ลดราคา! อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ก
ลดราคา! อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ลดราคา! ช้อปปิ้งซีเหมินติง
ลดราคา! อุทยานเย๋หลิ่ว
ลดราคา! ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น
ลดราคา! ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น
ลดราคา! GOPR6944
ลดราคา! ทะเลสาบสุริยันจันทรา
ลดราคา! ทะเลสาบสุริยันจันทรา
ลดราคา! เจดีย์มังกรเสือ
ลดราคา! จดีย์มังกรเสือ
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ก
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ช้อปปิ้งซีเหมินติง
อุทยานเย๋หลิ่ว
ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น
ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น
GOPR6944
ทะเลสาบสุริยันจันทรา
ทะเลสาบสุริยันจันทรา
เจดีย์มังกรเสือ
จดีย์มังกรเสือ

ทัวร์ไต้หวันIเกาสง – สุริยันจันทรา – เหย๋หลิ่ว – ไทเป 5 วัน 4 คืน BY สายการบินไทยสมายล์แอร์เวย์ (WE)

Highlight

 เจดีย์มังกรเสือ   เจดีย์นี้ตั้งอยู่ภายในทะเลสาบดอกบัว เจดีย์แห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกเเก่เทพเจ้ากวนอู ซึ่งเป็นเทพเจ้าเเห่งความซื่อสัตย์

 วัดฝอกวงซาน(อนุสรณ์พระพุทธเจ้า) เป็นศูนย์กลางในการให้การศึกษาทางพุทธศาสนาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

 ตลาดเฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต  ตลาดกลางคืนที่ใหญ่และเป็นที่นิยมที่สุดของชาวไต้หวัน

 ทะเลสาบสุริยันจันทรา งดงามราวกับภาพวาด เปรียบดั่งสวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน

 หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น  หมู่บ้านโบราณที่เป็นถนนคนเดินเก่าแก่บนภูเขา และงดงามด้วยประวัติศาสตร์ที่เป็นเอกลักษณ์

 ซีเหมินติง แหล่งช้อปปิ้งที่รวมวัยรุ่นชาวไทเป

 วัดหลงซันซื่อ ถือเป็นวัด เก่าแก่ที่มีชื่อเสียงให้ท่านได้สัมผัสความงามของสถาปัตยกรรมไต้หวันแบบ ดั้งเดิม

เมนูพิเศษ บุฟเฟต์ชาบูชาบู , เสี่ยวหลงเปา , สเต๊ก + สลัดบาร์ , พระกระโดดกำแพง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePriceDownload
12 เม.ย. 6216 เม.ย. 6233,900 ฿32,900 ฿download pdf
รายละเอียดการจอง
ประเภท ราคา/คน ตั๋วเครื่องบิน คน

จำนวนคนทั้งหมด :      ราคารวม :      บาท
วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – เกาสง – เจดีย์มังกรเสือ – ช้อปปิ้งซินเจว๋เจียง
07.00 คณะพร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ประตู 2 เคาน์เตอร์ E สายการบินไทยสมายล์แอร์เวย์ (WE) โดยมีเจ้าหน้าที่ บริโอ ทราเวล คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแด่ทุกท่าน
10.00 ออกเดินทางสู่ เมืองเกาสง สาธารณรัฐไต้หวัน โดยเที่ยวบินที่ TG2688 (***จัดการบินโดยสายการบินไทยสมายล์***)
14.20 ถึง สนามบินเกาสง เมืองเกาสง สาธารณรัฐไต้หวัน หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง และรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว
นำท่านเดินทางสู่ เจดีย์มังกรเสือ  (Dragon Tiger Tower) เจดีย์นี้ตั้งอยู่ภายในทะเลสาบดอกบัว ทะเลสาบเเห่งนี้จะสวยที่สุดในช่วงบ่าย แดดล่ม ลมตก เพราะเมื่อแสงอาทิตย์ตกกระทบกับผืนน้ำ เป็นเงาสะท้อนกลับ เป็นภาพที่สวยงามมาก เจดีย์แห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกเเก่เทพเจ้ากวนอู ซึ่งเป็นเทพเจ้าเเห่งความซื่อสัตย์ โดยมีความเชื่อที่ว่า เมื่อเดินเข้าปากมังกร และ เดินทะลุออก ปากเสือ จะเปรียบเสมือนการเปลี่ยนจากความโชคร้ายให้กลายเป็นความโชคดี จากนั้นนำท่านเข้าสู่ แหล่งช้อปปิ้งซินเจว๋เจียง ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเกาสง และเป็นย่านช้อปปิ้งแฟชั่นชื่อดังที่สุดของเมือง มีสินค้าเกียวกับแฟชั่นทุกแบบทั้งเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า นาฬิกา เครื่องสำอางค์ ไปจนถึงร้านขนม ของกิน ร้านอาหาร คาเฟ่ เพราะเป็นแหล่งแฮงค์เอ้าของวัยรุ่นของเมืองนี้ด้วย มีทั้งร้านท้องถิ่นและแบรนด์จากต่างประเทศ
 ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ! เมนู…สเต็ก + สลัดบาร์
นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม ROYALGOLD HOTEL หรือเทียบเท่า 4*
วันที่ 2

เกาสง – วัดฝอกวงซาน(อนุสรณ์พระพุทธเจ้า) – ไถจง – เฟิ่งเจียไนท์มาร์เก็ต

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านสู่ วัดฝอกวงซาน (อนุสรณ์พระพุทธเจ้า) เป็นศูนย์กลางในการให้การศึกษาทางพุทธศาสนาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เปิดให้บริการเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2554 ที่ผ่านมา ด้านในเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปถึง 14,800 องค์ รวมถึงพระพุทธรูปที่อัญเชิญมาจากประเทศไทยด้วย อีกทั้งยังสะดุดตาด้วยรูปปั้นพระโพธิสัตว์องค์ใหญ่สูงถึง 108 เมตร เด่นเป็นสง่า ทางเดินทอดยาวเรียงรายด้วยเจดีย์ในแบบจีนสูงตระหง่านรวม 8 หลัง และยังมีรูปปั้นพระอรหันต์หลายร้อยองค์อยู่รายรอบ
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู…อาหารพื้นเมืองไต้หวัน
หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองไถจง (เดินทาง 2.30 ชั่วโมงโดยประมาณ) ซึ่งตั้งอยู่ในภาคตะวันตกของเกาะไต้หวัน เป็นเมืองใหญ่อันดับที่ 3 ของไต้หวัน เมืองไทจงยังเป็นเมืองหนึ่งที่มีความสะอาดเรียบร้อย และถือว่าเป็นเมืองที่สะอาดที่สุดในไต้หวัน
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ! เมนู…บุฟเฟต์ชาบูชาบู (SUKI SHABU)
นำท่านสู่  ตลาดเฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต  ตลาดกลางคืนที่ใหญ่และเป็นที่นิยมที่สุดของชาวไต้หวัน มีร้านค้า ขายอาหารคาว หวาน ชานมไข่มุก และอาหารอันหลากหลาย รวมถึงสินค้าต่าง ๆ อันมากมาย
นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม HE TI HHOTEL หรือเทียบเท่า 4*
วันที่ 3 ไถจง – หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถัมซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่– ไทเป – ตึกไทเป 101 (รวมขึ้นตึกชมวิวชั้น 89)
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองหนานโถว (เดินทาง 1.30 ช.ม. โดยประมาณ) จากนั้นนำท่านล่องเรือชมความงาม  ทะเลสาบสุริยันจันทรา  ซึ่งได้รับการกล่าวขานว่างดงามราวกับภาพวาด เปรียบดั่งสวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน  ซึ่งทางการท่องเที่ยวไต้หวันได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2000 เพื่อบูรณะเมืองจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อวันที่ 21 กันยายน 1999 รวมความหลากหลายทางธรรมชาติจากผืนน้ำสู่ยอดเขาที่นับจากความสูงระดับ 600 –  2,000 เมตร มีความยาว 33 กิโลเมตร เป็นทะเลสาบที่มีภูเขาสลับซับซ้อนล้อมรอบ ลักษณะภูมิประเทศที่โดดเด่น ทำให้ตัวทะเลสาบมองดูคล้ายพระอาทิตย์และพระจันทร์เสี้ยว ซึ่งเป็นที่มาของนามอันไพเราะว่า  “สุริยัน-จันทรา”  แล้วนำท่านสู่ วัดพระถังซัมจั๋ง ซึ่งตามตำนานเล่าขานกันว่า พระถังซัมจั๋งได้สร้างเจดีย์องค์นี้ขึ้นตรงตำแหน่งที่มีห่านป่าตกลงมา ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่แปลก และเชื่อว่าห่านป่าตัวนั้นเป็นพระโพธิสัตว์   พระถังซัมจั๋งจึงสร้างเจดีย์ขึ้นเพื่อเป็นระลึกถึงพระโพธิสัตว์พระองค์นั้น รวมไปถึงใช้พระเจดีย์เป็นที่เก็บรักษาพระบรมธาตุรวมทั้งพระคัมภีร์ที่อัญเชิญมาจากประเทศอินเดีย พระถังซัมจั๋งถือได้ว่า เป็นพระสงฆ์ที่ฝักใฝ่การศึกษา ซึ่งท่านได้เรียบเรียงบันทึกเกี่ยวกับพุทธศาสนาในอินเดีย ถวายแด่พระเจ้าถังเกาจง พระจักรพรรดิแห่งราชวงศ์ถังในเวลานั้น และยังมีบทความที่เขียนอีกมากมาย จึงและกลายแรงบันดาลใจให้กับนักปราชญ์เป็นจำนวนมาก ด้วยเพราะเหตุนี้ทำให้พระถังซัมจั๋งได้รับการยกย่องเคารพนับถืออย่างกว้างขวาง
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ! เมนู…ปลาประธานาธิบดี
หลังอาหารนำท่านชม วัดเหวินหวู่ ที่สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 1938 เป็นวัดในลัทธิขงจื่อ ซึ่งหมายถึง ศาสดาขงจื่อ เทพเจ้าแห่งปัญญา และ เทพกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ รวมถึง สิงโตหินอ่อน 2 ตัว ที่ตั้งอยู่หน้าวัด ซึ่งมีมูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรียญไต้หวัน วัดนี้เป็นวัดที่สร้างโดยชาวไต้หวันและชาวจีน สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองไทเป (เดินทาง 3 ชั่วโมงโดยประมาณ) แล้วนำท่านขึ้นสู่อดีตตึกที่สูงที่สุดในโลก ไทเป 101 (รวมขึ้นตึกชมวิวชั้น 89) ตึกที่มีความสูงถึง 508 เมตร สัญลักษณ์ของเมืองไทเป ที่นี่ยังมีจุดชมวิวที่สูงที่สุดในโลกอีกด้วย ภายในตัวอาคารมีลูกตุ้มขนาดใหญ่หนักกว่า 900 ตันทำหน้าที่กันการสั่นสะเทือนเวลาที่เกิดแผ่นดินไหวและมีลิฟต์ที่วิ่งเร็วที่สุดในโลก ด้วยความเร็วประมาณ 1,008 เมตรต่อนาที บริเวณที่ตั้งของตึกนี้ยังเป็นแหล่งช้อปปิ้งแห่งใหม่ ที่เป็นที่นิยมของชาวไทเปและชาวต่างชาติมีห้างสรรพสินค้าและช้อปปิ้งมอลล์อยู่ถึงสิบแห่งบริเวณนี้เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของไต้หวัน
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ! เมนู…เสี่ยวหลงเปา
นำท่านเข้าสู่ที่พัก NEW TAIPEI CONVENTION CENTER HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
วันที่ 4 ไทเป – หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น – อุทยานเหย๋หลิ่ว – ร้านพายสับปะรด 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่  หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น  หมู่บ้านโบราณที่เป็นถนนคนเดินเก่าแก่บนภูเขา และงดงามด้วยประวัติศาสตร์ที่เป็นเอกลักษณ์ ในอดีตเคยเป็นแหล่งเหมือนแร่ทองคำที่เก่าแก่ ให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศเมืองเก่าซึ่งเต็มไปด้วยสิ่งของอันหลากหลาย ตั้งแต่อาหาร ของทานเล่น สินค้าที่ระลึก งานฝีมือ อันเต็มไปด้วยเสน่ห์ของเมืองโบราณจิ่วเฟิ่น ที่นี่เป็นอีกแห่งของไต้หวันที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจากนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศเป็นอย่างมาก
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ! เมนู…ซีฟู๊ดพื้นเมืองสไตล์ไต้หวัน
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อุทยานเหย๋หลิ่ว อุทยานแห่งนี้ตั้งอยู่ทางส่วนเหนือสุดของเกาะไต้หวัน มีลักษณะพื้นที่เป็นแหลมยื่นไปในทะเล โดยการเซาะกร่อนของน้ำทะเลและลมทะเล และการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกเมื่อหลายล้านปีก่อน ทำให้เกิดการทับถมของแนวหินตามชายฝั่งใน รูปร่างที่แตกต่างกัน ประกอบด้วยโขดหิน ชะง่อนทราย รูปร่าง ต่างๆ เช่น รองเท้าเทพธิดา, เทียน, ดอกเห็ด, เต้าหู้รังผึ้ง และที่โดดเด่นมีชื่อเสียงมากที่สุดก็คือ “เศียรราชินี” ให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศตามอัธยาศัย แล้วนำท่านลิ้มลองขนมขึ้นชื่อของไต้หวัน ณ ร้านพายสับปะรด ซึ่งมีรสชาติหอมหวานกลมกล่อม อร่อย จนทำให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก และเป็นอีกหนึ่งของฝากชื่อดังของไต้หวัน
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ! เมนู…พระกระโดดกำแพง
นำท่านเข้าสู่ที่พัก  NEW TAIPEI CONVENTION CENTER HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
วันที่ 5 ไทเป – GERMANIUM – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – วัดหลงซันซื่อ – ซีเหมินติง – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านสู่ ศูนย์สร้อยสุขภาพ (เจอมาเนี่ยม) ที่เป็นเครื่องประดับเพื่อสุขภาพ มีทั้งแบบสร้อยข้อมือ และ สร้อยคอ เป็นการช่วยในการไหลเวียนของเลือกในร่างกายคนเรา รวมทั้งมีชมหยกไต้หวัน และ ปะการังแดง เครื่องประดับล้ำค่าของชาวไต้หวันมาตั้งแต่โบราณ จากนั้นนำท่านเที่ยวชม
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค อดีตผู้นำของไต้หวันสร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ผู้เป็นที่รักและศรัทธาของคนไต้หวัน ซึ่งใช้เวลาในการสร้างถึง 3 ปี โดยสร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2523 ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 205 แสนตารางเมตร โดยรูปปั้นเหมือนเจียงไคเช็คที่สร้างจากโลหะสัมฤทธิ์จะประดิษฐานอยู่ชั้นบนด้านในของอนุสรณ์สถาน สำหรับรูปแบบการก่อสร้างเป็นไปตาม วัฒนธรรมจีนตัวตึกสีขาว หลังคาปูด้วยกระเบื้องสีฟ้า ผนังทำด้วยหินอ่อนทั้ง 4 ด้าน มีสนามหญ้าสวนดอกไม้สีแดงอยู่ด้านหน้า เป็น 3 สีเดียวกับสีธงชาติไต้หวัน
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู…อาหารพื้นเมืองไต้หวัน
หลังอาหารนำท่านเดินทางชม วัดหลงซันซื่อ ถือเป็นวัด เก่าแก่ที่มีชื่อเสียงให้ท่านได้สัมผัสความงามของสถาปัตยกรรมไต้หวันแบบ ดั้งเดิม สร้างขึ้นใน พ.ศ.  2281 แสดงให้เห็นถึงจิตใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความศรัทธาในศาสนาของชาวว่านหัววัดแห่งนี้เต็มไป ด้วยรูปแบบของประติมากรรมและสถาปัตย-กรรมที่ประณีตงดงาม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ซีเหมินติง แหล่งช้อปปิ้งที่รวมวัยรุ่นชาวไทเป  ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมระดับกลางทั้ง GIORDANO , BOSSINI , BALANO , ESPRIT  และอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รองเท้ายี่ห้อ ONITSUKA TIGER ราคาถูกกว่าเมืองไทย และบางรุ่นถูกกว่าที่ญี่ปุ่นด้วย
** อิสระอาหารเย็นอิสระตามอัธยาศัย **
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน
20.10 ออกเดินทางจาก ไต้หวัน โดยเที่ยวบินที่ TG 635 สายการบิน THAI AIRWAYS
21.05 ถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและประทับใจ

ข้อมูลเพิ่มเติม

month

04-เมษายน

บริษัท บริโอ ทราเวล จำกัด

  • 4 อาคารมหธราดล ชั้น 1 ยูนิตเอ ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
  • โทร: 02-676-3663 (PHONE AUTO)
  • เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์: 9:00 - 18:00
  • เปิดบริการ เสาร์: 9:00 - 17:00
briotravel-line bbuddy-line