Aerial view of Lomonosov Moscow State University (MGU, MSU) on Sparrow Hills, Moscow, Russia
Assumption of the Birth-giver of God Cathedral at Moscow Kremlin in Russia.
Cathedral of Christ the Savior, Moscow, Russia
Catherine Palace in Tsarskoe Selo (Pushkin), St Petersburg, Russia
Church of the Assumption of the Blessed Virgin Mary, St Petersburg Russia
Domes of the Assumption Cathedral in Trinity Sergius Lavra in Sergiyev Posad, near Moscow, Russia
High-speed commuter train.
Grand Kremlin Palace
Interior of Peter and Paul cathedral in Peter and Paul Fortress, St. Petersburg, Russia
Katherine's Palace hall in Tsarskoe Selo (Pushkin), Russia
Moscow Kremlin, Grand Kremlin Palace, Moscow
Moscow State University
Moscow subway station
St Basils cathedral on Red Square in Moscow
St. Petersburg, Russia, Aurora cruiser
View of Winter Palace of Hermitage Museum
Red Square in Moscow, Russian Federation. National Landmark
Russian nesting dolls resize
Saint Petersburg. Church of the Savior on Blood resize
The Peter and Paul Fortress, St.Petersburg, Russia
Aerial view of Lomonosov Moscow State University (MGU, MSU) on Sparrow Hills, Moscow, Russia
Assumption of the Birth-giver of God Cathedral at Moscow Kremlin in Russia.
Cathedral of Christ the Savior, Moscow, Russia
Catherine Palace in Tsarskoe Selo (Pushkin), St Petersburg, Russia
Church of the Assumption of the Blessed Virgin Mary, St Petersburg Russia
Domes of the Assumption Cathedral in Trinity Sergius Lavra in Sergiyev Posad, near Moscow, Russia
High-speed commuter train.
Grand Kremlin Palace
Interior of Peter and Paul cathedral in Peter and Paul Fortress, St. Petersburg, Russia
Katherine's Palace hall in Tsarskoe Selo (Pushkin), Russia
Moscow Kremlin, Grand Kremlin Palace, Moscow
Moscow State University
Moscow subway station
St Basils cathedral on Red Square in Moscow
St. Petersburg, Russia, Aurora cruiser
View of Winter Palace of Hermitage Museum
Red Square in Moscow, Russian Federation. National Landmark
Russian nesting dolls resize
Saint Petersburg. Church of the Savior on Blood resize
The Peter and Paul Fortress, St.Petersburg, Russia

ทัวร์ยุโรป l รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8วัน5คืน สายการบินเอมิเรตส์‎(EK)

Highlight

มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ ซึ่งเป็นวิหารโดมทองที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย

 มหาวิทยาลัยมอสโคว์ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดของรัสเซีย  ที่นี่จะเป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโก

 สถานีรถไฟใต้ดิน เป็นสถานีรถไฟใต้ดินที่สวยที่สุดในโลกแล้วยังมีความลึกอีกต่างหาก

 พระราชวังเครมลิน จุดกำเนิดแห่งประวัติศาสตร์รัสเซียที่มีอายุยาวนานกว่า 850 ปี

 จัตุรัสแดง  จัตุรัสแดงนี้เป็นลานกว้าง เป็นเวทีของเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ของรัสเซีย

พระราชวังฤดูหนาว ซึ่งเป็นพระราชวังที่มีชื่อเสียงมากสร้างในสมัยของพระนางอลิซาเบธ

 กาล่าดินเนอร์ ภายในพระราชวังนิโคลัส เพื่อชมการแสดงพื้นเมืองของชาวรัสเซีย

หมู่บ้านพระเจ้าซาร์ หรือหมู่บ้านปุชกิ้น  สถานที่ประทับและพักอาศัยของเจ้านายชั้นสูง

มหาวิหารเซนต์ไอแซคด้ชื่อว่าเป็นมหาวิหารที่สวยงามที่สุด ต้นแบบของที่ทำการรัฐบาลกรุงวอชิงตัน

 

 ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePriceDownload
29 ม.ค. 625 ก.พ. 6254,900 ฿download pdf
6 ก.พ. 6213 ก.พ. 6254,900 ฿download pdf
26 ก.พ. 625 มี.ค. 6254,900 ฿download pdf
7 มี.ค. 6214 มี.ค. 6254,900 ฿download pdf
12 มี.ค. 6219 มี.ค. 6254,900 ฿download pdf
19 มี.ค. 6226 มี.ค. 6254,900 ฿download pdf
22 มี.ค. 6229 มี.ค. 6254,900 ฿download pdf
26 มี.ค. 622 เม.ย. 6254,900 ฿download pdf
29 มี.ค. 625 เม.ย. 6254,900 ฿download pdf
3 เม.ย. 6210 เม.ย. 6257,900 ฿download pdf
7 เม.ย. 6214 เม.ย. 6264,900 ฿download pdf
8 เม.ย. 6215 เม.ย. 6264,900 ฿download pdf
9 เม.ย. 6216 เม.ย. 6264,900 ฿download pdf
10 เม.ย. 6217 เม.ย. 6264,900 ฿download pdf
12 เม.ย. 6219 เม.ย. 6264,900 ฿download pdf
27 เม.ย. 624 พ.ค. 6257,900 ฿download pdf
1 พ.ค. 628 พ.ค. 6257,900 ฿download pdf
15 พ.ค. 6222 พ.ค. 6257,900 ฿download pdf
22 พ.ค. 6229 พ.ค. 6257,900 ฿download pdf
28 พ.ค. 624 มิ.ย. 6257,900 ฿download pdf
รายละเอียดการจอง
ประเภท ราคา/คน ตั๋วเครื่องบิน คน

จำนวนคนทั้งหมด :      ราคารวม :      บาท
 วันที่1 สนามบินสุวรรณภูมิ
22.00 คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสายขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก
 วันที่2 สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ – มอสโคว์ – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – อารบัท
02.25 ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 371 
04.45 เดินทางถึง เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง
09.40 เดินทางสู่ มอสโคว์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 133
13.50 เดินทางถึง สนามบินโดโมเดโดโว ประเทศสหรัฐพันธรัฐรัสเซีย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว นำท่านชม มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ ซึ่งเป็นวิหารโดมทองที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย ตั้งอยู่ใจกลางเมืองติดกับแม่น้ำมอสโคว์ รอบๆวิหารจะมีภาพหล่อโลหะเป็นรูปนักรบโบราณกับกษัตริย์ที่สวยงามและเหมือนจริง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถนนอารบัท เป็นถนนคนเดินห้ามรถผ่าน เป็นถนนศิลปินและแหล่งพบปะของผู้คนในเมือง เป็นทั้งย่านการค้าและแหล่งรวมวัยรุ่น ร้านค้าจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ของที่ระลึกต่างๆ มีศิลปินมานั่งวาดรูป ทั้งรูปเหมือน ภาพขาว-ดำ ภาพสีต่างๆ และ รูปล้อเลียน
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ณ HOLIDAY INN HOTEL หรือระดับเดียวกัน
 วันที่3 พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ –  โบสถ์อัสสัมชัญ – ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ – หอระฆังพระเจ้าอีวาน  สแปร์โร่ฮิลล์ – รัสเซี่ยนเซอร์คัส
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเข้าชม พระราชวังเครมลิน จุดกำเนิดแห่งประวัติศาสตร์รัสเซียที่มีอายุยาวนานกว่า 850 ปี ตั้งอยู่บนเนินสูงถึง 40 เมตร ริมแม่น้ำมอสโก ชม พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สุดของรัสเซีย ซึ่งเป็นที่เก็บสมบัติล้ำค่าของกษัตริย์รัสเซีย ทั้งเครื่องประดับที่ทำด้วยเพชร ทองคำ อุปกรณ์การสู้รบของกษัตริย์สมัยโบราณ ชุดฉลองพระองค์ของกษัตริย์และพระราชินี ชม โบสถ์อัสสัมชัญ เป็นโบสถ์ที่สำคัญใช้ในงานพิธีกรรมที่สำคัญ สร้างโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน ชมปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ สร้างในสมัย ค.ศ.1586 เพื่อต้องการสร้างปืนใหญ่ที่สุดในโลกและยังไม่เคยมีการใช้ยิงเลย ทำด้วยบรอนซ์ และมีลูกกระสุน น้ำหนักลูกละประมาณ 1 ตัน นับว่าเป็นของสะสมในยุคนั้น ชม หอระฆังพระเจ้าอีวาน มีความสูง 81 เมตร ถือเป็นสิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดในยุคนั้น และได้ออกกฎหมายห้ามก่อสร้างสิ่งใดๆ สูงเกินหอระฆังนี้ ภายในหอระฆังมีระฆัง 21 ใบ ชมระฆังใหญ่ที่สุดของเครมลิน เรียกว่า ระฆังพระเจ้าซาร์ สร้างในสมัยพระนางแอนนาที่ทรงประสงค์จะสร้างระฆังใบใหญ่ที่สุดในโลกเพื่อนำไปติดตั้งบนหอระฆังแต่เนื่องจากมีความผิดพลาดจึงทำให้ระฆังแตกออก
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ สแปร์โร่ฮิลล์ หรือ เนินเขานกกระจอก หน้ามหาวิทยาลัยมอสโคว์ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดของรัสเซีย ที่นี่จะเป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโกเช่น ตึกสูง 7 ตึกที่สร้างในสมัยของสตาลิน คือ ตึกที่ทำการของรัฐบาล 2 ตึก ตึกที่พักอาศัย 2 ตึก และตึกของมหาวิทยาลัยมอสโคว์ นอกจากนี้ยังมีแผงลอยขายของที่ระลึกในราคาถูกตั้งอยู่เป็นจำนวนมาก
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ชมการแสดงละครสัตว์ที่ขึ้นชื่อของรัสเซีย รัสเซี่ยนเซอร์คัส เป็นการแสดงของสัตว์แสนรู้ที่ไม่ควรพลาด ผสมผสานกับการแสดงกายากรรมและมายากลอันน่าตื่นตาตื่นใจ
นำท่านสู่ที่พัก ณ HOLIDAY INN HOTEL หรือระดับเดียวกัน
 วันที่4 สถานีรถไฟใต้ดิน – ตลาดอิสมายลอฟกี้  – จตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์บาซิล – หอนาฬิกาซาวิเออร์ – ห้างกุม – ล่องเรือ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชม สถานีรถไฟใต้ดิน ใครมามอสโคว์จะต้องได้ลองนั่ง รถไฟใต้ดินดูสักครั้งเพราะนอกจากจะมีสถานีรถไฟใต้ดินที่สวยที่สุดในโลกแล้วยังมีความลึกอีกต่างหาก รถไฟใต้ดินทำให้ผู้คนสามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้สะดวกกว่าบนถนนทั่วไปสถานีรถไฟใต้ดินเป็นสิ่งก่อสร้างที่ชาวรัสเซียสามารถอวดชาวต่างชาติให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ตลอดจนประวัติศาสตร์ความเป็นชาตินิยมและวัฒนธรรรมประเพณีอันสวยงาม อันเป็นเสน่ห์ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมเนื่องจากการตกแต่งของแต่ละสถานีที่ต่างกันด้วยประติมากรรม โคมไฟระย้า เครื่องแก้ว หินแกรนิต และหินอ่อน นำท่านสู่ ตลาดอิสมายลอฟกี้ ตลาดขายสินค้าพื้นเมืองซึ่งท่านจะได้พบกับสินค้าของที่ระลึกมากมาย อิสระท่านเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย อาทิเช่น ตุ๊กตามาทรอชก้า(แม่ลูกดก) ผ้าพันคอ กล่องดนตรีรูปแบบต่างๆ กล่องไม้ พวงกุญแจ ไม้แกะสลัก และสินค้าของที่ระลึกอื่นๆ อีกมากมาย
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ จัตุรัสแดง คำว่าสีแดงในความหมายรัสเซีย คือ สิ่งสวยงาม จัตุรัสแดงนี้เป็นลานกว้าง เป็นเวทีของเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ของรัสเซีย ไม่ว่าจะเป็นงานเฉลิมฉลองทางศาสนา การประท้วงทางการเมือง จัตุรัสแดงสร้างในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 17 ปัจจุบันใช้จัดงานในช่วงเทศกาลสำคัญๆ เช่น วันปีใหม่ วันชาติ วันแรงงาน และวันระลึกสงครามโลกครั้งที่ 2 ภายในบริเวณจัตุรัสแดงนำท่านถ่ายรูด้านหน้ามหาวิหารเซนต์บาซิล สร้างในสมัยพระเจ้าอีวานที่ 4 จอมโหด ศิลปะเป็น แบบรัสเซียโบราณประกอบด้วยยอดโดม 9 ยอด เพื่อเป็นอนุสรณ์มีชัยชนะเหนือพวกตาตาร์ (มองโกล) อย่างเด็ดขาด ใช้เป็นห้องสำหรับสวดมนต์ในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 15 หอนาฬิกาซาวิเออร์ ตั้งอยู่บนป้อมสปาสสกายา สูง 67 เมตร บนยอดมีดาวแดง 5 แฉก ที่ทำมาจากทับทิมหนัก 20 ตัน ซึ่งพรรคคอมมิวนิสต์นำมาประดับไว้ลักษณะคล้ายหอบิ๊กเบนที่ลอนดอนแต่มีอายุมากกว่า ห้างสรรพสินค้ากุม สถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ของเมือง เป็นห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่โตและสวยงาม จำหน่ายสินค้าอุปโภค เสื้อผ้า ของใช้ในครัวเรือน แบรนด์เนม เครื่องสำอาง น้ำหอม และสินค้าที่ระลึก มีร้านค้ามากกว่า 200 ร้าน จากนั้นนำคณะ ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์ สัมผัสบรรยากาศสองข้างทางสถานที่สำคัญอย่างสวยงามของเมืองหลวงมอสโคว์ **หากไม่สามารถล่องเรือได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงโปรแกรมจากการล่องเรือเป็นชมโชว์บัลเล่ต์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ**
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านสู่ที่พัก ณ HOLIDAY INN HOTEL หรือระดับเดียวกัน
 วันที่5 มอสโคว์ – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – โบสถ์หยดเลือด – พระราชวังฤดูหนาว
เช้า บริการอาหารเช้า (SET BOX) สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟ
…….…. น. ออกเดินทางสู่ นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก โดยรถไฟด่วน SAPSAN เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดจากเยอรมัน ใช้เวลาเพียง    4 ชั่วโมงจากกรุงมอสโคว์สู่ไปเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ระยะทางประมาณ 800 กม.
 ………. น. เดินทางถึง เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมือง ซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางความเจริญที่เก่าแก่ที่สุด ได้รับการขนานนามว่าหน้าต่างของยุโรป เนื่องจากเป็นหนึ่งในเมืองที่แสนสวยงาม มีความเจริญทางด้านวัฒนธรรม เป็นศูนย์กลางทางตรรกศาสตร์ ประดุจเพชรน้ำเอกของทวีปยุโรปทางตอนเหนือ ปัจจุบันเมืองนี้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายทั่วโลกว่าเป็นเมืองที่สวยงามและรุ่มรวยด้วยศิลปวัฒนธรรมดุจดังราชินีแห่งยุโรปเหนือ นำท่านถ่ายรูปด้านหน้าโบสถ์หยดเลือด สร้างขึ้นบนบริเวณที่พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 2 ถูกลอบปลงพระชนม์และพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 3 ทรงสร้างโบสถ์ขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่พระบิดา สถาปัตยกรรมมีลักษณะคล้ายวิหารเซนต์บาซิลที่กรุงมอสโคว์
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านชม พระราชวังฤดูหนาว ซึ่งเป็นพระราชวังที่มีชื่อเสียงมากสร้างในสมัยของพระนางอลิซาเบธ โดยสถาปนิกที่มีชื่อเสียงชาวอิตาเลียนก่อสร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบบารอกและร็อกโคโคที่สร้างพระราชวังให้เป็นสัญลักษณ์ของความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าซาร์ และความรุ่งโรจน์ของจักรวรรดิรัสเซีย ปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดของรัสเซียที่เปิดให้คนทั่วไปเข้าชมได้จัดแสดงสิ่งของต่างๆ ที่ทรงคุณค่าเกือบ 3 ล้านชิ้น และเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศอีกด้วย
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านสู่ที่พัก ณ PARK INN HOTEL หรือระดับเดียวกัน
 วันที่6 พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ – ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอล – กาล่าดินเนอร์ พร้อมการแสดงพื้นเมือง
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ ของอ่าวฟินแลนด์ ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าปีเตอร์มหาราชด้วยสถาปัตยกรรมยุคทองตื่นตากับประติมากรรมที่วิจิตรพิสดารและอลังการยิ่งภายในพระราชวังส่วนภายนอกก็ดารดาษไปด้วยพฤกษานานาพันธุ์และสวนน้ำพุอันตระการตาอิสระให้ท่านเก็บภาพประทับใจไว้เป็นที่ระลึกตามอัธยาศัย
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านชม ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอล เป็นสิ่งก่อสร้างแรกสุดของเมืองเป็นอนุสรณ์ชัยชนะสงครามเหนือสวีเดน ด้วยศิลปะบารอก เพื่อใช้เป็นป้อมปราการป้องกันข้าศึกรุกราน ส่วนตัววิหารปีเตอร์แอนด์ปอล เป็นที่เก็บพระศพของราชวงศ์โรมานอฟทุกพระองค์ ในอดีตเป็นสิ่งก่อสร้างที่สูงสุดของเมืองและห้ามสิ่งก่อสร้างใดสูงกว่า ภายในตกแต่งด้วยศิลปะบารอก
ค่ำ บริการอาหารค่ำ กาล่าดินเนอร์ ภายในพระราชวังนิโคลัส เพื่อชมการแสดงพื้นเมืองของชาวรัสเซีย ท่านจะได้สัมผัสกับเสียงดนตรีและการร้องเพลง พร้อมการเต้นระบำที่สนุกสนานในแบบชนพื้นเมืองของรัสเซีย ช่วงพักครึ่งการแสดง  เชิญทุกท่านลิ้มรสไข่ปลาคาร์เวียร์ พร้อมจิบแชมเปญและว้อดก้า
นำท่านสู่ที่พัก ณ PARK INN HOTEL  หรือระดับเดียวกัน
 วันที่7 พระราชวังแคทเธอรีน หรือ พระราชวังพาฟลอฟส์ – มหาวิหารเซนต์ไอแซค –  Outlet Village
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำทุกท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านพระเจ้าซาร์ หรือหมู่บ้านปุชกิ้น  สถานที่ประทับและพักอาศัยของเจ้านายชั้นสูง ไม่ว่าจะเป็น “อเล็กซานเดอร์ ปุชกิ้น” ยอดกวีเอกรัสเซีย นำท่านชมพระราชวังแคทเธอรีน ที่สวยงามแห่งหนึ่งในรัสเซีย มีห้องต่างๆ ให้ชมนับร้อย แต่ทุกท่านต้องไม่พลาดชมห้องอำพัน (แอมเบอร์รูม) เป็นสุดยอดงานศิลป์ยุคศตวรรษที่ 18 อันประมาณค่ามิได้ที่ช่างเยอรมันสร้างให้แก่ปราสาทของกษัตริย์ฟรีดริชที่ 1 แห่งปรัสเซีย ประกอบด้วยแผ่นไม้โอ๊กขนาดใหญ่หกชิ้นเนื้อที่ 100 ตารางเมตร ประดับอำพัน 6 ต้น พร้อมกระจกผนังและโมเสก อัญมณีมีค่าจากอิตาลี ห้องอำพันถูกสร้างขึ้นใหม่ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา ปัจจุบันราคาประเมินคร่าวๆ มากกว่า 142 ล้านดอลล่าห์ (ในกรณีที่ไม่สามารถเข้าชมพระราชวังแคทเธอรีนได้ ทางบริษัทฯ ขอนำท่านชม พระราชวังพาฟลอฟส์ ตั้งอยู่สวนขนาดใหญ่ซึ่งสร้างโดยพระราชินีแคทเธอรีนมหาราช เพื่อให้กับพระราชบุตรพอล โดยใช้ช่างที่พระองค์ทรงโปรดที่สุดคือ Charles Cameron เป็นคนออกแบบ และควบคุมการก่อสร้าง แต่ต่อมาพระเจ้าพอล ทรงให้Brennaช่างอิตาเลียนที่พระองค์โปรดปรานเนื่องจากพระองค์ต้องการศิลปะแบบฝรั่งเศสมากกว่าอิตาลี ทำให้คาเมอร์รอนงอนไปพักใหญ่และกลับมาทำงานต่อหลังจากพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่1ขึ้นครองราชย์ทรงเสด็จมาพำนักที่พระราชวังนี้ตัวพระราชวังประดับด้วยของเก่าดั้งเดิมที่ถูกเก็บให้รอดพ้นจากกทำลายเมื่อคราวสงครามโลก)
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย จากนั้นนำท่านถ่ายรูปด้านหน้า มหาวิหารเซนต์ไอแซค ได้ชื่อว่าเป็นมหาวิหารที่สวยงามที่สุด ต้นแบบของที่ทำการรัฐบาลกรุงวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา มีขนาดใหญ่เป็นที่ 3 รองจากมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ ที่กรุงโรม และมหาวิหารเซนต์ปอล ที่กรุงลอนดอน หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่  Outlet Village แหล่งช้อปปิ้งที่รวมร้านค้าดังมากมายกว่า 40 ร้าน สัมผัสประสบการณ์การช้อปปิ้ง ที่ครบครันด้วยสินค้าชั้นนำต่างๆ มากมาย เช่น ADIDAS BOSS FURLA GUESS LACOSTE NIKE PUMA TOMMY HILFIGER VASSA&CO ฯลฯ
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบิน
23.55 ออกเดินทางสู่ สนามบินดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 176
 วันที่8 ดูไบ – กรุงเทพฯ
06.55 เดินทางถึง สนามบินดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง
09.40 ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ โดยเที่ยวบินที่ EK 372
19.15 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ

ข้อมูลเพิ่มเติม

month

02-กุมภาพันธ์, 05-พฤษภาคม, 01-มกราคม, 03-มีนาคม, 04-เมษายน

บริษัท บริโอ ทราเวล จำกัด

  • 4 อาคารมหธราดล ชั้น 1 ยูนิตเอ ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
  • โทร: 02-676-3663 (PHONE AUTO)
  • เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์: 9:00 - 18:00
  • เปิดบริการ เสาร์: 9:00 - 17:00
briotravel-line bbuddy-line