ปราสาทโอซาก้า
วัดโทไดจิ
ปราสาทโอซาก้า ...
โครังเคย์
ภูเขาไฟฟูจิ
ศาลเจ้าคิบุเนะ
วัดโทไดจิ
วัดอาซะกุซ่า
ปราสาทโอซาก้า
วัดโทไดจิ
ปราสาทโอซาก้า ...
โครังเคย์
ภูเขาไฟฟูจิ
ศาลเจ้าคิบุเนะ
วัดโทไดจิ
วัดอาซะกุซ่า

ทัวร์ญี่ปุ่น ใบไม้เปลี่ยนสี I เจแปน ออทัมน์ คัลเลอร์ 7 วัน 4 คืน BY สายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์(SQ)

Highlight

  1. ปราสาทโอซาก้า อลังการและยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศญี่ปุ่นโดดเด่นของโอซาก้าซึ่งโอบล้อมด้วยกำแพงหินแกรนิตขนาดใหญ่
  2. ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ สัมผัสความสง่างาม โทริอิ หรือ ซุ้มประตู ญี่ปุ่นโบราณ จำนวนมากกว่า หมื่นคู่ซุ้มประตู ตั้งเรียงรายกันจนกลายเป็น อุโมงค์โทริอิ
  3. สะพานไทเก็ตทสึเคียว สีแดงสดเอกลักษณ์อีกแห่งของโครังเค หรือจะเดินลอดผ่านอุโมงค์ใบไม้แดง ส้ม เหลือง 
  4. ภูเขาไฟฟูจิ สัมผัสภูเขาไฟฟูจิอย่างใกล้ชิดที่บริเวณขั้นที่ 5
  5. วัดอาซะกุซ่า วัดที่เก่าแก่ที่สุดของมหานครโตเกียว โคมไฟกระดาษสีแดง มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก

 พิเศษบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์!!
 แช่ออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่นแท้ๆ
 ใบไม้เปลี่ยนสี สวยสุดๆ

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePriceDownload
13 พ.ย. 6119 พ.ย. 6145,900 ฿download pdf
รายละเอียดการจอง
ประเภท ราคา/คน ตั๋วเครื่องบิน คน

จำนวนคนทั้งหมด :      ราคารวม :      บาท
Product Tags: ช้อปปิ้งชินจูกุช้อปปิ้งชินไซบาชิซันชู อะซูเกะ ยาชิกิซาคาเอะญี่ปุ่น พฤศจิกายนทะเลสาบยามานากะทะเลสาบฮามานะทัวร์ชมใบไม้เปลี่ยนสีทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสีทัวร์เกียวโต พฤศจิกายนทัวร์เกียวโต ใบไม้เปลี่ยนสีทัวร์โตเกียว พฤศจิกายนทัวร์โตเกียว ใบไม้เปลี่ยนสีทัวร์โอซาก้า พฤศจิกายนทัวร์โอซาก้า ใบไม้เปลี่ยนสีทัวร์ใบไม้เปลี่ยนสีทัวร์ใบไม้เปลี่ยนสี ญี่ปุ่น 2018ปราสาทโอซาก้าภูเขาไฟฟูจิวัดอาซะกุซ่าวัดโทไดจิศาลเจ้าคิบุเนะศาลเจ้าฟูจิ เซ็นเก็นศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริศาลเจ้าเมย์จิสนามบินฮาเนดะฮาราจุกุเทศกาลต้นแปะก๊วยโครังเคย์โอชิโนะ ฮัคไคโอไดบะใบไม้เปลี่ยนสีใบไม้เปลี่ยนสี ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี ญี่ปุ่น 2018ใบไม้เปลี่ยนสี โตเกียวใบไม้เปลี่ยนสี โอซาก้า
วันที่ 1 กรุงเทพฯ – สนามบินชางฮี
18.00 คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 5 สายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ เคาว์เตอร์ K เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง
สายการบิน สิงคโปร์ แอร์ไลน์ เป็นสายการบินคุณภาพ สะดวกสบายเพลิดเพลินไปกับจอโทรทัศน์ส่วนตัวให้ท่านเลือกชมความบันเทิงได้ตามอัธยาศัย พร้อมบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง ทุกเที่ยวบิน (ทั้งขาไปและขากลับ) และได้รับรางวัลด้านการบริการและคุณภาพจาก SKYTRAX
21.10 ออกเดินทางสู่ สนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์ โดยสายการบิน สิงคโปร์แอร์ไลน์  เที่ยวบินที่ SQ 981
วันที่ 2 สนามบินชางฮี – สนามบินคันไซ – วัดโทไดจิ – ปราสาทโอซาก้า – ย่านชินไซบาชิ – โอซาก้า
00.40 ถึง สนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์ รอเปลี่ยนเครื่องเพื่อเดินทางสู่ สนามบินคันไซ
01.30 ออกเดินทางสู่ สนามบินคันไซ โดยสายการบิน สิงคโปร์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ 618
08.45 ถึง สนามบินคันไซ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
นำท่านเดินทางสู่ นารา นครหลวงเก่าแก่แห่งแรกของญี่ปุ่นสร้างขึ้นเมื่อ ปีค.ศ. 710 ก่อนหน้านี้ญี่ปุ่นยังไม่มีเมืองหลวงเป็นหลักแหล่ง ตามความเชื่อของลัทธิชินโต จะย้ายเมืองหลวงทุกครั้งที่จักรพรรดิสิ้นพระชนม์กระทั่งญี่ปุ่นรับความเชื่อทางพุทธศาสนาจากจีนมาเป็น ศาสนาประจำชาติ จึงสร้างเมืองหลวงขึ้นที่นารา เมื่อสามารถกลมกลืนกับลัทธิชินโต  ซึ่งเป็นความเชื่อ แบบเก่าได้ดี และแผ่กระจายไปทั่วประเทศ ต่อมาเมื่อศาสนาพุทธเริ่มมีอิทธิพลด้านการเมือง-การปกครองเพิ่มขึ้นเรื่อย พระจักรพรรดิคัมมู จึงทรงย้ายเมืองหลวงไปอยู่เกียวโต เพราะต้องการหลบหลีกอิทธิพลของพระเหล่านั้น นาราจึงเป็นเมืองหลวงอยู่เพียง 75 ปีเท่านั้น แต่ช่วงเวลาสั้นๆ นี้  =>ศิลปะ วัฒนธรรม ความเชื่อ ระบบการปกครอง กลับหยั่งรากลึกเป็นรากฐานสำคัญของประเทศญี่ปุ่นตราบจนปัจจุบัน แต่เมื่อนารา หมดความสำคัญทางการเมืองกลับเป็นผลดีช่วยให้เมืองนี้รอดพ้นจากภัยพิบัติทั้งสงครามกลางเมืองและสงครามโลกทำให้เมืองนี้รักษา  วัฒนธรรม ประเพณี และสถาปัตยกรรมไว้ได้อย่างสมบูรณ์มาก เมืองเงียบสงบแห่งนี้ยังมี แหล่งมรดกโลกถึง 8 แห่ง  => วัดโทไดจิ  เป็น 1 ใน 8 มรดกโลก และเป็น วัดสำคัญที่สุดของเมืองนารา =>ทางเข้าวัดสง่างามด้วย ซุ้มประตูใหญ่ ที่มีเสาถึง 18 ต้น รองรับ หลังคาเป็น สถาปัตยกรรมชิ้นงาม–สมัยคามาคูระ วัดนี้สร้างขึ้น ปี ค.ศ. 743 นมัสการขอพรพระพุทธรูปองค์ใหญ่ ไวโรจนะพุทธ  หล่อด้วยสัมฤทธิ์สูงถึง 16.2 เมตร และ หนัก 500 ตัน เป็น พระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดในโลก ประดิษฐานใน ไดบุตสึเต็ง หรือเรียกกันว่า วิหารหลวงพ่อโต ซึ่งหลังเดิมถูกไฟไหม้ และ สร้างขึ้นใหม่ถึง 2 ครั้ง วิหารปัจจุบันมีขนาด เพียง 2 ใน 3 ของหลังเดิม =>แต่ ยังได้ชื่อว่าเป็น วิหารไม้ใหญ่ที่สุดในโลก ด้านกว้าง 57 เมตร ความลึก 51 เมตร ความสูง 49 เมตร จุดเด่นอยู่ที่การใช้ซุงขนาดใหญ่ มารวมกันเป็นเสาค้ำ ด้านหลัง ของวัดปลูก ต้นเมเปิ้ล ไว้เป็นจำนวนมาก บริเวณสวนของวัดจะได้เพลินเพลินกับกวางแสนเชื่องที่จำนวนมีมาก
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นเดินทางสู่ เมืองโอซาก้า …นำท่านชม ปราสาทโอซาก้า เป็นปราสาทที่อลังการและยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศญี่ปุ่น สัญลักษณ์โดดเด่นของโอซาก้าซึ่งโอบล้อมด้วยกำแพงหินแกรนิตขนาดใหญ่โดยแรงงานชาวญี่ปุ่นในสมัยโบราณกว่าหมื่นคนเพื่อระดมสร้างเสร็จสิ้นภายในเวลา 3 ปี สร้างได้อย่างประณีตงดงามและมหัศจรรย์ยิ่ง ชมความงามพร้อมบันทึกภาพเป็นที่ระลึก สร้างโดยโชกุน โตโยโตมิ ฮิเดโยชิ เป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่นของโอซาก้า โอบล้อมด้วยกำแพงหินแกรนิตขนาดใหญ่ ซึ่งแรงงานสมัยโบราณสร้างได้อย่างประณีตงดงามมาก
นำท่านสู่ ย่านชินไซบาชิ ย่านช้อปปิ้งชื่อดังของโอซาก้า ภายในย่านนี้ท่านจะพบกับร้านค้าเก่าแก่ปะปนกันไปกับร้านค้าอันทันสมัย และสินค้าหลากหลายประเภทหลากหลายรูปแบบทั้งสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ ซึ่งย่านนี้ถือว่าเป็นย่านแสงสีและบันเทิงชั้นนำแห่งหนึ่งของโอซาก้า อีกทั้งยังมีร้านอาหารทะเลขึ้นชื่อมากมาย ซึ่งเสน่ห์อย่างหนึ่งของย่านนี้คือ ทุกร้านค้าจะประดับประดาร้านของตนด้วยแสงไฟนีออนซึ่งดัดทำให้เป็นรูปปู กุ้ง และปลาหมึก ซึ่งนักท่องเที่ยวให้ความสนใจและแวะถ่ายรูปกันเป็นที่ระลึกอย่างมาก และร้านค้าทุกแห่ง จะพยายามสร้างจุดเด่นให้แก่ร้านของตนให้ได้มากที่สุด เพื่อดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการ สัญลักษณ์เด่นของย่านนี้คือ ตึกรูปเครื่องหมายการค้าของ กูลิโกะ ผลิตภัณฑ์ขนมชื่อดังจากญี่ปุ่นนั่นเอง อิสระเพื่อให้ท่านเลือกหาซื้อของต้องใจนานาชนิด อาทิ เครื่องสำอางค์  เสื้อผ้า  รองเท้า  กระเป๋า  เครื่องไฟฟ้า ฯลฯ ตามอัธยาศ้ย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โอซาก้า ณ SHIN OSAKA ESAKA TOKYU REI HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 3 โอซาก้า – ศาลเจ้าคิบุเนะ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – ซาคาเอะ – นาโงย่า
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าคิบุเนะ (KIBUBE SHRINE) ว่ากันว่าเป็นศาลเจ้าชินโตเก่าแก่มากกว่า 1,600 ปี สร้างขึ้นโดยมีจุดประสงค์เพื่อบูชาเทพ ทาคาโอะ กามิ ซึ่งเป็นเทพมังกรแห่งฝน เพื่อให้ผู้คนขอพรให้พืชผลการเกษตรได้ผลผลิตงาม รวมถึงขอให้เดินทางทางน้ำอย่างปลอดภัย ปีใดที่ฝนแล้งองค์จักรพรรดิจะทำพิธีขอฝนที่ศาลเจ้าแห่งนี้ เมื่อเข้ามาในเขตวัดทุกท่านจะได้พบกับรูปสลักม้าตัวใหญ่สีขาวและสีดำ 2 ตัว รูปปั้นทั้ง 2 นี้ ในอดีตใช้เป็นสัญลักษณ์ในการขอฝน ม้าดำ เป็นสัญลักษณ์ของการบูชาเพื่อขนฝนโดยม้าดำใช้เรียกฝนในปีที่ฝนแล้ง ส่วน ม้าขาว ใช้ไล่ฝนเวลาที่ฝนตกหนักหรือเกิดอุทกภัย จุดเด่นของศาลเจ้าแห่งนี้คือ ทางขึ้นศาลเจ้าที่เรียงรายไปด้วยโคมไฟ และใบเซียมซีที่ต้องนำไปจุ่มน้ำก่อนถึงจะอ่านคำทำนายได้ และว่ากันว่าหากดวงของเราดีให้นำไปผูกกับลวดที่ทำจากต้นสน
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าชม ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ หรือ ศาลเจ้าพ่อจิ้งจอกขาว เทพเจ้าแห่งธัญญาหารหรือการเก็บเกี่ยว แต่ในเวลาต่อมาก็ได้รับการนับถึอในฐานะเทพเจ้าแห่งการค้าด้วย เป็นศาลเจ้าที่มีชื้อเสียงและได้รับความเคารพสูงสุดในบรรดาศาลเจ้าอินาริว่า 30,000 แห่งทั่วญี่ปุ่น สร้างขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจ ของกลุ่มชาวนาเพื่อบูชาสุนัขจิ้งจอกซึ่งเชื่อกันว่าเป็นฑูตส่งสารของเทพเจ้าแห่งการเก็บเกี่ยว สัมผัสความสง่างาม โทริอิ หรือ ซุ้มประตู ญี่ปุ่นโบราณ จำนวนมากกว่า หมื่นคู่ซุ้มประตู ตั้งเรียงรายกันจนกลายเป็น อุโมงค์โทริอิ รวมแล้วความยาวประมาณ 4,000 เมตร  ด้วยเงินบริจาคของแรงแห่งศรัทธาบรรดานักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จสร้างถวายสักการะ ณ ศาลเจ้าแห่งนี้ ที่เราท่านคุ้นตาด้วย เสา ไม้สีแดง ในฉากภาพยนตร์ดัง เกอิชา ระหว่างทางมีร้านขาย อุด้งจิ้งจอก หรือ คิสึเนะ อุด้ง ท่านคงปฏิเสธไม่ได้ที่จะแวะลองลิ้มรส
นำท่านเดินทางเข้าสู่ตัว เมืองนาโงย่า ที่เก่าแก่ของญี่ปุ่น ปัจจุบันเป็นเมืองเอกของจังหวัดไอจิ มีขนาดใหญ่อันดับ 4 ของประเทศญี่ปุ่นมีลักษณะรูปร่างผังเมืองคล้ายปู บรรยากาศเหมือนเมืองเล็กที่มีขนาดใหญ่ด้วยกลิ่นไอแห่งความเป็นเมืองสงบอบอุ่นอันแสนโรแมนติคอบอวลด้วยมนต์เสน่ห์ที่แฝงตัวไว้ในทุกอณูของเมือง เดินทางเข้าสู่ ซาคาเอะ ย่านช้อปปิ้งและแหล่งบันเทิงยามราตรี สินค้าแบรนด์เนมจากทุกมุมโลก เรียงรายอยู่บนถนนสายนี้ อีกทั้งยังมีห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร ที่บ่งบอกถึงความมีระดับให้เลือกอย่างมากมาย และยังมีจุดชมวิวที่จะทำให้เห็นถนนสายนี้ และตัวเมืองนาโกยาอย่างชัดเจน คือ ตึกทีวีของนาโกยา ซึ่งมีลักษณะคล้ายโตเกียวทาวเวอร์แต่มีอายุที่เก่าแก่มากกว่า
***อาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัยเพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า***
สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก นาโงย่า ณ  HOTEL CLOWN PALAIS CHIRYU หรือเทียบเท่า
วันที่ 4 นาโงย่า – โครังเคย์ – ซันชู อะซูเกะ ยาชิกิ – ทะเลสาบฮามานะ – โอชิโนะ ฮัคไค – ทะเลสาบยามานากะ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชมใบไม้แดง ณ โครังเคย์ หนึ่งในสถานที่ชมใบไม้เปลี่ยนสีที่มีชื่อเสียงอันดับหนึ่งของภูมิภาคชูบุ สำหรับเสน่ห์ของโครังเค ก็คงอยู่ที่เหล่าต้นโมมิจิ หรือใบเมเปิ้ลญี่ปุ่นจำนวนมากถึง 4,000 ต้น ซึ่งทำให้บริเวณโครังเคถูกแต่งแต้มด้วยสีสันของต้นโมมิจิที่เปลี่ยนสีใบไม้เป็น สีแดง สีส้มและสีเหลือง อย่างงดงามอลังการ อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจสีสันแห่งฤดูกาลที่มีฉากหลังเป็นสายน้ำเล็กๆ พร้อมกับสะพานไทเก็ตทสึเคียว (TAIGETSUKYO) สีแดงสดเอกลักษณ์อีกแห่งของโครังเค หรือจะเดินลอดผ่านอุโมงค์ใบไม้แดง ส้ม เหลือง ตามอัธยาศัย (การเปลี่ยนสีของใบไม้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)
จากนั้นนำท่านสู่ ซันชู อะซูเกะ ยาชิกิ หมู่บ้านเก่าแก่ที่ยังคงเก็บรักษาสภาพบ้านเรือนให้อยู่ในสภาพเดิมเหมือนครั้นอดีต และยังเป็นสถานที่จัดแสดงเกี่ยวกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวญี่ปุ่นในสมัยโบราณ อีกทั้งกิจกรรมต่างๆให้นักท่องเที่ยวได้เลือกชม เช่น การทำกระดาษแบบโบราณ การจักสานจากไม้ไผ่ การทำสีย้อมผ้า การทำถ่าน ทำร่ม รวมทั้งการทอผ้า และบริเวณด้านหน้าทางเข้า ยังมีร้านขายเครื่องดื่ม ซึ่งมีที่นั่งอยู่ติดกับลำธาร อิสระให้ทุกท่านได้สัมผัสกับบรรยากาศของธรรมชาติอย่างใกล้ชิดอีกด้วย (โปรแกรมทัวร์ไม่รวมค่าเข้าชม)
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบฮามานะ เคยเป็นแหล่งเพาะพันธ์ปลาไหลที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น คนญี่ปุ่นเชื่อว่าการได้ทานปลาไหลในช่วงฤดูร้อนจะทำให้เพิ่มพลังได้  สำหรับที่นี่  นอกจากท่านจะได้ชมแหล่งเพาะพันธ์ปลาไหลที่ใหญ่ที่สุดแล้ว  ในช่วงที่ซากุระบาน  ท่านก็จะได้ชมต้นซากุระด้วย  และยังสามารถเลือกซื้อของฝากที่ขึ้นชื่อของที่นี่ได้อีกด้วย  เช่น พายปลาไหล  หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับปลาไหล
นำท่านสู่ โอชิโนะ ฮัคไค (OSHINO HAKKAI) บ่อน้ำธรรมชาติกับความเลื่อมใสศรัทธาความเชื่อใน ภูเขาไฟศักดิ์สิทธิ์ฟูจียาม่า กับเวลาแสนยาวนานจากการละลายของหิมะของบนภูเขาไฟฟูจีที่ไหลซึมลึกลงพื้นพิภพปฎิบัติการซึมซับบริเวณที่ลุ่มทำให้เกิดน้ำซึมขังขยายวงกว้างกลายเป็นบ่อขนาดย่อมน้ำในบ่อแต่ละบ่อใสสะอาดจนเกิดสะท้อนที่สวยงาม ต่อมาในปี ค.ศ. 1985 สถานที่แห่งนี้ได้รับการคัดเลือกเป็น 1ใน100 อันดับแหล่งน้ำจากธรรมชาติที่ดีที่สุดของญี่ปุ่น ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองต่างๆ และสินค้าเกษตรกรรมที่ชาวบ้านนำมาขายระหว่างทางได้ ไม่ว่าจะเป็นผักภูเขาที่สดกรอบ ผลไม้อบแห้ง ถั่ว มันญี่ปุ่น และอื่นๆอีกมากมาย
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ทะเลสาบยามานากะ ณ SUN PLAZA LAKE YAMANAKA HOTEL หรือเทียบเท่า
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำในห้องอาหารของโรงแรม พิเศษบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์!!
หลังรับประทานอาหารแล้วเชิญท่านพักผ่อนไปกับการแช่ ออนเซ็น น้ำแร่ธรรมชาติผ่านความร้อนใต้พิภพเพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าเลือดลมเดินดีเสริมสุขภาพให้กระปรี่กระเปร่าผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลช่วยระบบการเผาผลาญของร่างกายให้อยู่ในสภาพคงที่ความอัศจรรย์แห่งการอาบน้ำแร่แบบญี่ปุ่นนี่เองทำให้มีผู้กล่าวว่า => หากมาที่ญี่ปุ่นแล้วไม่ได้ลงอาบน้ำแร่ก็เหมือนกับว่าท่านมาไม่ถึงญี่ปุ่น !
วันที่ 5 ทะเลสาบยามานากะ – ภูเขาไฟฟูจิ – ศาลเจ้าฟูจิ เซ็นเก็น – ช้อปปิ้งชินจูกุ – โตเกียว
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ สัมผัสภูเขาไฟฟูจิอย่างใกล้ชิดที่บริเวณขั้นที่ 5 ซึ่งเป็นจุดที่รถโดยสารสามารถขึ้นไปจอดได้ ฟูจิเป็นภูเขาไฟที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น และยังเป็นสัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย ท่านสามารถชมความงามของภูเขาไฟฟูจิได้ตลอดทั้งปี เพราะในแต่ละฤดูภูเขาไฟฟูจิจะมีความงดงามที่แตกต่างกัน และเป็นภูเขาไฟที่สวยงามไม่ว่าจะมองจากมุมไหนก็ตาม (การขึ้นชมภูเขาไฟฟูจีชั้น 5 นั้นขึ้นอยู่กับสภาพอากาศอำนวย)
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าฟูจิ เซ็นเก็น ตั้งอยู่บริเวณ เชิงเม้าท์ฟูจิ ศาลเจ้านี้นับเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งภูเขาที่สูงที่สุดของญี่ปุ่น  มีประวัติความเป็นมาอันยาวนานตั้งแต่สมัยจักรพรรดิเคโคะในปี 110 ในส่วนของประตูทางเข้าศาลเจ้า เป็น ประตูไม้ที่มีขนาดใหญ่ ที่สุดในญี่ปุ่น ความสูงกว่า 18 เมตร บริเวณด้านบนของประตูมีคำจารึกว่า ซันโกะโคะ ไดอิจิซัน ความหมายว่า ภูเขา (รูปทรงกรวย) ที่สูงที่สุดในบรรดากลุ่มประเทศทั้งสาม นอกจากนี้ท่านยังจะได้เห็น โกะชินโบะคุ 1 ใน 3 ของ ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ ที่ยัง คงเหลืออยู่ในประเทศญี่ปุ่นอายุกว่า 1,000 ปี วัดเส้นรอบวงได้ถึง 24 เมตร
จากนั้นนำท่าน ช้อปปิ้งชินจูกุ ตื่นตาตื่นใจกับบรรยากาศเมืองหลวง ณ กรุงโตเกียวที่คราคร่ำด้วยผู้คนมากมาย และเทคโนโลยีทันสมัยตลอดสองข้างทาง นำท่านสัมผัสบรรยากาศย่านช้อปปิ้งชื่อดังของญี่ปุ่น ที่ท่านจะได้เพลิดเพลินกับการจับจ่ายสินค้าที่ถูกตาถูกใจถูกเงินในกระเป๋า ชินจูกุ ย่านช้อปปิ้งที่มีความเจริญอันดับหนึ่งของโตเกียวปัจจุบันถูกขนานนามว่า ศูนย์กลางที่สองแห่งนคร ศูนย์รวมร้านค้าจัดแต่งอย่างหรูหราน่ารักหลาก สไตล์ รวมไปถึงร้านสินค้าชื่อดังเป็นที่นิยมทั้งชาวญี่ปุ่น และนักท่องเที่ยวที่มาเยือนร้าน 100 เยนเท่ากันหมด (ยังไม่รวมภาษี 8%) มีทั้งเครื่องสำอางค์ กิ๊ฟช๊อป ขนม และสินค้าอื่นๆ  อีกมากมายที่ท่านสามารถเลือกซื้อเป็นของฝากกลับบ้านได้ในราคาสบาย กระเป๋า อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับการจับจ่ายเลือกซื้อสินค้าถูกใจ อาทิ สินค้าแบรนด์เนมดัง อุปกรณ์อีเลคทรอนิค กล้องถ่ายรูปดิจิตอล หรือสินค้าเอาใจคุณผู้หญิง เสื้อผ้าแฟชั่นวัยรุ่น กระเป๋า รองเท้า เครื่องสำอางค์ยี่ห้อดังของญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็น KOSE ,  SHISEDO KANEBO, SK–II ในราคาถูกกว่าเมืองไทย
***อาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัยเพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า***
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โตเกียว ณ SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 6 โตเกียว – วัดอาซะกุซ่า – เทศกาลต้นแปะก๊วย – ศาลเจ้าเมย์จิ – ฮาราจุกุ  – โอไดบะ – สนามบินฮาเนดะ – สนามบินชางฮี
เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ วัดอาซะกุซ่า วัดที่เก่าแก่ที่สุดของมหานครโตเกียว เข้านมัสการขอพร เจ้าแม่กวนอิมทอง สัมฤทธิ์ซึ่งมี ขนาด เล็กเพียง 5.5 เซนติเมตร ณ ประตูคามินาริโมงิ ของวัดยังมีความประทับใจด้วย โคมไฟกระดาษสีแดง มีขนาดใหญ่ที่สุด ในโลก ที่มีความ สูง 4.5 เมตร และน้ำหนัก 130  กิโลกรัม สองข้างโคมเป็นรูป เทพเจ้าแห่งลม และ ฟ้าผ่า ซึ่งเชื่อว่าเป็นเทพ เจ้าผู้คอยปกปักรักษา สันติภาพแห่งโลกนำความอุดมสมบูรณ์สู่ผลผลิตข้าวของญี่ปุ่น ถ้ามีเวลาขอเชิญเลือกชม–เช่าวัตถุมงคล เครื่องรางของขลังศักดิ์สิทธิ์ของ วัดนี้เพื่อเป็นสิริมงคล  หรือเลือกจะเดินเล่นตาม ถนนนาคามิเซะ ที่ท่านจะได้ ชม-ช้อป สินค้าของที่ระลึกซึ่งเป็นสินค้าพื้นเมืองญี่ปุ่นมาก มายรวมทั้งเครื่องใช้คุณภาพดี อาทิ ร่ม หมวก รองเท้า กระเป๋า เสื้อผ้า หรือท่านเลือกจะชิม  ขนมอร่อยสไตล์ญี่ปุ่นก็ย่อมได้
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านชม เทศกาลต้นแปะก๊วย ณ สวนเมย์จิจินงูไกเอ็น (MEIJI JINGU GEIEN) ชมสุดยอดความงดงามของต้นแปะก๊วยกลางมหานครโตเกียวที่เรียงรายอยู่ตลอดสองข้างทาง ณ  ถนนอิโจนามิกิ (ICHO NAMIKI) หรือ GINKGO AVENUE พอเข้าสู่ฤดูกาลใบไม้เปลี่ยนสีต้นแปะก๊วยจะค่อยๆเริ่มเปลี่ยนสีจากสีเขียวจนกลางเป็นสีเหลืองอร่าม ปลายกิ่งก้านของต้นจะโค้งรับเข้าหากันมองเห็นได้เป็นลักษณะคล้ายอุโมงค์ ซึ่งเป็นจุดที่ชาวญี่ปุ่นนิยมมาชมความงดงามกันอย่างคับคลั่ง อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัยอัธยาศัย (การเปลี่ยนสีของใบไม้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)
นำท่านสู่ ศาลเจ้าเมย์จิ ศาลเจ้าชินโตที่ทำจากไม้ สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1920 เพื่อรำลึกถึงดวงวิญญาณของพระจักรพรรดิเมจิที่สวรรคต เมื่อปี ค.ศ. 1912 และจักรพรรดินีโซเคนที่สวรรคต เมื่อปี ค.ศ. 1914 มีพื้นที่ครอบคลุมถึง 700,000 ตร.ม. พื้นที่ส่วนใหญ่ถูกปกคลุมไปด้วยป่าดิบเขามีต้นไม้ที่ต่างสายพันธุ์เป็นร้อยๆชนิดและมีมากกว่าแสนต้น ทางเข้าศาลเจ้าจะมีประตูโทริอิขนาดยักษ์ตั้งอยู่ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์การแบ่งเขตศักดิ์สิทธิ์ ตลอดสองข้างทางจะมีต้นไม้สูงใหญ่รอบล้อม สมัยก่อนยังเป็นที่ยอดนิยมสำหรับคู่บ่าวสาวที่ชอบจัดงานแต่งงานแบบญี่ปุ่นแท้ๆ ศาลเจ้าแห่งนี้มีความสำคัญคือเป็น หลักแห่งความเลื่อมสัยศรัทธาของชาวญี่ปุ่น มีผู้คนเข้ามาขอพรในแต่ละวันมากมายนับไม่ถ้วน และโดยเฉพาะใน ช่วงวันขึ้นปีใหม่ แรงศรัทธาไม่น้อยกว่าล้านคนที่มาขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลในการเริ่มชีวิตใหม่ที่สดใส มีเวลาให้ท่านเดินเล่นสัมผัสโดยรอบบริเวณสวนที่แสนร่ม
นำท่านเข้าสู่บริเวณ ฮาราจูกุ แหล่งรวมแฟชั่นทันสมัยของวัยรุ่น อิสระให้ท่านช้อปปิ้ง ตรอกทาเคชิตะ ที่สองข้างทางเรียงรายไปด้วยร้านขายของวัยรุ่น เสื้อผ้า เครื่องประดับ รองเท้า กระเป๋า ร้านฟาสท์ฟู้ด ร้านเครปญี่ปุ่นอร่อยๆมากมายหลายร้าน ขอแนะนำให้ท่านลิ้มลองความอร่อยของเครปญี่ปุ่นต้นตำรับ สุดยอดความดังแสนอร่อยแห่งฮาราจูกุ! และย่านนี้ในช่วงสุดสัปดาห์จะเป็นแหล่งนัดพบของพวกแต่งตัวประหลาด หรือ COSPLAY ญี่ปุ่น ที่วัยรุ่นมักมาแต่งหน้าและเปลี่ยนเสื้อผ้ากันตามตัวการ์ตูน หรือเลือกช้อปปิ้งแบบสบายๆบน ถนนโอโมเตะซันโด ด้วยบรรยากาศของตึกร้านค้าที่ออกแบบและตกแต่งสไตล์ยุโรป สองข้างทางจะปลูกต้นเซลโกเวียเป็นทิวแถว สำหรับท่านที่ชื่นชอบ “EVISU” กางเกงยีนส์แบรนด์ดังของญี่ปุ่นด้วยโลโก้นกนางนวล กำลังกลายเป็นแบรนด์ฮิตในหมู่วัยรุ่นทั่วโลก
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โอไดบะ เมืองใหม่ที่สร้างขึ้นจากการถมทะเลในอ่าวโตเกียว แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมแห่งใหม่ของชาวโตเกียว ภายในเมืองใหม่นี้ท่านจะพบกับสวนสนุกรถยนต์ที่โตโยต้า ภายในบริเวณมีให้ท่านเลือกไม่ว่าจะสนุกกับกระเช้าหมุนขนาดยักษ์ หรือจะเป็นเครื่องเล่นมากมาย อิสระท่านเดินชมความอลังการโดยรอบและเดินเลือกซื้อของตามอัธยาศัย หรือไป DIVER CITY สถานที่ช้อปปิ้งแห่งใหม่ ซึ่งภายในมีทั้งร้านค้า ร้านอาหาร และศูนย์รวมความบันเทิงอื่นๆ นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ตั้งของ หุ่นยนต์กันดั้มขนาดเท่าของจริง (GUNDAM FRONT) ธีมปาร์คเกี่ยวกับกันดั้มโดยเฉพาะ และยังมีร้านขายสินค้าต่างๆ เกี่ยวกับกันดั้มและกันดั้มคาเฟ่ ซึ่งมีกาแฟและขนมต่างๆ ที่ตกแต่งเป็นกันดั้ม หรือเลือกสนุกที่ โอไดบะ เมก้า เวป (MEGA WEB) สวนสนุกรถยนต์ที่โตโยต้า ภายในบริเวณมีให้ท่านเลือกไม่ว่าจะสนุกกับกระเช้าหมุนขนาดยักษ์ หรือ จะเป็นเครื่องเล่นมากมาย ภายในอาคารหลัก 3 ชั้น ที่ท่านจะพบกับ รถยนต์โตโยต้าทั้งรุ่นส่งออก และผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศตลอดจนบรรดา ตัวแรง จากสนามแข่งต่าง ๆ มาจัดโชว์ไว้อย่างมากมายราวกับเป็น มินิมอเตอร์โชว์ อิสระท่านเดินชมความอลังการโดยรอบ หรือท่านจะเลือกใช้บริการ E-CON รถไฟฟ้าที่วิ่งตามรางโดยอัตโนมัติพาท่านชมรอบอาคารหลัก (ไม่รวมค่าตั๋วรถไฟท่านละ 200 เยน) และถนนที่ตกแต่งย้อนยุคอย่างลงตัว
***อาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัยเพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า***
สมควรแก่เวลา กรุณาตรวจเช็คสัมภาระให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมตัวเดินทางสู่สนามบินเพื่อกลับกรุงเทพฯ
22.50 ออกเดินทางสู่ สนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์ โดยสายการบิน สิงคโปร์ แอร์ไลน์   เที่ยวบินที่ SQ 635
วันที่ 7 สนามบินชางฮี – กรุงเทพฯ
05.25 ถึง สนามบินชางฮี รอเปลี่ยนเครื่องเพื่อเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ
07.15 ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน สิงคโปร์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ 970
08.40 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

ข้อมูลเพิ่มเติม

month

11-พฤศจิกายน

บริษัท บริโอ ทราเวล จำกัด

  • 4 อาคารมหธราดล ชั้น 1 ยูนิตเอ ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
  • โทร: 02-676-3663 (PHONE AUTO)
  • เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์: 9:00 - 18:00
  • เปิดบริการ เสาร์: 9:00 - 17:00
briotravel-line bbuddy-line