–ลงเบื้องล่างกระทบแสงอาทิตย์ดูวาววับจับตางามราวกับดวงดาวที่ตกลง มาจากฝากฟ้าที่ท่านไม่อาจปฏิเสธความงามแสนประทับใจได้อย่างแน่นอน น้ำตกสองแห่งนี้ได้รับสมญา น้ำตกคู่สามี–ภรรยา
นำท่านชม เทศกาลน้ำแข็ง ICE FESTIVAL สถานที่จัดงาน ณ เมืองโซอุนเคียว ตั้งอยู่ริมแม่น้ำอิชิคาริ จัดขึ้นบนพื้นที่กว่า 10,000 ตารางเมตร เมื่อท่านก้าวเข้าสู่ภายในจะพบกับประติมากรรมน้ำแข็งที่หลากหลาย อาทิ อุโมงค์น้ำแข็ง เสาน้ำแข็งและโดมน้ำแข็ง ซึ่งมีความสูงกว่า 10 เมตร ตกกลางคืนจะประดับประดาด้วยแสงไฟ 7 สี อย่างสวยงาม ท่ามกลางบรรยากาศสุดแสนโรแมนติกอันน่าประทับใจ นอกจากนี้บางวันอาจจะได้เห็นดอกไม้ไฟที่จุดขึ้นเป็นรูปร่างหรือตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นต่างๆ
สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โซอุนเคียว ณ SOUNKYO KANKO HOTEL หรือเทียบเท่า
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำในห้องอาหารของโรงแรม บริการท่านด้วยบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
*** หลังรับประทานอาหารค่ำ ขอเชิญท่านสัมผัสกับการแช่น้ำแร่สไตล์ญี่ปุ่นหรือที่เรียกกันว่า      การอาบออนเซ็น ให้ท่านได้ผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการเดินทางและชาวญี่ปุ่นยังเชื่อกันว่าการอาบน้ำแร่นั้นจะทำให้ผิวพรรณมีสุขภาพดีอีกด้วย ***
วันที่  3 โซอุนเคียว – ถ้ำน้ำแข็งคามิคาว่า ไอซ์ พาวิลเลี่ยน – FURANO HERB HILL – โรงงานชีส (ทำไอศกรีม) – ยูบาริ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่อีกโลกหนึ่ง ณ ถ้ำน้ำแข็งคามิคาว่า ไอซ์ พาวิลเลี่ยน ท่านสามารถมาเที่ยวที่นี่ได้ตลอดทั้งปีในตัวอาคารจะรักษาอุณหภูมิเอาไว้ ที่ -20องศา และมีการจัดแสดง หินงอก หินย้อย ซึ่งเกิดจากน้ำแข็ง และกว่าจะจับตัวเป็นหินย้อยดั่งที่เห็นในภาพ ก็จะใช้เวลากว่าสิบปี และจุดที่น่าชมที่จุดก็คือ มุมที่เราจะสามารถที่จะทดสอบใช้ชีวิต ในห้องลบ 41องศา และเป็นห้องที่หนาวที่สุดที่เปิดให้เข้าชมได้ในญี่ปุ่น ที่นี่มีบริการให้ยืมเสื้อหนาวฟรี ดังนั้นจึงไม่ต้องกังวลว่าจะหนาวเกินไป
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านสู่ FURANO HERB HILL สนุกกับกิจกรรมท้าลมหนาว อิสระให้ท่านได้เล่นเครื่องเล่น อาทิ สโนว์โมบิล, สโนว์ลาฟติ้ง, สโนว์สเล็ต ตามอัธยาศัย (จำนวนครั้งในการเล่นขึ้นอยู่กับทาง FURANO HERB HILL เป็นผู้กำหนด)
นำท่านเข้าเยี่ยมชม โรงงานชีส ท่านจะได้ชมกระบวนการผลิตตลอดจนลองลิ้มชิมรสชาติของชีสคุณภาพชนิดต่างๆ ถึงโรงงานผลิตรวมถึงชีสสีดำ (BLACK CHEESE) ที่ผลิตจากหมึกของปลาหมึก ให้ท่านทดลองทำไอศกรีมได้ด้วยตนเอง ท่านจะได้ประสบการณ์การทำไอศกรีม และได้ชิมไอศกรีมที่ท่านลงมือทำด้วยตนเองอีกด้วย นับเป็นสิ่งน่าประทับใจอย่างยิ่ง (รวมค่าอุปกรณ์ในการทำไอศครีมแล้ว)
สมควรแก่เวลา นำท่านเข้าสู่ที่พัก ยูบาริ ณ  YUBARI MT.RACEY HOTEL หรือเทียบเท่า
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
*** หลังรับประทานอาหารค่ำ ขอเชิญท่านสัมผัสกับการแช่น้ำแร่สไตล์ญี่ปุ่น หรือที่เรียกกันว่า การอาบออนเซ็น ให้ท่านได้ผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการเดินทางและชาวญี่ปุ่นยังเชื่อกันว่าการอาบน้ำแร่นั้นจะทำให้ผิวพรรณมีสุขภาพดีอีกด้วย ***
วันที่ 4 ยูบาริ – ตกปลาบนลานน้ำแข็ง – ศาลเจ้าฮอกไกโด – ย่านทานูกิโคจิ – ซัปโปโร
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นเดินทางสู่ ทะเลสาบชินชิโนะสึ นำท่านเปิดประสบการณ์ใหม่กับ กิจกรรม ตกปลาบนลานน้ำแข็ง บนพื้นผิวทะเลสาบชินชิโนะสึ สนุกกับการตกปลาในทะเลสาบท่ามกลางอุณหภูมิหนาวสุดขั้ว (ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศแต่ละวัน) และให้ท่านได้นำปลาที่ตกได้มาแปลรูปเป็นอาหารทานเล่นมื้อพิเศษ “เท็มปุระทอด” ที่รายล้อมไปด้วยแผ่นน้ำแข็งสีขาวสุดลูกหูลูกตา
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารลานทำกิจกรรม
นำท่านชม ศาลเจ้าฮอกไกโด หรือเดิมชื่อ ศาลเจ้าซัปโปโร เปลี่ยนเพื่อให้สมกับความยิ่งใหญ่ของเกาะเมืองฮอกไกโด ศาลเจ้าชินโตนี้คอยปกปักษ์รักษา ให้ชนชาวเกาะฮอกไกโดมีความสงบสุขถึงแม้จะไม่ได้มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน เก่าแก่นับพันปี ดังเช่นภูมิภาคคันโต แต่ที่นี่ก็เป็นที่สาหรับให้คนท้องถิ่นได้กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สิงสถิตอยู่ ณ ศาลเจ้าแห่งนี้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจสืบไป
จากนั้นนำท่านสู่ ย่านทานูกิโคจิ ถนนช้อปปิ้งเก่าแก่ของเมืองซัปโปโร อายุกว่า 140 ปีตลอดถนนจะมีร้านค้าต่างๆเรียงรายกันไปสองข้างทาง ทั้งร้านขายของสด ร้านกิน ร้านขายของที่ระลึกรวมแล้วกว่า 200 ร้าน อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้ามากมายตามอัธยาศัย อาทิ เครื่องใช้ไฟฟ้า นาฬิกา เกมส์ กล้องถ่ายรูป เสื้อผ้า สินค้าแบรนด์เนม เครื่องสำอางค์ เป็นต้น
***อาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัยเพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า***
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก ซัปโปโร ณ VESSEL INN SAPPORO NAKAJIMA PARK HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่  5 ซัปโปโร – ชมเทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง – คลองโอตารุ – นาฬิกาไอน้ำโบราณ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – เทศกาลโคมหิมะ โอตารุ ยูกิ อาคาริ โนะ มิจิ – ซัปโปโร
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่าน ชมเทศกาลแกะสลักน้ำแข็งอันยิ่งใหญ่ตระการตาที่จัดขึ้นแค่ปีละ 1 ครั้ง (70th SNOW FESTIVAL งานเริ่มวันที่ 4 – 11 กุมภาพันธ์ 2562) ที่ โอโดริปาร์ค เชิญท่านเดินชมพร้อมเก็บภาพที่ระลึกได้ตามอัธยาศัย ส่วนท่านใดเดินชมงานจนเต็มอิ่มแล้ว บริเวณ โอโดริปาร์ค ยังเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่สุดกลางกรุง  ซัปโปโรและเป็นย่านช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงของกรุงซัปโปโรอีกด้วย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โอตารุ (เมืองโรแมนติค) ที่ควบคู่ไปกับความเก่าแก่และความสำคัญทางประวัติศาสตร์ แวะชม คลองโอตารุ ที่มีความยาว 1,140 เมตร และเชื่อมต่อกับอ่าวโอตารุ ซึ่งในสมัยก่อนประมาณ ค.ศ. 1920 ที่ยุคอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือเฟื่องฟู คลองแห่งนี้ได้ถูกใช้เป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้าจากคลังสินค้าในตัวเมืองโอตารุ ออกไปยังท่าเรือบริเวณปากอ่าวให้ท่านเดินเล่น พร้อมถ่ายรูปตามอัธยาศัย กับอาคารเก่าแก่ริมคลองและวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม
ได้เวลาอันสมควรพาท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ นาฬิกาไอน้ำโบราณ ที่เหลืออยู่เพียง 2 เรือนบนโลกเท่านั้น นาฬิกานี้จะพ่นไอน้ำ ประกอบกับมีเสียงดนตรีดังขึ้นทุก ๆ 15 นาที จากนั้นนำท่านสู่ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี อาคารเก่าแก่สองชั้นที่ภายนอกถูกสร้างขึ้นจากอิฐแดง แต่โครงสร้างภายในทำด้วยไม้ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้สร้างขึ้นในปี 1910 ปัจจุบันนับเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่และควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้เป็นสมบัติของชาติ ให้ท่านได้เลือกชมความน่ารักและความประณีตของกล่องดนตรีในรูปแบบต่างๆ ทั้งกล่องดนตรีขนาดเล็กไปจนถึงกล่องดนตรีขนาดใหญ่
นำท่านชม เทศกาลโคมหิมะ โอตารุ ยูกิ อาคาริ โนะ มิจิ เทศกาลประดับโคมไฟและแสงเทียนทั่วทั้งเมืองโอตารุ จัดขึ้นในฤดูหนาวต้นเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี เป็นเทศกาลที่นักท่องเที่ยวและคนญี่ปุ่นทั่วไปต่างเฝ้ารอที่จะได้มาสัมผัสความ โรแมนติกของเทศกาลนี้ อิสระให้ท่านได้สัมผัสกับบรรยากาศรอบๆ ยามค่ำคืนกับถนนเมืองโอตารุที่ปกคลุมด้วยหิมะตลอดเส้นทาง ซึ่งประดับประดาด้วยโคมไฟและแสงเทียนที่คนญี่ปุ่นช่วยกันปั้นหิมะให้เป็นรูปต่างๆ มากมาย เรียงรายอยู่ตามสองข้างทาง อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ทานบุฟเฟ่ต์ปู 3 ชนิด!!
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก ซัปโปโร ณ VESSEL INN SAPPORO NAKAJIMA PARK HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 5 ซัปโปโร – สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้า บริการท่านด้วย SET BOX MEAL
สมควรแก่เวลา กรุณาตรวจเช็คสัมภาระให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมตัวเดินทางสู่สนามบินเพื่อกลับกรุงเทพฯ
10.00 ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 671
15.50 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

ข้อมูลเพิ่มเติม

month

02-กุมภาพันธ์

บริษัท บริโอ ทราเวล จำกัด

  • 4 อาคารมหธราดล ชั้น 1 ยูนิตเอ ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
  • โทร: 02-676-3663 (PHONE AUTO)
  • เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์: 9:00 - 18:00
  • เปิดบริการ เสาร์: 9:00 - 17:00
briotravel-line bbuddy-line