sun_moon lake in TAIWAN resize
อุทยานอาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณ
อุทยานอาลีซาน
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ตึกไทเป101
sun_moon lake in TAIWAN resize
อุทยานอาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณ
อุทยานอาลีซาน
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ตึกไทเป101

ทัวร์ไต้หวัน I หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป เลสโก ตัวพ่อขั้นสุด 4 วัน 2 คืน By สายการบินไทย (TG)

Highlight

  ทะเลสาบสุริยัน จันทรา อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่โด่งดัง และเป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยว อีกแห่งของชาวไต้หวัน

อุทยานฯ อาลีซาน ชมวิวไร่ชาอาลีซานที่มีชื่อเสียงสลับกับภูเขาน้อยใหญ่อันสวยงาม

เมืองไถจง เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ3 ของไต้หวันเป็นเมืองที่เป็นศูนย์กลางทางด้านการศึกษา เศรษฐกิจและวัฒนธรรมตามพุทธศาสนา

กรุงไทเป เมืองหลวงประเทศไต้หวันเป็นศูนย์รวมทางด้านต่างๆของไต้หวัน

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์