วัดเหวินอู่
ช้อปปิ้งซีเหมินติง
วัดหลงซาน (Longshan Temple)
Fo-Guang-Shan-Buddha-Memorial-Center-Kaohsiung-resize
วัดเหวินอู่
ช้อปปิ้งซีเหมินติง
วัดหลงซาน (Longshan Temple)
Fo-Guang-Shan-Buddha-Memorial-Center-Kaohsiung-resize

SMART ทัวร์ไต้หวัน I 9 วัด+ออนเซ็น 5วัน 4คืน BY สายการบินไทยสมายล์

Highlight

รวม 9 วัดดัง เกาะไต้หวัน!

วัดหลงซันซื่อ,วัดเหวินอู่,วัดเจิ้นหลันกง,วัดจื่อหนานกง,วัดต้าหลงตง เป่าอัน,ศาลเจ้าหนานคุนเซิน,วัดฝอกวงซาน,วัดเทียนหยวน และวัดพระถังซัมจั๋ง

งานพฤกษชาติโลก เมืองไถจง ความยิ่งใหญ่ของงานพืชสวนโลก 4ปีมีแค่ครั้งเดียว!

หมู่บ้านวัฒนธรรมเก้าชนเผ่า นั่งกระเช้าสู่หมู่บ้านชาวเขาและสวนสนุก วิวทะเลสาบสุริยัน-จันทรา

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

รายละเอียดการจอง
ประเภท ราคา/คน ตั๋วเครื่องบิน คน

จำนวนคนทั้งหมด :      ราคารวม :      บาท
วันที่ 1 กรุงเทพฯ – สนามบินเกาสง – วัดฝอกวงซาน (อนุสรณ์พระพุทธเจ้า) 
07.00 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ S.B.A. Taiwan คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกทุกท่าน
10.00 น. เหินฟ้าสู่ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) โดย สายการบินไทยสมายล์ เที่ยวบินที่ WE 688
14.20 น. ถึง สนามบินนานาชาติเกาสง นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
 

เมืองเกาสง เมืองใหญ่อันดับที่สองของไต้หวัน ศูนย์กลางอุตสาหกรรมการต่อเรือของไต้หวันเพราะท่าเรือของเกาสงเป็น 1 ใน 4 ของท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดของโลก และปัจจุบันรัฐบาลพยายามทำให้เมืองนี้เป็นเมืองแห่งศิลปะ-วัฒนธรรม

วัดฝอกวงซาน (อนุสรณ์พระพุทธเจ้า) เป็นศูนย์กลางในการให้การศึกษาทางพุทธศาสนาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เปิดเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2554 ที่ผ่านมา ด้านในเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปถึง 14,800 องค์ รวมถึงพระพุทธรูปที่อัญเชิญมาจากประเทศไทยด้วย อีกทั้งยังสะดุดตาด้วยรูปปั้นพระโพธิสัตว์องค์ใหญ่สูงถึง 108 เมตร เด่นเป็นสง่า ทางเดินทอดยาวเรียงรายด้วยเจดีย์ในแบบจีนสูงตระหง่านรวม 8 หลัง และยังมีรูปปั้นพระอรหันต์หลายร้อยองค์อยู่รายรอบ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (อาหารเจ ร้านฮั่นไหล ในวัดฝอกวงซาน)
  นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก City Suites Hotel – Kaohsiung Chenai (4*) หรือเทียบเท่า
วันที่ 2 เกาสง – เมืองไถหนาน – ศาลเจ้าหนานคุนเซิน – เมืองหนานโถว – วัดจื่อหนานกง – วัดพระถังซัมจั๋ง – พักโรงแรมแช่น้ำแร่ธรรมชาติ
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 

นำท่านเดินทางสู่ เมืองไถหนาน เมืองหลวงแห่งแรกของไต้หวัน กลิ่นอายแห่งประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม ที่มีมาอย่างยาวนาน ซึ่งเคยโดยปกครองโดยฮอลแลนด์ สมัยล่าอาณานิคม ทำให้เมืองนี้มีวัดเก่าแก่มากมาย และบริเวณเมืองเก่ายังเห็นอาคารรูปทรงโบราณทั้งแบบจีนและตะวันตก (เดินทางประมาณ 1 ชม.)

นำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าหนานคุนเซิน (南鯤鯓代天府) วัดเก่าแก่ศักดิ์สิทธิ์ของไต้หวัน มีสาขาอยู่ทั่วโลก ประมาณหนึ่งหมื่นสาขา ก่อสร้างขึ้นตั้งแต่ปีค.ศ. 1662 ต่อมาในปีค.ศ. 1817 เกิดอุทกภัยขึ้น ทำให้เกิดความเสียหายกับตัวอาคารของวัด ประกอบกับพื้นที่เดิมคับแคบ ทางวัดจึงได้ย้ายมาสถานที่แห่งใหม่ ณ ตำแหน่งปัจจุบัน โดยความร่วมมือของศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาต่อวัด หลั่งไหลเข้ามาช่วยเหลือกันเป็นอย่างมาก ดั่ง “สายน้ำที่เชี่ยวกราก มิเคยหยุดไหล” จึงทำให้วัดนี้ เป็นวัดที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งของโลกใบนี้เลยทีเดียว นำท่านขอพรเทพเจ้าทั้งห้าพระองค์ (อู่ฝู่เชียนซุ่ย) เป็นเทพเจ้าที่มาจากห้าตระกูล ประกอบด้วย เทพเจ้าฟ้านฝู่เชียนซุ่ย (范府千歲) จากตระกูลฟ้าน เทพเจ้าอู๋ฝู่เชียนซุ่ย (吳府干歳) จากตระกูลอู๋ เทพเจ้าหลี่ฝู่เชียนซุ่ย (李府千歲) จากตระกูลหลี่ เทพเจ้าฉื่อฝู่เชียนซุ่ย (池府千歲) จากตระกูลฉื่อ เทพเจ้าจูฝู่เชียนซุ่ย (朱府千歲) จากตระกูลจู อู่ฝู่เชียนซุ่ย เป็นยอดขุนพลที่มีความซื่อสัตย์สุจริต ทำหน้าที่คอยสอดส่องดูแลมวลมนุษย์ ช่วยคุ้มครองให้มีชีวิตที่ราบรื่น ร่มเย็นเป็นสุข รวมไปถึงเทพเจ้าคนเลี้ยงวัว ถือเป็นเทพเจ้าที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆของคนไต้หวัน ส่วนในไทย มีสาขาใหญ่อยู่ 2 ที่ 1. ศาลเจ้ามูลนิธิธรรมกตัญญู (เสียนหลอไต้เทียนกง) ที่บางปู จ.สมุทรปราการ 2. ศาลเจ้ามูลนิธิธรรมกตัญญู (ไท่หนานไต้เทียนกง) ที่จ.ตรัง

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีนพื้นเมือง)
 

เมืองหนานโถว เมืองที่ตั้งอยู่ทางภาคกลางของเกาะไต้หวัน และเป็นเพียงเมืองเดียวในไต้หวันที่ไม่มีพื้นที่ติดกับทะเลเลย (เดินทางประมาณ 1 ชม.)

วัดจื่อหนานกง วัดนี้สร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1745 มีประชาชนเดินทางไปขอพรจากเทพเจ้าแห่งโชคลาภ ไฉ่สิ่งเอี๊ยและขอยืมเงินขวัญถุงโดยไม่มีดอกเบี้ยจะคืนหรือไม่คืนก็ได้ มากสุดวันละเป็นแสนคน ซึ่งจะเป็นช่วงก่อนหน้าวันปีใหม่สากลและวันตรุษจีน การที่มีผู้คนเดินทางไปที่วัดจื่อหนานกง (紫南宮) ที่เมืองหนานโถว (南投縣) จำนวนมากเพราะมีการแจกเงินขวัญถุง (錢母) ซึ่งเชื่อกันว่าใครได้รับแล้ว จะทำมาค้าขึ้นกระเป๋าจะตุงและหน้าที่การงานก้าวหน้า ดังนั้นก่อนหน้าวันปีใหม่สากลและวันตรุษจีนหลายวันก็มีคนวันละกว่า 100,000 คน ไปเข้าแถวยาวเหยียดหลายกิโลเมตร เพื่อรอรับเงินขวัญถุง 100-600 เหรียญไต้หวัน ซึ่งแต่ละปีมีการแจกเงินขวัญถุงโดยไม่มีดอกเบี้ย 400,000,000 เหรียญ แต่ได้รับคืนจากศาสนิกชนกว่า 600,000,000 เหรียญไต้หวัน นอกจากนี้ ทางวัดยังได้เตรียมไข่ทอง ภายในบรรจุทองแท้ 2 สลึง จำนวน 2,000 ชุด ให้ผู้ไปรับเงินขวัญถุงได้ลุ้นโชคอีกด้วย

วัดพระถังซัมจั๋ง สร้างขึ้นในรูปแบบสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์ถังผสมกับอิฐ ด้านหน้าหันไปทางทะเลสาบทะเลสาบสุริยันจันทรา ส่วนด้านหลังมีภูเขาชิงหลง ฮวงจุ้ยของวัดแห่งนี้จึงถือว่าสุดยอดมากๆ จนมีอาจารย์ท่านหนึ่งได้กล่าวกับวัดนี้ไว้ว่า “มังกรเขียวเล่นกับไข่มุก” วัดแห่งนี้สร้างขึ้นในปีค.ศ. 1965 เพื่อประดิษฐาน พระบรมสารีริกธาตุของพระถังซัมจั๋ง ที่ได้รับอัญเชิญมาจากญี่ปุ่น ซึ่งในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง ชาวญี่ปุ่นได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุของพระถังซัมจั๋ง จากหนานจิง ประเทศจีน ไปประดิษฐาบูชาที่วัดแห่งหนึ่ง ในจังหวัดไซตะมะของญี่ปุ่น จนกระทั่งในปีค.ศ. 1955 จึงได้อัญเชิญไปไต้หวัน เริ่มแรกประดิษฐานอยู่ที่ศาลพระถังซัมจั๋ง ที่ติดกับท่าเรือ หลังจากวัดแห่งนี้ สร้างเสร็จในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ.1965 จึงได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ มาประดิษฐาน ณ ที่แห่งนี้ เป็นการถาวร ด้านในวัดยังแผ่นศิลาจารึกคำว่า “สมบัติประจำชาติ” เขียนโดยท่านประธานาธิบดีเจียง ไคเชก และมีอนุสรณ์มิตรภาพการแลกเปลี่ยนทางพุทธศาสนาระหว่างไต้หวันและญี่ปุ่น

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (อาหารจีนพื้นเมือง+เมนูปลาประธานาธิบดี)
  เข้าสู่โรงแรมที่พัก Red Maple Boutique Hotel (4*) หรือเทียบเท่าโรงแรมน้ำแร่ธรรมชาติระดับ 4 ดาว
เชิญท่านผ่อนคลายความเหนื่อยล้าโดยการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ (ในห้องส่วนตัว) เชื่อกันว่าแร่ธาตุในน้ำแร่นี้จะช่วยบำรุงสุขภาพ ทำให้ระบบโลหิตหมุนเวียนดีขึ้น ทำให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งสวยงาม
วันที่ 3 หนานโถว – วัดเหวินหวู่ – หมู่บ้านวัฒนธรรมเก้าชนเผ่า (นั่งกระเช้าลอยฟ้า) – เมืองไถจง – วัดเจิ้นหลันกง – เฝิ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

วัดเหวินอู่ (Wenwu Temple) สร้างในปีค.ศ.1938 ตั้งอยู่ทางด้านเหนือของทะเลสาบสุริยันจันทรา ให้ท่านได้สักการะท่านขงจื๊อ (เทพเจ้าแห่งปัญญา) และ เทพกวนอู (เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์) หน้าวัดมีสิงโตคู่คาบลูกแก้ว มูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรียญไต้หวัน ตั้งโดดเด่นเป็นสง่าอยู่

นั่งกระเช้าลอยฟ้า ข้ามภูเขาบริเวณทะเลสาบสุริยันจันทรา เพลิดเพลินกับทัศนียภาพที่แสนสวยงามแบบพาโนราม่า ให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจที่แสนสวยงามตามอัธยาศัยลงกระเช้าเที่ยวชม หมู่บ้านวัฒนธรรมเก้าชนเผ่า สนุกกับโซนสวนสนุกอันทันสมัย ที่มีเครื่องเล่นหลากหลายให้ท่าน ได้สนุกสนานกันอย่างเต็มที่ตามอัธยาศัย พิเศษ!!! ณ โซนสวนสนุก หางไห่หวาง โซนเมือง One Piece การ์ตูนชื่อดังของญี่ปุ่น ให้ทุกท่านได้อิสระเพลิดเพลินไปผจญภัยในดินแดนแห่งเทพนิยายแห่งนี้ ที่มีเพียงในหมู่บ้านวัฒนธรรมเก้าชนเผ่าแห่งนี้ที่เดียวเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการ์ตูนเรื่อง One Pieceไม่ควรพลาดอย่างยิ่งที่จะชมการ์ตูนเรื่องนี้แบบสามมิติ ให้ท่านได้ตื่นตาตื่นใจ เหมือนกับได้ร่วมผจญภัยท่องไปในดินแดนแห่งนั้นกับเหล่าตัวการ์ตูน

 กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีนพื้นเมือง)

เมืองไถจง หัวเมืองใหญ่ตอนกลางของไต้หวัน เมืองแห่งอุตสาหกรรมของไต้หวัน(เดินทางประมาณ 1 ชม.)

วัดเจิ้นหลันกง วัดแห่งนี้สร้างขึ้นในปีที่ 8 ในรัชสมัยยงเจิ้งแห่งราชวงศ์ชิง มีอายุเกือบ 300 ปี ตัววัดมีความยิ่งใหญ่อลังการ เก่าแก่มีมนต์ขลัง มีสถาปัตยกรรมประณีตงดงาม เทวรูปของเหล่าทวยเทพในวิหารมีความน่าเกรงขาม ผู้มีจิตศรัทธาทั่วสารทิศมากราบไหว้อย่างไม่ขาดสาย ซึ่งถือเป็นศูนย์กลางความเชื่อความศรัทธาของไต้หวันภาคกลาง ทุกเดือนมี.ค. ของทุกปีตามปฏิทินจีน จะมีการจัดขบวนแห่เจ้าแม่หมาจู่ (เจ้าแม่ทับทิม) นับเป็นงานพิธีที่ยิ่งใหญ่และสำคัญที่สุดของวัดเจิ้นหลันกง เส้นทางของขบวนแห่เดินทางไปถึง ไทจง, จางฮว่า, อวิ๋นหลิน และเจียอี้  เป็นขบวนแห่เทพเจ้าที่มีขนาด, กินพื้นที่ และมีผู้เข้าร่วมงานมากที่สุดของไต้หวัน

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (บุฟเฟ่ต์บาร์บีคิว)
  จากนั้นนําท่านสู่แหล่งช้อปปิ้งยามเย็น เฝิ่งเจี่ยไนท์มาเก็ต ตลาดนัดกลางคืนที่คึกคักและดังที่สุดของเมืองไถจง ให้ท่านได้อิสระกับการช้อปปิ้ง เลือกซื้อสิ่งของที่ถูกใจ
เข้าสู่โรงแรมที่พัก Beacon Hotel Taichung (4*) หรือเทียบเท่า
วันที่ 4 ไถจง – สวนผลไม้ หรือสวนพืช – กรุงไทเป – ร้านพายสับปะรด – วัดเทียนหยวน – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
สวนผลไม้ หรือสวนพืช เปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวเชิงเกษตร ชมและชิมสวนผลไม้หรือสวนพืชสดๆจากต้น ตามในแต่ละช่วงฤดูกาล สัมผัสวิถีชีวิตชาวไร่ของคนไต้หวัน เทคนิค ขั้นตอนการปลูกและดูแลผลผลิตทางการเกษตร ที่สามารถผลิตผลไม้ที่มีขนาดใหญ่เป็นพิเศษและหวานหอมชวนน่ารับประทาน ทำให้เป็นที่ชื่นชอบแก่ผู้ได้มาลิ้มลอง
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (บุฟเฟ่ต์ชาบูชาบู)
ร้านพายสับปะรด ขนมขึ้นชื่อของไต้หวัน ซึ่งมีรสชาติหวานกลมกล่อม จนทำให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก และเป็นอีกหนึ่งของฝากชื่อดังของไต้หวัน

วัดเทียนหยวน วัดลัทธิเต๋าขนาดใหญ่ ที่ซ่อนตัวอยู่บนภูเขา โดดเด่นด้วยเจดีย์สูงห้าชั้น ด้านในที่ประดิษฐานองค์ทวยเทพศักดิ์สิทธิ์ ให้ท่านไหว้สักการะเพื่อเป็นศิริมงคลแก่ชีวิต

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (อาหารทะเลสไตส์ไต้หวัน+กุ้งมังกร)
ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต (Shilin Night Market) เป็นตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในไทเป ผู้คนมักนิยมออกมาเดินเล่นชมบรรยากาศยามค่ำคืนเพื่อเลือกซื้อสินค้าที่น่าสนใจมากมาย อาทิ เสื้อผ้า, รองเท้า, กระเป๋า นอกจากนั้นท่านสามารถลิ้มรสอาหารพื้นเมืองไต้หวันได้ เช่น บะหมี่ ไข่เจียวหอยนางรม ไก่ทอดชิ้นใหญ่ยักษ์ร้านฮอตสตาร์ที่มีชื่อเสียง และเต้าหู้เหม็นซึ่งเป็นอาหารขึ้นชื่อของไต้หวัน ว่ากันว่าหากไม่ได้ลิ้มลองก็เหมือนว่าท่านยังมาไม่ถึงไต้หวัน
  นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Taisugar Hotel Taipei (4*) หรือเทียบเท่า
วันที่ 5 ไทเป – วัดหลงซานซื่อ – วัดต้าหลงตง เป่าอัน – ช้อปปิ้งซีเหมินติง – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ  
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

วัดหลงซานซื่อ ถือเป็นวัดเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงให้ท่านได้สัมผัสความงามของสถาปัตยกรรมไต้หวันแบบดั้งเดิม สร้างขึ้นในพ.ศ. 2281 แสดงให้เห็นถึงจิตใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความศรัทธาในศาสนาของชาวว่านหัว วัดแห่งนี้เต็มไปด้วยรูปแบบของประติมากรรมและสถาปัตยกรรมที่ประณีตงดงาม

วัดต้าหลงตง เป่าอัน หรือวัดเป่าอัน เป็นวัดพุทธแบบจีนเก่าแก่ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ปีค.ศ. 1804 โดยผู้อพยพชาวจีนฟูเจี้ยน สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับเทพเป่าเซิงต้าตี้ ซึ่งเป็นเทพแห่งหมอและการรักษาโรคภัยไข้เจ็บ และยังมีเทพอื่นๆอีกหลายองค์ วัดนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นวัดที่สวยงามมากกที่สุดของเมืองไทเป มีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบวัดจีนที่สวยงาม ทั้งจากตัวอาคาร การตกแต่งประดับประดาต่างๆ เช่นภาพจิตรกรรมบนฝาผนัง หลังที่มีลวดลายสวยงาม รูปปั้นแกะสลักทั้งหินและไม้ ซึ่งปัจจุบันได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางด้านวัฒนาธรรมโดย UNESCO เรียบร้อยแล้ว

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เสี่ยวหลงเปาเลิศรส ร้านเตี๋ยนสุ่ยโหลว)

ซีเหมินติง สถานที่ยอดนิยมของบรรดาวัยรุ่นไต้หวัน รวมถึงนักท่องเที่ยวผู้มาเยือน เพลิดเพลินกับการจับจ่ายสินค้าสไตล์วัยรุ่นมากมาย ทั้งเสื้อผ้า, รองเท้า, กระเป๋า, เครื่องสำอางหลากหลายยี่ห้อ อาทิ Uniqlo, H&M, NET, New Balance, Kanken Fjällräven, Onitsuka Tiger, Nike, Etude, Skinfood ฯลฯ รวมถึงยังมีร้านอาหารในด้านความแปลกใหม่ที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว เช่น ร้าน Modern Toilet อีกด้วย

ค่ำ อาหารค่ำตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านได้มีเวลาช้อปปิ้งได้อย่างเต็มที่
  ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติเถาหยวน
20.10 น. ไจ้เจี้ยนไต้หวัน โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG 635
23.05 น. ถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ และมีความสุข !

บริษัท บริโอ ทราเวล จำกัด

  • 4 อาคารมหธราดล ชั้น 4 ยูนิตเอ ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
  • โทร: 02-676-3663 (PHONE AUTO)
  • เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์: 9:00 - 18:00
  • เปิดบริการ เสาร์: 9:00 - 17:00
briotravel-line bbuddy-line