ตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นตึก ชั้น89)
หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น
ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น
จิ่วเฟิ่น
ทะเลสาบสุริยันจันทรา
ทะเลสาบสุริยันจันทรา
ทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดเหวินอู่
อุทยานอาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณ
อุทยานอาลีซาน
เจดีย์มังกรเสือ
ตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นตึก ชั้น89)
หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น
ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น
จิ่วเฟิ่น
ทะเลสาบสุริยันจันทรา
ทะเลสาบสุริยันจันทรา
ทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดเหวินอู่
อุทยานอาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณ
อุทยานอาลีซาน
เจดีย์มังกรเสือ

ทัวร์ไต้หวัน ปีใหม่ I ไทเป – เกาสง 6 วัน 5 คืน by สายการบินไทย+ไทยสมายล์ (TG+WE)

Highlight

 อุทยานแห่งชาติอาหลี่ซาน อุทยานที่มีชื่อเสียงที่สุดของไต้หวัน

 อุทยานเย่หลิ่ว หินทรายรูปทรงแปลกตา โดดเด่นที่ “หินเศียรราชินี”

ทะเลสาบสุริยันจันทรา ได้รับการกล่าวขานว่างดงามราวกับภาพวาด เปรียบดั่งสวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน

ไหว้พระขอพร วัดฝอกวงซาน และวัดเหวินอู่

หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น  หมู่บ้านโบราณที่เป็นถนนคนเดินเก่าแก่บนภูเขา

 ตึกไทเป 101, สวนดอกไม้จงเช่อ, สถานี FORMOSA BOULEVARD และเจดีย์มังกรเสือ

ช้อปปิ้งจุใจ! ซีเหมินติง, เฝิ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต, เหวินฮวาไนท์มาร์เก็ต, E-DA WORLD Outlet Mall และซินเจวี๋ยเจียง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

รายละเอียดการจอง
ประเภท ราคา/คน ตั๋วเครื่องบิน คน

จำนวนคนทั้งหมด :      ราคารวม :      บาท
วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – สนามบินเถาหยวน – เมืองไทเป – ไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) – ซีเหมินติง 
05.00 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก สายการบิน THAI AIRWAYS โดยมีเจ้าหน้าที่ BRIO TRAVEL คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกทุกท่าน
07.25 น. เหินฟ้าสู่ ไต้หวัน โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG 634
11.55 น. ถึง สนามบินนานาชาติเถาหยวน นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
  จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง กรุงไทเป เมืองหลวงแห่งไต้หวัน (เดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน เมนู…แซนวิช+เครื่องดื่ม
  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าบัตรขึ้นตึก) **กรณีลูกค้าต้องการขึ้นตึกไทเป 101 กรุณาติดต่อไกด์และหัวหน้าทัวร์ให้นำท่านไปยังจุดจำหน่ายตั๋วเพื่อขึ้นตึก** ตึกที่สูงที่สุดในไต้หวัน ปัจจุบันเป็นตึกที่สูงเป็นอันดับที่ 8 ของโลก ตึกนี้มีสิ่งสุดยอดอยู่ 2 อย่าง คือ 1. มีลิฟต์ที่เร็วมากเร็วถึง 1,010 เมตรต่อนาที 2. มีลูกตุ้มที่หนักที่สุดในโลก 660 ตัน เป็นตัวลดแรงสั่นสะเทือนในกรณีเกิดแผ่นดินไหวได้เป็นอย่างดี ตัวอาคารออกแบบเป็นรูปทรงลำไผ่ 8 ปล้อง สร้างขึ้นโดยหลักวิศวกรรมชั้นเยี่ยม ผสมผสานกับความเชื่อที่ว่า ไผ่เป็นตัวแทนของแท่งทอง ที่ราชวงศ์จีนโบราณใช้แลกเปลี่ยนเป็นของกำนัลซึ่งกันและกัน โดยบริเวณชั้นล่างของอาคารแห่งนี้เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของไต้หวัน มีทั้งห้างสรรพสินค้า ร้านขายของที่ระลึก และร้านอาหารต่างๆมากมาย เป็นที่นิยมของทั้งชาวไทเปและชาวต่างชาติ ทั้งนี้ให้อิสระท่านเดินเล่นถ่ายรูปตามอัธยาศัย
  นำท่านเดินทางสู่ ซีเหมินติง แหล่งช้อปปิ้งที่รวมวัยรุ่นชาวไทเป  ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมระดับกลางทั้ง GIORDANO , BOSSINI , BALANO , ESPRIT  และอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รองเท้ายี่ห้อ ONITSUKA TIGER ราคาถูกกว่าเมืองไทย และบางรุ่นถูกกว่าที่ญี่ปุ่นด้วย
 *อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านมีเวลาช้อปปิ้งได้อย่างเต็มที่*
             นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก  โรงแรม RELITE HOTEL หรือเทียบเท่า
 
วันที่ 2 ไทเป – อุทยานเย่หลิ่ว – ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น – เมืองไถจง – สวนดอกไม้ ZHONGSHE – เฝิ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
เช้า       รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อุทยานเย่หลิ่ว อุทยานแห่งนี้ตั้งอยู่ทางส่วนเหนือสุดของเกาะไต้หวัน มีลักษณะพื้นที่เป็นแหลมยื่นไปในทะเล โดยการเซาะกร่อนของน้ำทะเลและลมทะเล และการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกเมื่อหลายล้านปีก่อน ทำให้เกิดการทับถมของแนวหินตามชายฝั่งใน รูปร่างที่แตกต่างกัน ประกอบด้วยโขดหิน ชะง่อนทราย รูปร่าง ต่างๆ เช่น รองเท้าเทพธิดา, เทียน, ดอกเห็ด, เต้าหู้รังผึ้ง และที่โดดเด่นมีชื่อเสียงมากที่สุดก็คือ “เศียรราชินี” ให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศตามอัธยาศัย
  นำท่านสู่ หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น หมู่บ้านโบราณที่เป็นถนนคนเดินเก่าแก่บนภูเขา และงดงามด้วยประวัติศาสตร์ที่เป็นเอกลักษณ์ ในอดีตเคยเป็นแหล่งเหมืองแร่ทองคำที่เก่าแก่ ให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศเมืองเก่าที่พื้นถนนปูด้วยพื้นหินในอดีตที่ยังคงอนุรักษ์ไว้จนถึงปัจจุบันและยังเต็มไปด้วยสิ่งของอันหลากหลาย ตั้งแต่อาหาร ร้านน้ำชา ของทานเล่น สินค้าที่ระลึก งานฝีมือ อันเต็มไปด้วยเสน่ห์ของเมืองโบราณจิ่วเฟิ่น ที่นี่เป็นอีกแห่งของไต้หวันที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจากนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศเป็นอย่างมาก
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู…อาหารทะเลสไตล์ไต้หวัน
  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองไถจง หัวเมืองใหญ่ตอนกลางของไต้หวัน เมืองแห่งอุตสาหกรรมของไต้หวัน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชม.)
  นำท่านเดินทางสู่ สวนดอกไม้จงเช่อ (ZHONGSHE FLOWER MARKET) เป็นสวนดอกไม้ขนาดใหญ่ และยังเป็นตลาดค้าขายดอกไม้ขนาดใหญ่ของเมืองไถจง สวนนี้จะมีดอกไม้สวยๆ สลับหมุนเวียนกันออกมาให้ท่านได้ยลโฉมแบบไม่ซ้ำฤดูกาลเลยทีเดียว ซึ่งท่านสามารถเดินเข้าไปถ่ายรูปเก๋ๆ ได้แบบใกล้ชิดติดดอกไม้ทั่วทั้งสวน
  จากนั้นนําท่านสู่แหล่งช้อปปิ้งยามเย็น เฝิ่งเจี่ยไนท์มาเก็ต ตลาดนัดกลางคืนที่คึกคักและดังที่สุดของเมืองไถจง ให้ท่านได้อิสระกับการช้อปปิ้ง เลือกซื้อสิ่งของที่ถูกใจ
 *อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านมีเวลาช้อปปิ้งได้อย่างเต็มที่*
  นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก  โรงแรม CITY RESORT หรือเทียบเท่า
 
วันที่ 3 ไถจง – หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (ศาลพระถังซัมจั๋ง) – วัดเหวินอู่ – เมืองเจียอี้ – หมู่บ้านฮิโนกิ (HINOKI VILLAGE) – เหวินฮวาไนท์มาร์เก็ต 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองหนานโถว (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง)
  จากนั้นนำท่านล่องเรือชมความงาม  ทะเลสาบสุริยันจันทรา  ซึ่งได้รับการกล่าวขานว่างดงามราวกับภาพวาด เปรียบดั่งสวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน  ซึ่งทางการท่องเที่ยวไต้หวันได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 มกราคม ค.ศ. 2000 เพื่อบูรณะเมืองจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อวันที่ 21 กันยายน ค.ศ.1999 รวมความหลากหลายทางธรรมชาติจากผืนน้ำสู่ยอดเขาที่นับจากความสูงระดับ 600 –  2,000 เมตร มีความยาว 33 กิโลเมตร เป็นทะเลสาบที่มีภูเขาสลับซับซ้อนล้อมรอบ ลักษณะภูมิประเทศที่โดดเด่น ทำให้ตัวทะเลสาบมองดูคล้ายพระอาทิตย์และพระจันทร์เสี้ยว ซึ่งเป็นที่มาของนามอันไพเราะว่า  “สุริยัน-จันทรา”
  นำท่านสู่ ศาลพระถังซัมจั๋ง ซึ่งตามตำนานเล่าขานกันว่า พระถังซัมจั๋งได้สร้างเจดีย์องค์นี้ขึ้นตรงตำแหน่งที่มีห่านป่าตกลงมา ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่แปลก และเชื่อว่าห่านป่าตัวนั้นเป็นพระโพธิสัตว์   พระถังซัมจั๋งจึงสร้างเจดีย์ขึ้นเพื่อเป็นระลึกถึงพระโพธิสัตว์พระองค์นั้น รวมไปถึงใช้พระเจดีย์เป็นที่เก็บรักษาพระบรมธาตุรวมทั้งพระคัมภีร์ที่อัญเชิญมาจากประเทศอินเดีย พระถังซัมจั๋งถือได้ว่า เป็นพระสงฆ์ที่ฝักใฝ่การศึกษา ซึ่งท่านได้เรียบเรียงบันทึกเกี่ยวกับพุทธศาสนาในอินเดีย ถวายแด่พระเจ้าถังเกาจง พระจักรพรรดิแห่งราชวงศ์ถังในเวลานั้น และยังมีบทความที่เขียนอีกมากมาย จึงและกลายแรงบันดาลใจให้กับนักปราชญ์เป็นจำนวนมาก ด้วยเพราะเหตุนี้ทำให้พระถังซัมจั๋งได้รับการยกย่องเคารพนับถืออย่างกว้างขวาง
  จากนั้นนำท่านสู่ วัดเหวินอู่ หรือเรียกอีกชื่อว่าวัดกวนอู เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งของไต้หวัน สร้างในปีค.ศ.1938 ตั้งอยู่ทางด้านเหนือของทะเลสาบสุริยันจันทรา สถาปัตยกรรมการออกแบบของวัดเหวินอู่นั้นมีความคล้ายคลึงกับพระราชวังต้องห้ามกู้กงของเมืองปักกิ่งทั้งรูปแบบวิหารและสีสัน ภายในจะเป็นที่ประดิษฐานรูปปั้นของท่านขงจื๊อ (เทพเจ้าแห่งปัญญา) และ เทพกวนอู (เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์) ซึ่งเป็นที่นับถือของชาวจีนและไต้หวัน ให้ท่านได้สักการะและขอพรด้านการศึกษา เพราะเป็นเทพเจ้าแห่งปัญญา และเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ ตามความเชื่อที่สืบทอดกันมาหลายพันปีว่า การได้บูชาเทพเจ้ากวนอู จะทำให้ได้ประสบพบแต่ความซื่อสัตย์ มีคนจงรักภักดีต่อผู้ที่บูชา ปราศจากคนปองร้ายและเชื่อว่าจะสามารถฝ่าฟัน หรือต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆ ในชีวิตไปได้ด้วยดี คิดการวางแผนหน้าที่การงานใดๆ ก็จะประสบความสำเร็จ ด้านหน้าวัดมีสิงโตคู่คาบลูกแก้ว มูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรียญไต้หวัน ตั้งโดดเด่นเป็นสง่าอยู่
กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ! เมนูปลาประธานาธิบดี
  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเจียอี้ เป็นเมืองที่ตั้งของ เขตอุทยานแห่งชาติอาหลี่ซาน (ALISHAN NATIONAL PARK) (เดินทางประมาณ 2 ชม.)
  จากนั้นนำท่านเข้าสู่ หมู่บ้านฮิโนกิ (HINOKI VILLAGE) หมู่บ้านที่มีกลิ่นอายความเป็นญี่ปุ่น ประกอบไปด้วยอาคารบ้านไม้สไตล์ญี่ปุ่นแบบดั้งเดิม 28 หลัง ที่สร้างด้วยไม้ฮิโนกิ อาคารสถาปัตยกรรมและการจัดตกแต่งสวนสไตล์ญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมให้ท่านได้ สัมผัสกับบรรยากาศหมู่บ้านญี่ปุ่นแบบย้อนยุค พิพิธภัณฑ์ที่บอกเล่าเรื่องราวในอดีตของสถานที่แห่งนี้ ร้านอาหาร ร้านขายขนมและเครื่องดื่ม ร้านขายของที่ระลึก และของฝากที่ทำจากไม้ฮิโนกิ ภายในบริเวณหมู่บ้านมีการจัดมุมไว้ให้นักท่องเที่ยวถ่ายรูปตามอัธยาศัย
  จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งยัง เหวินฮวาไนท์มาร์เก็ต ถนนกลางคืนใจกลางเมืองเจียอี้ ที่หลากหลายไปด้วยของกินนานาชนิด ตามแบบฉบับของไต้หวันและของใช้อย่างเสื้อผ้า, รองเท้า และเครื่องสำอาง ให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกหา  รวมไปถึงสัมผัสและซึมซับบรรยากาศของถนนคนเดิน ที่ได้รับการเลือกให้เป็น 1 ใน 10 ของตลาดกลางคืนที่ดีที่สุดในไต้หวัน
ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนู…อาหารพื้นเมืองไต้หวัน
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก  โรงแรม HOTEL DAY+ CHIAYI หรือเทียบเท่า
 
วันที่ 4 เจียอี้ – อุทยานแห่งชาติอาหลี่ซาน (ป่าสนพันปี/นั่งรถไฟโบราณ) – เกาสง – วัดฝอกวงซาน (อนุสรณ์พระพุทธเจ้า) – ย่านซินเจวี๋ยเจียง
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  หลังทานอาหารนำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) ตั้งอยู่ในเขตเมืองเจียอี้ ทางตอนกลางของเกาะไต้หวัน เป็นแหล่งผลิตชาคุณภาพสูงที่ขึ้นชื่อในระดับนานาชาติ อุทยานแห่งนี้ไม่ใช่ภูเขาลูกเดียว แต่เป็นกลุ่มภูเขา อาลีซานมีพื้นที่ประมาณสามหมื่นเฮคเตอร์ มีความสูงประมาณ 2,216เมตร มีทัศนียภาพที่งดงาม ทั้งบรรยากาศโดยรอบ และอากาศที่เย็นสบาย เพราะอยู่บนภูเขาสูงอากาศจะเย็นกว่าด้านล่าง ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ ภายในอุทยานจะเต็มไปด้วยดอกซากุระจะบานสะพรั่งพร้อมกับพรรณไม้อีกนานาชนิด และป่าเขียวขจีอันอุดมสมบูรณ์
  นำท่าน นั่งรถไฟโบราณ เพื่อชมความงามทางธรรมชาติสองข้าง ซึ่งเป็นอุทยานที่มีความสมบูรณ์อยู่มาก จากนั้นนำท่านชม ป่าสนพันปี บริเวณแนวทิวสนแห่งนี้จะได้พบกับสนหลากหลายนานาพันธุ์ ทั้งต้นไม้ที่สูงใหญ่และมีลักษณะที่แปลกประหลาด มีความสวยงามที่แตกต่างกันไป ซึ่งในแต่ละต้นมีอายุมากกว่าร้อยปี สามารถจินตนาการเป็นรูปต่างๆ และยังมีต้นไม้ที่มีอายุยืนนานอีกมากมาย และในบริเวณไม่ไกลกัน
กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู…อาหารพื้นเมืองไต้หวัน
  นำท่านเดินทางสู่ เมืองเกาสง เมืองใหญ่อันดับที่สองของไต้หวัน ศูนย์กลางอุตสาหกรรมการต่อเรือของไต้หวันเพราะท่าเรือของเกาสงเป็น 1 ใน 4 ของท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดของโลก และปัจจุบันรัฐบาลพยายามทำให้เมืองนี้เป็นเมืองแห่งศิลปะ-วัฒนธรรม (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)
  นำทุกท่านสู่ วัดฝอกวงซาน (อนุสรณ์พระพุทธเจ้า) เป็นศูนย์กลางในการให้การศึกษาทางพุทธศาสนาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เปิดเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2554 ที่ผ่านมา ด้านในเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปถึง 14,800 องค์ รวมถึงพระพุทธรูปที่อัญเชิญมาจากประเทศไทยด้วย อีกทั้งยังสะดุดตาด้วยรูปปั้นพระโพธิสัตว์องค์ใหญ่สูงถึง 108 เมตร เด่นเป็นสง่า ทางเดินทอดยาวเรียงรายด้วยเจดีย์ในแบบจีนสูงตระหง่านรวม 8 หลัง และยังมีรูปปั้นพระอรหันต์หลายร้อยองค์อยู่รายรอบ
ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนู…เซตสุกี้ชาบูชาบู
  จากนั้นนําท่านสู่แหล่งช้อปปิ้งยามเย็น ย่านซินเจวี๋ยเจียง แหล่งช้อปปิ้งที่ขึ้นชื่อของเมืองเกาสง คล้ายสยามสแควร์บ้านเรา อิสระท่านช้อปปิ้งสินค้าหลากหลายรวมทั้งสินค้าแฟชั่นวัยรุ่นมากมาย รวมถึงของทานเล่นและขนมตลอดสองข้างถนน
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก  โรงแรม WENPIN HOTEL หรือเทียบเท่า
 
วันที่ 5 เกาสง – อดีตสถานทูตอังกฤษ – สถานี FORMOSA BOULEVARD – E DA WORLD – อิสระ COUNTDOWN
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  หลังอาหารนำท่านชมความสวยงามของอ่าวซีจือ อ่าวทางด้านตะวันตกของเมืองเกาสง สถานที่ชมความงดงามของพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า โดยอ่าวแห่งนี้เป็นอ่าวที่มีหาดทราย แนวปะการังสวยงามตามแนวชายฝั่งและต้นมะพร้าวสูงทำให้มีทิวทัศน์งดงามราวกับดินแดนสวรรค์สำหรับนักท่องเที่ยวที่ได้เดินทางมาเยือน บริเวณใกล้เคียงกันของอ่าวซีจือ คือ อดีตที่ทำงานของสถานฑูตอังกฤษ ปัจจุบันเป็นโบราณสถานซึ่งมีประวัติยาวนานกว่า 141 ปี โดยในอดีตอาคารแห่งนี้นี้เป็นอาคารสไตล์อังกฤษแห่งแรกในประเทศไต้หวัน อิสระให้ท่านชมความงดงามของสถานที่แห่งนี้
  นำท่านชมและถ่ายรูปยัง สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน FORMOSA BOULEVARD STATION ซึ่งถูกจัดให้เป็นสถานีรถไฟใต้ดินสวยงามติด 1 ใน 3 ของโลก ภายในโครงสร้างถูกออกแบบเป็นวงกลมกระจก Dome of Light ซึ่งถือว่าเป็นงานศิลปะกระจกสีชิ้นเดียวที่ใหญ่ที่สุดในโลก ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังชาวอิตาลี ที่เป็นการถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆด้วยแนวคิดของดิน น้ำ ลม ไป เป็นสี แดง เหลือง น้ำเงิน เขียว
กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู…สเต็ก + สลัดบาร์
  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ E-DA WORLD ดินแดนในฝันของผู้คนทุกเพศทุกวัยบนเนื้อที่กว่า 8,600 ตารางเมตร สวนสนุกที่ประกอบด้วยเครื่องเล่นกว่า 47 ชนิด ทั้งรถไฟเหาะ ชิงช้าสวรรค์ขนาดยักษ์ นอกจากนี้ยังมี ศุนย์รวมความบันเทิงอื่นๆ เช่น โรงภาพยนตร์ 3 มิติ , โรงละคร , ร้านอาหารนานาชาติ รวมถึง OUTLET MALL ขนาดใหญ่ เป็นแหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนมดังชั้นนำของโลกกว่า 300 แบรนด์ ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย (ไม่รวมค่าเข้าสวนสนุก)
   *อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย*
  ** อิสระ COUNTDOWN **
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม WENPIN HOTEL หรือเทียบเท่า
 
วันที่ 6 เกาสง – ทะเลสาบดอกบัว (เจดีย์มังกรเสือ) – ร้านขนมพายสับปะรด – สนามบินเกาสง – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)  
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  หลังอาหารนำท่านชม ทะเลสาบดอกบัว รอบๆทะเลสาบนี้เป็นที่ตั้งของวัดหลายแห่ง ทำให้เกิดเป็นทัศนียภาพที่เป็นเอกลักษณ์ ภายในทะเลสาบดอกบัว เป็นที่ตั้งของ เจดีย์มังกรเสือ (DRAGON TIGER TOWER) โดยที่ทางเข้าจะเป็นรูปปากมังกร และทางออกจะเป็นรูปของปากเสือ นอกจากนี้ท่านยังสามารถขึ้นชมวิวด้านบนของเจดีย์ ซึ่งจะเห็นทัศนียภาพโดยรอบทะเลสาบ ที่มีฉากหลังเป็นภูเขา สวยงามมากทีเดียว
  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ร้านขนมพายสับปะรด ขนมและของฝากขึ้นชื่อของไต้หวัน ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากได้ตามอัธยาศัย
กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู…อาหารจีนแคระ
  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติเกาสง
15.20 น. ออกเดินทางจาก  ไต้หวัน โดยสายการบิน THAI SMILE เที่ยวบินที่ WE 689
17.50 น. ถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและประทับใจ

บริษัท บริโอ ทราเวล จำกัด

  • 4 อาคารมหธราดล ชั้น 4 ยูนิตเอ ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
  • โทร: 02-676-3663 (PHONE AUTO)
  • เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์: 9:00 - 18:00
  • เปิดบริการ เสาร์: 9:00 - 17:00
briotravel-line bbuddy-line