พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
_MG_2400
จุดชมวิวรถไฟสายทาดามิ (Tadami Line)
หมู่บ้านโบราณโออูจิจูคุ
_MG_2474
หมู่บ้านโบราณโออูจิจูคุ
ศาลเจ้าโทโชคุ
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
_MG_2400
จุดชมวิวรถไฟสายทาดามิ (Tadami Line)
หมู่บ้านโบราณโออูจิจูคุ
_MG_2474
หมู่บ้านโบราณโออูจิจูคุ
ศาลเจ้าโทโชคุ

ทัวร์ญี่ปุ่น | โตเกียว นิกโก้ ฟุกุชิมะ 5วัน 3คืน สายการบินไทย (TG)

Highlight

สัมผัสเส้นทางพิเศษไดมอนด์รูท

  1. พระพุทธรูป อุชิคุไดบุทสึ
  2. จุดชมวิวรถไฟสายทาดามิ
  3. หมู่บ้านโบราณโออูจิจูคุ
  4. พักออนเซ็น 2 คืน
  5. พักใจกลางเมืองโตเกียว 1 คืนเต็ม
  6. สะสมไมล์การบินไทย 50%

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePriceDownload
31 ม.ค. 624 ก.พ. 6233,900 ฿download pdf
6 ก.พ. 6210 ก.พ. 6233,900 ฿download pdf
รายละเอียดการจอง
ประเภท ราคา/คน ตั๋วเครื่องบิน คน

จำนวนคนทั้งหมด :      ราคารวม :      บาท
วันที่
1
สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนาริตะ
19.30 คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 3 สายการบินไทย เคาว์เตอร์ D เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง
22.30 ออกเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 640
 
วันที่
2
สนามบินนาริตะ – พระพุทธรูป อุชิคุไดบุทสึ – พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ – อีออนมอลล์ – ไอสุวากามัตสึ
6.20 เดินทางถึง สนามบินนาริตะ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
  จากนั้นนำท่านเข้าสักการะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิกับ พระพุทธรูป อุชิคุไดบุทสึ (Ushiku Daibutsu) ซึ่งในปี ค.ศ. 1995 ได้รับการบันทึกจากกินเนสบุ๊คว่า เป็นรูปปั้นพระพุทธรูปปางยืนที่หล่อจากทองสัมฤทธิ์สูงที่สุดในโลก ส่วนสูงทั้งหมดอยู่ที่120 เมตร (ส่วนของรูปปั้นสูง 100 เมตร ส่วนฐานสูง20เมตร) สูงเป็นอันดับ 3 ของโลก พระพุทธรูปอุชิคุไดบุทสึ ถูกสร้างขึ้น ในปีค.ศ. 1992 ภายในองค์พระพุทธรูปนั้นท่านสามารถพบกับประสบการณ์ต่างๆ มากมาย เช่น การนั่งเขียนบทสวดมนต์ นิทรรศการจัดแสดงการสร้างพระพุทธรูปไดบุทสึ บริเวณพระอุระ ขององค์พระเป็นจุดชมวิวที่สูงจากพื้น 85 เมตร เมื่อลองมองไปบริเวณโดยรอบทั่วทุกทิศ หากอากาศแจ่มใส จะสามารถมองเห็นวิว สกายทรีและภูเขาไฟฟูจิได้อีกด้วย อีกทั้งยังมีของฝากที่หาซื้อที่ที่นี้เท่านั้นอีกด้วย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  นำท่านเดินทางเมือง อิวากิ จังหวัด ฟุคุชิมะ  จากนั้นนำท่านสู่ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นที่จัดแสดงสัตว์น้ำที่มีสภาพแวดล้อมใกล้เคียงกับที่อยู่อาศัยทางธรรมชาติของพวกมัน การแสดงจะมีแท็งค์น้ำขนาดใหญ่ 2 แท็งค์ ที่มีขนาดตั้งแต่ชั้น 2 ไปจนถึงชั้น 4 ปรับปรุงใหม่เหมือน ชิโอเมะ โนะ อุมิ (Shiome no Umi) พื้นที่มหาสุมทรแปซิฟิกออกจากชายฝั่งของฟุคุชิมะ ที่ที่โคโรชิโอะ Kuroshio (Black Current) และ โอยาชิโอะ Oyashio (Kurile Current) มาบรรจบกัน นักท่องเที่ยวสามารถเดินผ่านอุโมงกระจกที่สามารถมองเห็นความอุดมสมบูรณ์ของสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลที่หาได้จาก ชิโอะเมะ โนะ อุมิ (Shiome no Umi) ที่ประกอบไปด้วย ปลาซาร์ดีน และ ปลาโอ ว่ายอยู่ในบ่ออนุบาลตั้งแต่ก่อตั้งมา อะความารีน ฟุคุชิมะ ได้ทำการวิจัย ปลาซีลาแคนท์ (ปลาโบราณที่สูญพันธุ์) และจัดแสดงอยู่ที่มุมของโลกปลาซีลาแคนท์ ที่ชั้น 1 นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมโครงสร้างของปลาซีลาแคนท์ และ ดูภาพยนต์ที่หายากของชีวิตปลาซีลาแคนท์ ในฤดูใบไม้ผลิ 2010, ไข่อะความารีน ได้เปิดสิ่งอำนวยความสะดวกใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาโดยตรง ที่มีบ่อปลา และ ครัวที่ที่เด็กๆสามารถมาทำอาหาร และ กินปลาที่จับได้ในบ่อ ไข่อะความารีน มั่นใจว่าจะขยายประสบการณ์ของเด็กๆ และ ความสนุกสนาน ไปกับ สระน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลก, ชายหาด จาโนะเมะ (Janome Beach) ที่ตั้งอยู่ด้านนอก อะความารีน ฟุคุชิมะ
  นำท่านเดินทางสู่ อีออนมอลล์ ช้อปปิ้งมอลล์ขนาดใหญ่ อิสระท่านได้เลือกซื้อสินค้าจากร้านค้าต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า กระเป๋า-รองเท้า ของแต่งบ้าน ของที่ระลึก ฯลฯ ให้ท่านช้อปปิ้งต่ออย่างเพลิดเพลินสนุกสนานกับการจับจ่ายสินค้า ไม่ลืมแวะซื้อของฝากทางกรุงเทพฯ อาทิ ขนมโมจิ, เบนโตะ, ผลไม้สด และแห้ง, ลูกอมขนมขบเคี้ยว ฯลฯ
  สมควรแก่เวลานำท่านเข้าที่พักบริเวณ ไอสุวากามัตสึ ณ AIZUWAKAMATSU HOTEL หรือเทียบเท่า
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำในห้องอาหารของรีสอร์ท
  พักผ่อนกับการแช่ ออนเซ็น น้ำแร่ธรรมชาติผ่านความร้อนใต้พิภพเพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าเลือดลมเดินดีเสริมสุขภาพให้กระปรี่กระเปร่าผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลช่วยระบบการเผาผลาญของร่างกายให้อยู่ในสภาพคงที่ความอัศจรรย์แห่งการอาบน้ำแร่แบบญี่ปุ่นนี่เองทำให้มีผู้กล่าวว่า => หากมาที่ญี่ปุ่นแล้วไม่ได้ลงอาบน้ำแร่ก็เหมือนกับว่าท่านมาไม่ถึงญี่ปุ่น!
 
วันที่
3
ไอสุวากามัตสึ – จุดชมวิวรถไฟสายทาดามิ – ปราสาทสึรุกะ – หมู่บ้านโบราณโออูจิจูคุ – เทศกาล ยูนิชิคาว่า คามาคุระ – คินูกาว่า
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่ จุดชมวิวรถไฟสายทาดามิ (Tadami Line) ช่วงสะพานไดอิจิเคียวเรียว (Daiichi Kyouryou) บรรยากาศเติมเต็มความสวยงามกับฉากหลังที่เป็นภูเขา ดูมีสีสันและมีชีวิตชีวา สร้างความตื่นเต้นกับความสวยงามของ Tadami Line ซึ่งมีชื่อเสียงเรื่องทัศนียภาพอันงดงาม สำหรับการชมภูเขาและทะเลสาบในฤดูใบไม้เปลี่ยนสีและฤดูหนาว เป็นเส้นทางรถไฟท่องเที่ยวสายหลักในแถบ Oku-Aizu (พื้นที่ฝั่งตะวันตกของจังหวัด Fukushima) เส้นทางนี้จะเชื่อมระหว่างสถานี Aizu-Wakamatsu (เมือง Aizuwakamatsu, จังหวัด Fukushima) กับสถานี Koide (เมือง Uonuma,จังหวัด Niigata)
  นำท่านเดินทางสู่ ปราสาทสึรุกะ (Tsuruga Castle) สัญลักษณ์ของจังหวัดฟุคุชิมะ ที่เมืองไอซุวาคามัตสึให้ทุกคนได้รู้จักกันครับ ปราสาทสวยงามแห่งนี้ ที่กลายเป็นฉากหนึ่ง ในสงครามโบะชิน สถานที่ที่เป็นที่ระลึกถึงตำนาน ความกล้าหาญของเหล่าซามูไรกลุ่มสุดท้ายแห่งญี่ปุ่น ทำให้ปราสาทแห่งนี้มีชื่อเสียงทั้งในเรื่องความสวยงามและความแข็งแกร่ง นอกจากนั้นปราสาทสึรุกะ (Tsuruga Castle) ยังได้รับเลือกให้เป็น 1 ใน 100 ปราสาทที่สวยงามที่สุดของประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโบราณโออูจิจูคุ เป็นเมืองสำคัญในยุคเอโดะ ลักษณะของบ้านที่เป็นเอกลักษณ์ คือ เป็นบ้านชาวนาแบบญี่ปุ่นโบราณ มุงหลังคาทรงหญ้าคาหนาๆ เรียงรายกันสองฝั่ง กินระยะทางประมาณ 500 เมตร มีบ้านประมาณ 40 – 50 และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเขตอนุรักษ์สิ่งปลูกสร้างอันทรงคุณค่าของชาติเมื่อ พ.ศ.2524 ซึ่งในปัจจุบันหมู่บ้านโบราณหลายหลังในโออุจิจูคุได้รับการบูรณะใหม่จนกลายเป็นร้านขายของที่ระลึก ร้านค้าขายสินค้าพื้นเมือง ร้านอาหารและที่พักแบบญี่ปุ่นเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวค่ะ ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมหมู่บ้านนี้กว่า 1.2 ล้านคนต่อปีเลยทีเดียว
  นำท่านสัมผัสเทศกาลฤดูหนาวสไตล์ญี่ปุ่นกับ เทศกาล ยูนิชิคาว่า คามาคุระ จัดขึ้นบริเวณ ยูนิชิคาว่าออนเซ็น ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีเท่านั้น! ตืนตาตื่นใจไปกับการประดับไฟบนหิมะที่ทั่วทั้งบริเวณ ยูนิชิคาว่าออนเซ็น จะถูกแต่งแต้มไปด้วย โคมไฟหิมะจิ๋วเรียงรายตลอดทาง อิสระให้ท่านเพิดเพลินไปกับเทศกาลหิมะสุดแสนโรแมนติคพร้อมเก็บภาพประทับใจตามอัธยาศัย โปรแกรมทัวร์นี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายภายในงาน
  สมควรแก่เวลานำท่านเข้าที่พักบริเวณ คินูกาว่า ณ KINUGAWA HOTEL หรือเทียบเท่า
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำในห้องอาหารของรีสอร์ท
  พักผ่อนกับการแช่ ออนเซ็น น้ำแร่ธรรมชาติผ่านความร้อนใต้พิภพเพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าเลือดลมเดินดีเสริมสุขภาพให้กระปรี่กระเปร่าผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลช่วยระบบการเผาผลาญของร่างกายให้อยู่ในสภาพคงที่ความอัศจรรย์แห่งการอาบน้ำแร่แบบญี่ปุ่นนี่เองทำให้มีผู้กล่าวว่า => หากมาที่ญี่ปุ่นแล้วไม่ได้ลงอาบน้ำแร่ก็เหมือนกับว่าท่านมาไม่ถึงญี่ปุ่น!
 
วันที่
4
คินูกาว่า – สะพานชินเคียว – ศาลเจ้าโทโชคุ – คาวาโกเอะ – ชินจูกุ – โตเกียว
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  จากนั้นนำท่านถ่ายรูปกับ สะพานชินเคียว หรือที่เรียกกันว่า สะพานอสรพิษคู่ ตัวสะพานทาด้วยสีแดงทอดข้ามแม่น้ำไดยะ ตามตำนานเล่ากันว่าครั้งหนึ่งขณะที่เทพเจ้ากำลังจะข้ามแม่น้ำแห่งนี้ ได้ปรากฏงู 2 ตัวแปลงกายมาเป็นสะพานเพื่อให้เทพเจ้าได้ข้ามไป โดยในอดีตนั้นผู้ที่จะเดินข้ามสะพานแห่งนี้ได้มีเพียงเจ้านายชั้นสูงหรือ เชื้อพระวงศ์เท่านั้น สะพานแห่งนี้เป็นอีกมุมที่งดงามอยู่ตรงเชิงเขาทางขึ้นแหล่งมรดกโลกมีความยาว 28 เมตร กว้าง 7 เมตร สูงจากระดับน้ำ 10 เมตร สร้างด้วยไม้มีเสาหินรับ
  นำท่านเช้าชม ศาลเจ้าโทโชคุ ศาลเจ้าประจำตระกูลโทกุงาวะที่โด่งดังในอดีต ศาลเจ้าในศาสนาชินโตที่สร้างมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1617 เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานแด่ โชกุนโทกุกาว่า อิเอยะสุ ที่ถือเป็นผู้สถาปนาเมืองเอโดะให้เป็นเมืองหลวงของญี่ปุ่นในยุคนั้น ภายหลังจากที่โชกุนอิเอยะสุและคนในตระกูลโทกุกาว่าได้สืบทอดอำนาจและช่วยกันปกครองญี่ปุ่นให้อยู่อย่างสงบสุขมานานถึง 250 ปี ว่ากันว่า ตามความเชื่อทางศาสนาของชาวญี่ปุ่น ภูตผีปีศาจและสิ่งชั่วร้ายจะเดินทางมาจากทิศเหนือ ซึ่งเมืองนิกโก้ก็ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของเมืองหลวงเอโดะพอดี จึงถือเอาว่าเมืองนิกโก้ตั้งอยู่ในทิศที่ไม่ดี ด้วยเหตุนี้จึงได้มีการสร้างสุสานเพื่อบรรจุศพของ โชกุนอิเอยะสุ มาเก็บไว้ที่เมืองนิกโก้ เพื่อให้ท่านได้ปกปักรักษาบ้านเมืองให้แคล้วคลาดจากภยันตรายทั้งปวง ให้ท่านได้ชม เจดีย์ 5 ชั้น สถานที่เก็บพระธรรมคำสอน, บทสวดมนต์ และสิ่งของมีค่า อิสระให้ท่านชม งานแกะสลัก อันเป็นโบราณวัตถุที่ล้ำค่า ที่มีมากกว่า  5,000  ชิ้นแล้วตื่นตากับ ซุ้มประตู โยเมมง (YOMEI MON) หรือ ประตูพระอาทิตย์อัสดง อันเป็นสถาปัตยกรรมที่มีความสำคัญในแง่ประวัติศาสตร์ศิลป์ของญี่ปุ่น และยังเป็น ศิลปะชิ้นเอก และมีชื่อเสียงของญี่ปุ่น รวมถึง ภาพแกะสลักลิง 3 ตัว ที่ทำท่าทางปิดตา ปิดปาก ปิดหู ผลงานการแกะสลักที่โด่งดังไปทั่วโลกของศิลปินระดับตำนานแห่งญี่ปุ่น ฮิดาริ จินโกโร่ ซึ่งมีความหมายว่า หากเราไม่ดู ไม่พูด ไม่ฟังสิ่งที่ชั่วร้าย เรื่องร้ายๆ ก็จะไม่กล้ำกลายมาหาเรา และอีกหนึ่งคำสอนเตือนใจทั้งเด็กและผู้ใหญ่ของนิกายเทนได แมวนิทรา อีก หนึ่งผลงานที่เป็นไฮไลต์ในศาลเจ้าแห่งนี้ คือภาพแกะสลักแมวหลับที่ติดอยู่ตรงซุ้มประตูทางเข้าสุสานอิเอยะสุ เป็นภาพ แมวสีขาวปนดำที่กำลังนอนหลับอย่างสบายใจ เสมือนหนึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงความสงบสุขร่มเย็นของบ้านเมือง
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  นำท่านสู่ เมืองคาวาโกเอะ จุดเด่นของเมืองคาวาโกเอะ คือ การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมแบบเก่าๆ ของญี่ปุ่นเอาไว้ ไม่ว่าจะเป็นห้างร้านหรือบ้านเรือน ซึ่งยังคงกลิ่นอายของความเป็นเมืองเก่าเอาไว้ได้อย่างดี ถึงกับได้รับสมญานามว่าเป็น เมืองเอโดะน้อย ซึ่งเมืองเอโดะเป็นชื่อเก่าของโตเกียวในปัจจุบัน จากนั้นนำท่านชม หอนาฬิกา  ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองคาวาโกเอะ โดยใช้บอกเวลามากว่า 350 ปีแล้ว ปัจจุบันนี้หอนาฬิกาก็ยังคงตีระฆังบอกเวลาวันละ 4 ครั้ง ทุกเวลา 6 โมงเช้า เที่ยง บ่าย 3 โมง และ 6 โมงเย็น อิสระให้ท่านลิ้มรสอาหารและของหวานอร่อยๆ ได้ที่ ตรอกคาชิยะโยโกะโจ ซึ่งเป็นตรอกที่มีร้านขนมหวานตั้งเรียงรายกันอย่างมากมาย โดยเฉพาะขนมจากมันหวาน ของดีของเมืองคาวาโกเอะ ที่นำไปทำขนมกินเล่นได้หลากหลายรูปแบบ เช่น อบกรอบ พายมันหวาน มันหวานทอดเคลือบน้ำตาล ไอศกรีมมันหวาน และอีกมากมาย นอกจากจะมีร้านขนมแล้วยังมีของเล่นย้อนยุคให้เลือกซื้อไปเก็บไว้เล่น หรือเก็บเป็นที่ระลึก
  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กรุงโตเกียว ศูนย์กลางมหานครที่คราคร่ำไปด้วยผู้คนมากมาย เดินทางสู่ย่าน ช้อปปิ้งชินจูกุ ตื่นตาตื่นใจกับบรรยากาศเมืองหลวง ณ กรุงโตเกียวที่คราคร่ำด้วยผู้คนมากมาย และเทคโนโลยีทันสมัยตลอดสองข้างทาง นำท่านสัมผัสบรรยากาศย่านช้อปปิ้งชื่อดังของญี่ปุ่น ที่ท่านจะได้เพลิดเพลินกับการจับจ่ายสินค้าที่ถูกตาถูกใจถูกเงินในกระเป๋า ชินจูกุ ย่านช้อปปิ้งที่มีความเจริญอันดับหนึ่งของโตเกียวปัจจุบันถูกขนานนามว่า ศูนย์กลางที่สองแห่งนคร ศูนย์รวมร้านค้าจัดแต่งอย่างหรูหราน่ารักหลาก สไตล์ รวมไปถึงร้านสินค้าชื่อดังเป็นที่นิยมทั้งชาวญี่ปุ่น และนักท่องเที่ยวที่มาเยือนร้าน 100 เยนเท่ากันหมด (ยังไม่รวมภาษี 8%) มีทั้งเครื่องสำอางค์ กิ๊ฟช๊อป ขนม และสินค้าอื่นๆ  อีกมากมายที่ท่านสามารถเลือกซื้อเป็นของฝากกลับบ้านได้ในราคาสบาย กระเป๋า อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับการจับจ่ายเลือกซื้อสินค้าถูกใจ อาทิ สินค้าแบรนด์เนมดัง อุปกรณ์อีเลคทรอนิค กล้องถ่ายรูปดิจิตอล หรือสินค้าเอาใจคุณผู้หญิง เสื้อผ้าแฟชั่นวัยรุ่น กระเป๋า รองเท้า เครื่องสำอางค์ยี่ห้อดังของญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็น KOSE ,  SHISEDO KANEBO, SK–II ในราคาถูกกว่าเมืองไทย
  ***อาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัยเพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า***
  สมควรแก่เวลานำท่านเข้าสู่ที่พัก โตเกียว ณ TOKYO HOTEL หรือเทียบเท่า
 
วันที่
5
โตเกียว – วัดอาซากุสะ – ชิซุย เอ้าท์เล็ตมอลล์ – สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านสู่ วัดอาซากุสะ นมัสการเจ้าแม่กวนอิมอันศักดิ์สิทธิ์ที่มีความสูงเพียง 5.5 เซ็นติเมตร ซึ่งประดิษฐานในวิหารหลวงของวัดและเป็นที่เคารพสักการะของชาวญี่ปุ่น  รวมถึงนักท่องเที่ยวที่มาเยือนประเทศญี่ปุ่น วัดอาซากุสะ เป็นวัดเก่าแก่ของมหานครโตเกียว ทางด้านหน้าประตูคามินาริมง  มีโคมไฟยักษ์สีแดงที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มีความสูงถึง 4.5 เมตร มีน้ำหนักถึง 130 กิโลกรัม ให้ท่านได้ไปถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกและถัดจากโคมไฟยักษ์ ท่านจะได้เลือกซื้อของที่ระลึก อาทิเช่น แมวกวักแบบต่าง ๆ โคมไฟน้อยใหญ่ พวงกุญแจหรือเดินชิมขนมอร่อย ๆ ขึ้นชื่อของย่านนี้ เช่นขนมอบรูปทรงตุ๊กตา ซาลาเปาทอดร้อน ๆ เซมเบ้กรุ๊บกรอบหลากหลายรสชาติเป็นต้น ทางทิศตะวันออกของวัดคือ แม่น้ำซูมิดะงาวะ ไหลลงอ่าวโตเกียวและใกล้ๆ กันจะมี สวนสาธารณะซูมิดะโคเอ็น ซึ่งเปิดโล่งสู่แม่น้ำด้วยบรรยากาศสวยงามน่าเดินเล่น
  ***อาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัยเพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า***
  นำท่านเดินทางสู่ ชิซุย เอ้าท์เล็ตมอลล์ ซึ่งมีสินค้ามากมายหลากหลายชนิด อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกชมทั้งสินค้าที่นําเข้าจากต่างประเทศ และผลิตในญี่ปุ่นซึ่งล้วนแต่มีคุณภาพเหมาะสมกบราคา อาทิ ADIDAS, GAP, TIMBERLAND, CASIO, MICHEL KLIEN, MORGAN, ELLE, PRADA, GUCCI, DISSEL และอื่น ๆ อีกมากมาย
  สมควรแก่เวลา กรุณาตรวจเช็คสัมภาระให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมตัวเดินทางสู่สนามบินเพื่อกลับกรุงเทพฯ
17.30 ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 677
22.30 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

ข้อมูลเพิ่มเติม

month

02-กุมภาพันธ์, 01-มกราคม

บริษัท บริโอ ทราเวล จำกัด

  • 4 อาคารมหธราดล ชั้น 1 ยูนิตเอ ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
  • โทร: 02-676-3663 (PHONE AUTO)
  • เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์: 9:00 - 18:00
  • เปิดบริการ เสาร์: 9:00 - 17:00
briotravel-line bbuddy-line