ซีเหมินติง
ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น
ตึกไทเป101
Cingjing farm
A smiley sheep in Cingjing farm resize
ซีเหมินติง
ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น
ตึกไทเป101
Cingjing farm
A smiley sheep in Cingjing farm resize

ทัวร์ไต้หวัน I ชิงจิ้ง + ออนเซ็น 5 วัน 4 คืน By สายการบินไทย (TG)

Highlight

 ชิงจิ้งฟาร์ม ฟาร์มเลี้ยงแกะที่อยู่บนภูเขาสูงอยู่เหนือระดับน้ำทะเลถึง 1,750 เมตร

 สวนดอกไม้จงเช่อ สวนดอกไม้ขนาดใหญ่ และยังเป็นตลาดค้าขายดอกไม้ขนาดใหญ่ของเมืองไถจง

ตึกไทเป 101 ตึกที่สูงที่สุดในไต้หวัน ปัจจุบันเป็นตึกที่สูงเป็นอันดับที่ 8 ของโลก

ภูเขาเมาคง สัมผัสท้องฟ้ากว้างไกลบนกระเช้าลอยฟ้ากอนโดลา

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePriceDownload
12 ต.ค. 6216 ต.ค. 6229,900 ฿download pdf
19 ต.ค. 6223 ต.ค. 6230,900 ฿download pdf
รายละเอียดการจอง
ประเภท ราคา/คน ตั๋วเครื่องบิน คน

จำนวนคนทั้งหมด :      ราคารวม :      บาท
วันที่ 1 กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) – สนามบินเถาหยวน – ไถจง – เฟิ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต  (-/BOX/D)
05.00 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ BRIO TRAVEL คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกทุกท่าน
  (สำหรับกรุ๊ปเดินทางวันที่ 12-16 ตุลาคม)
07.10 น. เหินฟ้าสู่ ไต้หวัน โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG 634 
11.50 น. ถึง สนามบินนานาชาติเถาหยวน นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
  (สำหรับกรุ๊ปที่เดินทาง 19-23 ตุลาคม)
08.25 น.  เหินฟ้าสู่ ไต้หวัน โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG 632 
13.05 น. ถึง สนามบินนานาชาติเถาหยวน นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน เมนู…แซนวิช+เครื่องดื่ม
  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองไถจง หัวเมืองใหญ่ตอนกลางของไต้หวัน (เดินทางประมาณ 2.30   ชั่วโมง)
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนู…อาหารพื้นเมืองไต้หวัน
  จากนั้นนําท่านสู่แหล่งช้อปปิ้งยามเย็น เฝิ่งเจี่ยไนท์มาเก็ต ตลาดนัดกลางคืนที่คึกคักและดังที่สุดของเมืองไถจง ให้ท่านได้อิสระกับการช้อปปิ้ง เลือกซื้อสิ่งของที่ถูกใจ
                 นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก ã TAICHUNG CU HOTEL (3*) หรือเทียบเท่า
 
วันที่ 2 ไถจง – ฟาร์มชิงจิ้ง – ไถจง – สวนดอกไม้ (ZHONGSHE FLOWER MARKET)  (B/L/D)
เช้า       รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำทุกท่านเที่ยวชมธรรมชาติที่ ชิงจิ้งฟาร์ม (CINGJING SHEEP) (เดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) เป็นฟาร์มเลี้ยงแกะที่อยู่บนภูเขาสูงอยู่เหนือระดับน้ำทะเลถึง 1,750 เมตร ทำให้มองเห็นทิวทัศน์โดยรอบ ทั้งทุ่งหญ้าสีเขียว และเทือกเขาที่งดงามคล้ายกับประเทศทางยุโรปเหนือ โดยในฟาร์มแบ่งเป็น 2 โซนใหญ่ๆ คือ บริเวณฟาร์มที่เลี้ยงแกะ และบริเวณชมวิว ท่านสามารถถ่ายรูปกับแกะแสนรู้ และ ให้อาหารแกะ ได้อย่างใกล้ชิด พร้อมเดินเล่นชมความสวยงามของธรรมชาติในบริเวณฟาร์ม
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู…อาหารจีนยูนนาน
  เดินทางถึง สวนดอกไม้จงเช่อ (ZHONGSHE FLOWER MARKET) (เดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) ที่นี้เป็นสวนดอกไม้ขนาดใหญ่ และยังเป็นตลาดค้าขายดอกไม้ขนาดใหญ่ของเมืองไถจง สวนนี้จะมีดอกไม้สวยๆสลับหมุนเวียนกันออกมาให้ท่านได้ยลโฉมแบบไม่ซ้ำฤดูกาลเลยทีเดียว
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนู…สุกี้ชาบูชาบู
  นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก ã  TAICHUNG CU HOTEL (3*) หรือเทียบเท่า
 
วันที่ 3 ไถจง – ไทเป – ไทเป101(ไม่รวมค่าบัตรขึ้นตึก) – กระเช้าเมาคง (นั่งกระเช้าไปกลับ) – เจียวซี(แช่น้ำแร่)
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ ไทเป เมืองหลวงแห่งไต้หวัน (เดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)
  นำท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าบัตรขึ้นตึก) **กรณีลูกค้าต้องการขึ้นตึกไทเป 101 กรุณาติดต่อไกด์และหัวหน้าทัวร์ให้พาไปยังจุดจำหน่ายตั๋วเพื่อขึ้นตึก **ตึกที่สูงที่สุดในไต้หวัน ปัจจุบันเป็นตึกที่สูงเป็นอันดับที่ 8 ของโลก ตึกนี้มีสิ่งสุดยอดอยู่ 2 อย่าง คือ 1. มีลิฟต์ที่เร็วมากเร็วถึง 1,010 เมตรต่อนาที 2. มีลูกตุ้มที่หนักที่สุดในโลก 660 ตัน เป็นตัวลดแรงสั่นสะเทือนในกรณีเกิดแผ่นดินไหวได้เป็นอย่างดี ตัวอาคารออกแบบเป็นรูปทรงลำไผ่ 8 ปล้อง สร้างขึ้นโดยหลักวิศวกรรมชั้นเยี่ยม ผสมผสานกับความเชื่อที่ว่า ไผ่เป็นตัวแทนของแท่งทอง ที่ราชวงศ์จีนโบราณใช้แลกเปลี่ยนเป็นของกำนัลซึ่งกันและกัน โดยบริเวณชั้นล่างของอาคารแห่งนี้เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของไต้หวัน มีทั้งห้างสรรพสินค้า ร้านขายของที่ระลึก และร้านอาหารต่างๆมากมาย เป็นที่นิยมของทั้งชาวไทเปและชาวต่างชาติ ทั้งนี้ให้อิสระท่านเดินเล่นถ่ายรูปตามอัธยาศัย
กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู…อาหารพื้นเมืองไต้หวัน
  นำท่านสู่ ภูเขาเมาคง (นั่งกระเช้าไป-กลับ) สัมผัสท้องฟ้ากว้างไกลบนกระเช้าลอยฟ้ากอนโดลา ความสูงเกือบ 300 เมตร ให้ทุกท่านได้สัมผัสบรรยากาศของเมืองไทเปจากมุมสูง และภูเขาที่เขียวขจี สามารถมองเห็นแหล่งปลูกชา ที่เรียงรายกันเป็นระเบียบสวยงาม นำท่านแวะสถานี วัดจือหนานกง สร้างขึ้นในปี 1891 ซึ่งเป็นวัดที่เก่าแก่ และเป็นสถานที่สำหรับสักการบูชาที่สำคัญแห่งหนึ่งของเมืองนี้ด้วย เป็นวัดที่นิยมมากในหมู่พ่อค้าแม่ค้า และนักธุรกิจ ส่วนใหญ่จะนิยมมาขอพรกันเป็นจำนวนมากหลังจากนั้นนำท่านนั่งกระเช้าขึ้นต่อไปยังสถานีปลายทาง ให้ทุกท่านได้สัมผัสอากาศบริสุทธิ์ เย็นสบาย จากจุดนี้ท่านสามารถชมวิวเมืองไทเป และสามารถมองเห็นตึกไทเป101 จากมุมนี้ได้อย่างสวยงาม และด้านบนเขายังมีร้านชา และร้านค้าต่างๆมากมาย
  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเจียวซี (แช่ออนเซ็น) ตั้งอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะไต้หวัน เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงทางด้านน้ำแร่ธรรมชาติของไต้หวัน (เดินทางประมาณ 1 ชม.) ให้ท่านได้อาบน้ำแร่ที่เจียวซี บ่อน้ำพุร้อนเจียวซี ซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางที่ นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมา เพราะด้วยอุณหภูมิที่เหมาะสม และน้ำแร่ที่ใสสะอาด ไม่มีรสชาติ ไม่มีกลิ่นกำมะถัน ช่วยบำรุงผิวให้เนียนนุ่ม ที่นี่จึงเป็นที่อาบน้ำแร่ที่โด่งดังมีชื่อเสียงที่สุดในไต้หวัน และด้วยวัฒนธรรมที่ฝังรากลึกในเรื่องการลงแช่ตัวในบ่อน้ำพุร้อน เริ่มขึ้น ตั้งแต่ช่วงที่ปกครองโดยญี่ปุ่น ในช่วงเวลานั้น บ่อน้ำพุร้อนถูกสร้างขึ้น เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถลงไปแช่อาบได้ จึงทำให้การแช่น้ำที่บ่อน้ำพุร้อนเป็นที่นิยมมากกว่าเดิม คนท้องถิ่นที่นี่ใช้น้ำแร่ในการรดผัก ทำให้ผักอุดมไปด้วยแร่ธาตุ ซึ่งเป็นอาหารจานพิเศษของเมืองเจียวซี
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนู…อาหารพื้นเมืองไต้หวัน
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก  โรงแรม SUN SPRING RESORT (3*) หรือเทียบเท่า
  เชิญท่านผ่อนคลายความเหนื่อยล้าโดยการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ (ในห้องส่วนตัว) เชื่อกันว่าแร่ธาตุในน้ำแร่นี้จะช่วยบำรุงสุขภาพ ทำให้ระบบโลหิตหมุนเวียนดีขึ้น ทำให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งสวยงาม ส่วนบ่อน้ำแร่รวม ถ้าท่านต้องการแช่น้ำแร่ โปรดเตรียมชุดว่ายน้ำและหมวกคลุมผมไปด้วย
 
วันที่ 4 เจียวซี – หมู่บ้านโบราณสื้อเฟิ่น – ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น – ป้อมแดงตั้นสุ่ย – สะพานคู่รักตั้นสุ่ย – ถนนเก่าตั้นสุ่ย – ไทเป
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโบราณสื้อเฟิ่น (ไม่รวมโคมไฟ/เดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เพื่อไปยัง หมู่บ้านเล็กๆ แวะล้อมด้วยธรรมชาติอันสดใส ได้กลิ่นอายของวัฒนธรรมไต้หวัน กลางหมู่บ้านแห่งนี้มีเส้นทางรถไฟผ่าน ให้ท่านได้ปล่อยโคมลอย ขณะยืนอยู่บนรางรถไฟ ท่ามกลางบ้านเรือนของชาวบ้าน เป็นวิวที่ประทับใจ และคู่ควรแก่การเก็บภาพประทับใจนี้
  จากนั้นนำท่านสู่ ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น (เดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)  หมู่บ้านโบราณที่เป็นถนนคนเดินเก่าแก่บนภูเขา และงดงามด้วยประวัติศาสตร์ที่เป็นเอกลักษณ์ ในอดีตเคยเป็นแหล่งเหมืองแร่ทองคำที่เก่าแก่ ให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศเมืองเก่าที่พื้นถนนปูด้วยพื้นหินในอดีตที่ยังคงอนุรักษ์ไว้จนถึงปัจจุบันและยังเต็มไปด้วยสิ่งของอันหลากหลาย ตั้งแต่อาหาร ร้านน้ำชา ของทานเล่น สินค้าที่ระลึก งานฝีมือ อันเต็มไปด้วยเสน่ห์ของเมืองโบราณจิ่วเฟิ่น ที่นี่เป็นอีกแห่งของไต้หวันที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจากนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศเป็นอย่างมาก
กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู…อาหารพื้นเมืองไต้หวัน
  จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง ตั้นสุ่ย (เดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เป็นเมืองท่าแห่งแรกทางตอนเหนือของไต้หวันและยังเปิดเป็นท่าเรือแห่งชาติเมื่อปีค.ศ.1858 เพื่อนำท่านสัมผัสกับ ป้อมปราการซานโดมินโก หรือป้อมแดงตั้นสุ่ย สถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ แห่งนี้มีความเป็นมาในอดีตกว่า 4 ศตวรรษ ช่วงแรกป้อมนี้ถูกสร้างขึ้นโดยชาวสเปนในปีค.ศ.1629 ถัดจากนั้นก็โดนยึดครองและสร้างใหม่โดยชาวดัตช์ โครงสร้างของป้อมนั้นเป็นอิฐสีแดง ให้ควาามรู้สึกถึงช่วงยุโรปสมัยกลางในปีค.ศ.1867 ป้อมปราการนี้ถูกเช่าโดยชาวอังกฤษซึ่งถูกใช้เป็นสถานกงสุล และสร้างเป็นี่อยู่อาศัยของราชการ ตอนนี้ได้จัดเป็นสถานที่แสดงนิทรรศการทางด้านประวัติศาสตร์ประกอบด้วยรูปภาพต่าง ๆ
  นำท่านชมวิว แม่น้ำตั้นสุ่ยสะพานคู่รัก ซึ่งมีความยาว 164.9 เมตร กว้าง 5 เมตร สามารถรองรับคนได้ถึง 9,000 คน มีลักษณะเป็นสะพานแขวนรูปโค้งเพื่อเชื่อมสองฟากฝั่งของแม่น้ำ
  เดินทางต่อไปที่ ถนนเก่าตั้นสุ่ย หรือถนนคนเดินริมน้ำ ที่มีบรรยากาศอันแสนโรแมนติก เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ ของชาวไทเป ในอดีตสถานที่แห่งนี้เคยเป็นเมืองท่าแห่งแรกของไต้หวันทางตอนเหนือสามารถพบกลิ่นไอของความรุ่งเรืองในสมัยที่เป็นเมืองท่าที่รุ่งเรืองของตั้นสุ่ย  และสิ่งก่อสร้างหลายรูปแบบในพื้นที่นี้ เช่น ตึกรูปแบบตะวันตก, รูปแบบญี่ปุ่น, รูปแบบฟิจิตอนใต้ และอื่นๆ ที่เคยรุ่งเรืองมากก่อนในอดีตให้ท่านได้ลองลิ้มรสอาหารท้องถิ่น เช่น ลูกชิ้นปลา ไข่เหล็ก และน้ำบ้วยที่มีรสเปรี้ยว รวมถึงอาหารทะเลสดๆ ในราคาไม่แพงอีกด้วย
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนู…อาหารพื้นเมืองไต้หวัน
  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองไทเป (เดินทางประมาณ 30 นาที)
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก  โรงแรม HAPPINESS INN HOTEL XINZHUANG (4*) หรือเทียบเท่า
 
วันที่ 5 ไทเป – ร้านขนมพายสับปะรด – วัดหลงซานซื่อ – ซีเหมินติง – สนามบินเถาหยวน –กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ร้านพายสับปะรด ขนมและของฝากขึ้นชื่อของไต้หวัน ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากได้ตามอัธยาศัย
  จากนั้นนำท่านเที่ยวชม วัดหลงซานซื่อ ถือเป็นวัด เก่าแก่ที่มีชื่อเสียงให้ท่านได้สัมผัสความงามของสถาปัตยกรรมไต้หวันแบบ ดั้งเดิม สร้างขึ้นในพ.ศ. 2281 แสดงให้เห็นถึงจิตใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความศรัทธาในศาสนาของชาวว่านหัววัดแห่งนี้เต็มไป ด้วยรูปแบบของประติมากรรมและสถาปัตยกรรมที่ประณีตงดงาม
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู…อาหารพื้นเมืองไต้หวัน
  นำท่านเดินทางสู่ ซีเหมินติง แหล่งช้อปปิ้งที่รวมวัยรุ่นชาวไทเป  ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมระดับกลางทั้ง GIORDANO, BOSSINI, BALANO, ESPRIT และอื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง รองเท้ายี่ห้อ ONITSUKA TIGER ราคาถูกกว่าเมืองไทย และบางรุ่นถูกกว่าที่ญี่ปุ่นด้วย
  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติ    เถาหยวน
20.05 น. ออกเดินทางจาก ไต้หวัน โดยสายการบิน THAI AIRWAYS (TG) เที่ยวบินที่ TG 635
22.50 น. ถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและประทับใจ

ข้อมูลเพิ่มเติม

month

10-ตุลาคม

บริษัท บริโอ ทราเวล จำกัด

  • 4 อาคารมหธราดล ชั้น 4 ยูนิตเอ ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
  • โทร: 02-676-3663 (PHONE AUTO)
  • เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์: 9:00 - 18:00
  • เปิดบริการ เสาร์: 9:00 - 17:00
briotravel-line bbuddy-line