Alishan - นั่งรถไฟโบราณ
อุทยานอาลีซาน
หมู่บ้านสายรุ้ง
วัดเหวินหวู่
ตึกไทเป101
Alishan - นั่งรถไฟโบราณ
อุทยานอาลีซาน
หมู่บ้านสายรุ้ง
วัดเหวินหวู่
ตึกไทเป101

ทัวร์ไต้หวัน I มหัศจรรย์ ไทเป 4 วัน 3 คืน BY สายการบินไทย (TG)

Highlight

 WENHUA NIGHT MARKET ตลาดที่มีชื่อเสียงที่สุดในเจียอี้

เขาอุทยานอาลีซาน ทยานที่มีความสวยงามและมีชื่อเสียงที่สุดในเกาะไต้หวัน

ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต ถนนคนเดินของเมืองไถจง ที่มีสิ้นค้าหลากหลาย

หมู่บ้านสายรุ้ง หมู่บ้านเก่าของทหารผ่านศึกในยุคสงครามกลางเมืองของจีนที่ลี้ภัยมาอยู่กันที่ไต้หวัน

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePriceDownload
9 ส.ค. 6212 ส.ค. 6222,900 ฿download pdf
23 ส.ค. 6226 ส.ค. 6221,900 ฿download pdf
รายละเอียดการจอง
ประเภท ราคา/คน ตั๋วเครื่องบิน คน

จำนวนคนทั้งหมด :      ราคารวม :      บาท
วันที่ 1 กรุงเทพ   สุวรรณภูมิ  เจียอี้  น้ำพุกลางเมือง • ตลาดกลางคืน WENHU  
06.00 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคาร 1 ขาออก ชั้น 2 ประตู 4  สายการบินไทย THAI AIRWAYS โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน
08.25 น.  ออกเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน โดยเที่ยวบิน TG632
13.05 น. เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว  (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)
ระหว่างทาง บริการ  SET BAKERY & MILK TEA ของว่างและชานมเครื่องดื่มขึ้นชื่อของไต้หวัน
นำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองเจียอี้ (ใช้เวลาเดินทาง 3 ชั่วโมง)
จากนั้นนำท่านชม น้ำพุกลางเมือง (Chiyi Central Fountain Cycle) เมืองเจียอี้ ได้ชื่อว่า “ดินแดนประชาธิปไตยในไต้หวัน” และน้ำพุกลางเมืองก็เปรียบเสมือน ตัวแทนของประชาธิปไตยในดินแดนแห่งประชาธิปไตย เพราะน้ำพุแห่งนี้เป็นสถานที่ในการระลึกถึงประวัติศาสตร์การพัฒนาระบบประชาธิปไตยของไต้หวัน
ค่ำ  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูสเต๊กจานร้อน
ให้ท่านได้เลือกสรร หมู ไก่ เนื้อ ปลา และ บุปเฟ่ต์สลัดบาร์ สามารถแจ้งกับหัวหน้าทัวร์ในวันเดินทางได้เลยค่ะ
จากนั้น ชอปปิ้งตลาดกลางคืน WENHUA NIGHT MARKET เป็นตลาดที่มีชื่อเสียงที่สุดในเจียอี้ ในตอนกลางวันถนน Wenhua ก็เป็นถนนสำหรับการคมนาคมเหมือนถนนอื่นๆทั่วไป และกลายมาเป็นถนนคนเดินในตอนกลางคืน ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้ามากมาย
 ที่พัก TSUN HUANG HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่ 2 เจียอี้  อาลีซาน  นั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน  ชิมชาอู่หลง   MIYAHARA ICE CREAM  ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
จากนั้น เดินทางเดินทางขึ้น เขาอุทยานอาลีซาน อุทยานที่มีความสวยงามและมีชื่อเสียงที่สุดในเกาะไต้หวัน นำท่านเดินชมอุทยาน ตามเส้นทางธรรมชาติโอบล้อมไปด้วยป่าสนอายุหลายร้อยปี ไปจนถึงอายุ 2,500 ปีและชมสวนซากุระและดอกกุหลาบพันปี จากนั้น สักการะเจ้าพ่อเสือ ณ ศาลเจ้าพ่อเสือกลางอุทยานอาลีซาน จากนั้น นำท่านนั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน (รวมค่ารถไฟแล้ว) ผ่านเส้นทางป่าสน ให้ท่านเพลิดเพลินกับบรรยากาศของอุทยานที่มีความอุดมสมบูรณ์ ชมต้นไม้และดอกไม้ตามฤดูกาล
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้น นำท่านชิมชาอู่หลง และ ชมการสาธิตการชงชาแบบต่างๆ เพื่อให้ท่านได้ชงชาอย่างถูกวิธีและได้รับประโยชน์จากการดื่มชา ทั้งชาอู่หลงจากอาลีซาน ชาจากเมืองฮัวเหลียน และเลือกซื้อชาอู่หลงที่ขึ้นชื่อของไต้หวันไปเป็นของฝากและดื่มทานเอง
นำท่าน เดินทางกลับเมืองไถจง (ใช้เวลาเดินทาง 1.30 นาที)
เดินทางสู่ร้าน MIYAHARA ICE CREAM (มิยาฮาร่า)
★★พิเศษให้ท่านได้ชิมไอศกรีมท่านละ 1SCOOP★★สุดยอดร้านของหวานเมืองไทจง ที่มีดีทั้งความสวยและความอร่อย เป็นร้านไอติมและร้านอาหารชื่อดังของเมืองไทจง เดิมทีร้านนี้เป็นโรงพยาบาลตา ต่อมาได้ดัดแปลงเป็นร้านอาหารและขายของฝาก แต่ยังคงกลิ่นอายความลึกลับของโรงพยาบาลด้วยการตกแต่งแนว Harry Potter การมีจุดขายเฉพาะตัวนี่ทำให้ร้าน Miyahara ดึงดูดลูกค้าอย่างไม่ขาดสาย
ค่ำ  บริการอาหารเย็น พิเศษ!! บุฟเฟต์ชาบูหม่าล่าหรือท่านซุปน้ำใสให้ท่านได้เลือกสรร
นำท่าน เดินช็อปปิ้ง ตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวัน ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต ถนนคนเดินของเมืองไถจง มีสิ้นค้าหลากหลายมากมากให้ท่านได้เลือกสรรจำหน่ายรองเท้าผ้าใบ ส่วนใหญ่จำหน่ายอาหารต่างๆ ทั้งมื้อหลักและอาหารทานเล่น เช่น ไก่ทอดฮอทสตาร์ ชานมไข่มุก มันทอด อาหารปิ้งย่าง ฯลฯ
 ที่พัก IN HOUSE HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่ 3 หมู่บ้านสายรุ้ง  ทะเลสาบสุริยันจันทรา  วัดเหวินหวู่  วัดพระถังซำจั๋ง  เจียงไคเช็ค  ร้านขนมพายสับปะรด  ตึกไทเป 101  
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
เดินทางสู่ หมู่บ้านสายรุ้ง เป็นหมู่บ้านเก่าของทหารผ่านศึกในยุคสงครามกลางเมืองของจีนที่ลี้ภัยมาอยู่กันที่ไต้หวัน ซึ่งสร้างขึ้นอย่างง่ายๆจากวัสดุทั่วไป แต่ได้รับการเพ้นท์เป็นลวดลายต่างๆด้วยสีสันสดใสตามผนังและกำแพงในหมู่บ้านจนเป็นที่สนใจของบุคคลทั่วไปทำให้มีชื่อเสียงจนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของเมืองไทจงไปในที่สุด
นำท่าน  สักการะเทพเจ้ากวนอูวัดเหวินหวู่หรือ วัดกวนอู วัดแห่งนี้เป็นวัดใหม่ที่ทางการญี่ปุ่นสร้างขึ้นหลังจากทำการสร้างเขื่อนทำให้วัดเก่า 2 วัด จมอยู่ไต้เขื่อน การออกแบบของวัดเหวินหวู่โครงสร้างคล้ายกับพระราชวังกู้กง ของประเทศจีน ภายในวิหารประดิษฐานเทพเจ้ากวนอู เทพเจ้าแห่งความซื้อสัตย์ และคุณธรรม การขอพรจากองค์เทพกวนอู ณ วัด เหวินหวู่นี้ ชาวไต้หวันจะนิยมแขวนกระดิ่งลมเพื่อเป็นการสักการะองค์เทพเจ้ากวนอู
จากนั้น นำท่านล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทราหรือ SUN MOON LAKEแหล่งน้ำจืดใหญ่ที่สุดบนเกาะไต้หวัน ที่มาของชื่อทะเลสาบสุริยันจันทรา มาจาก ทิศตะวันออกของทะเลสาบมีลักษณะคล้ายพระอาทิตย์ และ ทิศตะวันตกของทะเลสาบมีลักษณะคล้ายพระจันทร์ ทะเลสาบสุริยันจันทราเกิดจากการสร้างเขื่อนกักเก็บน้ำทำให้มีขนาดกว้างขวาง และมีความสูงเหนือระดับน้ำทะเล 750 เมตร ล้อมรอบด้วยเทือกเขาสูง จึงมีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปีและน้ำในทะเลสาบมีสีเขียวมรกตใสสะอาด เนื่องมาจากได้รับการดูแลเรื่องความสะอาดและมลพิศอย่างเคร่งครัด
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารเมนูปลาประธานาธิบดี
เดินทางสู่ไทเป (ใช้เวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง)
จากนั้น นำท่านชมอนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค (Chiang Kai Shek Memorial Hall) อนุสรณ์รำลึกถึงท่านอดีตประธานาธิบดีไต้หวัน รวบรวม ประวัติ  ของใช้สำคัญ รถ และ จำลองห้องทำงานของท่าน เจียง ไค เช็ค ซึ่งภายในยังมีพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9 ของไทย ครั้งเสด็จเยือนประเทศไต้หวันเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2,506 และไฮไลท์อีกอย่าง ณ อนุสรณ์สถานแห่งนี้คือ การชม การเปลี่ยนเวรยามของทหารรักษาการรูปปั้นสำริด ท่านเจียงไคเช็ค ซึ่งจะเปลี่ยนเวรทุกๆชั่วโมง
จากนั้น นำท่านแวะชม ร้านขนมพายสับปะรด ร้านนี้เป็นร้านซึ่งได้การรับรองคุณภาพจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไต้หวัน และ ราคาย่อมเยาปลอดภาษีสินค้าแนะนำได้แก่ ขนมพายสับปะรดขนมพายเผือก หมูแผ่น ข้าวตังสาหร่าย ฯลฯ
จากนั้น นำท่านถ่ายรูปกับ ตึกไทเป 101  (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) ตึกระฟ้าสูงที่สุดในมหานครไทเป และเป็นตึกที่สูงที่สุดในโลกในปี พ.ศ. 2,547 – พ.ศ. 2,553 ตึก ไทเป 101 ได้รับรางวัล “ผู้นำการออกแบบพลังงานและสิ่งแวดล้อม” ตึก ไทเป 101 มีจำนวนชั้นทั้งหมด 101 ชั้น และ ชั้นใต้ดินอีก 5 ชั้น ชั้น 1-5 จะเป็น ห้างสรรพสินค้า และร้านอาหารชั้นนำเช่น DIN TIA FUNG DIMSUM ,ZARA . ROLEX , PANNERAI ,DIOR , CHANEL ฯลฯ
จากนั้น เดินทางสู่ ซีเหมินติง  หรือที่คนไทยรู้จักกันในนาม สยามสแควร์แห่งไทเปเป็นย่านช้อปปิ้งของวัยรุ่นและวัยทำงานของไต้หวัน ยังเป็นแหล่งช็อปปิ้งของนักท่องเที่ยวด้วยเช่นกัน ในย่านนี้เป็นถนนคนเดินโดยแบ่งโซนเป็นสีต่างๆ เช่น แดง เขียว น้ำเงิน โดยสังเกตจากเสาข้างทางจะมีการระบุหมายเลยและทำสีไว้อย่างเป็นระเบียบร้านค้าแนะนำสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย ซึ่งราคาถูกกว่าไทยประมาณ 30 % ได้แก่ ONITSUKA TIGER , NEW BALANCE , ADIDAS , H&M , MUJI ซึ่งรวมสินค้ารุ่นหายากและราคาถูกมากๆ
ค่ำ อิสระอาหารค่ำ ณ ซีเหมินติง 
ที่พัก THE LOFT SEASIDE HOTEL ให้ท่านได้แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพักช่วยให้เลือดหมุนเวียนดี
วันที่ 4 ผลิตภัณฑ์สร้อย Germanium  อุทยานแห่งชาติเหย่หลิว  ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น   ศูนย์เครื่องสำอาง
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
จากนั้น นำท่านแวะชมของที่ระลึก ผลิตภัณฑ์สร้อย Germanium (GE) ซึ่งทำเป็นเครื่องประดับทั้งสร้อยคอและสร้อยข้อมือซึ่งมีการฝังแร่Germanium ลงไปมีคุณสมบัติ ลดผลกระทบจากรังสีจากอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ปรับความสมดุลในระบบต่างๆของร่างกายสามารถช่วยป้องกันโรคหัวใจ ความดัน อัมพาต อัลไซเมอร์ ลดระยะเวลาฟื้นตัวหลังเจ็บป่วยให้สั้นลงและภายในศูนย์แห่งนี้ยังมีผลิตภัณฑ์เครื่องประดับจากปะการังสีแดงอัญมณีล้ำค่าจากใต้ทะเลของใต้หวัน ทั้งจี้ประดับ แหวน ต่างๆ ทั้งยังมีปะการังแดงเป็นต้น ซึ่งเป็นของประดับบ้านชาวไต้หวันซึ่งเป็นสิ่งแสดงถึงบารมีในการปกครองผู้ใต้บังคับบัญชา
จากนั้น นำท่านชม อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่วYEHLIU GEO PARKอุทยานทางธรณี ของประเทศไต้หวันลักษณะเป็นแหลมยื่นลงไปในทะเล เกิดขึ้นจากการเคลื่อนที่ของแผนเปลือกโลก โดดเด่นด้วยหินแปลกตารูปร่างต่างๆ ซึ่งเกิดจากการกัดเซาะของน้ำทะเลและลมทะเล ไฮไลท์จะอยู่ที่ หินรูปเศียรพระราชินีอลิธซาเบธหินรูปเจ้าหญิง หินรูปมังกร และฟอสซิลของสัตว์ทะเลดึกดำบรรพ์ ชมวิวของทะเลแปซิฟิคน้ำทะเลสวยงามแปลกตา
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารทะเลซีฟู๊ด
จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ ถนนโบราณจิ่วเฟิ่นJiufen Old Street หมู่บ้านโบราณบนไหล่เขาซึ่งในอดีตเคยเป็นแหล่งขุดทองชื่อดังของไต้หวัน เมื่อกาลเวลาผ่านไปเหลือเพียงบ้านเรือนแบบเก่าเป็นสิ่งดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวมาเยือน ชมร้านรวงต่างๆทั้งร้านน้ำชา ร้านขายขนม และ ของที่ระลึก ชมวิวทิวทัศน์ของบ้านโบราณซึ่งประดับด้วยโคมไฟสีต่างๆและตรอกซอยเล็กๆที่เต็มไปด้วยร้านค้า และนักท่องเที่ยวจำนวนมาก
จากนั้น แวะซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางต่างๆ ที่ศูนย์เครื่องสำอาง
นำท่านเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน  เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับสู่ประเทศไทย
20.05 น.  เดินทางกลับสู่ประเทศไทย THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG635 มีอาหารบนเครื่องบริการ **ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง**
22.50 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

ข้อมูลเพิ่มเติม

month

08-สิงหาคม

บริษัท บริโอ ทราเวล จำกัด

  • 4 อาคารมหธราดล ชั้น 1 ยูนิตเอ ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
  • โทร: 02-676-3663 (PHONE AUTO)
  • เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์: 9:00 - 18:00
  • เปิดบริการ เสาร์: 9:00 - 17:00
briotravel-line bbuddy-line