KIYOMIZU TEMPLE
ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ
ล่องเรืออิเนะโนะฟุนายะ
ชินไซบาชิ
KIYOMIZU TEMPLE
ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ
ล่องเรืออิเนะโนะฟุนายะ
ชินไซบาชิ

ทัวร์ญี่ปุ่น|โอซาก้า เกียวโต อิเนะ โกเบ 5 วัน 3คืน By สายการบินไทย (TG)

Highlight

 เจาะลึกสุดยอดเส้นทางวาคายาม่า ดินแดนมรดกโลกที่ศักดิ์สิทธิ์ท่ามกลางขุนเขา

 แวะชิมอาหารทะเล ซาชิมิสดๆ ดื่มดำกับออนเซ็นธรรมชาติ

 ชมวิวเมืองโกเบที่ติด 1 ใน 3 ที่สวยที่สุดในญี่ปุ่น และช้อปปิ้งชินไซบาชิ

 ลิ้มรสชาติเมนูอาหารญี่ปุ่นๆ

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

รายละเอียดการจอง
ประเภท ราคา/คน ตั๋วเครื่องบิน คน

จำนวนคนทั้งหมด :      ราคารวม :      บาท
วันที่ 1 กรุงเทพ – สนามบินคันไซ
20.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 3 สายการบินไทย เคาว์เตอร์ D เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง
23.00 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินคันไซ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 622
 
วันที่ 2 สนามบินคันไซ – วัดคิโยมิสึ – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – อามาโนะ
06.25 น. เดินทางถึง สนามบินคันไซ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
ท่านสู่ วัดคิโยมิสึ หรือ วัดน้ำใส ที่ตั้งอยู่บริเวณเนินเขาฮิงาชิยาม่า ได้รับการยกย่องให้เป็นอนุสรณ์สถานแห่งเกียวโตโบราณ โดยสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 788เชิญไหว้สักการะพร้อมดื่มน้ำศักดิ์สิทธิ์สามสายอันเกิดจากธรรมชาติที่ไหลมาจากเทือกเขา เพื่อถวายแด่พระโพธิสัตว์กวนอิม 11 พักต์ ณ วัดแห่งนี้มีชื่อเสียงด้วยห้องโถงกลางของวัดที่ถูกจัดให้เป็นสมบัติแห่งชาติ ซึ่งมีระเบียงไม้ที่สร้างยื่นออกนอกตัวอาคารของวิหารโดยมีเสาค้ำถึง 139 ต้น เป็นจุดชมวิวของตัวเมืองได้อย่างกว้างไกลสุดตา อิสระให้ท่านได้เดินเลือกซื้อของตาม ถนนสายกาน้ำชา เนื่องจากในอดีตจะมีร้านขายถ้วยชาเครื่องปั้นดินเผาเรียงรายตลอดสองข้างทาง แม้ในปัจจุบันจะมีร้านขายของที่ระลึกต่างๆมากมายให้ท่านเลือกซื้อแทน แต่ก็ยังคงหลงเหลือร้านเหล่านี้อยู่บ้างให้
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  จากนั้นนำท่านเข้าชม ฟูชิมิ อินาริ ชายส์ หรือ ศาลเจ้าพ่อจิ้งจอกขาว เทพเจ้าแห่งธัญญาหารหรือการเก็บเกี่ยว แต่ในเวลาต่อมาก็ได้รับการนับถึอในฐานะเทพเจ้าแห่งการค้าด้วย เป็นศาลเจ้าที่มีชื้อเสียงและได้รับความเคารพสูงสุดในบรรดาศาลเจ้าอินาริว่า 30,000 แห่งทั่วญี่ปุ่น สร้างขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจ ของกลุ่มชาวนาเพื่อบูชาสุนัขจิ้งจอกซึ่งเชื่อกันว่าเป็นฑูตส่งสารของเทพเจ้าแห่งการเก็บเกี่ยว สัมผัสความสง่างาม โทริอิ หรือ ซุ้มประตู ญี่ปุ่นโบราณ จำนวนมากกว่า หมื่นคู่ซุ้มประตู ตั้งเรียงรายกันจนกลายเป็น อุโมงค์โทริอิ รวมแล้วความยาวประมาณ 4,000 เมตร  ด้วยเงินบริจาคของแรงแห่งศรัทธาบรรดานักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จสร้างถวายสักการะ ณ ศาลเจ้าแห่งนี้ ที่เราท่านคุ้นตาด้วย เสา ไม้สีแดง ในฉากภาพยนตร์ดัง เกอิชา ระหว่างทางมีร้านขาย อุด้งจิ้งจอก หรือ คิสึเนะ อุด้ง ท่านคงปฏิเสธไม่ได้ที่จะแวะลองลิ้มรส
  สมควรแก่เวลา นำท่านเข้าที่พัก อามาโนะ KYOTO MIIYAZU HOTEL หรือเทียบเท่า
สมควรแก่เวลา นำท่านเข้าสู่ที่พัก ทาคายาม่าHIDA PLAZA HOTEL TAKAYAMA หรือเทียบเท่า
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  หลังรับประทานอาหารแล้วเชิญท่านพักผ่อนไปกับการแช่ ออนเซ็น น้ำแร่ธรรมชาติผ่านความร้อนใต้พิภพเพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าเลือดลมเดินดีเสริมสุขภาพให้กระปรี่กระเปร่าผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลช่วยระบบการเผาผลาญของร่างกายให้อยู่ในสภาพคงที่ความอัศจรรย์แห่งการอาบน้ำแร่แบบญี่ปุ่นนี่เองทำให้มีผู้กล่าวว่า => หากมาที่ญี่ปุ่นแล้วไม่ได้ลงอาบน้ำแร่ก็เหมือนกับว่าท่านมาไม่ถึงญี่ปุ่น !
 
วันที่ 3 อามาโนะ – จุดชมวิวอามาโนะฮาชิดาเกะ – เวนิสเกียวโต หมู่บ้านกลางทะเล – อิเนะโนะ ฟุนายะ (ล่องเรือ) – อีออนพลาซ่า – โกเบ
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่ อามาโนะฮาชิดาเตะ 1ใน 3 จุดชมวิวที่สวยที่สุดของญี่ปุ่น มีประวัติศาสตร์ยาวนานนับพันปี และปรากฏอยู่ในบทกวีโบราณ ตั้งแต่ช่วง ค.ศ. 1020 เป็นสันทรายยาวประมาณ 3.3 กิโลเมตร ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติกลางอ่าวมิยาซุ ทางตอนเหนือของจังหวัดเกียวโต กลายเป็นทางเชื่อมของแผ่นดิน2ฝั่ง ปกคลุมด้วยต้นสนกว่า 7000ต้น จุดชมวิวอามาโนะฮาชิดาเตะ วิวแลนด์ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของสันทราย เมื่อก้มลงมองลอดใต้ระหว่างขาจากจุดชมวิวฝั่งนี้เราจะเห็นสันทรายเป็นรูปมังกรตัวใหญ่กำลังเหาะขึ้นท้องฟ้า ด้านบนนี้ จะมีสวนสนุกเล็กๆ และพลาดไม่ได้แนะนำให้ท่านทดสอบความกล้าขี่จักรยานบนรางลอยฟ้า ที่สามารถเห็นวิวได้ 360 องศา หรือ เดินเล่น ไฮเรียวกัง ไคโร ทางเดินคดเคี้ยวที่ได้แรงบันดาลใจมาจากลำตัวของมังกร
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  นำท่านสู่ เวนิสเกียวโต หมู่บ้านกลางทะเล หรือเรียกว่า บ้านเรือ อิเนะโนะ ฟุนายะ (INE NO FUNAYA) ซึ่งเป็นบ้านส่วนตัวของชาวประมงสมัยก่อน โดยชั้นแรกเป็นท่าจอดเรือและยังเป็นอู่ซ่อมแซมเรือ ชั้นสองเป็นโซนอยู่อาศัยใช้ในบางเวลา ห้องนั่งเล่น อาคารบ้านเรือนบริเวณนี้เป็นแบบดั้งเดิมและก็มีเอกลักษณ์ไม่ซ้ำกัน รอบๆอ่าว ระยะทาง 5 กิโลเมตรนั้นเรียงรายไปด้วยฟุนายะ      มีจำนวนถึง 230 หลัง
นำท่าน ล่องเรืออิเนะโนะ ฟุนายะ ชมบรรยากาศและทัศนียภาพริมอ่าวอิเนะ และเอกลักษณ์ขอหมู่บ้านริมน้ำ ในปีค.ศ. 2005 บริเวณอิเนะโนะฟุนายะเป็นหมู่บ้านชาวประมงแห่งแรกที่ได้รับเลือกในเป็นเขตสงวนที่สำคัญของญี่ปุ่นสำหรับอาคารประวัติศาสตร์
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อีออนพลาซ่า ช้อปปิ้งมอลล์ขนาดใหญ่ อิสระท่านได้เลือกซื้อสินค้าจากร้านค้าต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า กระเป๋า-รองเท้า ของแต่งบ้าน ของที่ระลึก ฯลฯ ภายในอาคารยังมี ห้างจัสโก้ ให้ท่านช้อปปิ้งต่ออย่างเพลิดเพลินสนุกสนานกับการจับจ่ายสินค้าของร้าน 100 Yen ซึ่งสินค้าทุก ๆ อย่างในร้านราคาชิ้นละ 100 เยน ไม่ลืมแวะซื้อของฝากทางกรุงเทพฯ อาทิ ขนมโมจิ , เบนโตะ , ผลไม้สด และแห้ง , ลูกอมขนมขบเคี้ยว ฯลฯ
ค่ำ  **อาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัยเพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า**
สมควรแก่เวลา นำท่านเข้าที่พัก โกเบ HOTEL PLAZA KOBE หรือเทียบเท่า
 
วันที่ 4 โกเบ – ปราสาทฮิเมจิ – ฮาเบอร์แลนด์ – ดิวตี้ฟรี ช้อปปิ้งชินไซบาชิ คันไซ
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่ ปราสาทฮิเมย์จิ หรือ ปราสาทนกกระเรียนขาว เป็นปราสาทไม้ที่งดงามและสมบูรณ์ ฉาบด้วยปูนปาสเตอร์ เพื่อกันไฟไหม้ ตั้งอยู่บน ยอดเขาฮิเมย์ยามะ ด้วยความสูง 45.6 เมตร ตัวปราสาทโดดเด่นด้วยหอคอยสูงถึง 92 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล มีความสวยงาม และยิ่งใหญ่ 1 ใน 3 ของญี่ปุ่น ออกแบบสร้างไว้อย่างประณีตและซับซ้อน เป็นที่ทราบกันดีว่ามีประสิทธิภาพในการป้องกันศัตรูสูง ปัจจุบันมีป้ายบอกทางสำหรับนักท่องเที่ยวซึ่งยังคงเดินหลงวนอยู่ในบริเวณปราสาทกันอยู่เช่นเดิม … ปราสาทสร้างขึ้นโอย โนริมูระ อะคามัสสึ ผู้ปกครองฮาริมะ แคว้นฮิเมย์จิ
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  นำท่านเที่ยวชม ฮาเบอร์แลนด์ เป็นพื้นที่ริมอ่าวทางใต้ของแผ่นดินโกเบเป็นทำเลที่มีทัศนียภาพงดงาม  ตลอดเวิ้งอ่าวรูปตัว U จึงเพียบพร้อมไปด้วยสารพัดสิ่งที่ดึงดูดให้เข้าไปมากมาย อาทิเช่น  อาณาจักรแห่งความบันเทิงทั้งร้านค้า ร้านอาหาร โรงภาพยนตร์ สวนสนุก และท่าเรือล่องแม่น้ำ Concerto อันหรูหรา ให้ท่าน ได้เพลิดเพลินกับบรรยากาศอันแสน สบายตามอัธยาศัย
  จากนั้นนำท่านสู่ ดิวตี้ฟรี [Duty Free] อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าปลอดภาษี ทั้ง เสื้อผ้า น้ำหอม เครื่องสำอางต่างๆ ตามอัธยาศัย
นำท่านสู่ ย่านชินไซบาชิ ย่านช้อปปิ้งชื่อดังของโอซาก้า ภายในย่านนี้ท่านจะพบกับร้านค้าเก่าแก่ปะปนกันไปกับร้านค้าอันทันสมัย และสินค้าหลากหลายประเภทหลากหลายรูปแบบทั้งสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ ซึ่งย่านนี้ถือว่าเป็นย่านแสงสีและบันเทิงชั้นนำแห่งหนึ่งของโอซาก้า อีกทั้งยังมีร้านอาหารทะเลขึ้นชื่อมากมาย ซึ่งเสน่ห์อย่างหนึ่งของย่านนี้คือ ทุกร้านค้าจะประดับประดาร้านของตนด้วยแสงไฟนีออนซึ่งดัดทำให้เป็นรูปปู กุ้ง และปลาหมึก ซึ่งนักท่องเที่ยวให้ความสนใจและแวะถ่ายรูปกันเป็นที่ระลึกอย่างมาก และร้านค้าทุกแห่ง จะพยายามสร้างจุดเด่นให้แก่ร้านของตนให้ได้มากที่สุด เพื่อดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการ สัญลักษณ์เด่นของย่านนี้คือ ตึกรูปเครื่องหมายการค้าของ กูลิโกะ ผลิตภัณฑ์ขนมชื่อดังจากญี่ปุ่นนั่นเอง อิสระเพื่อให้ท่านเลือกหาซื้อของต้องใจนานาชนิด อาทิ เครื่องสำอางค์  เสื้อผ้า  รองเท้า  กระเป๋า  เครื่องไฟฟ้า ฯลฯ ตามอัธยาศ้ย
**อาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัยเพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า**
  สมควรแก่เวลา นำท่านเข้าที่พัก คันไซ N-GATE HOTEL หรือเทียบเท่า
 
วันที่ 5 คันไซ – สนามบินคันไซ – กรุงเทพฯ
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
สมควรแก่เวลา กรุณาตรวจเช็คสัมภาระให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมตัวเดินทางสู่สนามบินเพื่อกลับกรุงเทพฯ
  สมควรแก่เวลา กรุณาตรวจเช็คสัมภาระให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมตัวเดินทางสู่สนามบินเพื่อกลับกรุงเทพฯ
 11.45 น. ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 623
15.35 น.  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

บริษัท บริโอ ทราเวล จำกัด

  • 4 อาคารมหธราดล ชั้น 4 ยูนิตเอ ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
  • โทร: 02-676-3663 (PHONE AUTO)
  • เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์: 9:00 - 18:00
  • เปิดบริการ เสาร์: 9:00 - 17:00
briotravel-line bbuddy-line