Structures of Hue Citadel Complex
DONGBA HUE VIETNAM
Dragon boat hue vietnam
Thien Mu Pagoda, Hue, Vietnam
Imperial Khai Dinh Tomb in Hue ,Vietnam
Wooden boats on the Thu Bon River in Hoi An Ancient Town (Hoian), Vietnam. Yellow old houses on waterfront reflected in river. Hoi An is a popular tourist destination of Asia.
Untitled-1
Untitled-2
Castles on the hill. Ba Na Hills, Danang Vietnam
Hoi An ancient town Aerial View
Japanese Bridge in Hoi An, Vietnam
Structures of Hue Citadel Complex
DONGBA HUE VIETNAM
Dragon boat hue vietnam
Thien Mu Pagoda, Hue, Vietnam
Imperial Khai Dinh Tomb in Hue ,Vietnam
Wooden boats on the Thu Bon River in Hoi An Ancient Town (Hoian), Vietnam. Yellow old houses on waterfront reflected in river. Hoi An is a popular tourist destination of Asia.
Untitled-1
Untitled-2
Castles on the hill. Ba Na Hills, Danang Vietnam
Hoi An ancient town Aerial View
Japanese Bridge in Hoi An, Vietnam

ทัวร์เวียดนามกลาง I เว้ ดานัง ฮอยอัน 4วัน 3คืน สายการบินแอร์เอเชีย (FD)

Highlight

 1. ชมเมืองมรดกโลกเว้ พระราชวังของกษัตริย์เหวียน ช้อปปิ้งตลาดดองบา
 2. ชมเมืองโบราณมรดกโลกฮอยอัน + นั่งเรือกระด้งชมธรรมชาติของฮอยอัน
 3. นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นเขาบาน่าฮิลล์ สวนสนุก The Fantasy Park
 4. นั่งรถสามล้อซิโคล่สุดชิค ชมเมืองดานัง ช้อปปิ้งตลาดฮาน
 5. พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์นานาชาติบานาฮิลล์ และ ซีฟู้ด+กุ้งมังกร

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

 

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePriceDownload
4 ธ.ค. 617 ธ.ค. 6116,900 ฿download pdf
11 ธ.ค. 6114 ธ.ค. 6116,900 ฿download pdf
25 ธ.ค. 6128 ธ.ค. 6117,900 ฿download pdf
15 ม.ค. 6218 ม.ค. 6213,900 ฿download pdf
22 ม.ค. 6225 ม.ค. 6213,900 ฿download pdf
29 ม.ค. 621 ก.พ. 6213,900 ฿download pdf
5 ก.พ. 628 ก.พ. 6215,900 ฿download pdf
12 ก.พ. 6215 ก.พ. 6215,900 ฿download pdf
19 ก.พ. 6222 ก.พ. 6213,900 ฿download pdf
1 มี.ค. 624 มี.ค. 6212,900 ฿download pdf
5 มี.ค. 628 มี.ค. 6212,900 ฿download pdf
8 มี.ค. 6211 มี.ค. 6212,900 ฿download pdf
12 มี.ค. 6215 มี.ค. 6212,900 ฿download pdf
15 มี.ค. 6218 มี.ค. 6212,900 ฿download pdf
19 มี.ค. 6222 มี.ค. 6212,900 ฿download pdf
22 มี.ค. 6225 มี.ค. 6212,900 ฿download pdf
26 มี.ค. 6229 มี.ค. 6212,900 ฿download pdf
29 มี.ค. 621 เม.ย. 6212,900 ฿download pdf
รายละเอียดการจอง
ประเภท ราคา/คน ตั๋วเครื่องบิน คน

จำนวนคนทั้งหมด :      ราคารวม :      บาท

วันที่ 1 กรุงเทพฯ-สนามบินดานัง-เว้-พระราชวังเว้-ตลาด ดองบา-ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม   
7.30 พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมืองอาคาร 1 ขาออก ชั้น 2 ประตู 2 เคาท์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเชีย Thai Air Asia (FD)
โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน
10.10 ออกเดินทางสู่ เมืองดานังโดยเที่ยวบิน FD 636 ** มีบริการอาหารร้อนและเครื่องดื่มบนเครื่อง **
11.30 เดินทางถึง สนามบิน ดานัง ประเทศเวียดนาม ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว(เวลาท้องถิ่นที่เวียดนาม เท่ากับประเทศไทย) เมืองดานังเป็นเมืองแห่งหาดทรายขาว และ ภูเขาหินอ่อนเป็นเมืองท่าที่สำคัญและเป็นเมืองใหญ่อันดับ4 ของประเทศเวียดนามเมืองนี้เจริญและเติบโต มาจากหมู่บ้านชาวประมงจนกลายเป็นเมืองท่าที่สำคัญ
จากนั้น เดินทางเข้าสู่ เมืองเว้ เมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองในอดีต โบราณสถานอันงดงามและทรงคุณค่าวัฒนธรรมที่มีแบบฉบับของตนเอง เว้ จึงได้รับการยืนยันจาก องค์การยูเนสโกประกาศขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี พ.ศ. 2536 ให้เป็นมรดกโลกWORLD HERITAGE 1 ใน 3 แห่งที่มีอยู่ในประเทศเวียดนามใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง นำท่านเยี่ยมชมพระราชวังหลวงของกษัตริย์ราชวงศ์เหวียน พระราชวังแห่งนี้สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2348ในสมัยยาลองเคยเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ราชวงศ์เหวียน13 พระองค์ พระราชวังแห่งนี้ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเป็นมรดกตกทอดอันยิ่งใหญ่และงดงามแห่งนี้ได้ถูกสร้างขึ้นตามแบบแผนความเชื่อของจีน
จากนั้น อิสระช้อปปิ้งที่ตลาด ดองบา เป็นตลาดใหญ่ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำหอมรอบนอกจะเป็นสินค้าของที่ระลึกเป็นส่วนมาก ด้านในเป็นของใช้ ทั่วไป
ค่ำ  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่าน ลงเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม พร้อมชมการแสดงและดนตรีพื้นเมือง
พักที่ Jasmine Hotel or Alba Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว**
วันที่ 2 เจดีย์เทียนมู่-สุสานกษัตริย์ไคดิงห์-เมืองโบราณฮอยอัน–หมู่บ้านกั๊มทาน-นั่งเรือกระด้งฮอยอัน-วัดฟุ๊กเกี๋ยนบ้านโบราณ-สะพานญี่ปุ่น-ศาลกวนอู   
7.00  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมหลังอาหาร
นำท่านชม เจดีย์เทียนมู่ทรงเก๋งจีนแปดเหลี่ยมสูงลดหลั่นกัน 7 ชั้นซึ่งแต่ละชั้นแทนภพต่างๆ ของพระพุทธเจ้า ตั้งเด่นอยู่ริมฝั่งแม่น้ำหอม

จากนั้น นำท่านชม สุสานกษัตริย์ไคดิงห์สุสานแห่งนี้เป็นเพียงสุสานเดียวที่มีการผสมผสาน ระหว่างสถาปัตยกรรมตะวันออกเข้ากับสถาปัตยกรรมตะวันตก ทางเดินขึ้นสุสานได้รับการตกแต่งเป็นบันไดมังกรอันโอ่อ่า

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหาร SEA FOOD
เดินทางสู่ “เมืองโบราณฮอยอัน” เมืองฮอยอันนั้นอดีตเคยเป็นเมืองท่า การค้าที่สำคัญแห่งหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเป็นศูนย์กลางของการ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างตะวันตกกับตะวันออกองค์การยูเนสโกได้ประกาศให้ฮอยอันเป็นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมเนื่องจากเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ แม้ว่าจะผ่านการบูรณะขึ้นเรื่อยๆแต่ก็ยังคงรูปแบบของเมืองฮอยอันไว้ได้นำท่านเดินทางด้วยรถโค้ชปรับอากาศเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองฮอยอัน
จากนั้น นำท่านเดินทางสู่หมู่บ้านกั๊มทาน สนุกสนานไปกับกิจกรรม!!นั่งเรือกระด้ง Cam Thanh Water Coconut Villageหมู่บ้านเล็กๆในเมืองฮอยอันตั้งอยู่ในสวนมะพร้าวริมแม่น้ำ ในอดีตช่วงสงครามที่นี่เป็นที่พักอาศัยของเหล่าทหาร อาชีพหลักของคนที่นี่คืออาชีพประมง ระหว่างการล่องเรือท่านจะได้ชมวัฒนธรรมอันสวยงาม ชาวบ้านจะขับร้องเพลงพื้นเมือง ผู้ชายกับผู้หญิงจะหยอกล้อกันไปมานำที่พายเรือมาเคาะกันเป็นจังหวะดนตรีสุดสนุกสนาน
จากนั้น นำท่านชมวัดฟุ๊กเกี๋ยนเป็นสมาคมชาวจีนที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของเมืองฮอยอันใช้เป็นที่พบปะของคนหลายรุ่น    วัดนี้มีจุดเด่นอยู่ที่งานไม้แกะสลัก  ลวดลายสวยงามท่าน สามารถทำบุญต่ออายุโดยพิธีสมัยโบราณ คือ การนำธูปที่ขดเป็นก้นหอย มาจุดทิ้งไว้เพื่อ เป็นสิริมงคลแก่ท่าน  นำชมOld House of Tan Skyบ้านโบราณซึ่งเป็นชื่อเจ้าของบ้านเดิมชาวเวียดนามที่มีฐานะดี ชมบ้านไม้ที่เก่าแก่และสวยงามที่สุดของเมืองฮอยอัน สร้างมากว่า 200 ปี ปัจจุบันได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี และยังเป็นที่อยู่อาศัยของทายาทรุ่นที่เจ็ดของตระกูล การออกแบบตัวอาคารเป็นการผสมผสานระหว่างอิทธิพลทางสถาปัตยกรรมของจีน ญี่ปุ่น และเวียดนาม ด้านหน้าอาคารติดถนนเหวียนไทฮ็อกทำเป็นร้านบูติค ด้านหลังติดถนนอีกสายหนึ่งใกล้แม่น้ำทูโบนมีประตูออกไม้ สามารถชมวิวทิวทัศน์และเห็นเรือพายสัญจรไปมาในแม่น้ำทูโบนได้เป็นอย่างดีนำชม  สะพานญี่ปุ่นซึ่งสร้างโดยชุมชนชาวญี่ปุ่นเมื่อ 400 กว่าปีมาแล้ว กลางสะพานมีศาลเจ้าศักดิ์สิทธิ์  ที่สร้างขึ้นเพื่อสวดส่งวิญญาณมังกร ชาวญี่ปุ่นเชื่อว่ามี มังกรอยู่ใต้พิภพส่วนตัวอยู่ที่อินเดียและหางอยู่ที่ญี่ปุ่น ส่วนลำตัวอยู่ที่เวียดนาม เมื่อใดที่มังกรพลิกตัวจะเกิดน้ำท่วมหรือแผ่นดินไหว ชาวญี่ปุ่นจึงสร้างสะพานนี้โดยตอกเสาเข็มลงกลางลำตัวเพื่อกำจัดมันจะได้ไม่เกิดภัยพิบัติขึ้นอีก ชมศาลกวนอูซึ่งอยู่บนสะพาน ญี่ปุ่นและที่ฮอยอันชาวบ้านจะนำสินค้าต่าง ๆ ไว้ที่หน้าบ้าน เพื่อขายให้แก่นักท่องเที่ยวท่านสามารถซื้อของที่ระลึก เป็นของฝากกลับบ้านได้อีกด้วย เช่น กระเป๋าโคมไฟ เป็นต้น
ค่ำ  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก**โรงแรม  PHO HOI RESORT Hotel  หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว**
วันที่ 3 ฮอยอัน-นั่งกระเช้าขึ้นเขาบาน่าฮิลล์-ดานัง-วัดลินห์อึ๋ง-สะพานมังกร   
7.00  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำทุกท่านเดินทางสู่ บานาฮิลล์ ซึ่งอยู่ห่างจากเมืองฮอยอัน1 ชั่วโมงบานาฮิลล์เป็นที่ตากอากาศที่ดีที่สุดในเวียดนามกลางได้ค้นพบในสมัยที่ฝรั่งเศสเข้ามาปกครองเวียดนามได้มีการสร้างถนนอ้อมขึ้นไปบนภูเขาสร้างที่พักโรงแรมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเพื่อใช้เป็นสถานที่พักผ่อนในระหว่างการรบระหว่างที่นั่งกระเช้าด้วยความเสียวพร้อมความสวยงามเราจะได้เห็นวิวธรรมชาติทั้งน้ำตก Toc Tienและลำธาร Suoi no (ในฝัน)
จากนั้น นั่งกระเช้าขึ้นสู่บานาฮิลล์กระเช้าแห่งบานาฮิลล์นี้ได้รับการบันทึกสถิติโลกโดย World Record ว่าเป็นกระเช้าไฟฟ้าที่ยาวที่สุดประเภทNon Stopโดยไม่หยุดแวะมีความยาวทั้งสิ้น 5,042 เมตรและเป็นกระเช้าที่สูงที่สุดที่ 1,294 เมตรนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสปุยเมฆหมอกและบางจุดมีเมฆลอยต่ำกว่ากระเช้าพร้อมอากาศบริสุทธิ์อันสดชื่นจนทำให้ท่านอาจลืมไปเสียด้วยซ้ำว่าที่นี่ไม่ใช่ยุโรปเพราะอากาศที่หนาวเย็นเฉลี่ยตลอดทั้งปีประมาณ 10 องศาเท่านั้นจุดที่สูงที่สุดของบานาฮิลล์มีความสูง 1,467 เมตรกับสภาพผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์
เที่ยง  บริการอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์นานาชาติ ณ ภัตตาคารบาน่าฮิลล์
นำท่านสู่จุดที่สร้างความตื่นเต้นให้นักท่องเที่ยวมองดูอย่างอลังการที่ซึ่งเต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งตำนานและจินตนาการของการผจญภัยที่สวนสนุก The Fantasy Park (รวมค่าเครื่องเล่นบนสวนสนุก ยกเว้น รถรางและบ้านผีสิงที่ไม่รวมให้ในรายการ) ที่เป็นส่วนหนึ่งของบาน่าฮิลล์ท่านจะได้พบกับเครื่องเล่นในหลายรูปแบบเช่นท้าทายความมันส์ของหนัง 4D, ระทึกขวัญกับบ้านผีสิงและอื่นๆถ้าไดโนเสาร์เกมส์สนุกๆเครื่องเล่นเบาๆรถไฟเหาะแมงมุนเวียนหัวตลอดไปจนถึงระทึกขวัญสั่นประสาทอีกมากมายหรือช้อปปิ้งซื้อของที่ระลึกภายในสวนสนุกอย่างจุใจและอีกมากมายที่รอท่านพิสูจน์ความมันส์กันอย่างเต็มที่ให้ท่านได้สนุกสนานต่อกับเครื่องเล่นนานาชนิดอย่างจุใจ
จากนั้น แวะสักการะ วัดลินห์อึ๋งเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดของเมืองดานังภายในวิหารใหญ่ของวัดเป็นสถานที่บูชาเจ้าแม่กวนอิมและเทพองค์ต่างๆตามความเชื่อของชาวบ้านแถบนี้นอกจากนี้ยังมีรูปปั้นปูนขาวเจ้าแม่กวนอิมซึ่งมีความสูงถึง 67 เมตรตั้งอยู่บนฐานดอกบัวกว้าง 35 เมตรยืนหันหลังให้ภูเขาและหันหน้าออกทะเลคอยปกป้องคุ้มครองชาวประมงที่ออกไปหาปลานอกชายฝั่งวัดแห่งนี้นอกจากเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านมากราบไหว้บูชาและขอพรแล้วยังเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามเป็นอีกนึ่งจุดชมวิวที่สวยงามชองเมือง ดานัง
พิเศษ!!นำท่านนั่งรถสามล้อซิโคล่  (Cyclo) ชมเมืองดานัง ซึ่งเป็นจุดเด่นและเอกลักษณ์ของเวียดนาม
จากนั้น นำท่าน ชมสะพานมังกร Dragon Bridgeอีกหนึ่งที่เที่ยวดานังแห่งใหม่ สะพานมังกร ไฟสัญลักษณ์ความสำเร็จแห่งใหม่ของเวียดนาม ที่มีความยาว 666 เมตร ความกว้างเท่าถนน 6 เลนส์ เชื่อมต่อสองฟากฝั่งของแม่น้ำฮัน ประเทศเวียดนามสะพานมังกรถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวดานัง เป็นสัญลักษณ์ของการฟื้นคืนประเทศ และเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ โดยได้เปิดใช้งานตั้งแต่ปี 2013ด้วยสถาปัตยกรรม ที่บวกกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากตำนานของเวียดนามเมื่อกว่าหนึ่งพันปีมาแล้ว
ค่ำ  บริการอาหารเย็นที่ห้องอาหาร ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก**โรงแรมGalavina Hotel or Nhu Minh Beach Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว**
วันที่ 4 ดานัง – ช้อปปิ้งตลาดฮาน – กรุงเทพฯ   
7.00  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนั้น นำท่านเดินเที่ยวและช้อปปิ้งในตลาดฮานซึ่งก็มีสินค้าหลากหลายชนิด เช่นผ้า เหล้า บุหรี่ และของกินต่างๆ เป็นตลาดสดและขายสินค้าพื้นเมืองของเมืองดานัง
ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินดานัง
12.00 ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯโดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่  FD637
** มีบริการอาหารร้อนและเครื่องดื่มบนเครื่อง **
13.20 เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม
หมายเหตุ สายการบินแอร์เอเชียมีบริการล็อกที่นั่งและ Hot Seatบริการสำหรับลูกค้าที่มีความประสงค์ต้องการนั่งแถวหน้าและนั่งติดกันหรือเลือกที่นั่งได้ เนื่องจากตั๋วเครื่องบินของคณะเป็นตั๋วกรุ๊ประบบ Randomไม่สามารถล็อกที่นั่งได้ ที่นั่งอาจจะไม่ได้นั่งติดกันในคณะ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขสายการบิน
* ในกรณีต้องการล็อกที่นั่งไปกลับค่าใช้จ่ายในการล็อกที่นั่งไปกลับ 200 บาท/ท่าน/เที่ยว
* ต้องการล็อคที่นั่งแถวหน้า Hot Seat
แถวที่ 1    ค่าบริการล็อกที่นั่ง ขาละ 500 บาท/เที่ยว/ท่าน ไปกลับ 1,000 บาท/ท่าน
แถวที่ 2-5  ค่าบริการล็อกที่นั่ง ขาละ 400 บาท/เที่ยว/ท่าน ไปกลับ 800 บาท/ท่าน
แถวที่ 6-8  ค่าบริการล็อกที่นั่ง ขาละ 200 บาท/เที่ยว/ท่าน ไปกลับ 400 บาท/ท่าน
** กรุณาแจ้งพนักงานขายทุกครั้งก่อนทำการจองค่ะ**

ข้อมูลเพิ่มเติม

month

02-กุมภาพันธ์, 12-ธันวาคม, 01-มกราคม, 03-มีนาคม

บริษัท บริโอ ทราเวล จำกัด

 • 4 อาคารมหธราดล ชั้น 1 ยูนิตเอ ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
 • โทร: 02-676-3663 (PHONE AUTO)
 • เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์: 9:00 - 18:00
 • เปิดบริการ เสาร์: 9:00 - 17:00
briotravel-line bbuddy-line