View of Cat Cat Village at Sapa District, Vietnam
Peak of Fansipan mountain.Vietnam.
View from Fansipan Cable Car Ride Sapa, Vietnam
สะพานแสงอาทิตย์
View of Cat Cat Village at Sapa District, Vietnam
Peak of Fansipan mountain.Vietnam.
View from Fansipan Cable Car Ride Sapa, Vietnam
สะพานแสงอาทิตย์

ทัวร์เวียดนาม I ฮานอย ฮาลอง ซาปา นิงบิงห์ ฟานซิปัน 5วัน 4คืน สายการบินแอร์เอเชีย

Highlight

 หมู่บ้านชาวเขา ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาเผ่าม้งดำ

 จุดชมวิวที่สูงที่สุดในซาปา ชมทัศนียภาพของเมืองซาปารอบด้านรายล้อมไปด้วยเทือกเขา

 กรุงฮานอย เมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 2,000 ปี

 ทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ที่มีตำนานสงครามสู้รบกับประเทศจีน

 ตามก๊ก ถ้ำสามถ้ำ ตามตำนานกล่าวว่าถ้ำนี้ถูกบรรจงสร้างโดย สายลมและกระแสน้ำ

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePriceDownload
25 ก.ค. 6229 ก.ค. 6216,900 ฿download pdf
1 ส.ค. 625 ส.ค. 6216,900 ฿download pdf
8 ส.ค. 6212 ส.ค. 6217,900 ฿download pdf
15 ส.ค. 6219 ส.ค. 6215,900 ฿download pdf
22 ส.ค. 6226 ส.ค. 6215,900 ฿download pdf
รายละเอียดการจอง
ประเภท ราคา/คน ตั๋วเครื่องบิน คน

จำนวนคนทั้งหมด :      ราคารวม :      บาท
วันที่ 1 กรุงเทพฯ-กรุงฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-น้ำตกสีเงิน-ตลาดซาปา
05.00 น. พร้อมกันที่สนามบินดอนเมืองอาคาร 1 ขาออก ชั้น 2 ประตู 1 เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเชีย Thai Air Asia (FD) โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน
07.00 น.  ออกเดินทางสู่กรุงฮานอยโดยเที่ยวบิน FD 642(ไม่รวมค่าบริการอาหารร้อน+เครื่องดื่มบนเครื่องขาไป)
08.45 น เดินทางถึง สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (เวลาท้องถิ่นที่เวียดนาม เท่ากับประเทศไทย)
เช้า  บริการอาหารเช้า เมนูพิเศษเฝอเวียดนามอันลือชื่อ ณ ร้านอาหาร
จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ กรุงฮานอย เมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ที่ตั้งอยู่ภาคเหนือเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 2,000 ปี  นำท่านเดินทางข้ามแม่น้ำแดง แม่น้ำสายลอยฟ้าที่อยู่สูงกว่าตัวเมือง ท่านจะเห็นสะพานเหล็กแห่งแรกของเวียดนาม ที่ออกแบบโดยสถาปนิคหอไอเฟลของฝรั่งเศส ปัจจุบันใช้เฉพาะรถไฟเท่านั้น
กรุงฮานอยในอดีตได้รับการกล่าวขานว่าเป็นเมืองหลวงที่สวยที่สุดในเอเชีย เรียกกันว่า“Little Parris”เป็นเมืองหลวงที่ได้รับการวางผังเมืองไว้อย่างดี มีทะเลสาบและแม่น้ำล้อมรอบเมือง เฉพาะกรุงฮานอยมีทะเลสาบมากว่า 12 แห่ง จึงได้ชื่อว่า City of Lakes มีถนนหนทางที่ร่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่ มีอาคารสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียล ที่งดงามโดดเด่นมากกว่าเมืองใด ๆ ในอินโดจีน ปัจจุบันฮานอยยังเหลือรอยอดีตความรุ่งโรจน์ให้นักเดินทางได้ไปสัมผัสเสน่ห์เมืองหลวงแห่งนี้อย่างไม่เสื่อมคลายชมตัวเมือง ฮานอย นครหลวงเก่าแก่ ซึ่งจะมีอายุครบ 1000 ปีในปี ค.ศ. 2010 กรุงฮานอยเป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ซึ่งเมืองแห่งนี้ยังคงรักษาความเป็นเอกลักษณ์ได้อย่างเหนียวแน่น ชมสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศส ตึก อาคารที่สำคัญต่างๆ ยังคงเป็นการก่อสร้าง สไตล์ฝรั่งเศส ต้นไม้สองข้างทางอายุกว่าร้อยปี ให้ความร่มรื่น และสบายตายิ่งนักหลังจากนั้น เดินทางสู่จังหวัดลาวไกโดยเส้นทางด่วนจากโนยบ่าย ด้วยระยะทางกว่า 245กิโลเมตรเดินทางต่อไปยังเมืองซาปา ซึ่งเป็นอำเภอหนึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดลาวไก ด้วยระยะทางประมาณ 40 กิโลเมตร (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 5 ชั่วโมง)
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดำ ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาในหมู่บ้านนี้และชมแปลงนาข้าวแบบขั้นบันได ที่สวยงามกว้างสุดลูกหูลูกตาจากนั้นนำท่านเดินทางไปชมน้ำตก Silver Water Fall (น้ำตก ThacBac) น้ำตกสีเงิน ที่ขึ้นชื่อในเมืองซาปา
ค่ำ  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ ชาบูหม้อไฟปลาแซลมอล+ไวน์แดงดาลัท
พาทุกท่านชม ตลาดซาปา ซึ่งมากมายไปด้วยชาวเขาเผ่าต่างๆ ที่ออกมาจับจ่ายซื้อขายกันอย่างมีสีสัน
 สมควรแก่เวลานำท่านเข้าที่พัก HOLIDAY SAPA HOTEL 3* หรือเทียบเท่า
วันที่ 2 ซาปา-เขาฮามลอง-นั่งรถรางขึ้นกระเช้าฟานซีปัน-ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน+ลาวไก
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ จุดชมวิวที่สูงที่สุดในซาปา ชมทัศนียภาพของเมืองซาปารอบด้านรายล้อมไปด้วยเทือกเขา และเทือกเขาเหล่านี้ก็ได้ทอดยาวมาจากมณฑลยูนนานในประเทศจีน และจะมียอดเขาที่สูงโดดเด่นที่สุดในบรรดายอดอื่นๆ คือฟานซีปัน(Fansipan ของเทือกเขาหว่างเหลี่ยนเซินนี้ นับว่าเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในแถบอินโดจีน สูงถึง 3,143 เมตรชมทัศนียภาพทะเลหมอกบน ยอดเขาฮัมรอง ชมสวนไม้ดอกและสวนหินที่สวยงาม ชมทิวทัศน์เมืองซาปาในมุมมองแบบพาโนรามา
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านนั่งรถรางใหม่สุดจากสถานีซาปา สู่สถานีกระเช้าเพื่อขึ้นยอดเขาฟานซีปันระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ท่านจะได้สัมผัสกับความสวยงามของธรรมชาติระหว่างสองข้างทาง ถึงสถานีกระเช้า นำท่านนั่งกระเช้าไฟฟ้าเพื่อขึ้นสู่ฟานซิปันยอดเขาสูงสุดแห่งเวียดนามและในภูมิภาคอินโดจีน สูง3,143 เมตร จนได้รับการกล่าวขานว่า “หลังคาแห่งอินโดจีน” สูงที่สุดในอินโดจีนบนความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 3,143 เมตร และมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงอย่างยิ่งสภาพป่าก็ยังคงมีความสมบูรณ์และสวยสดงดงามมากทว่าการเดินเท้าสู่ยอดเขาแห่งนี้ไม่ได้สะดวกสบายเลย เพราะสภาพเส้นทางที่ค่อนข้างชัน จนมีเฉพาะผู้พิสมัยการเดินป่าจากทั่วโลกเลือกเป็นจุดหมายปลายทางสำหรับการทดสอบกำลังใจและชื่นชมความงามของผืนป่าดินร้อนแห่งเอเชีย
หมายเหตุ : กระเช้าฟานซีปันอาจจะมีการปิดปรับปรุงซึ่งจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯจะทำการคืนเงินค่ากระเช้าหน้างานท่านละ 1,000 บาทค่ะ ในกรณีที่ไม่ได้ขึ้นกระเช้าฟานซีปัน
ค่ำ  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
 สมควรแก่เวลานำท่านเข้าที่พักที่ลาวไก สุดหรูระดับ 5 ดาว Aristo International Hotel 5*
วันที่ 3 ลาวไก – ฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ – สะพานแสงอาทิตย์ – วัดหง๊อกซิน – อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย โชว์หุ่นกระบอกน้ำ
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง ฮานอยเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ(ประมาณ5 ชั่วโมง)ให้ท่านได้เพลิดเพลินไปกับการชมบรรยากาศธรรมช่าติทั้ง 2 ข้างทางและวิถีชีวิตของชาวเวียดนาม
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน พิเศษ !!! อาหารแบบบุฟเฟ่ต์นานาชาติ ณ SEN BUFFET
นำท่านชมทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ทะเลสาบแห่งนี้มีตำนานกล่าวว่า ในสมัยที่เวียดนามทำสงครามสู้รบกับประเทศจีน กษัตริย์แห่งเวียดนามได้สงครามมาเป็นเวลานาน แต่ยังไม่สามารถเอาชนะทหารจากจีนได้สักที ทำให้เกิดความท้อแท้พระทัย เมื่อได้มาล่องเรือที่ทะเลสาบแห่งนี้ ได้มีเต่าขนาดใหญ่ตัวหนึ่งได้คาบดาบวิเศษมาให้พระองค์ เพื่อทำสงครามกับประเทศจีน หลังจากที่พระองค์ได้รับดาบมานั้น พระองค์ได้กลับไปทำสงครามอีกครั้ง และได้รับชัยชนะเหนือประเทศจีน ทำให้บ้านเมืองสงบสุข เมื่อเสร็จศึกสงครามแล้ว พระองค์ได้นำดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแห่งนี้ นำท่านข้าม สะพานแสงอาทิตย์ สีแดงสดใสสู่กลางทะเลสาบคืนดาบ ชม วัด หง๊อกเซิน วัดโบราณ ภายในประกอบด้วย ศาลเจ้าโบราณ และ เต่าสต๊าฟ ขนาดใหญ่ ซึ่งมีความเชื่อว่า เต่าตัวนี้ คือเต่าศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 2 ตัวที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้มาเป็นเวลาช้านาน
นำท่าน อิสระช้อบปิ้งถนน 36 สาย  มีสินค้าราคาถูกให้ท่านได้เลือกสรรมากมาย กระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้า ของที่ระลึกต่างๆ ฯลฯ ต่อมานำท่านเดิน ทางไปชมการแสดง ระบำหุ่นกระบอก ศิลปกรรมประจำชาติ เอกลักษณ์ของประเทศเวียดนามและมีแห่งเดียวในโลก ชมความสามารถในการเชิดหุ่นกระบอก (เชิดจากในน้ำผสมผสานกับเสียงบรรเลงของเครื่องดนตรีเวียดนามและพากย์สดๆของคณะละคร) นำเสนอเรื่องราวในชีวิตประจำวัน ประเพณี วัฒนธรรมของชาวเวียดนาม
ค่ำ  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
 สมควรแก่เวลานำท่านเข้าที่พัก DELIGHT HANOI HOTEL 3*หรือเทียบเท่า
วันที่ 4 ฮานอย-นิงก์บิงห์-ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก-ฮาลอง-ร้านยา-ตลาดกลางคืนเมืองฮาลอง
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ตามก๊ก (Tam Coc)หมายถึงถ้ำสามถ้ำ ตามตำนานกล่าวว่าถ้ำนี้ถูกบรรจงสร้างโดย สายลมและกระแสน้ำ เมื่อครั้งน้ำทะเลยังท่วมถึง ซึ่งยังคงมีรอยคราบน้ำปรากฎเป็นหลักฐานลงเรือพายล่องตามแม่น้ำ Hoang Long ในช่วงแรกของการเดินทางท่านจะได้ชมทัศนีย์ภาพ ภูเขาสองฝั่งแม่น้ำซึ่งมีความยาวหลายกิโลเมตร Tam Cocตามตำนานกล่าวว่าถ้ำนี้ถูกบรรจงสร้างโดย สายลมและกระแสน้ำ เมื่อครั้งน้ำทะเลยังท่วมถึง ซึ่งยังคงมีรอยคราบน้ำปรากฎเป็นหลักฐาน ภาพที่ปรากฏในระหว่างการเดินทางหลายท่านเปรียบเหมือน “กุ้ยหลินของจีน”เพลิดเพลินกับการนั่งเรือกระจาด ล่องเรือผ่านท้องน้ำ สองข้างทางเป็นทุ่งนาข้าวยามฤดูเก็บเกี่ยวก็จะมีชาวไร่ ชาวนา ให้เห็นอย่างเพลินตา สลับกับทัศนียภาพของภูเขาน้อยใหญ่ สลับซับซ้อนราวกับภาพสามมิติ
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสู่ เมืองฮาลองระหว่างทางชมสภาพความเป็นอยู่และวิถีชีวิตอาคารบ้านเรือนในปัจจุบันของชาวเวียดนาม
ซึ่งที่ฮาลองนี้ท่านจะได้ชมความงามตามธรรมชาติ ที่สรรสร้างด้วยความงดงามดั่งภาพวาดโดยจิตรกรเอก
อ่าวฮาลองประกอบด้วยหมู่เกาะน้อยใหญ่กว่า 1,900 เกาะ และได้รับการพิจารณาประกาศเป็น “มรดกโลก”
ค่ำ  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
 สมควรแก่เวลานำท่านเข้าที่พัก  CITY BAY  HALONG HOTEL 3*หรือเทียบเท่า
วันที่ 5 ฮาลอง-ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง-ถ้ำนางฟ้า-ร้านหยก-ฮานอย-กรุงเทพฯ
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านออกเดินทางสู่ท่าเรือเพื่อล่องเรือชมความงามตามธรรมชาติที่สรรค์สร้างด้วยความงดงามดังภาพวาดโดยจิตรกรเอกอ่าวฮาลองประกอบด้วยหมู่เกาะน้อยใหญ่กว่า 1,900 เกาะได้รับการประกาศเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกอ่าวแห่งนี้เต็มไปด้วยภูเขาหินปูนมากมายระหว่างการล่องเรือท่านจะได้ชมความงามของเกาะต่างๆทั้งเกาะหมาเกาะแมวเกาะไก่ชนฯลฯนำท่านชมถ้ำสวรรค์ชมหินงอกหินย้อยมากมายล้วนแต่สวยงามและน่าประทับใจยิ่งนักถ้ำแห่งนี้เพิ่งถูกค้นพบเมื่อไม่นานมานี้ได้มีการประดับแสงสีตามผนังและมุมต่างๆในถ้ำซึ่งบรรยากาศภายในถ้ำท่านจะชมความสวยงามตามธรรมชาติที่เสริมเติมแต่งโดยมนุษย์แสงสีที่ลงตัวทำให้เกิดจินตนาการรูปร่างต่างๆมากมายทั้งรูปมังกรเสาค้ำฟ้าพระพุทธรูปศิวลึงค์ชมแพชาวประมงซึ่งเป็นวิถีชีวิตของชาวฮาลองจะสร้างแพทำเป็นที่อยู่อาศัยและมีกะชังไว้สำหรับเลี้ยงสัตว์ทะเลเช่นกุ้งหอยปูปลาท่านสามารถเลือกซื้ออาหารทะเลสดๆจากที่นี่ได้นำท่านชมเกาะไก่จูบกันซึ่งถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของอ่าวฮาลองลักษณะจะเป็นเกาะเล็กๆ  2 เกาะหันหน้าเข้าหากันคล้ายๆกับไก่หรือนกแล้วแต่จินตนาการของแต่ละท่าน
เที่ยง  บริการอาหารกลางวันบนเรือ **SEAFOOD** เป็นอาหารทะเลสไตล์เวียดนาม
บ่าย ถึงท่าเรือฮาลองนำท่านเดินทางกลับสู่กรุงฮานอย (4 ชั่วโมง) ระหว่างทางแวะให้ท่านได้เลือกชมโรงงานหยก
สมควรเวลาเดินสู่ สนามบินนานาชาตินอยไบ
20.50 น.  ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ  โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่  FD 645 ** มีบริการอาหารร้อนและเครื่องดื่มบนเครื่อง **
22.40 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

ข้อมูลเพิ่มเติม

month

07-กรกฏาคม, 08-สิงหาคม

บริษัท บริโอ ทราเวล จำกัด

  • 4 อาคารมหธราดล ชั้น 1 ยูนิตเอ ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
  • โทร: 02-676-3663 (PHONE AUTO)
  • เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์: 9:00 - 18:00
  • เปิดบริการ เสาร์: 9:00 - 17:00
briotravel-line bbuddy-line