อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ตึกไทเป101(ชมวิวชั้น89)
ตึกไทเป101(ชมวิวชั้น89)
เสี่ยวหลงเปา
ช้อปปิ้งซีเหมินติง
ทะเลสาบสุริยันจันทรา
ทะเลสาบสุริยันจันทรา
ทะเลสาบสุริยันจันทรา
อุทยานอาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณ
อุทยานอาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณ
ตึกไทเป101(ชมวิวชั้น89)
อุทยานอาลีซาน
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ตึกไทเป101(ชมวิวชั้น89)
ตึกไทเป101(ชมวิวชั้น89)
เสี่ยวหลงเปา
ช้อปปิ้งซีเหมินติง
ทะเลสาบสุริยันจันทรา
ทะเลสาบสุริยันจันทรา
ทะเลสาบสุริยันจันทรา
อุทยานอาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณ
อุทยานอาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณ
ตึกไทเป101(ชมวิวชั้น89)
อุทยานอาลีซาน

ทัวร์ไต้หวัน ปีใหม่ 2019 I ไทเป – อาหลีซาน – สุริยันจันทรา 5วัน4คืน สายการบินTHAI AIRWAYS(TG)

Highlight

 อุทยานอาหลี่ซาน นั่งรถไฟโบราณชมธรรมชาติ และป่าสนพันปี

 อุทยานเหย๋หลิ่ว ชมความงามของธรรมชาติกับหินรูปทรงต่างๆ

 ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา สวยงามราวสวรรค์บนดิน

 สวรรค์นักช้อป เมืองแห่งไนท์มาร์เก็ต ที่มากที่สุดในเอเชีย

พักโรงแรมระดับ 4 ดาว

เมนูพิเศษ บุฟเฟต์ชาบูชาบู , เสี่ยวหลงเปา ,สเต๊ก + สลัดบาร์ , พระกระโดดกำแพง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePriceDownload
28 ธ.ค. 611 ม.ค. 6237,900 ฿download pdf
รายละเอียดการจอง
ประเภท ราคา/คน ตั๋วเครื่องบิน คน

จำนวนคนทั้งหมด :      ราคารวม :      บาท

ทัวร์ไต้หวัน ปีใหม่ 2019 I ไทเป – อาหลีซาน – สุริยันจันทรา 5วัน4คืน สายการบินTHAI AIRWAYS(TG)

วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – ไทเป – เจียอี้
05.00 คณะพร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ประตู 2-3 เคาน์เตอร์ D สายการบิน THAI AIRWAYS   เจ้าหน้าที่ บริโอ ทราเวล คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแด่ทุกท่าน
07.10 ออกเดินทางสู่ เมืองไทเป สาธารณรัฐไต้หวัน โดยเที่ยวบินที่ TG 634 สายการบิน THAI AIRWAYS
11.50 ถึง สนามบินเถาหยวน เมืองไทเป สาธารณรัฐไต้หวัน หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง และรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู…อาหารพื้นเมืองไต้หวัน
หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองเจียอี้ (เดินทาง 3.30 ชั่วโมงโดยประมาณ) ระหว่างทางให้ท่านได้ชมวิวธรรมชาติข้างทางที่สวยงาม
 ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ! เมนู…สเต็ก + สลัดบาร์
นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม LOOK ROYAL HOTEL  หรือเทียบเท่า 4*
วันที่ 2 เมืองเจียอี้ – อุทยานอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณ – ป่าสนพันปี – เมืองไถจง – ร้านชา – เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ อุทยานอาลีซาน จากนั้นนำท่าน นั่งรถไฟโบราณ เพื่อชมความงามทางธรรมชาติสองข้าง ซึ่งเป็นอุทยานที่มีความสมบูรณ์อยู่มาก แล้วนำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติอาหลี่ซาน ตั้งอยู่ในเขตเมืองเจียอี้ ไม่ใช่ภูเขาลูกเดียว แต่เป็นกลุ่มภูเขา อาหลี่ซานมีพื้นที่ประมาณสามหมื่นเฮคเตอร์ มีความสูงประมาณ 2,216เมตร มีทัศนียภาพที่งดงาม ทั้งบรรยากาศโดยรอบ และอากาศที่เย็นสบาย เพราะอยู่บนภูเขาสูงอากาศจะเย็นกว่าด้านล่าง ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ ภายในอุทยานจะเต็มไปด้วยดอกซากุระจะบานสะพรั่งพร้อมกับพรรณไม้อีกนานาชนิด และป่าเขียวขจีอันอุดมสมบูรณ์ จากนั้นนำท่านชม ป่าสนพันปี บริเวณแนวทิวสนแห่งนี้จะได้พบกับสนหลากหลายนานาพันธุ์ ทั้งต้นไม้ที่สูงใหญ่และมีลักษณะที่แปลกประหลาด มีความสวยงามที่แตกต่างกันไป ซึ่งในแต่ละต้นมีอายุมากกว่าร้อยปี สามารถจินตนาการเป็นรูปต่างๆ และยังมีต้นไม้ที่มีอายุยืนนานอีกมากมาย และในบริเวณไม่ไกลกัน นำท่านชม บึงสองพี่น้อง ซึ่งเป็นบึงอยู่ภายในอุทยาน มีความสวยงามอย่างมาก เป็นบึงที่นำสายน้ำจากภูเขามารวมกัน พร้อมกับเป็นที่มาของตำนานความรัก “เจียเหม่ยถาน” อันมีต้นกำเนิดจากบึงแห่งนี้
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู…อาหารพื้นเมืองไต้หวัน
หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองไถจง (เดินทาง 3 ชั่วโมงโดยประมาณ) ซึ่งตั้งอยู่ในภาคตะวันตกของเกาะไต้หวัน เป็นเมืองใหญ่อันดับที่ 3 ของไต้หวัน เมืองไทจงยังเป็นเมืองหนึ่งที่มีความสะอาดเรียบร้อย และถือว่าเป็นเมืองที่สะอาดที่สุดในไต้หวัน ระหว่างทางนำทุกท่านแวะ ชิมชา ชาที่ขึ้นชื่อที่สุดของไต้หวัน ที่มีรสชาติหอม และยังมีสรรพคุณละลายไขมัน และเป็นของฝากที่คนไทยนิยมมากชนิดหนึ่ง
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ! เมนู…บุฟเฟต์ชาบูชาบู (SUKI SHABU)
นำท่านสู่  ตลาดเฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต  ตลาดกลางคืนที่ใหญ่และเป็นที่นิยมที่สุดของชาวไต้หวัน มีร้านค้า ขายอาหารคาว หวาน ชานมไข่มุก และอาหารอันหลากหลาย รวมถึงสินค้าต่าง ๆ อันมากมาย
นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม YONG YUE HOTEL หรือเทียบเท่า 4*
วันที่ 3 ไถจง – หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา  – วัดพระถัมซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – ไทเป – ร้านพายสับปะรด
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองหนานโถว (เดินทาง 1.30 ช.ม. โดยประมาณ) จากนั้นนำท่านล่องเรือชมความงาม  ทะเลสาบสุริยันจันทรา  ซึ่งได้รับการกล่าวขานว่างดงามราวกับภาพวาด เปรียบดั่งสวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน  ซึ่งทางการท่องเที่ยวไต้หวันได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2000 เพื่อบูรณะเมืองจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อวันที่ 21 กันยายน 1999 รวมความหลากหลายทางธรรมชาติจากผืนน้ำสู่ยอดเขาที่นับจากความสูงระดับ 600 –  2,000 เมตร มีความยาว 33 กิโลเมตร เป็นทะเลสาบที่มีภูเขาสลับซับซ้อนล้อมรอบ ลักษณะภูมิประเทศที่โดดเด่น ทำให้ตัวทะเลสาบมองดูคล้ายพระอาทิตย์และพระจันทร์เสี้ยว ซึ่งเป็นที่มาของนามอันไพเราะว่า  “สุริยัน-จันทรา”  แล้วนำท่านสู่ วัดพระถังซัมจั๋ง ซึ่งตามตำนานเล่าขานกันว่า พระถังซัมจั๋งได้สร้างเจดีย์องค์นี้ขึ้นตรงตำแหน่งที่มีห่านป่าตกลงมา ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่แปลก และเชื่อว่าห่านป่าตัวนั้นเป็นพระโพธิสัตว์   พระถังซัมจั๋งจึงสร้างเจดีย์ขึ้นเพื่อเป็นระลึกถึงพระโพธิสัตว์พระองค์นั้น รวมไปถึงใช้พระเจดีย์เป็นที่เก็บรักษาพระบรมธาตุรวมทั้งพระคัมภีร์ที่อัญเชิญมาจากประเทศอินเดีย พระถังซัมจั๋งถือได้ว่า เป็นพระสงฆ์ที่ฝักใฝ่การศึกษา ซึ่งท่านได้เรียบเรียงบันทึกเกี่ยวกับพุทธศาสนาในอินเดีย ถวายแด่พระเจ้าถังเกาจง พระจักรพรรดิแห่งราชวงศ์ถังในเวลานั้น และยังมีบทความที่เขียนอีกมากมาย จึงและกลายแรงบันดาลใจให้กับนักปราชญ์เป็นจำนวนมาก ด้วยเพราะเหตุนี้ทำให้พระถังซัมจั๋งได้รับการยกย่องเคารพนับถืออย่างกว้างขวาง
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู…อาหารพื้นเมืองไต้หวัน
หลังอาหารนำท่านชม วัดเหวินหวู่ ที่สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 1938 เป็นวัดในลัทธิขงจื่อ ซึ่งหมายถึง ศาสดาขงจื่อ เทพเจ้าแห่งปัญญา และ เทพกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ รวมถึง สิงโตหินอ่อน 2 ตัว ที่ตั้งอยู่หน้าวัด ซึ่งมีมูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรียญไต้หวัน วัดนี้เป็นวัดที่สร้างโดยชาวไต้หวันและชาวจีน สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองไทเป (เดินทาง 3 ชั่วโมงโดยประมาณ) จากนั้นนำท่านแวะชม ร้านพายสับปะรด ขนมและของฝากขึ้นชื่อของไต้หวัน ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากได้ตามอัธยาศัย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนู…อาหารพื้นเมืองไต้หวัน
นำท่านเข้าสู่ที่พัก  NEW TAIPEI CONVENTION HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
วันที่ 4 ไทเป 101 (รวมขึ้นตึกชมวิวชั้น 89) – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ก – ซีเหมินติง
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
แล้วนำท่านขึ้นสู่อดีตตึกที่สูงที่สุดในโลก ไทเป 101 (รวมขึ้นตึกชมวิวชั้น 89) ตึกที่มีความสูงถึง 508 เมตร สัญลักษณ์ของเมืองไทเป ที่นี่ยังมีจุดชมวิวที่สูงที่สุดในโลกอีกด้วย ภายในตัวอาคารมีลูกตุ้มขนาดใหญ่หนักกว่า 900 ตันทำหน้าที่กันการสั่นสะเทือนเวลาที่เกิดแผ่นดินไหวและมีลิฟต์ที่วิ่งเร็วที่สุดในโลก ด้วยความเร็วประมาณ 1,008 เมตรต่อนาที บริเวณที่ตั้งของตึกนี้ยังเป็นแหล่งช้อปปิ้งแห่งใหม่ ที่เป็นที่นิยมของชาวไทเปและชาวต่างชาติมีห้างสรรพสินค้าและช้อปปิ้งมอลล์อยู่ถึงสิบแห่งบริเวณนี้เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของไต้หวัน แล้วนำท่านเข้าชม ศูนย์สร้อยสุขภาพ (GERMANIUM) ที่เป็นเครื่องประดับเพื่อสุขภาพ มีทั้งแบบสร้อยข้อมือ และ สร้อยคอ เป็นการช่วยในการไหลเวียนของเลือกในร่างกายคนเรา รวมทั้งมีชมหยกไต้หวัน และ ปะการังแดง เครื่องประดับล้ำค่าของชาวไต้หวันมาตั้งแต่โบราณ
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู…อาหารพื้นเมืองไต้หวัน
หลังอาหารนำท่านเที่ยวชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค อดีตผู้นำของไต้หวันสร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ผู้เป็นที่รักและศรัทธาของคนไต้หวัน ซึ่งใช้เวลาในการสร้างถึง 3 ปี โดยสร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2523 ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 205 แสนตารางเมตร โดยรูปปั้นเหมือนเจียงไคเช็คที่สร้างจากโลหะสัมฤทธิ์จะประดิษฐานอยู่ชั้นบนด้านในของอนุสรณ์สถาน สำหรับรูปแบบการก่อสร้างเป็นไปตาม วัฒนธรรมจีนตัวตึกสีขาว หลังคาปูด้วยกระเบื้องสีฟ้า ผนังทำด้วยหินอ่อนทั้ง 4 ด้าน มีสนามหญ้าสวนดอกไม้สีแดงอยู่ด้านหน้า เป็น 3 สีเดียวกับสีธงชาติไต้หวัน
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ซีเหมินติง แหล่งช้อปปิ้งที่รวมวัยรุ่นชาวไทเป  ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมระดับกลางทั้ง GIORDANO , BOSSINI , BALANO , ESPRIT  และอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รองเท้ายี่ห้อ ONITSUKA TIGER ราคาถูกกว่าเมืองไทย และบางรุ่นถูกกว่าที่ญี่ปุ่นด้วย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ! เมนู…พิเศษ! เมนู…เสี่ยวหลงเปา
นำท่านเข้าสู่ที่พัก  NEW TAIPEI CONVENTION HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
วันที่ 5 วัดหลงซันซื่อ – สนามบิน – กรุงเทพฯ
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารนำท่านเดินทางชม วัดหลงซันซื่อ ถือเป็นวัดเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงให้ท่านได้สัมผัสความงามของสถาปัตยกรรมไต้หวันแบบ ดั้งเดิม สร้างขึ้นใน พ.ศ. 2281 แสดงให้เห็นถึงจิตใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความศรัทธาในศาสนาของชาวว่านหัววัดแห่งนี้เต็มไปด้วยรูปแบบของประติมากรรมและสถาปัตย-กรรมที่ประณีตงดงาม
อิสระอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน
13.55 ออกเดินทางจาก ไต้หวัน โดยเที่ยวบินที่ TG 633 สายการบิน THAI AIRWAYS
16.50 ถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและประทับใจ

ข้อมูลเพิ่มเติม

month

12-ธันวาคม

บริษัท บริโอ ทราเวล จำกัด

  • 4 อาคารมหธราดล ชั้น 1 ยูนิตเอ ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
  • โทร: 02-676-3663 (PHONE AUTO)
  • เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์: 9:00 - 18:00
  • เปิดบริการ เสาร์: 9:00 - 17:00
briotravel-line bbuddy-line