ลดราคา! ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ
ลดราคา! เมืองปราสาท อิซูชิ
ลดราคา! ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ
ลดราคา! สะพานอาคาชิไคเคียว
ลดราคา! ล่องเรืออิเนะโนะฟุนายะ
ลดราคา! ย่านคิโนซากิออนเซ็น
ลดราคา! ย่านคิโนซากิออนเซ็น
ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ
เมืองปราสาท อิซูชิ
ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ
สะพานอาคาชิไคเคียว
ล่องเรืออิเนะโนะฟุนายะ
ย่านคิโนซากิออนเซ็น
ย่านคิโนซากิออนเซ็น

ทัวร์ญีุปุ่น ปีใหม่ I อันซีน คันไซ 7วัน 4คืน สายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ (SQ)

Highlight

 สัมผัสความงดงามของจุดชมวิว อามาโนชิดาเตะ
เดินเล่นชมบรรยากาศออนเซ็นชื่อดังของญี่ปุ่น
เที่ยวเมืองปราสาทเก่าแก่อิซูชิ ช้อปกระหน่ำที่ชินไซบาชิ!!!
ล่องเรืออิเนะโนะฟุนายะ สัมผัสบรรยากาศย่านคิโนซากิออนเซ็น
  FREE WI FI ON BUS
 แช่ออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่นแท้ๆ 2 คืนเต็ม

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePriceDownload
28 ธ.ค. 613 ม.ค. 6254,900 ฿49,900 ฿download pdf
รายละเอียดการจอง
ประเภท ราคา/คน ตั๋วเครื่องบิน คน

จำนวนคนทั้งหมด :      ราคารวม :      บาท
วันที่ 1 กรุงเทพฯ – สนามบินคันไซ
17.00 คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 5 สายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ เคาว์เตอร์ K เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง สายการบิน สิงคโปร์ แอร์ไลน์ เป็นสายการบินคุณภาพ สะดวกสบายเพลิดเพลินไปกับจอโทรทัศน์ส่วนตัวให้ท่านเลือกชมความบันเทิงได้ตามอัธยาศัย พร้อมบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง ทุกเที่ยวบิน (ทั้งขาไปและขากลับ) และได้รับรางวัลด้านการบริการและคุณภาพจาก SKYTRAX
20.00 ออกเดินทางสู่ สนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์ โดยสายการบิน สิงคโปร์แอร์ไลน์    เที่ยวบินที่ SQ 981
วันที่ 2 สนามบินชางฮี – สนามบินคันไซ – เกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – หมู่บ้านคายาบุกิ โนะ ซาโตะ – มิยาสุ
00.40 ถึง สนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์ รอเปลี่ยนเครื่องเพื่อเดินทางสู่ สนามบินคันไซ
01.30 ออกเดินทางสู่ สนามบินคันไซ โดยสายการบิน สิงคโปร์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ 618
08.45 ถึง สนามบินคันไซ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
นำท่านเดินทางสู่ เกียวโต เมืองหลวงเก่าแก่ของญี่ปุ่น … นำท่านชม ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ หรือ ศาลเจ้าพ่อจิ้งจอกขาว เทพเจ้าแห่งธัญญาหารหรือการเก็บเกี่ยว แต่ในเวลาต่อมาก็ได้รับการนับถึอในฐานะเทพเจ้าแห่งการค้าด้วย เป็นศาลเจ้าที่มีชื้อเสียงและได้รับความเคารพสูงสุดในบรรดาศาลเจ้าอินาริว่า 30,000 แห่งทั่วญี่ปุ่น สร้างขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจ ของกลุ่มชาวนาเพื่อบูชาสุนัขจิ้งจอกซึ่งเชื่อกันว่าเป็นฑูตส่งสารของเทพเจ้าแห่งการเก็บเกี่ยว สัมผัสความสง่างาม โทริอิ หรือ ซุ้มประตู ญี่ปุ่นโบราณ จำนวนมากกว่า หมื่นคู่ซุ้มประตู ตั้งเรียงรายกันจนกลายเป็น อุโมงค์โทริอิ รวมแล้วความยาวประมาณ 4,000 เมตร  ด้วยเงินบริจาคของแรงแห่งศรัทธาบรรดานักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จสร้างถวายสักการะ ณ ศาลเจ้าแห่งนี้ ที่เราท่านคุ้นตาด้วย เสา ไม้สีแดง ในฉากภาพยนตร์ดัง เกอิชา ระหว่างทางมีร้านขาย อุด้งจิ้งจอก หรือ คิสึเนะ อุด้ง ท่านคงปฏิเสธไม่ได้ที่จะแวะลองลิ้มรส
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ มิยามะ ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเกียวโตห่างไปประมาณ 30 กิโลแมตร จากนั้นนำท่านชม หมู่บ้านคายาบุกิ โนะ ซาโตะ หมู่บ้านสไตล์ญี่ปุ่นโบราณ ที่ใช้การมุงหลังคาแบบ     “คายาบุกิ” ที่เป็นการมุงหลัง คาแบบสูง ทั้งหมดกว่า 40 หลัง ด้วยลักษณะอาคารเช่นนี้จึงเปรียบเหมือนเป็น หมู่บ้านชิราคาวาโกะ อีกแห่งเลยก็ว่าได้ ภายใน หมู่บ้านยังมีพิพิธภัณฑ์จัดแสดงเครื่องมือแบบดั้งเดิม และอุปกรณ์เครื่องใช้ในบ้านแบบโบราณ อิสระให้ท่านสัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่นโบราณโดยรอบพร้อมเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ต่างๆ)
จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก มิยาสุ ณ HOTEL & RESORT KYOTO MIYAZU หรือเทียบเท่า
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำในห้องอาหารของโรงแรม
หลังรับประทานอาหารแล้วเชิญท่านพักผ่อนไปกับการแช่ ออนเซ็น น้ำแร่ธรรมชาติผ่านความร้อนใต้พิภพเพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าเลือดลมเดินดีเสริมสุขภาพให้กระปรี่กระเปร่าผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลช่วยระบบการเผาผลาญของร่างกายให้อยู่ในสภาพคงที่ความอัศจรรย์แห่งการอาบน้ำแร่แบบญี่ปุ่นนี่เองทำให้มีผู้กล่าวว่า => หากมาที่ญี่ปุ่นแล้วไม่ได้ลงอาบน้ำแร่ก็เหมือนกับว่าท่านมาไม่ถึงญี่ปุ่น !
วันที่ 3 มิยาสุ – นั่งเก้าอี้ลิฟท์ขึ้นชมวิวอามาโนะฮาชิดาเตะ – วัดชิออนจิ – ล่องเรืออิเนะโนะฟุนายะ – ย่านคิโนซากิออนเซ็น – โตโยกะ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านนั่งเก้าอี้ลิฟท์ขึ้นชมวิว ณ อามาโนะฮาชิดาเตะ (AMANOHASHIDATE) หรือที่เรียกว่า สะพานสู่สรวงสวรรค์ (BRIDGE IN HEAVEN) ซึ่งมีความยาว 3.6 กิโลเมตร ตามทางจะปกคลุมด้วยต้นไม้เป็นสันทรายยาวสนทอดข้ามอ่าว MIYAZU บนคาบสมุทร TANGO ในภาคเหนือของจังหวัดเกียวโต ซึ่งเป็นจุดชมวิวอันดับ 1ใน 3 ของญี่ปุ่นที่งดงามที่สุดสันทรายจะดูดีที่สุดถ้ามองจากเนินด้านข้างของอ่าวทั้งสอง วิธีจะมองสะพานในสวรรค์ให้สวย ต้องหันหลังกลับและโก้งโค้งลงและมองไปที่มันจากหว่างขาของท่าน แล้ววิวจะสุดยอดมาก ต้องลอง!!!
นำท่านสู่ วัดชิออนจิ (CHIONJI TEMPLE) เป็นโรงเรียนสอนศาสนาของพุทธศาสนานิกายรินไซเซน เป็น 1 ใน 3 วัดของญี่ปุ่นที่มีรูปปั้นสำคัญของเทพเจ้า MONJU BASATSU ซึ่งเป็นเทพแห่งสติปัญญา นักเรียนและประชาชนทั่วไปจึงนิยมมาขอพรเกี่ยวกับการเรียน ความรู้ความสามารถ สติปัญญา ความสำเร็จทางวิชาการต่างๆ จุดเด่นของวัดก็คือ เครื่องรางรูปพัดที่จะแขวนอยู่ตามต้นสน ซึ่งปกติแล้วเครื่องรางของญี่ปุ่นจะเป็นกระดาษ
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านสู่ เวนิสเกียวโต หมู่บ้านกลางทะเล หรือเรียกว่า บ้านเรือ อิเนะโนะ ฟุนายะ (INE NO FUNAYA) ซึ่งเป็นบ้านส่วนตัวของชาวประมงสมัยก่อน โดยชั้นแรกเป็นท่าจอดเรือและยังเป็นอู่ซ่อมแซมเรือ ชั้นสองเป็นโซนอยู่อาศัยใช้ในบางเวลา ห้องนั่งเล่น อาคารบ้านเรือนบริเวณนี้เป็นแบบดั้งเดิมและก็มีเอกลักษณ์ไม่ซ้ำกัน รอบๆอ่าว ระยะทาง 5 กิโลเมตรนั้นเรียงรายไปด้วยฟุนายะ      มีจำนวนถึง 230 หลัง นำท่าน ล่องเรืออิเนะโนะ ฟุนายะ ชมบรรยากาศและทัศนียภาพริมอ่าวอิเนะ และเอกลักษณ์ขอหมู่บ้านริมน้ำ ในปีค.ศ. 2005 บริเวณอิเนะโนะฟุนายะเป็นหมู่บ้านชาวประมงแห่งแรกที่ได้รับเลือกในเป็นเขตสงวนที่สำคัญของญี่ปุ่นสำหรับอาคารประวัติศาสตร์
นำท่านเดินทางสู่ ย่านคิโนซากิ ออนเซ็น อิสระให้ท่านได้เดินชมตัวเมืองตามอัธยาศัย บริเวณตัวเมืองแห่งนี้จะมีร้านค้าร้านอาหารที่สามารถเดินเล่นได้ทั่วเมือง ผู้คนจะนิยมออกมาเดินเล่นในช่วงเย็นๆ จะเห็นนักท่องเที่ยวใส่ชุดยูกะตะเดินเล่นตามถนน นั่งทานไอศครีมหรือนั่ง แช่ออนเซ็นเท้า เรียกว่า อาชิโนะยู ในบ่อสปาเท้า อาหารมื้อแนะนำ คิโนซากิ ออนเซ็น เป็นแหล่งที่รวบรวมอาหารทะเล ดังนั้นท่านสามารถลิ้มรสชาติปูยักษ์สดๆ ได้ นอกจากนี้ยังมีร้านปาจิงโกะโบราณและเกมส์ยิงเป้าให้เล่น เพลิดเพลินไปกับบรรยากาศสไตล์ญี่ปุ่นดั้งเดิม อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อเลือกชมหรือเก็บภาพความประทับใจโดยรอบ หรือเลือกแช่บ่อน้ำแร่ธรรมชาติหรือออนเซนทั้ง 7 แห่ง (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการแช่ออนเซ็น)
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โตโยกะ ณ KINPARO HOTEL หรือเทียบเท่า
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำในห้องอาหารของโรงแรม
หลังรับประทานอาหารแล้วเชิญท่านพักผ่อนไปกับการแช่ ออนเซ็น น้ำแร่ธรรมชาติผ่านความร้อนใต้พิภพเพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าเลือดลมเดินดีเสริมสุขภาพให้กระปรี่กระเปร่าผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลช่วยระบบการเผาผลาญของร่างกายให้อยู่ในสภาพคงที่ความอัศจรรย์แห่งการอาบน้ำแร่แบบญี่ปุ่นนี่เองทำให้มีผู้กล่าวว่า => หากมาที่ญี่ปุ่นแล้วไม่ได้ลงอาบน้ำแร่ก็เหมือนกับว่าท่านมาไม่ถึงญี่ปุ่น !
วันที่ 4 โตโยกะ – นั่งกระเช้าไฟฟ้าคิโนซากิออนเซ็น – วัดออนเซ็นจิ – เมืองปราสาท อิซูชิ – ซันโนะมิยะ – โกเบ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่าน นั่งกระเช้าไฟฟ้าคิโนซากิออนเซ็น (Kinosaki onsen ropeway) เพื่อขึ้นสู่ยอดภูเขาไดชิ ใช้เวลา 7 นาทีโดยประมาณ ด้านบนสุดของยอดเขาท่านจะพบกับทัศนียภาพเมืองเมืองคิโนซากิ
แบบพาโนราม่า ซึ่งจะเห็น เมืองคิโนซากิ เป็นเมืองเล็กๆ น่ารัก ตั้งอยู่ท่ามกลางขุนเขาและสายน้ำ อิสระให้ท่านสัมผัสความงดงามของเมืองออนเซ็นชื่อดังของญี่ปุ่นจากด้านบนยอดอย่างเต็มอิ่ม
จากนั้นนำ นั่งกรุะเช้าไฟฟ้ากลับลงมาสู่สถานีออนเซ็นจิ เดินทางสู่ วัดออนเซ็นจิ (Onsenji Temple) วัดแห่งนี้ตั้งอยู่ระหว่างทาง ก่อนถึงยอดเขาไดจิ ซึ่งสามารถ นั่งกระเช้าไฟฟ้าคิโนซากิออนเซ็น เพื่อเดินทางมาที่วัดแห่งนี้ได้ วัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 738  วัดแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานของรูปปั้นพระโพธิสัตว์กวนอิม 11 เศียร ที่สูงถึง 2 เมตร ซึ่งจะเปิดให้ได้เข้าสักการะทุกๆ 33 ปี โดยมีระยะเวลาเปิดให้ชมเพียงครั้งละ 3 ปี ครั้งถัดไปจะเป็นในช่วงปี ค.ศ. 2018 ถึง 2021 นอกจากนี้บริเวณด้านหลังวัดยังเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ศิลปะคิโนะซะกิ (Kinosaki Art Museum)อีกด้วย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านมุ่งหน้าสู่ เมืองปราสาท อิซูชิ เมืองที่รายล้อมไปด้วยสถาปัตยกรรมเก่าแก่มากมาย ทั้งปราสาท ศาลเจ้า หอนาฬิกา โรงละคร และบ้านเรื่องทางเก่าแก่ ซึ่งสามารถมองเห็นได้ทั่วเมือง พบกับความงดงามของเมืองญี่ปุ่นแบบโบราณที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในปัจจุบัน  เมืองเล็กๆ ที่แฝงไว้ด้วยกลิ่นอายความเป็นญี่ปุ่นแท้ๆ จนได้รับสมญานามว่า Little Kyoto นอกจากทิวทัศน์ที่งดงามแล้ว เมืองนี้ยังขึ้นชื่อเรื่องบะหมี่ โซบะ ที่เรียกว่า อิซูชิ โซระ โซบะ อีกด้วย อิซูชิ โซระ โซบะ จะมีความแตกต่างจากโซบะชนิดอื่นๆ ในญี่ปุ่น ซึ่งจะแบ่งเสิร์ฟเป็นส่วนเล็กๆ สามารถทานได้หลากหลายวิธี โดยแต่ละแบบก็จะมีรสชาติแตกต่างกันไป อิสระให้ท่านชม ความงดงามของเมืองเก่าสไตล์ญี่ปุ่นพร้อมเก็บภาพประทับใจตามอัธยาศัย
นำท่านช้อปปิ้ง ซันโนะมิยะ แหล่งช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดในโกเบภายในร่ม ย่านช้อปปิ้งใจกลางเมืองโกเบ ที่มีห้างสรรพสินค้าและร้านค่มากมาย อิสระให้ได้ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย หรือแวะชิมขนมหรือเบเกอรี่รสชาติอร่อยๆ ซึ่งมีอยู่มากมายในย่านนี้ตามอัธยาศัย ห้ามพลาดโซนสเต็กแลนด์ อิสระให้ท่านได้ลองเลือกทานเนื้อวัวโกเบ เนื้อวัวที่ติด 1ใน3 ที่อร่อยที่สุดของประเทศญี่ปุ่น!
**อาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัยเพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า**
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โกเบ ณ KOBE HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 5 โกเบ – สะพานอาคาชิไคเคียว – ฮาร์เบอร์แลนด์ – ย่านเมืองเก่าคิตาโนะโจ – นั่งกระเช้าไฟฟ้าชินโกเบ – สวนสมุนไพรนูโนบิกิ – โอซาก้า
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สะพานอาคาชิไคเคียว หรือ สะพานไข่มุก (ถ่ายรูป) ซึ่งเป็นสะพานแขวนที่ยาวที่สุดในโลก สะพานแห่งนี้มีระยะทางเกือบ 4 กิโลเมตร อุบัติเหตุจากพายุเมื่อ 50 กว่าปีก่อน (พ.ศ.2498) ได้คร่าชีวิตของผู้คนที่อาศัยเรือเฟอร์รี่ข้ามฝั่งสัญจรไปมาระหว่างเกาะสู่เกาะต้องอับปางลง ทำให้มีผู้เสียชีวิตทั้งเด็กและผู้ใหญ่รวมกันถึง 168 ชีวิต รัฐบาลญี่ปุ่นขณะนั้นจึงได้ทุ่มงบประมาณถึง 4.5 ร้อยล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อสร้างสะพานแขวนที่ยาวที่สุดในโลกแห่งนี้ขึ้น โดยได้รับการยอมรับและชื่นชมในระดับสากลว่าเป็นประดิษฐกรรมชั้นเยี่ยมของมนุษย์ที่เป็นรองแค่เพียงการสร้างยานอวกาศขึ้นไปสำรวจนอกโลกด้วยความยาวทั้งหมด 3,911 เมตร สูงประมาณ 300 เมตร ใช้สายเคเบิลที่ขึงสะพาน 2 เส้น ภายในสายเคเบิลมีเส้นลวดเล็ก ๆ ช่วยขึงอีกหลายร้อยเส้นรวมความยาวของสายเคเบิลที่ใช้ขึงสะพานทั้งหมดประมาณ 3 แสนกิโลเมตร
นำท่านเที่ยวชม ฮาร์เบอร์แลนด์ เป็นพื้นที่ริมอ่าวทางใต้ของแผ่นดินโกเบเป็นทำเลที่มีทัศนียภาพงดงาม ตลอดเวิ้งอ่าวรูปตัว U จึงเพียบพร้อมไปด้วยสารพัดสิ่งที่ดึงดูดให้เข้าไปมากมาย อาทิเช่น อาณาจักรแห่งความบันเทิงทั้งร้านค้า ร้านอาหาร โรงภาพยนตร์ สวนสนุกและท่าเรือล่องแม่น้ำ CONCERTO อันหรูหรา ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับบรรยากาศอันแสนสบายตามอัธยาศัย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านสู่ ย่านเมืองเก่าคิตาโนะโจ ชมอาคารบ้านเรือนสไตล์ตะวันตกช่วงศตวรรษที่ 19-20 เดิมเป็นหมู่บ้านที่พักของกงสุลต่างประเทศ และบรรดาพ่อค้าที่เข้ามาลงทุน ย่านคิตาโนะโจ เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า อิจินคัน (IJINKAN) มีลักษณะเป็นเนินเขาลาดชัน อิสระให้ท่านได้เดินชมอาคารที่น่าสนใจอื่นๆกว่าสิบหลังของย่านคิตาโนะโจตามอัธยาศัยหรือแวะพักผ่อนที่ร้านคาเฟ เบเกอรี่ ที่ตกแต่งแบบน่ารักๆ (ไม่รวมค่าเข้าชมอาคารทุกหลัง)
นำท่าน นั่งกระเช้าไฟฟ้าชินโกเบ เพื่อชมวิวเมืองโกเบ วิวที่ได้ชื่อว่าติด 1 ใน 3 วิวที่สวยที่สุดในญี่ปุ่น เป็นส่วนหนึ่งของภูเขาร็อคโก พร้อมกับชมวิวทิวทัศน์อันงดงามของตัวเมืองโกเบและอ่าวโอซาก้าแบบพาโนราม่า ถ้าโชคดีในวันที่ฟ้าเปิดท่านจะสามารถมองเห็นน้ำตกนูโนบิกิได้จากบนกระเช้าไฟฟ้า
จากนั้นนำท่านชม สวนสมุนไพรนูโนบิกิ สวนสมุนไพรที่ใหญ่ที่สุดของประเทศญี่ปุ่น สมุนไพรนานาชนิดกว่า 75,000 พันธุ์ ตกแต่งตามสไตล์ยุโรป หรือเรียกอีกชื่อว่า สวิสเซอร์แลนด์ญี่ปุ่น อิสระให้ท่านสัมผัสกับความงดงามร่มรื่นของมวลดอกไม้นานาชนิด อาทิ สวนสี่ฤดู สวนไม้เมืองร้อน โดมแก้ว อิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพความประทับใจตามอัธยาศัย (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)
จากนั้นนำท่านสู่ เมืองโอซาก้า เป็นเขตเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 2 และเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 3 ของประเทศญี่ปุ่น
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โอซาก้า ณ SHIN OSAKA ESAKA TOKYU REI HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 6 โอซาก้า – ตลาดปลาคุโรม่อน – อีออนมอลล์ – ย่านชินไซบาชิ – สนามบินคันไซ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านสู่ ตลาดปลาคุโรม่อน ตลาดอาหารสดและอาหารพื้นเมืองยอดนิยมที่พ่อค้า พ่อครัวจากร้านต่างๆ ต้องแวะเวียนกันเข้ามาซื้อวัตถุดิบสดจากทะเลเพื่อนำไปประกอบอาหารเป็นประจำทุกวัน ในละแวกนั้นเองก็มีร้านอาหารทะเลสดๆหลายร้านให้ท่านสามารถลิ้มลองอย่างหลากหลาย อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย อาทิเหล้าบ๊วย ผักผลไม้ รวมถึงอาหารทะเลที่สดใหม่ ซึ่งระหว่างสองข้างทางท่านจะสังเกตุเห็นว่าตลาดปลาแห่งนี้แทบจะไม่สกปรกเลยสักนิดเดียว
นำท่านเดินทางสู่ อีออนมอลล์ ช้อปปิ้งมอลล์ขนาดใหญ่ อิสระท่านได้เลือกซื้อสินค้าจากร้านค้าต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า กระเป๋า-รองเท้า ของแต่งบ้าน ของที่ระลึก ฯลฯ ให้ท่านช้อปปิ้งต่ออย่างเพลิดเพลินสนุกสนานกับการจับจ่ายสินค้า ไม่ลืมแวะซื้อของฝากทางกรุงเทพฯ อาทิ ขนมโมจิ, เบนโตะ, ผลไม้สด และแห้ง, ลูกอมขนมขบเคี้ยว ฯลฯ
นำท่านสู่ ย่านชินไซบาชิ ย่านช้อปปิ้งชื่อดังของโอซาก้า ภายในย่านนี้ท่านจะพบกับร้านค้าเก่าแก่ปะปนกันไปกับร้านค้าอันทันสมัย และสินค้าหลากหลายประเภทหลากหลายรูปแบบทั้งสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ ซึ่งย่านนี้ถือว่าเป็นย่านแสงสีและบันเทิงชั้นนำแห่งหนึ่งของโอซาก้า อีกทั้งยังมีร้านอาหารทะเลขึ้นชื่อมากมาย ซึ่งเสน่ห์อย่างหนึ่งของย่านนี้คือ ทุกร้านค้าจะประดับประดาร้านของตนด้วยแสงไฟนีออนซึ่งดัดทำให้เป็นรูปปู กุ้ง และปลาหมึก ซึ่งนักท่องเที่ยวให้ความสนใจและแวะถ่ายรูปกันเป็นที่ระลึกอย่างมาก และร้านค้าทุกแห่ง จะพยายามสร้างจุดเด่นให้แก่ร้านของตนให้ได้มากที่สุด เพื่อดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการ สัญลักษณ์เด่นของย่านนี้คือ ตึกรูปเครื่องหมายการค้าของ กูลิโกะ ผลิตภัณฑ์ขนมชื่อดังจากญี่ปุ่นนั่นเอง อิสระเพื่อให้ท่านเลือกหาซื้อของต้องใจนานาชนิด อาทิ เครื่องสำอางค์ เสื้อผ้า  รองเท้า กระเป๋า เครื่องไฟฟ้า ฯลฯ ตามอัธยาศ้ย
***อาหารกลางวันและค่ำอิสระตามอัธยาศัยเพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า***
สมควรแก่เวลา กรุณาตรวจเช็คสัมภาระให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมตัวเดินทางสู่สนามบินเพื่อกลับกรุงเทพฯ
23.30 ออกเดินทางสู่ สนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์ โดยสายการบิน สิงคโปร์แอร์ไลน์   เที่ยวบินที่ SQ 623
วันที่ 7 สนามบินชางฮี – กรุงเทพฯ
05.30 ถึง สนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์ รอเปลี่ยนเครื่องเพื่อเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ
07.15 ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน สิงคโปร์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ 970
08.40 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

ข้อมูลเพิ่มเติม

month

12-ธันวาคม

บริษัท บริโอ ทราเวล จำกัด

  • 4 อาคารมหธราดล ชั้น 1 ยูนิตเอ ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
  • โทร: 02-676-3663 (PHONE AUTO)
  • เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์: 9:00 - 18:00
  • เปิดบริการ เสาร์: 9:00 - 17:00
briotravel-line bbuddy-line