Common Vietnamese water puppets behind puppetry state. The control room is dark to hide puppeteers and instruments.
Common Vietnamese water puppets behind puppetry state. The control room is dark to hide puppeteers and instruments
Bending road in Sapa town at highlands of Lao Cai Province, Vietnam
Farmer walk around rice field on terrace of Vietnam Landscape
Happy family in rice terraces Mu cang chai,Yenbai,Vietnam
landscape in vietnam
Mother and Dauther Hmong, working at rice terraces, Mu cang chai,Vietnam
Ngo Dong River at the Tam Coc portion, Ninh Binh
Red Bridge in Hoan Kiem Lake, Ha Noi, Vietnam
Rice field and NgoDong river in NinhBinh, Vietnam
Rice field and river, NinhBinh, vietnam landscapes
Trang An, Tam Coc, Ninh Binh
Common Vietnamese water puppets behind puppetry state. The control room is dark to hide puppeteers and instruments.
Common Vietnamese water puppets behind puppetry state. The control room is dark to hide puppeteers and instruments
Bending road in Sapa town at highlands of Lao Cai Province, Vietnam
Farmer walk around rice field on terrace of Vietnam Landscape
Happy family in rice terraces Mu cang chai,Yenbai,Vietnam
landscape in vietnam
Mother and Dauther Hmong, working at rice terraces, Mu cang chai,Vietnam
Ngo Dong River at the Tam Coc portion, Ninh Binh
Red Bridge in Hoan Kiem Lake, Ha Noi, Vietnam
Rice field and NgoDong river in NinhBinh, Vietnam
Rice field and river, NinhBinh, vietnam landscapes
Trang An, Tam Coc, Ninh Binh

ทัวร์เวียดนาม I มหัศจรรย์ ซาปา ฟานสิปัน ฮานอย นิงห์บิงห์ สายการบินเวียดเจ็ทแอร์ (VJ)

Highlight

  1. นั่งรถราง + นั่งกระเข้าขึ้นยอดเขาฟานซิปัน
  2. ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ
  3. พิเศษ!!! บุฟเฟ่ต์นานาชาติ SEN BUFFET
  4. เมนูชาบูปลาแซลมอล

 

 

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePriceDownload
24 เม.ย. 6228 เม.ย. 6216,900 ฿download pdf
รายละเอียดการจอง
ประเภท ราคา/คน ตั๋วเครื่องบิน คน

จำนวนคนทั้งหมด :      ราคารวม :      บาท
วันที่ 1 กรุงเทพฯ-ฮานอย-อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย
13.00 พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ Q สายการเวียดเจ็ทแอร์  ประตู 8 Viet Jet Air (VJ )โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน
15.50 ออกเดินทางสู่กรุงฮานอยโดยเที่ยวบิน VJ902
** ตั้งแต่วันที่ 31 มี.ค.62 เป็นต้นไป สายการบินเวียดเจ๊ทจะทำการเปลี่ยนเวลาบินโดยจะออกจากกกรุงเทพฯเวลา 14.00 น. ถึงฮานอยเวา 15.50 น.**โดยจะนัดหมายก่อนทำการบินเวลา 12.00 น. กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ทุกครั้งที่ทำการจอง
17.40 เดินทางถึง สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (เวลาท้องถิ่นที่เวียดนาม เท่ากับประเทศไทย)
จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ กรุงฮานอย เมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ที่ตั้งอยู่ภาคเหนือเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 2,000 ปี  นำท่านเดินทางข้ามแม่น้ำแดง แม่น้ำสายลอยฟ้าที่อยู่สูงกว่าตัวเมือง ท่านจะเห็นสะพานเหล็กแห่งแรกของเวียดนาม ที่ออกแบบโดยสถาปนิคหอไอเฟลของฝรั่งเศส ปัจจุบันใช้เฉพาะรถไฟเท่านั้น กรุงฮานอยในอดีตได้รับการกล่าวขานว่าเป็นเมืองหลวงที่สวยที่สุดในเอเชีย เรียกกันว่า “Little Parris” เป็นเมืองหลวงที่ได้รับการวางผังเมืองไว้อย่างดี มีทะเลสาบและแม่น้ำล้อมรอบเมือง เฉพาะกรุงฮานอยมีทะเลสาบมากว่า 12 แห่ง จึงได้ชื่อว่า City of Lakes มีถนนหนทางที่ร่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่ มีอาคารสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียล ที่งดงามโดดเด่นมากกว่าเมืองใดๆในอินโดจีน ปัจจุบันฮานอยยังเหลือรอยอดีตความรุ่งโรจน์ให้นักเดินทางได้ไปสัมผัสเสน่ห์เมืองหลวงแห่งนี้อย่างไม่เสื่อมคลายชมตัวเมือง ฮานอย นครหลวงเก่าแก่ ซึ่งจะมีอายุครบ 1000 ปีในปี ค.ศ. 2010 กรุงฮานอยเป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ซึ่งเมืองแห่งนี้ยังคงรักษาความเป็นเอกลักษณ์ได้อย่างเหนียวแน่น ชมสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศส ตึกอาคารที่สำคัญต่างๆ ยังคงเป็นการก่อสร้าง สไตล์ฝรั่งเศส ต้นไม้สองข้างทางอายุกว่าร้อยปี ให้ความร่มรื่น และสบายตายิ่งนำท่าน อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย มีสินค้าราคาถูกให้ท่านได้เลือกสรรมากมาย กระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้า ของที่ระลึก ต่างๆ ฯลฯ
ค่ำ บริการอาหารเย็นณ ภัตตาคาร
สมควรแก่เวลานำท่านเข้าที่พัก DELIGHT HANOI HOTEL 3* หรือเทียบเท่า
วันที่ 2 ฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-ชมน้ำตกสีเงิน-ตลาดซาปา
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  เดินทางสู่จังหวัดลาวไก โดยเส้นทางด่วนจากกรุงฮานอยด้วยระยะทางกว่า 245กิโลเมตรเดินทางต่อไปยัง เมืองซาปา ซึ่งเป็นอำเภอหนึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดลาวไก ด้วยระยะทางประมาณ40 กิโลเมตร (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 5 ชั่วโมง) ตั้งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 1500 เมตร
เที่ยง ä บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดำชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาในหมู่บ้านนี้และชมแปลงนาข้าวแบบขั้นบันได ที่สวยงามกว้างสุดลูกหูลูกตาจากนั้นนำท่านเดินทางไปชมน้ำตกSilver Water Fall น้ำตกสีเงิน ที่ขึ้นชื่อในเมืองซาปา
ค่ำ บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร **พิเศษ ชาบูหม้อไฟปลาแซลมอล+ไวน์แดงดาลัท**
ชม ตลาดซาปา ซึ่งมากมายไปด้วยชาวเขาเผ่าต่างๆ ที่ออกมาจับจ่ายซื้อขายกันอย่างมีสีสัน
สมควรแก่เวลานำท่านเข้าที่พัก HOLIDAY SAPA HOTEL 3* หรือเทียบเท่า
วันที่ 3 ซาปา – นั่งรถรางไปขึ้นกระเช้าฟานซีปัน  -ยอดเขาฟานซีปัน – ฮานอย
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมหลังอาหาร
นำท่าน นั่งรถรางใหม่สุดจากสถานีซาปา สู่สถานีกระเช้าเพื่อขึ้นยอดเขาฟานซีปันระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ท่านจะได้สัมผัสกับความสวยงามของธรรมชาติระหว่างสองข้างทาง ถึงสถานีกระเช้า นำท่านนั่งกระเช้าไฟฟ้าเพื่อขึ้นสู่ฟานซิปันยอดเขาสูงสุดแห่งเวียดนามและในภูมิภาคอินโดจีน สูง 3,143 เมตร จนได้รับการกล่าวขานว่า“หลังคาแห่งอินโดจีน” สูงที่สุดในอินโดจีนบนความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 3,143 เมตร และมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงอย่างยิ่งสภาพป่าก็ยังคงมีความมบูรณ์และสวยสดงดงามมากทว่าการเดินเท้าสู่ยอดเขาแห่งนี้ไม่ได้สะดวกสบายเลย เพราะสภาพเส้นทางที่ค่อนข้างชัน จนมีเฉพาะผู้พิสมัยการเดินป่าจากทั่วโลกเลือกเป็นจุดหมายปลายทางสำหรับการทดสอบกำลังใจและชื่นชมความงามของผืนป่าดินร้อนแห่งเอเชีย
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง ฮานอย เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ (ประมาณ5 ชั่วโมง) ให้ท่านได้เพลิดเพลินไปกับการชมบรรยากาศธรรมช่าติทั้ง 2 ข้างทางและวิถีชีวิตของชาวเวียดนาม
ค่ำ บริการอาหารค่ำ พิเศษ !!! อาหารแบบบุฟเฟ่ต์นานาชาติ ณ ภัตตาคาร SEN BUFFET
สมควรแก่เวลานำท่านเข้าที่พัก DELIGHT HANOI HOTEL*3 หรือเทียบเท่า
วันที่ 4 ฮานอย – นิงห์บิงห์ – ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก – ทะเลสาบคืนดาบ –วัดหง๊อกเซิน –ชมการแสดงระบำหุ่นกระบอกน้ำ
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ นิงห์บิงห์ตามก๊ก (Tam Coc) หมายถึงถ้ำสามถ้ำ ตามตำนานกล่าวว่าถ้ำนี้ถูกบรรจงสร้างโดย สายลมและกระแสน้ำ เมื่อครั้งน้ำทะเลยังท่วมถึง ซึ่งยังคงมีรอยคราบน้ำปรากฎเป็นหลักฐานลงเรือพายล่องตามแม่น้ำ Hoang Long ในช่วงแรกของการเดินทางท่านจะได้ชมทัศนีย์ภาพ ภูเขาสองฝั่งแม่น้ำซึ่งมีความยาวหลายกิโลเมตร Tam Cocตามตำนานกล่าวว่าถ้ำนี้ถูกบรรจงสร้างโดย สายลมและกระแสน้ำ เมื่อครั้งน้ำทะเลยังท่วมถึง ซึ่งยังคงมีรอยคราบน้ำปรากฎเป็นหลักฐาน ภาพที่ปรากฏในระหว่างการเดินทางหลายท่านเปรียบเหมือน “กุ้ยหลินของจีน”เพลิดเพลินกับการนั่งเรือกระจาด ล่องเรือผ่านท้องน้ำ สองข้างทางเป็นทุ่งนาข้าว ยามฤดูเก็บเกี่ยวก็จะมีชาวไร่ ชาวนา ให้เห็นอย่างเพลินตา สลับกับทัศนียภาพของภูเขาน้อยใหญ่ สลับซับซ้อนราวกับภาพสามมิติ
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  เดินทางกลับสู่ เมืองฮานอย นำท่าน ชมทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ทะเลสาบแห่งนี้มีตำนานกล่าวว่า ในสมัยที่เวียดนามทำสงครามสู้รบกับประเทศจีน กษัตริย์แห่งเวียดนามได้สงครามมาเป็นเวลานาน แต่ยังไม่สามารถเอาชนะทหารจากจีนได้สักที ทำให้เกิดความท้อแท้พระทัย เมื่อได้มาล่องเรือที่ทะเลสาบแห่งนี้ ได้มีเต่าขนาดใหญ่ตัวหนึ่งได้คาบดาบวิเศษมาให้พระองค์ เพื่อทำสงครามกับประเทศจีน หลังจากที่พระองค์ได้รับดาบมานั้น พระองค์ได้กลับไปทำสงครามอีกครั้ง และได้รับชัยชนะเหนือประเทศจีน ทำให้บ้านเมืองสงบสุข เมื่อเสร็จศึกสงครามแล้ว พระองค์ได้นำดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแห่งนี้
นำท่านข้าม สะพานแสงอาทิตย์ สีแดงสดใสสู่กลางทะเลสาบคืนดาบ ชม วัดหง๊อกเซิน วัดโบราณ ภายในประกอบด้วย ศาลเจ้าโบราณ และ เต่าสต๊าฟ ขนาดใหญ่ ซึ่งมีความเชื่อว่า เต่าตัวนี้ คือเต่าศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 2 ตัวที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้มาเป็นเวลาช้านาน เดินทางไปชมการแสดงระบำหุ่นกระบอกน้ำ ศิลปกรรมประจำชาติ เอกลักษณ์ของประเทศเวียดนามและมีแห่งเดียวในโลก ชมความสามารถในการเชิดหุ่นกระบอก (เชิดจากในน้ำผสมผสานกับเสียงบรรเลงของเครื่องดนตรีเวียดนามและพากย์สดๆของคณะละคร) นำเสนอเรื่องราวในชีวิตประจำวัน ประเพณี วัฒนธรรมของชาวเวียดนาม
ค่ำ บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าที่พัก DELIGHT HANOI HOTEL 3* หรือเทียบเท่า
วันที่ 5 ฮานอย-กรุงเทพฯ
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
สมควรเวลาเดินสู่ สนามบินนานาชาตินอยไบ
12.15 ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบิน VJ901
14.05 เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม
** ตั้งแต่วันที่ 31 มี.ค.62 เป็นต้นไป สายการบินเวียดเจ๊ทจะทำการเปลี่ยนเวลาบินโดยจะออกจากฮานอยฯเวลา 11.10 น. ถึงกรุงเทพฯเวลา 13.00 น. กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ทุกครั้งที่ทำการจอง

ข้อมูลเพิ่มเติม

month

04-เมษายน

บริษัท บริโอ ทราเวล จำกัด

  • 4 อาคารมหธราดล ชั้น 1 ยูนิตเอ ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
  • โทร: 02-676-3663 (PHONE AUTO)
  • เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์: 9:00 - 18:00
  • เปิดบริการ เสาร์: 9:00 - 17:00
briotravel-line bbuddy-line