เกาะนามิ
เกาะนามิ
ป้อมปราการฮวาซอง
ป้อมปราการฮวาซอง
สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
Scenic most beautiful night on Mount Namsan N-SEOUL TOWER South
Myeongdong
Myeongdong
ช้อปปิ้งฮงแด กรุงโซล เกาหลีใต้
เกาะนามิ
เกาะนามิ
ป้อมปราการฮวาซอง
ป้อมปราการฮวาซอง
สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
Scenic most beautiful night on Mount Namsan N-SEOUL TOWER South
Myeongdong
Myeongdong
ช้อปปิ้งฮงแด กรุงโซล เกาหลีใต้

ทัวร์เกาหลี I Winter in Korea 6 Days 4 Nights by Thai Airways (TG)

Highlight

ป้อมปราการฮวาซอง สิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ของยุคโซชอน สร้างขึ้นเพื่อเป็นรากฐานสำหรับการสร้างเมืองใหม่ในบริเวณนี้

เกาะนามิ สถานที่โรแมนติกสำหรับคู่หนุ่มสาว ครอบครัว และเพื่อนๆ

ชมความสวยงามของ พระราชวังถ็อกซูกุง

 สวนสนุกเอเวอร์แลนด์  ดิสนีย์แลนด์แห่งเกาหลีสวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลีเชิญสัมผัสดินแดนแสนโรแมนติกท่ามกลางหุบเขา

ช้อปปิ้งสุดมันส์กับ 3 ย่านยอดฮิตอย่าง เมียงดง อินซาดง ฮงแด

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

รายละเอียดการจอง
ประเภท ราคา/คน ตั๋วเครื่องบิน คน

จำนวนคนทั้งหมด :      ราคารวม :      บาท
วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน (ICN)
20.30 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ BRIO TRAVEL คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกทุกท่าน
23.30 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน เมืองอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG 656
 
วันที่ 2 สนามบินอินชอน (ICN) – เกาะนามิ – ไร่สตรอเบอร์รี่ – ลานสกี – พักเมืองซูวอน
06.55 น. ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน เมืองอินชอน เมืองที่เป็นประตูสำคัญเพื่อเข้าสู่ประเทศเกาหลี
  นำท่านผ่านพิธีศุลกากร และตรวจคนเข้าเมืองเสร็จเรียบร้อยแล้ว
  จึงนำท่านเดินทางสู่ เกาะนามิ เมืองชุนชอน จังหวัดคังวอน  โดยนั่งเรือข้ามฟากไปยัง เกาะนามิ (NAMI ISLAND) สถานที่โรแมนติกสำหรับคู่หนุ่มสาว ครอบครัว และเพื่อนๆ เกาะนามิมีรูปร่างคล้ายใบไม้ที่ลอยอยู่ทางตอนเหนือของแม่น้ำฮันหรือรูปร่างคล้ายพระจันทร์ครึ่งเสี้ยว อยู่ห่างจากกรุงโซล ประมาน 63 กิโลเมตร เกาะนามิโด่งดังขึ้นจากซีรี่ย์เรื่อง Winter Sonata โดยใช้เกาะนามิเป็นสถานที่ถ่ายทำฉากโรแมนติก ที่นี่จึงกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่คู่รักนิยมมาเที่ยวกันตลอดทั้งปี และห้ามพลาดที่จะถ่ายภาพคู่กับรูปปั้นพระ-นางจากซีรีย์เรื่องดังกล่าว จุดเด่นของที่เกาะนามิอีกอย่างหนึ่งคือ ธรรมชาติ ของต้นไม้น้อยใหญ่อย่างต้นเกาลัด ต้นพอปลาร์ และต้นสน ที่มีอยู่มากมายบนเกาะนามิ โดยเฉพาะทิวต้นสนสูงใหญ่ ที่ขึ้นเรียงรายเป็นแนวยาว เป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งที่นักท่องเที่ยวมักจะมาถ่ายรูปและชมความสวยงามกัน จากนั้นให้ท่านเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานำท่าน นั่งเรือกลับเข้าฝั่งแผ่นดินใหญ่
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูทัคคาลบี (ไก่ผัดซอสบาร์บีคิวเกาหลี)
  นำท่านเดินทางสู่ ไร่สตรอเบอร์รี่ เปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวเชิงเกษตร เก็บผลไม้สดสดจากสวนที่มีในแต่ละช่วงของฤดูกาลของประเทศเก็บลูกสตรอเบอร์รี่ สัมผัสวิถีชีวิตชาวไร่ของคนเกาหลี เทคนิค ขั้นตอนการปลูกและ ดูแลผลผลิต ที่สามารถผลิตผลไม้ที่มีขนาดใหญ่เป็นพิเศษและหวานหอมชวนน่ารับประทาน ทำให้เป็นที่ชื่นชอบแก่ผู้ได้มาลิ้มลอง
  นำทุกท่านสนุกสนานกับ ลานสกี ยอดนิยมของบรรดาขาโจ๋วัยมันส์ทั้งหลาย เพราะมีเนินลาดเอียง ให้สไลด์ตัวลง เหมาะกับการเสริมประสบการณ์ การเล่นสกีและกีฬาฤดูหนาว (**ราคาทัวร์ไม่รวมค่าอุปกรณ์สกีและกอนโดล่า**)
  หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองซูวอน ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของกรุงโซล เป็นเมืองเอกของจังหวัดคยองกี ในปัจจุบันเป็นเมืองอุตสาหกรรมและวัฒนธรรมที่สาคัญของเกาหลีใต้ และเป็นที่ตั้งของโรงงาน ใหญ่ของซัมซุง อิเล็กทรอนิกส์
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูชาบู ชาบู (SHABU SHABU)
  นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก CENTRAL PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า
 
วันที่ 3  เมืองซูวอน – ป้อมฮวาซอง – เมืองยงอิน – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (EVERLAND) – กรุงโซล – ย่านทงแดมุน
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  นำท่านชมความยิ่งใหญ่ของ ป้อมปราการฮวาซอง (HWASEONG FORTRESS) เป็นสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ของยุคโซชอน ตั้งอยู่ใจกลางเมืองซูวอน สร้างขึ้นช่วงปีค.ศ. 1794-1796 เพื่อเป็นรากฐานสำหรับการสร้างเมืองใหม่ในบริเวณนี้ กำแพงของป้อมปราการมีความยาวถึง 5.5 กิโลเมตร มีประตู 4 ประตูในแต่ละทิศ และมีรูปแบบทางสถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่และงดงามรวมทั้งศาลาที่ชื่อว่า HWAHONGMUN ด้วย โดยป้อมปราการฮวาซองเป็นป้อมปราการที่มีขนาดใหญ่โต และใช้เทคโนโลยีในการก่อสร้างที่ทันสมัยโดยใช้วิธีการผสมผสานวิทยาการก่อสร้างระหว่างวิธีของชาวตะวันตก และวิธีของชาวตะวันออกเข้าด้วยกัน คือมีการใช้ทั้ง หิน ปูน และก้อนอิฐ มาสร้างร่วมกันเป็นส่วนประกอบของกำแพงและป้อมปราการ มีการใช้ปั้นจั่นในการก่อสร้างเป็นครั้งแรก ซึ่งถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดในยุคนั้น ทำให้โครงสร้างของป้อมปราการฮวาซองมีความแข็งแรงและมั่นคงเป็นอย่างมาก ที่นี่ได้ถูกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางด้านประวัติศาสตร์เมื่อปีค.ศ.1997 อีกด้วย
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูคาลบี้ (หมูย่างสไตส์เกาหลี)
  นำท่านเดินทางสู่สถานที่ตั้งดินแดนแห่งความหฤหรรษ์ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ หรือ ดิสนีย์แลนด์แห่งเกาหลี สวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลีเชิญสัมผัสดินแดนแสนโรแมนติกท่ามกลางหุบเขา ให้ท่านได้รับความสุขสดชื่นความสนุกสนานตื่นเต้นเร้าใจไปกับ SPECIAL PASS TICKET โดยที่ท่านสามารถเลือก เล่นเครื่องเล่นต่างๆ ได้ แบบไม่จำกัดจำนวนรอบ นำท่านนั่งรถบัสของสวนสนุกท่องโลก สัตว์ป่าซาฟารี ชมความน่ารักของ ไลเกอร์ (LIGER) สัตว์สายพันธุ์ใหม่ และเป็น แฝดคู่แรกของโลก เกิดจากการผสมข้ามเผ่าพันธุ์ของ เสือกับสิงโต
จากนั้นชมความน่ารักของหมีที่สามารถสื่อสารกับคนขับได้อย่างดี ไม่ว่าจะตัวใหญ่มากถึงใหญ่น้อย … แนะนำเครื่องเล่นไฮไลต์! T-EXPRESS พร้อมบันทึกภาพความประทับใจ ช้อปปิ้งใน ร้านขายของที่ระลึก
  นำท่านเดินทางเข้าสู่ กรุงโซล เป็นมหานครและเมืองหลวงอันยิ่งใหญ่ของเกาหลีใต้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วไม่แพ้ชาติอื่นใดในโลก ชื่นชมความสวยงามของ แม่น้ำฮัน เส้นเลือดใหญ่ไหลผ่านใจกลางเมืองหลวงอันทรงเสน่ห์กับทัศนียภาพความงามของบ้านเรือน ตึกรามอาคารอันทันสมัยผสมผสานอารยธรรมอันเก่าแก่กว่า 5,000 ปี เป็นจุดศูนย์รวมด้านต่างๆของเกาหลีใต้ไม่ว่าจะเป็น วัฒนธรรม, การศึกษา, เศรษฐกิจ, การเมือง และมีสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์หลายแห่ง นอกจากนี้ยังมีแหล่งช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงอย่างมาก
  นำท่านเดินทางสู่ ย่านทงแดมุน ย่านแห่งนี้สามารถช้อปปิ้งสินค้าได้หลากหลาย โดยสินค้าที่มีมากที่สุดในย่านนี้ คือ เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย เครื่องหนังรองเท้า เครื่องกีฬาต่างๆ นอกจากนี้ยังมีขนมขบเคี้ยว และร้านเครื่องสำอางค์ ต่างๆ เรียงรายตามตึกริมสองข้างถนนให้ท่านได้เลือกชม นอกจากจะเป็นย่านช็อปปิ้งที่มีชื่อเสียงแล้ว ยังมีสถานที่อีกแห่งที่เหมาะกับการถ่ายรูป ได้แก่ DDP หรือ DONGDAEMUN DESIGN PLAZA (DDP) เป็นโครงการของรัฐบาลเกาหลีใต้ที่ดีไซน์อาคารสุดล้ำออกมา เพื่อให้เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ในย่านเก่าแก่อย่างทงแดมุน และไว้สำหรับจัดแสดงงานศิลปะและอีเว้นท์ต่างๆ อีกมากมาย รวมถึงเป็นสถานที่ถ่ายทำซีรีส์ยัยตัวร้ายกับนายต่างดาว (YOU WHO CAME FROM THE STARS) โดยบริเวณโดยรอบๆของตึกมีสวน LED ROSE GARDEN ที่จัดอยู่บริเวณ OULIM SQUARE เหมาะสำหรับการถ่ายรูปทั้งกลางวันและกลางคืน โดยช่วงเวลาที่สวนดอกกุหลาบกว่า20,000ดอกจะปรากฏไฟ LED เกิดขึ้นในช่วงตะวันตกดิน(เวลา 17.00-24.00 น.)
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูโอซัมบูลโกกิ (หมูและปลาหมึก ผัดซอสเกาหลี)
  นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก INTER CITY SEOUL HOTEL หรือเทียบเท่า
 
วันที่ 4  โซล – ศูนย์โสมเกาหลี – ศูนย์เครื่องสำอาง – พระราชวังถ็อกซูกุง+ถนนสายโรแมนติคถ็อกซูกุง – หมู่บ้านนัมซานฮันอก – โซลทาวเวอร์ (N-SEOUL TOWER) (ไม่รวมขึ้นลิฟท์) – ย่านเมียงดง
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  หลังจากทานอาหารนำท่านเยี่ยมชม ศูนย์โสมเกาหลี ที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาลโดยตรงว่าผลิตจาก โสมที่มีอายุ 6 ปี ซึ่งถือว่ามีคุณภาพที่ดีที่สุด เนื่องจากเกาหลีเป็นประเทศที่มีศูนย์โสมโลก ตั้งอยู่ทั้งยังเป็นแหล่งปลูกโสมมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับจากทั่วโลกว่า มีคุณค่าทางโภชนาการสูง เนื่องจากการเพาะปลูก พร้อมการพัฒนาทั้งในด้านคุณภาพ บรรจุภัณฑ์ และการบริการดีอย่างต่อเนื่อง ทำให้โสมเกาหลีมีคุณภาพอันดับหนึ่งของโลกเป็นที่ต้องการของผู้มาเยือนซื้อเป็นของฝากเพราะราคาถูกพิเศษกว่าที่อื่นและมีประโยชน์
จากนั้นนำท่านสู่ ศูนย์เครื่องสำอาง (COSMETIC CENTER) พบกับเคล็ดลับการดูแลผิวพรรณแต่ละขั้นตอนตามสไตล์ของหนุ่มสาวเกาหลี พร้อมเลือกซื้อผลิตภัณฑ์คอสเมติกคุณภาพดี ยี่ห้อต่างๆมากมาย
  นำท่านเข้าชม พระราชวังถ็อกซูกุง (DEOKSUGUNG PALACE) ตั้งอยู่ที่หัวมุมสี่แยกใจกลางเมืองของกรุงโซล เป็นเพียงพระราชวังแห่งเดียวที่ล้อมรอบด้วยอาคารสไตล์ตะวันตกที่เพิ่มความเป็นเอกลักษณ์ของทิวทัศน์และเป็นพระราชวังที่เล็กที่สุดในบรรดา 5 พระราชวังสำคัญของเกาหลี (FIVE GRAND PALACES OF SEOUL) จุดเด่นคืออาคารภายในพระราชวังนั้นเป็นการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมเกาหลีและวัฒนธรรมตะวันตก พระราชวังแห่งนี้เป็นพระราชวังลำดับที่สองที่ถูกสร้างต่อจากพระราชวังเคียงบกกุง (GYEOMGBUKGUNG PALACE) มีความสำคัญในการเป็นที่พำนักของพระมหากษัตริย์หลายพระองค์ในสมัยราชวงศ์โชซอน ประกอบไปด้วย เขตพระราชฐานชั้นนอก พระราชฐานชั้นใน และสวนด้านหลังสำหรับเป็นที่พักผ่อนของพระมหากษัตริย์
  บริเวณใกล้เคียงกันท่านจะได้พบกับ ถนนสายโรแมนติคถ็อกซูกุง (DEOKSUGUNG STONE WALL ROAD) ระยะทางยาวกว่า 900 เมตร เป็นผนังหินของพระราชวังท็อกซูกุง(DEOKSUGUNG PALACE) เดิมเคยเป็นผนังหินแห่งแรกในเกาหลีที่สร้างให้ครอบคลุมพื้นที่ที่อยู่อาศัยของผู้คนกับสิ่งแวดล้อมไว้ร่วมกันอย่างลงตัว ระหว่างทางเต็มไปด้วยต้นไม้กว่า 130 ต้น บรรยากาศที่ร่มรื่นและโรแมนติกเป็นสถานที่ที่ดีสำหรับพักผ่อนหย่อนใจ
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูซัมเคทัง (ไก่ตุ๋นโสม)
  หลังทานอาหารนำท่านเข้าชมความสวยงามของ หมู่บ้านนัมซาน ฮันอก (NAMSAN HANOK VILLAGE) หรืออีกชื่อคือ หมู่บ้านบ้านโบราณในหุบเขานัมซาน หมู่บ้านแห่งนี้ตั้งอยู่ในย่านศูนย์กลางของกรุงโซลบนเนื้อที่กว้างถึง 7,934 ตารางเมตร บริเวณพื้นที่ของหมู่บ้านมีวิวทิวทัศน์อันงดงามจึงถูกขนานนามว่าเป็น ดินแดนแห่งนางฟ้า โดยรูปแบบของของหมู่บ้านเป็นบ้านแบบดั้งเดิมของเกาหลี ที่เรียกว่า “ฮันอก“ หมู่บ้านแห่งนี้ได้รับการบูรณะ เพื่อคงไว้ซึ่งบรรยากาศดั้งเดิม ให้ทุกท่านได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของผู้คนในยุคโชซอน
  จากนั้น นำท่านย้อนรอยละครซีรีย์เกาหลีชื่อดัง MY NAME IS KIM SAM SOON ที่ภูเขานัมซาน ภูเขาแห่งเดียวที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองโซล สูง 274 เมตร บนยอดเขามีหอ N-SEOUL TOWER ซึ่งเป็น 1 ใน 18 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลกมีความสูงถึง 480 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล ท่านสามารถชมทัศนียภาพของกรุงโซลได้ ภายในประกอบไปด้วยร้านขายของที่ระลึก ร้านกาแฟ ร้านอาหารต่างๆ และจุดไฮไลท์ของ N SEOUL TOWER ที่คู่รักทุกคู่ชาวเกาหลี จะต้องทำคือ การคล้องกุญแจคู่รัก LOVE KEY CEREMONY บนโซลทาวเวอร์ โดยที่จะเขียนข้อความหรือชื่อของคู่รักไว้บนแม่กุญแจและก็จะนำแม่กุญแจนี้ไปคล้องกับรั้วเหล็ก ส่วนลูกกุญแจเค้าจะทิ้งไปโดยมีความเชื่อที่ว่าหากคู่รักคู่ใด ได้มาเยือนและคล้องกุญแจคู่รักกันที่นี่ จะทำให้ความรักของทั้งคู่ยืนยาว ไม่พรากจากกันไปตลอดกาล (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์)
   *อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย*
  ถึงเวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ ย่านเมียงดง (MYEONGDONG) หรือ สยามสแควร์แห่งเกาหลี ย่านแฟชั่นชั้นนำของเกาหลีใต้ มีทั้งห้างสรรพสินค้าต่างๆมากมาย ร้านขายของ ร้านขายเครื่องสำอางค์ นอกจากนี้ในส่วนของอาหารบริเวณข้างทางของเมียงดงก็มีอาหารหรือของทานเล่นให้ได้ลิ้มลองมากมาย เป็นแหล่งศูนย์กลางที่รวมผู้คนมากมายไม่ว่าจะเป็นนักเรียน, นักศึกษา, หนุ่มสาว, คนทำงาน รวมถึงนักท่องเที่ยวจะแวะเข้ามาเพื่อเลือกหาซื้อสินค้า
  นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก INTER CITY SEOUL HOTEL หรือเทียบเท่า
 
วันที่ 5 โซล – วัดโชเกซา – ย่านอินซาดง – ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง – ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเก็ตนามู – ย่านฮงแด+943 KING’S CROSS CAFÉ – อิสระเคาน์ดาวน์  
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  หลังจากทานอาหารนำท่านเดินทางสู่ วัดโชเกซา (JOGYESA TEMPLE) วัดที่เป็นศูนย์กลางของพุทธศาสนานิกายเซน ที่มีชื่อเสียงในประเทศเกาหลีใต้ เป็นวัดเก่าแก่และมีชื่อเสียงเป็นอย่างยิ่ง ชาวเกาหลีเชื่อกันว่ามีความศักสิทธิ์และนิยมไปนมัสการในวันสำคัญต่างๆ วัดแห่งนี้อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับย่านอินซาดง ย่านช้อปปิ้งเก่าแก่ หลัง
จากนั้นนำท่านเดินทางไปสู่ ย่านอินซาดง (INSA-DONG) หนึ่งในย่านถนนช้อปปิ้งยอดนิยมที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน เป็นย่านเก่าแก่ที่สำคัญของกรุงโซล ประกอบด้วยถนนสายหลักและตรอกซอกซอยสองข้างทาง มีร้านอาหารแบบดั้งเดิม โรงน้ำชา ร้านกาแฟ และแกลเลอรี่รวมถึงสินค้าและงานฝีมือหลากหลายที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมของเกาหลี
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูบุฟเฟ่ต์บาร์บีคิว (BBQ BUFFET)
  นำท่านสู่ ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเก็ตนามู (RAISIN TREE) สมุนไพรที่มีสรรพคุณในการช่วยขับสารพิษตก ค้างจากตับและยังช่วยกำจัดไขมันส่วนเกินออกมาในรูปแบบของการทำดีท็อกซ์ของเสียออกจากร่างกาย
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง (RED PINE) ซึ่งผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลี ซึ่งน้ำมันสนนี้ สามารถช่วยในการลดระดับไขมันในเส้นเลือดได้เป็นอย่างดี
  จากนั้นนำทุกท่านเดินทางต่อไปยัง ย่านฮงแด เป็นย่านการค้าแหล่งรวมวันรุ่นเนื่องจากอยู่ใกล้ๆกับมหาวิทยาลัยฮงอิก (HONGIK UNIVERSITY) ร้านค้าในย่านนี้ก็จะออกแนววัยรุ่น ราคาไม่แพง จำพวกเครื่องสำอางแบรนด์ชั้นนำของเกาหลี เสื้อผ้าแฟชั่นทันสมัย อาหารประเภทสตรีทฟู้ด (STREET FOOD) นอกจากนั้นย่านนี้ยังมีผับ บาร์ คาเฟ่ ร้านอาหารมากมายตามตรอกซอกซอยแทบทุกแห่ง จึงทำให้ที่นี่เป็นสีสันของกรุงโซลที่นักท่องเที่ยวนิยมมาท่องเที่ยวไม่ขาดสายทั้งกลางวันและกลางคืนบริเวณใกล้เคียงกันมีค่าเฟ่ที่จำลองบรรยากาศจากภาพยนตร์ชื่อดัง HARRY POTTER
   นำท่านเข้าสู่ 943 KING’S CROSS CAFÉ คาเฟ่ชื่อดังย่านฮงแด ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับมุมถ่ายรูปชานชาลาที่เก้าเศษสามส่วนสี่ ชานชาลาที่อยู่ในสถานีรถไฟคิงส์ครอส กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นทางเชื่อมต่อระหว่างโลกมักเกิ้ลกับโลกเวทมนตร์ ตั้งอยู่ระหว่างชานชาลาหมายเลข 9 และ 10 ให้ท่านอิสระเพลิดเพลินกับมุมถ่ายรูปต่างๆภายในร้าน
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูแฮมุลทัง (ซุปทะเลหม้อไฟ)
  นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก INTER CITY SEOUL HOTEL หรือเทียบเท่า
  *อิสระเคาน์ดาวน์ ณ กรุงโซล*
 
วันที่ 6 โซล – ซุปเปอร์มาร์เก็ตพื้นเมือง – ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน (ICN) – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า เมนูอุด้งน้ำ
  หลังทานอาหารนำทุกท่านเดินทางไปที่ ซุปเปอร์มาร์เก็ตพื้นเมือง ร้านขายของและสินค้าต่างๆไม่ว่าจะเป็น ขนมหวาน, ท๊อฟฟี่, ช็อกโกแล็ตหิน, ซีเรียลซ็อกโก, สาหร่าย, คาลบี, สาหร่ายวาซาบิ, หมอนสุขภาพ, ผลไม้สด-แห้ง, มาม่าเกาหลี เป็นต้น เชิญทุกท่านเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย
  ถึงเวลาอันสมควร นำทุกท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต้
10.50 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG 657
14.45 น. ถึงสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

บริษัท บริโอ ทราเวล จำกัด

  • 4 อาคารมหธราดล ชั้น 4 ยูนิตเอ ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
  • โทร: 02-676-3663 (PHONE AUTO)
  • เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์: 9:00 - 18:00
  • เปิดบริการ เสาร์: 9:00 - 17:00
briotravel-line bbuddy-line