นั่งรถไฟโทร้อคโกะ
นาบานะ โนะซาโตะ
สวนไผ่
Mt. Fuji in autumn
โครังเคย์
นั่งรถไฟโทร้อคโกะ
นาบานะ โนะซาโตะ
สวนไผ่
Mt. Fuji in autumn
โครังเคย์

ทัวร์ญี่ปุ่น ใบไม้เปลี่ยนสี I โตเกียว – โอซาก้า โรแมนติก ใบไม้เปลี่ยนสี 6 วัน 4 คืน BY สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์(SQ)

Highlight

  1. ประทับใจกับสีสันแห่งฤดูใบไม้เปลี่ยนสี พร้อมชมเทศกาลประดับไฟกว่าล้านดวง
  2. สัมผัสประสบการณ์นั่งรถไฟสายโรแมนติก นั่งรถไฟโทร้อคโกะ
  3. พิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์และแชอ่อนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่นแท้ๆ
  4. ภูเขาไฟฟูจิ สัมผัสภูเขาไฟฟูจิอย่างใกล้ชิดที่บริเวณขั้นที่ 5
  5. ย่านชินไซบาชิ ย่านช้อปปิ้งชื่อดังของโอซาก้า อาทิ เครื่องสำอางค์ เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋ า เครื่องไฟฟ้า ฯลฯ

 พิเศษบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์!!
 แช่ออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่นแท้ๆ
 ใบไม้เปลี่ยนสี สวยสุดๆ

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePriceDownload
16 พ.ย. 6121 พ.ย. 6147,900 ฿download pdf
รายละเอียดการจอง
ประเภท ราคา/คน ตั๋วเครื่องบิน คน

จำนวนคนทั้งหมด :      ราคารวม :      บาท
Product Tags: ช้อปปิ้งชินไซบาชิซันชู อะซูเกะ ยาชิกิญี่ปุ่น พฤศจิกายนทะเลสาบยามานากะทัวร์ชมใบไม้เปลี่ยนสีทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสีทัวร์เกียวโต พฤศจิกายนทัวร์เกียวโต ใบไม้เปลี่ยนสีทัวร์โตเกียว พฤศจิกายนทัวร์โตเกียว ใบไม้เปลี่ยนสีทัวร์โอซาก้า พฤศจิกายนทัวร์โอซาก้า ใบไม้เปลี่ยนสีทัวร์ใบไม้เปลี่ยนสีทัวร์ใบไม้เปลี่ยนสี ญี่ปุ่น 2018นั่งรถไฟโทร้อคโกะนาบานะ โนะซาโตะภูเขาไฟฟูจิย่านกิอองย่านชินไซบาชิวัดเอ็นโคจิวัดโคโตกุอินวัดโทฟุคุจิสวนไผ่สะพานโทเก็ตสึเคียวโอบาระใบไม้เปลี่ยนสีใบไม้เปลี่ยนสี ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี ญี่ปุ่น 2018ใบไม้เปลี่ยนสี โตเกียวใบไม้เปลี่ยนสี โอซาก้า
วันที่ 1 กรุงเทพฯ – สนามบินชางฮี
15.00 คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 5 สายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ เคาว์เตอร์ K เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง สายการบิน สิงคโปร์ แอร์ไลน์ เป็นสายการบินคุณภาพ สะดวกสบายเพลิดเพลินไปกับจอโทรทัศน์ส่วนตัวให้ท่านเลือกชมความบันเทิงได้ตามอัธยาศัย พร้อมบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง ทุกเที่ยวบิน (ทั้งขาไปและขากลับ) และได้รับรางวัลด้านการบริการและคุณภาพจาก SKYTRAX
18.30 ออกเดินทางสู่ สนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์ โดยสายการบิน สิงคโปร์แอร์ไลน์   เที่ยวบินที่ SQ 979
22.00 ถึง สนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์ รอเปลี่ยนเครื่องเพื่อเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ
23.55 ออกเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ  โดยสายการบิน สิงคโปร์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ 638
วันที่ 2 สนามบินนาริตะ – วัดโคโตกุอิน – ภูเขาไฟฟูจิ – ทะเลสาบยามานากะ
07.30 ถึง สนามบินนาริตะ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
นำท่านเดินทางสู่ เมืองคามาคูระ ณ วัดโคโตกุอิน นมัสการพระพุทธรูปองค์ใหญ่ อมิตตา นิโอยูราอิ หรือที่รู้จักกันในนาม หลวงพ่อโตกลางแจ้ง ทำจากสัมฤทธิ์องค์หลวงพ่อมีความสูงรวมฐาน 13.35 เมตร เฉพาะองค์พระสูง 11 เมตร น้ำหนักราว 122 ตัน เดิมองค์พระใหญ่แกะสลักจากไม้สูงถึง 24 เมตร ประดิษฐานในวิหาร อินาดะ โนสึยูโบเนะ สตรีที่เคยรับใช้โชกุนโยริโมโตะ มินาโมโตะ แห่งคามาคูระ ได้จำลองแบบมาจากเมืองนารา เกิดพายุใต้ฝุ่นพัดปผ่านคามาคูระทำให้วิหารกับองค์พระได้รับความเสียหายเกินกว่าจะซ่อมแซม นาง และหลวงพ่อโจโคะ จึงเดินทางบอกบุญไปยังพุทธศาสนิกชนที่ศรัทธาในศาสนาพุทธทั่วประเทศญี่ปุ่น เพื่อสร้างองค์พระใหญ่อีกครั้ง แต่ครั้งนี้ใช้สัมฤทธ์ในการสร้างด้วยช่างฝีมือดี คือ ทันจิ ฮิซาโตโมะ และ โกโรอิ-มง โอโนะ สำเร็จใน ปีค.ศ. 1335 ประดิษฐานอยู่ในวิหารของวัดโคโตกุอิน ต่อมาเกิดพายุใต้ฝุ่น และแผ่นดินไหวทำให้วิหารที่ครอบองค์พระได้รับความเสียหายทั้งหมดแม้จะสร้างขึ้นใหม่อีกหลายครั้งก็ถูกภัยธรรมชาติเหล่านี้ทำลายลงจนกระทั่งครั้งสุดท้ายในเมื่อ ปีค.ศ. 1584 ได้เกิด คลื่นยักษ์สึนามิพัดถล่ม กวาดเอาวิหารและบ้านเรือราษฏรลงทะเลไปหมด หากแต่เกิดปาฏิหาริย์กับองค์หลวงพ่อเพียงแค่ทรุดลงเล็กน้อย แต่ยังคงประดิษฐานอยู่ที่เดิมไม่ได้เคลื่อนย้ายไปไหน ทำการบูรณะเป็นครั้งที่ 2 หากแต่องค์พระยัง คงประทับกลางแจ้ง โดยไม่มีวิหารครอบช่วยปกป้องเมืองคามาคุระไห้รอดพ้นจากภัยพิธรรมชาติตั้งแต่บัดนั้นตราบจนถึงวันนี้ ซึ่งชาวญี่ปุ่นมีความศรัทธาเชื่อในการบนบาลขอให้ประสบความสำเร็จต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงาน ความรัก สุขภาพ หรือแม้กระทั่งของบุตรสำหรับคู่สามี-ภรรยาที่มีบุตรยาก และมีทางขึ้นภายในองค์พระสัมฤทธิ์ ให้ท่านได้สัมผัสสายตาดูเนื้อภายในองค์พระ มีเวลาเดินเล่นชมสวนบริเวณด้านหลังวัด และประทับใจในความน่ารักของกระรอกตามธรรมชาติที่มีทั่วบริเวณ.ลืมไม่ได้ที่จะแวะบันทึกภาพคู่กับต้นสน ที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 7) ทรงปลูกในวโรกาสที่เสด็จพระราชดำเนิน พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ครั้งเยือนวัดโคโตกุอินเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2474
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ สัมผัสภูเขาไฟฟูจิอย่างใกล้ชิดที่บริเวณขั้นที่ 5 ซึ่งเป็นจุดที่รถโดยสารสามารถขึ้นไปจอดได้ ฟูจิเป็นภูเขาไฟที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น และยังเป็นสัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย ท่านสามารถชมความงามของภูเขาไฟฟูจิได้ตลอดทั้งปี เพราะในแต่ละฤดูภูเขาไฟฟูจิจะมีความงดงามที่แตกต่างกัน และเป็นภูเขาไฟที่สวยงามไม่ว่าจะมองจากมุมไหนก็ตาม (การขึ้นชมภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 นั้นขึ้นอยู่กับสภาพอากาศอำนวย)
สมควรแก่เวลานำท่านเข้าที่พักบริเวณ ทะเลสาบยามานากะ ณ SUN PLAZA LAKE YAMANAKA HOTEL หรือเทียบเท่า
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำในห้องอาหารของรีสอร์ท บริการท่านด้วยบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ เสิร์ฟแบบไม่อั้น !
พักผ่อนกับการแช่ ออนเซ็น น้ำแร่ธรรมชาติผ่านความร้อนใต้พิภพเพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าเลือดลมเดินดีเสริมสุขภาพให้กระปรี่กระเปร่าผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลช่วยระบบการเผาผลาญของร่างกายให้อยู่ในสภาพคงที่ความอัศจรรย์แห่งการอาบน้ำแร่แบบญี่ปุ่นนี่เองทำให้มีผู้กล่าวว่า => หากมาที่ญี่ปุ่นแล้วไม่ได้ลงอาบน้ำแร่ก็เหมือนกับว่าท่านมาไม่ถึงญี่ปุ่น !
วันที่ 3 ทะเลสาบยามานากะ – โอบาระ – โครังเคย์ – ซันชู อะซูเกะ ยาชิกิ – นาบานะ โนะซาโตะ – โยไกจิ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชม โอบาระ (OBARA SHIKISAKURA) สถานที่ที่ท่านสามารถชื่นชมใบไม้แดงไปพร้อมกับดอกซากุระในช่วงปลายปี สีส้มแดงของใบเมเปิ้ลตัดกับสีชมพูของดอกซากุระงดงามน่าดูยิ่งนัก ซากุระของที่นี่เป็นซากุระพันธุ์ที่มีชื่อว่า SHIKI ZAKURA (FOUR SEASON CHERRY BLOSSOM) ที่จะบานสองครั้งใน 1 ปี นั่นคือฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วง อิสระให้ท่านเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย (การบานของดอกซากุระและใบไม้เปลี่ยนสีขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านชมใบไม้แดง ณ โครังเคย์ หนึ่งในสถานที่ชมใบไม้เปลี่ยนสีที่มีชื่อเสียงอันดับหนึ่งของภูมิภาคชูบุ สำหรับเสน่ห์ของโครังเค ก็คงอยู่ที่เหล่าต้นโมมิจิ หรือใบเมเปิ้ลญี่ปุ่นจำนวนมากถึง 4,000 ต้น ซึ่งทำให้บริเวณโครังเคถูกแต่งแต้มด้วยสีสันของต้นโมมิจิที่เปลี่ยนสีใบไม้เป็น สีแดง สีส้มและสีเหลือง อย่างงดงามอลังการ อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจสีสันแห่งฤดูกาลที่มีฉากหลังเป็นสายน้ำเล็กๆ พร้อมกับสะพานไทเก็ตทสึเคียว (TAIGETSUKYO) สีแดงสดเอกลักษณ์อีกแห่งของโครังเค หรือจะเดินลอดผ่านอุโมงค์ใบไม้แดง ส้ม เหลือง ตามอัธยาศัย (การเปลี่ยนสีของใบไม้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)
จากนั้นนำท่านสู่ ซันชู อะซูเกะ ยาชิกิ หมู่บ้านเก่าแก่ที่ยังคงเก็บรักษาสภาพบ้านเรือนให้อยู่ในสภาพเดิมเหมือนครั้นอดีต และยังเป็นสถานที่จัดแสดงเกี่ยวกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวญี่ปุ่นในสมัยโบราณ อีกทั้งกิจกรรมต่างๆให้นักท่องเที่ยวได้เลือกชม เช่น การทำกระดาษแบบโบราณ การจักสานจากไม้ไผ่ การทำสีย้อมผ้า การทำถ่าน ทำร่ม รวมทั้งการทอผ้า และบริเวณด้านหน้าทางเข้า ยังมีร้านขายเครื่องดื่ม ซึ่งมีที่นั่งอยู่ติดกับลำธาร อิสระให้ทุกท่านได้สัมผัสกับบรรยากาศของธรรมชาติอย่างใกล้ชิดอีกด้วย (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเข้าชม)
นำท่านเดินทางสู่ สวนดอกไม้นาบานะโนะซาโตะ สวนดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น เป็นสวนดอกไม้อีกแห่งหนึ่งที่ได้รับความนิยมจากชาวญี่ปุ่นเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเรื่องพันธุ์ดอกไม้หรือ ลักษณะของการจัดสวนดอกไม้ ซึ่งในแต่ละฤดูก็จะมีการจัดดอกไม้ที่แตกต่างกันออกไปตามฤดูกาล และภายในยังมีห้องปรับอุณหภูมิสำหรับดอกไม้ซึ่งนำมาจากเมืองร้อน เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้และศึกษาพันธุ์ไม้ต่าง ๆ รวมถึงเพลิดเพลินกับความสวยงามของดอกไม้ตามฤดูกาล เช่น ดอกดาเลีย คอสมอส เป็นต้น อิสระให้ท่านถ่ายภาพความประทับใจตามอัธยาศัย หรือจะซื้อตั๋วเพิ่มเพื่อขึ้นสู่จุดชมวิวของหอคอย เพื่อชมวิวของบริเวณสวนดอกไม้ในแบบพาโนราม่า อิสระให้ท่านได้ชมไฟประดับหลากสีสรรค์กว่าล้านดวงที่ใช้ประดับประตาเต็มพื้นที่สวน ไฟประดับที่นี่ถือเป็นหนึ่งในสิบไฟประดับที่สวยงามที่สุดของญี่ปุ่นเลยทีเดียว
***อาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัยเพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า***
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โยไกจิ ณ  ROUTE INN YOKKAICHI HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 4 โยไกจิ – วัดเอ็นโคจิ – วัดโทฟุคุจิ – ย่านกิออง – โอซาก้า
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ วัดเอ็นโคจิ ซึ่งเป็นวัดนิกายรินไซเซน ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1601 โดย โทคุงาวะ อิเอยาสุ โชกุนคนแรกในสมัยเอโดะ เป็นจุดชมใบไม้เปลี่ยนสีที่สำคัญอีกแห่งของเมืองเกียวโต บริเวณลานของวัดจะมีสวนหย่อมที่จัดแต่งไว้อย่างสวยงามด้วย สำหรับในฤดูใบไม้เปลี่ยนสีทุกท่านจะได้พบกับสีส้ม แดง เหลืองของใบไม้ที่งดงามท่ามกลางอากาศเย็นสบาย ซึ่งในฤดูร้อนก็ปกคลุมไปด้วยสีเขียชอุ่ม ฤดูหนาวก็ขาวโพลนไปด้วยหิมะ เรียกได้ว่าทุกฤดูก็มีความงดงามที่แตกต่างกันออกไป นอกจากนี้บริเวณของวัดยังมีเนินเขาเล็กๆ ให้ท่านได้ขึ้นไปชมวิวเมืองเกียวโตอีกด้วย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ วัดโทฟุคุจิ สร้างขึ้นในปีค.ศ. 1236 โดยตระกูลฟูจิวาระ วัดเซ็นขนาดใหญ่ ชื่อของวัดมีความสัมพันธ์กับวัด 2 แห่งในนารา คือ วัดโทไดจิและวัดโคฟุคุจิ  ซึ่งมีทั้งชาวญี่ปุ่นและชาวต่างชาติต่างมาที่วัดแห่งนี้ จุดที่เด่นของวัดคือ สะพานซุเทนเคียว ที่ล้อมรอบด้วยต้นเมเปิ้ลกว่า 2,000 ต้น ปกคลุมสะพานยาวถึง 100 เมตร หากมองลงไปจากระเบียงไม้ที่เชื่อมระหว่างโบสถ์กับวิหารที่อยู่เหนือสวน จะเห็นทะเลต้นเมเปิ้ลอยู่ตรงหน้า นอกจากนั้นยังสามารถเดินลงไปชมในสวนทั้งที่ติดกับระเบียงและอยู่ใต้ระเบียงได้อีกด้วย วัดโทฟุคุจิมีความงดงามในช่วงใบไม้เปลี่ยนสีมากที่สุด แต่ในฤดูร้อนต้นเมเปิ้ลก็จะเป็นสีเขียวชะอุ่ม สวยงามไม่แพ้กัน อีกทั้งยังมีสวนหินซึ่งมีการจัดวางตำแหน่งของก้อนหินซึ่งมีความลงตัวราวกับเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน นอกจากนี้ยังมีสวนอีกมากมายรวมถึง ประตูซานม่อน ความสูง 22 เมตร สร้างเป็นแบบเซ็นโบราณและสถาปัตยกรรมแบบเซ็นต่างมากมาย อิสระให้ท่านสัมผัสความงดงามของแมกไม้และสถาปัตยกรรมที่ถูกรังสรรค์มาอย่างประณีต ที่จะทำให้ท่านประทับใจไม่รู้ลืม และให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย
นำท่านเข้าสู่ ย่านกิออง ถนนสายเกอิชาอันเลื่องชื่อของเกียวโต โดยสองข้างทางจะเป็นร้านนํ้าชาและร้านอาหารนานาชนิด ย่านนี้แต่เดิมเรียกว่า ย่านฮานามาจิ ซึ่งเป็นย่านราตรีแบบสมัยเก่าที่ยังคงรักษาความเก่าแก่ไว้ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร ร้านขายของ ก็ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี ปัจจุบันก็ยังคงหลงเหลือบรรยากาศของชาวญี่ปุ่นสมัยโบราณให้ท่านได้เห็นกันอยู่ ถ้าโชคดีท่านอาจจะได้พบกับ เกอิชา (Geisha) มีหน้าที่คอยบริการและสร้างความบันเทิงให้กับแขกที่มารับประทานอาหาร ทั้งร้องเพลง เต้นรำ เล่นดนตรี เล่นเกม ตลอดจน เป็นคู่สนทนากับแขกในเรื่องต่างๆ เกอิชาและไมโกะ จะแต่งกายด้วยชุดกิโมโนที่มีสีสวยสะดุดตาโดยใช้เนื้อผ้าชั้นดี ทาหน้าและไหล่ด้วยแป้งขาว อิสระให้ท่านเพลินเพลินและช้อปปิ้งซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โอซาก้า ณ  SHIN OSAKA ESAKA HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 5 โอซาก้า – นั่งรถไฟโทร้อคโกะ – สะพานโทเก็ตสึเคียว – สวนไผ่ – ย่านชินไซบาชิ – โอซาก้า
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านเปลี่ยนอิริยาบถ นั่งรถไฟโทร้อคโกะ ที่วิ่งลัดเลาะผ่านริมผา ข้ามแม่น้ำ ลอดอุโมงค์ และขึ้นเขา ให้ท่านได้ชมความงามของธรรมชาติและความยิ่งใหญ่ของภูผาที่สูงชันทั้งสองข้างทางกับสายน้ำสีใสที่ไหลเชี่ยวกรากเบื้องล่าง ความกลมกลืนอันสวยงามของธรรมชาตินี้จะสร้างความประทับใจให้ท่านยากยิ่งที่จะลืม
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านชม สะพานโทเก็ตสึเคียว ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์สำคัญของเมืองนี้สะพานนี้ได้รับการตั้งชื่อโดย จักรพรรดิคาเมยามะ มีความหมายว่า สะพานข้ามสู่ดวงจันทร์ ถูกสร้างขึ้นในสมัยเฮอัน และได้มีการบูรณะซ่อมแซ่มขึ้นใหม่ในปี 1930 ลักษณะเด่นของสะพานนี้คือมีความสวยงามท่ามกลางบรรยากาศที่โรแมนติคซึ่งหมุนเวียนไปตามฤดูกาล ชวนให้หลงใหลโดยเฉพาะในฤดูกาลชมดอกซากุระ และฤดูใบไม้ร่วงสะพานแห่งนี้จะเป็นจุดชมวิวที่งดงามที่สุด
จากนั้นนำท่านชมความสวยงามร่มรื่นของ สวนไผ่ อันเขียวขจี (BAMBOO GROOVES) นับหมืนต้นตลอดข้างทาง ซึ่งสวนไผ่แห่งนี้ยังเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ เรื่องเกอิชา ที่งดงามตระการตาไปทั่วโลก
นำท่านสู่ ย่านชินไซบาชิ ย่านช้อปปิ้งชื่อดังของโอซาก้า ภายในย่านนี้ท่านจะพบกับร้านค้าเก่าแก่ปะปนกันไปกับร้านค้าอันทันสมัย และสินค้าหลากหลายประเภทหลากหลายรูปแบบทั้งสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ ซึ่งย่านนี้ถือว่าเป็นย่านแสงสีและบันเทิงชั้นนำแห่งหนึ่งของโอซาก้า อีกทั้งยังมีร้านอาหารทะเลขึ้นชื่อมากมาย ซึ่งเสน่ห์อย่างหนึ่งของย่านนี้คือ ทุกร้านค้าจะประดับประดาร้านของตนด้วยแสงไฟนีออนซึ่งดัดทำให้เป็นรูปปู กุ้ง และปลาหมึก ซึ่งนักท่องเที่ยวให้ความสนใจและแวะถ่ายรูปกันเป็นที่ระลึกอย่างมาก และร้านค้าทุกแห่ง จะพยายามสร้างจุดเด่นให้แก่ร้านของตนให้ได้มากที่สุด เพื่อดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการ สัญลักษณ์เด่นของย่านนี้คือ ตึกรูปเครื่องหมายการค้าของ กูลิโกะ ผลิตภัณฑ์ขนมชื่อดังจากญี่ปุ่นนั่นเอง อิสระเพื่อให้ท่านเลือกหาซื้อของต้องใจนานาชนิด อาทิ เครื่องสำอางค์  เสื้อผ้า  รองเท้า  กระเป๋า  เครื่องไฟฟ้า ฯลฯ ตามอัธยาศ้ย
***อาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัยเพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า***
สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โอซาก้า ณ  SHIN OSAKA ESAKA HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 6 โอซาก้า – สนามบินคันไซ – สนามบินชางฮี – สนามบินสุวรรณภูมิ
เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
สมควรแก่เวลา กรุณาตรวจเช็คสัมภาระให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมตัวเดินทางสู่สนามบินเพื่อกลับกรุงเทพฯ
11.00 ออกเดินทางสู่ สนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์ โดยสายการบิน สิงคโปร์ แอร์ไลน์        เที่ยวบินที่ SQ 619
17.10 ถึง สนามบินชางฮี รอเปลี่ยนเครื่องเพื่อเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ
18.45 ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน สิงคโปร์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ 978
20.10 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

ข้อมูลเพิ่มเติม

month

11-พฤศจิกายน

บริษัท บริโอ ทราเวล จำกัด

  • 4 อาคารมหธราดล ชั้น 1 ยูนิตเอ ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
  • โทร: 02-676-3663 (PHONE AUTO)
  • เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์: 9:00 - 18:00
  • เปิดบริการ เสาร์: 9:00 - 17:00
briotravel-line bbuddy-line