Ushiku Daibutsu
ปราสาทสึรุกะ
หมู่บ้านโบราณโออูจิจูคุ
หมู่บ้านโบราณโออูจิจูคุ
ศาลเจ้าโทโชกุ
ศาลเจ้าโทโชกุ
วัดอาซะกุซ่า
วัดอาซะกุซ่า
ODAIBA (NEW 22-9-17)
ช้อปปิ้งชินจูกุ
Ushiku Daibutsu
ปราสาทสึรุกะ
หมู่บ้านโบราณโออูจิจูคุ
หมู่บ้านโบราณโออูจิจูคุ
ศาลเจ้าโทโชกุ
ศาลเจ้าโทโชกุ
วัดอาซะกุซ่า
วัดอาซะกุซ่า
ODAIBA (NEW 22-9-17)
ช้อปปิ้งชินจูกุ

ทัวร์ญี่ปุ่น|ฟุกุชิมะ นิกโก โตเกียว 5 วัน 3คืน By สายการบินไทย (TG)

Highlight

ชมความงดงามของธรรมชาติ และวัฒนธรรม จังหวัดฟุกุชิมะ

ชมความงามทะเลสาบแห่งกระจกสวรรค์ 1 ใน 4 ที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น

สัมผัสดินแดนมรดกโลก พักออนเซ็น 1 คืนเต็ม

 เต็มอิ่มเมนูอาหารญี่ปุ่นแบบดั้งเดิม

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

รายละเอียดการจอง
ประเภท ราคา/คน ตั๋วเครื่องบิน คน

จำนวนคนทั้งหมด :      ราคารวม :      บาท
วันที่ 1 กรุงเทพ – สนามบินนาริตะ 
19.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 3 สายการบินไทย เคาว์เตอร์ D เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง
22.30 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 640
 
วันที่ 2 สนามบินนาริตะ– พระพุทธรูป อุชิคุไดบุทสึ – ตลาดปลาลาล่ามิว – อีออนพลาซ่า –
ทะเลสาบอินาวะชิโระ
– ไอสึวาคามัตสึ
06.20 น. เดินทางถึง สนามบินนาริตะ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
นำท่านเข้าสักการะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิกับ พระพุทธรูป อุชิคุไดบุทสึ (Ushiku Daibutsu) ซึ่งในปี ค.ศ. 1995 ได้รับการบันทึกจากกินเนสบุ๊คว่า เป็นรูปปั้นพระพุทธรูปปางยืนที่หล่อจากทองสัมฤทธิ์สูงที่สุดในโลก ส่วนสูงทั้งหมดอยู่ที่120 เมตร (ส่วนของรูปปั้นสูง 100 เมตร ส่วนฐานสูง20เมตร) สูงเป็นอันดับ 3 ของโลก พระพุทธรูปอุชิคุไดบุทสึ ถูกสร้างขึ้น ในปีค.ศ. 1992 ภายในองค์พระพุทธรูปนั้นท่านสามารถพบกับประสบการณ์ต่างๆ มากมาย เช่น การนั่งเขียนบทสวดมนต์ นิทรรศการจัดแสดงการสร้างพระพุทธรูปไดบุทสึ บริเวณพระอุระ ขององค์พระเป็นจุดชมวิวที่สูงจากพื้น 85 เมตร เมื่อลองมองไปบริเวณโดยรอบทั่วทุกทิศ หากอากาศแจ่มใส จะสามารถมองเห็นวิว สกายทรีและภูเขาไฟฟูจิได้อีกด้วย อีกทั้งยังมีของฝากที่หาซื้อที่ที่นี้เท่านั้นอีกด้วย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  จากนั้นนำท่านสู่ ตลาดปลาลาล่ามิว เป็นแหล่งขายอาหารสดๆ จากทะเล รวมทั้งให้ท่านได้เพลิดเพลินไปกับร้านอาหารมากมายนับสิบร้าน
  นำท่านเดินทางสู่ อีออนพลาซ่า ช้อปปิ้งมอลล์ขนาดใหญ่ อิสระท่านได้เลือกซื้อสินค้าจากร้านค้าต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า กระเป๋า-รองเท้า ของแต่งบ้าน ของที่ระลึก ฯลฯ ภายในอาคารยังมี ห้างจัสโก้ ให้ท่านช้อปปิ้งต่ออย่างเพลิดเพลินสนุกสนานกับการจับจ่ายสินค้าของร้าน 100 Yen ซึ่งสินค้าทุกๆ อย่างในร้านราคาชิ้นละ 100 เยน ไม่ลืมแวะซื้อของฝากทางกรุงเทพฯ อาทิ ขนมโมจิ, เบนโตะ, ผลไม้สด และแห้ง, ลูกอมขนมขบเคี้ยว ฯลฯ
นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบอินาวะชิโระ ทะเลสาบแห่งกระจกสวรรค์ 1 ใน 4 ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น เป็นทะเลสาบที่ตั้งอยู่ตรงกลางของฟุกุชิมะ เกิดขึ้นจากการระเบิดของภูเขาไฟในอดีต ซึ่งในน้ำมีแร่ธาตุเจือปนอยู่ทำให้ไม่มีสิ่งมีชีวิตในน้ำ แต่ไม่เป็นอันตรายต่อผิวของมนุษย์ สามารถเที่ยวชมที่นี่ได้ทุกฤดูกาล สำหรับในช่วงเดือน พ.ย. – เม.ย. เหล่าหงส์สีขาวต่างก็อพยพมาอาศัยอยู่ที่นี่ นักท่องเที่ยวสามารถสนุกไปกับกิจกรรมต่างๆ อย่างการล่องเรือชมวิว เป็นต้น
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
  สมควรแก่เวลา นำท่านเข้าที่พัก ไอสึวาคามัตสึ ACTIVE RESORT URABANDAI      หรือเทียบเท่า
 
วันที่ 3 ไอสึวาคามัตสึ – ปราสาทสึรุกะ – หมู่บ้านโบราณโออูจิจูคุ – ศาลเจ้าโทโชกุ – คินูกาว่า 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่ ปราสาทสึรุกะ (Tsuruga Castle) สัญลักษณ์ของจังหวัดฟุคุชิมะ ที่เมืองไอซุวาคามัตสึให้ทุกคนได้รู้จักกันครับ ปราสาทสวยงามแห่งนี้ ที่กลายเป็นฉากหนึ่ง ในสงครามโบะชิน สถานที่ที่เป็นที่ระลึกถึงตำนาน ความกล้าหาญของเหล่าซามูไรกลุ่มสุดท้ายแห่งญี่ปุ่น ทำให้ปราสาทแห่งนี้มีชื่อเสียงทั้งในเรื่องความสวยงามและความแข็งแกร่ง นอกจากนั้นปราสาทสึรุกะ (Tsuruga Castle) ยังได้รับเลือกให้เป็น 1 ใน 100 ปราสาทที่สวยงามที่สุดของประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโบราณโออูจิจูคุ เป็นเมืองสำคัญในยุคเอโดะ ลักษณะของบ้านที่เป็นเอกลักษณ์ คือ เป็นบ้านชาวนาแบบญี่ปุ่นโบราณ มุงหลังคาทรงหญ้าคาหนาๆ เรียงรายกันสองฝั่ง กินระยะทางประมาณ 500 เมตร มีบ้านประมาณ 40 – 50 และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเขตอนุรักษ์สิ่งปลูกสร้างอันทรงคุณค่าของชาติเมื่อ พ.ศ.2524 ซึ่งในปัจจุบันหมู่บ้านโบราณหลายหลังในโออุจิจูคุได้รับการบูรณะใหม่จนกลายเป็นร้านขายของที่ระลึก ร้านค้าขายสินค้าพื้นเมือง ร้านอาหารและที่พักแบบญี่ปุ่นเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวค่ะ ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมหมู่บ้านนี้กว่า 1.2 ล้านคนต่อปีเลยทีเดียว
  จากนั้นนำท่านเช้าชม ศาลเจ้าโทโชกุ ศาลเจ้าประจำตระกูลโทกุงาวะที่โด่งดังในอดีต ศาลเจ้าในศาสนาชินโตที่สร้างมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1617 เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานแด่ โทกุกาว่า อิเอยะสุ โชกุนที่ถือเป็นผู้สถาปนาเมืองเอโดะให้เป็นเมืองหลวงของญี่ปุ่นในยุคนั้น ภายหลังจากที่โชกุนอิเอยะสุและคนในตระกูลโทกุกาว่าได้สืบทอดอำนาจและช่วยกันปกครองญี่ปุ่นให้อยู่อย่างสงบสุขมานานถึง 250 ปี ว่ากันว่า ตามความเชื่อทางศาสนาของชาวญี่ปุ่น ภูตผีปีศาจและสิ่งชั่วร้ายจะเดินทางมาจากทิศเหนือ ซึ่งเมืองนิกโก้ก็ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของเมืองหลวงเอโดะพอดี จึงถือเอาว่าเมืองนิกโก้ตั้งอยู่ในทิศที่ไม่ดี ด้วยเหตุนี้จึงได้มีการสร้างสุสานเพื่อบรรจุศพของ โชกุนอิเอยะสุ มาเก็บไว้ที่เมืองนิกโก้ เพื่อให้ท่านได้ปกปักรักษาบ้านเมืองให้แคล้วคลาดจากภยันตรายทั้งปวง ให้ท่านได้ชม เจดีย์ 5 ชั้น สถานที่เก็บพระธรรมคำสอน, บทสวดมนต์ และสิ่งของมีค่า อิสระให้ท่านชม งานแกะสลัก อันเป็นโบราณวัตถุที่ล้ำค่า ที่มีมากกว่า  5,000  ชิ้นแล้วตื่นตากับ  ซุ้มประตูโยเมมง  (YOMEI MON) หรือ ประตูพระอาทิตย์อัสดง  อันเป็นสถาปัตยกรรมที่มีความสำคัญในแง่ประวัติศาสตร์ศิลป์ของญี่ปุ่น และยังเป็น ศิลปะชิ้นเอก และมีชื่อเสียงของญี่ปุ่น รวมถึง ภาพแกะสลักลิง 3 ตัว ที่ทำท่าทางปิดตา ปิดปาก ปิดหู ผลงานการแกะสลักที่โด่งดังไปทั่วโลกของศิลปินระดับตำนานแห่งญี่ปุ่น ฮิดาริ จินโกโร่ ซึ่งมีความหมายว่า หากเราไม่ดู ไม่พูด ไม่ฟังสิ่งที่ชั่วร้าย เรื่องร้ายๆ ก็จะไม่กล้ำกลายมาหาเรา และอีกหนึ่งคำสอนเตือนใจทั้งเด็กและผู้ใหญ่ของนิกายเทนได แมวนิทรา อีก หนึ่งผลงานที่เป็นไฮไลต์ในศาลเจ้าแห่งนี้ คือภาพแกะสลักแมวหลับที่ติดอยู่ตรงซุ้มประตูทางเข้าสุสานอิเอยะสุ เป็นภาพ แมวสีขาวปนดำที่กำลังนอนหลับอย่างสบายใจ เสมือนหนึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงความสงบสุขร่มเย็นของบ้านเมือง
 สมควรแก่เวลา นำท่านเข้าที่พัก คินูกาว่า NEW SAKURA KINUKAWA HOTEL หรือเทียบเท่า
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
พร้อมพักผ่อนกับการแช่ออนเซ็น เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าเลือดลมเดินดี เสริมสุขภาพให้กระปรี้กระเปร่าผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลช่วยระบบการเผาผลาญของร่างกายให้อยู่ในสภาพคงที่ความอัศจรรย์แห่งการอาบน้ำแร่แบบญี่ปุ่น หากมาที่ญี่ปุ่นแล้วไม่ได้ลงอาบน้ำแร่ก็เหมือนกับว่าท่านมาไม่ถึงญี่ปุ่น
 
วันที่ 4 คินูกาว่า – วัดอาซากุซะ – โอไดบะ – ชินจูกุ – นาริตะ
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่ วัดอาซะกุซ่า นมัสการเจ้าแม่กวนอิมอันศักดิ์สิทธิ์ที่มีความสูงเพียง 5.5 เซ็นติเมตร ซึ่งประดิษฐานในวิหารหลวงของวัดและเป็นที่เคารพสักการะของชาวญี่ปุ่น  รวมถึงนักท่องเที่ยวที่มาเยือนประเทศญี่ปุ่น วัดอาซะกุซ่าเป็นวัดเก่าแก่ของมหานครโตเกียว ทางด้านหน้าประตูคามินาริมง  มีโคมไฟยักษ์สีแดงที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มีความสูงถึง 4.5 เมตร มีน้ำหนักถึง 130 กิโลกรัม ให้ท่านได้ไปถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกและถัดจากโคมไฟยักษ์ ท่านจะได้เลือกซื้อของที่ระลึก อาทิเช่น แมวกวักแบบต่าง ๆ โคมไฟน้อยใหญ่ พวงกุญแจหรือเดินชิมขนมอร่อย ๆ ขึ้นชื่อของย่านนี้ เช่นขนมอบรูปทรงตุ๊กตา ซาลาเปาทอดร้อน ๆ เซมเบ้กรุ๊บกรอบหลากหลายรสชาติเป็นต้น ทางทิศตะวันออกของวัดคือ แม่น้ำซูมิดะงาวะ ไหลลงอ่าวโตเกียวและใกล้ๆ กันจะมี สวนสาธารณะซูมิดะโคเอ็น ซึ่งเปิดโล่งสู่แม่น้ำด้วยบรรยากาศสวยงามน่าเดินเล่น
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โอไดบะ เมืองใหม่ที่สร้างขึ้นจากการถมทะเลในอ่าวโตเกียว แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมแห่งใหม่ของชาวโตเกียว ภายในเมืองใหม่นี้ท่านจะพบกับสวนสนุกรถยนต์ที่โตโยต้า ภายในบริเวณมีให้ท่านเลือกไม่ว่าจะสนุกกับกระเช้าหมุนขนาดยักษ์ หรือจะเป็นเครื่องเล่นมากมาย อิสระท่านเดินชมความอลังการโดยรอบและเดินเลือกซื้อของตามอัธยาศัย หรือไป DIVER CITY สถานที่ช้อปปิ้งแห่งใหม่ ซึ่งภายในมีทั้งร้านค้า ร้านอาหาร และศูนย์รวมความบันเทิงอื่นๆ นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ตั้งของ หุ่นยนต์กันดั้มขนาดเท่าของจริง (GUNDAM FRONT) ธีมปาร์คเกี่ยวกับกันดั้มโดยเฉพาะ และยังมีร้านขายสินค้าต่างๆ เกี่ยวกับกันดั้มและกันดั้มคาเฟ่ ซึ่งมีกาแฟและขนมต่างๆ ที่ตกแต่งเป็นกันดั้ม หรือเลือกสนุกที่ โอไดบะ เมก้า เวป (MEGA WEB) สวนสนุกรถยนต์ที่โตโยต้า ภายในบริเวณมีให้ท่านเลือกไม่ว่าจะสนุกกับกระเช้าหมุนขนาดยักษ์ หรือ จะเป็นเครื่องเล่นมากมาย ภายในอาคารหลัก 3 ชั้น ที่ท่านจะพบกับ รถยนต์โตโยต้าทั้งรุ่นส่งออก และผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศตลอดจนบรรดา ตัวแรง จากสนามแข่งต่าง ๆ มาจัดโชว์ไว้อย่างมากมายราวกับเป็น มินิมอเตอร์โชว์ อิสระท่านเดินชมความอลังการโดยรอบ หรือท่านจะเลือกใช้บริการ E-CON รถไฟฟ้าที่วิ่งตามรางโดยอัตโนมัติพาท่านชมรอบอาคารหลัก (ไม่รวมค่าตั๋วรถไฟท่านละ 200 เยน) และถนนที่ตกแต่งย้อนยุคอย่างลงตัว
  จากนั้นนำท่าน ช้อปปิ้งชินจูกุ ตื่นตาตื่นใจกับบรรยากาศเมืองหลวง ณ กรุงโตเกียวที่คราคร่ำด้วยผู้คนมากมาย และเทคโนโลยีทันสมัยตลอดสองข้างทาง นำท่านสัมผัสบรรยากาศย่านช้อปปิ้งชื่อดังของญี่ปุ่น ที่ท่านจะได้เพลิดเพลินกับการจับจ่ายสินค้าที่ถูกตาถูกใจถูกเงินในกระเป๋า ชินจูกุ ย่านช้อปปิ้งที่มีความเจริญอันดับหนึ่งของโตเกียวปัจจุบันถูกขนานนามว่า ศูนย์กลางที่สองแห่งนคร ศูนย์รวมร้านค้าจัดแต่งอย่างหรูหราน่ารักหลาก สไตล์ รวมไปถึงร้านสินค้าชื่อดังเป็นที่นิยมทั้งชาวญี่ปุ่น และนักท่องเที่ยวที่มาเยือนร้าน 100 เยนเท่ากันหมด (ยังไม่รวมภาษี 5%) มีทั้งเครื่องสำอางค์ กิ๊ฟช๊อป ขนม และสินค้าอื่นๆ  อีกมากมายที่ท่านสามารถเลือกซื้อเป็นของฝากกลับบ้านได้ในราคาสบาย กระเป๋า อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับการจับจ่ายเลือกซื้อสินค้าถูกใจ อาทิ สินค้าแบรนด์เนมดัง อุปกรณ์อีเลคทรอนิค กล้องถ่ายรูปดิจิตอล หรือสินค้าเอาใจคุณผู้หญิง เสื้อผ้าแฟชั่นวัยรุ่น กระเป๋า รองเท้า เครื่องสำอางค์ยี่ห้อดังของญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็น KOSE,  SHISEDO KANEBO, SK–II ในราคาถูกกว่าเมืองไทย
 **อาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัยเพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า**
  สมควรแก่เวลา นำท่านเข้าที่พัก นาริตะ NARITA TOBU HOTEL หรือเทียบเท่า
 
วันที่ 5 นาริตะ – สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  สมควรแก่เวลา กรุณาตรวจเช็คสัมภาระให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมตัวเดินทางสู่สนามบินเพื่อกลับกรุงเทพฯ
 10.50 น. ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 641
15.20 น.  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมประทับใจ และมีความสุข

บริษัท บริโอ ทราเวล จำกัด

  • 4 อาคารมหธราดล ชั้น 4 ยูนิตเอ ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
  • โทร: 02-676-3663 (PHONE AUTO)
  • เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์: 9:00 - 18:00
  • เปิดบริการ เสาร์: 9:00 - 17:00
briotravel-line bbuddy-line