ทะเลสาบสุริยันจันทรา
ทะเลสาบสุริยันจันทรา
ตึกไทเป101
ตึกไทเป101
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
อุทยานเย๋หลิ่ว
ทะเลสาบสุริยันจันทรา
ทะเลสาบสุริยันจันทรา
ตึกไทเป101
ตึกไทเป101
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
อุทยานเย๋หลิ่ว

ทัวร์ไต้หวันIไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา สวนดอกไม้ เย๋หลิ่ว 5 วัน 3 คืน BY EVA AIR (BR)

Highlight

 ชมตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก 600NT) มีความสูงถึง 508 เมตร

 อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว อุทยานแห่งนี้ตั้งอยู่ทางส่วนเหนือสุดของเกาะไต้หวัน มีลักษณะพื้นที่เป็นแหลมยื่นไปในทะเล การเซาะกร่อนของน้ำทะเลและลมทะเล

 ซีเหมินติง  หรือสยามสแควร์ไต้หวัน

 สวนดอกไม้ไถจง  ซึ่งมีเนื้อที่เพาะปลูก 6 หมื่นตารางเมตร มีดอกไม้นานาชนิดให้ชมตลอดทั้งปี ตามฤดูที่แตกแต่งกันไป

 โรงงานพายสับปะรด พร้อมทำ D.I.Y. ซึ่งพายสับปะรดเป็นขนมชื่อดังของไต้หวัน มีรสชาติกลมกล่อมจนเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก

 อาหารพิเศษ…บุฟเฟ่ต์สุกี้ ชาบู ชาบู , เมนูดอกไม้ , ไก่อบโอ่ง , อาหารทะเล , สเต็กจานร้อน ท่านละ 1 ชุด พร้อมบุฟเฟ่ต์สลัดบาร์

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePriceDownload
23 เม.ย. 6227 เม.ย. 6220,999 ฿download pdf
27 เม.ย. 621 พ.ค. 6219,999 ฿download pdf
4 พ.ค. 628 พ.ค. 6219,999 ฿download pdf
11 พ.ค. 6215 พ.ค. 6219,999 ฿download pdf
18 พ.ค. 6222 พ.ค. 6219,999 ฿download pdf
รายละเอียดการจอง
ประเภท ราคา/คน ตั๋วเครื่องบิน คน

จำนวนคนทั้งหมด :      ราคารวม :      บาท
วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ
23.00 พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ชั้น 4 เคาน์เตอร์ R สายการบิน EVA AIR  (BR) โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยต้อนรับ และอำนวยความสะดวกแด่ท่านก่อนออกเดินทาง
วันที่ 2 กรุงเทพฯ – เถาหยวน – ผูหลี่ – ล่องเรือสุริยันจันทรา – วัดเหวินหวู่ – สวนผลไม้ – ไถจง – เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
02.15 เหิรฟ้าสู่ ไต้หวัน โดยสายการบิน EVA AIR  เที่ยวบินที่ BR 206(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
06.50 เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน ซึ่งเป็นเกาะที่มีพื้นที่เล็กกว่าประเทศไทยประมาณ 12 เท่าตั้งอยู่ห่างจากชายฝั่งด้านตะวันออกเฉียงใต้ของจีนประมาณ 160 กิโลเมตร ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ต้อนรับท่านด้วย…ชานมไข่มุกไต้หวัน ท่านละ 1 แก้ว
นำท่านเดินทางสู่ เมืองผูหลี่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) ตั้งอยู่ทางภาคกลางของไต้หวัน เป็นเมืองอุตสาหกรรมและเมืองท่าเรือที่สำคัญของไต้หวันรองลงมาจากเกาสง  และเป็นเมืองที่ได้ชื่อว่าน่าอยู่ที่สุดในไต้หวัน
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ…เมนูดอกไม้
บ่าย นำท่าน ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งเป็นทะเลสาบที่มีภูเขาสลับซับซ้อนล้อมรอบประกอบกับมีทัศนียภาพของน้ำและภูเขาที่สวยงาม ไม่ว่าจะเป็นการชมวิวจากที่ไกลๆ หรือเข้าไปชมความงดงามของทะเลสาบอย่างชิดใกล้  นำท่านนมัสการศาลเจ้าขงเบ้งและศาลเจ้ากวนอู ณ  วัดเหวินหวู่  ซึ่งถือเป็นเทพเจ้าแห่งภูมิปัญญาและเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ และยังมีสิงโตหินอ่อน 2 ตัว ที่ตั้งอยู่ด้านหน้าวัด ซึ่งมีมูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรียญไต้หวัน
นำท่านเดินทางสู่ เมืองไถจง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) ซึ่งตั้งอยู่ในภาคตะวันตกของเกาะไต้หวัน เป็นเมืองใหญ่อันดับที่ 3 ของมณฑลไต้หวัน
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ…บุฟเฟ่ต์สุกี้ ชาบู ชาบู
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เฟิงเจี่ยไนท์มาเก็ต เป็นตลาดคนเดินมีร้านค้าครบครันจำหน่ายสินค้า และอาหารทานเล่นสไตล์ไต้หวัน เมนูที่ขึ้นชื่อของที่นี่ได้แก่ ชานมไข่มุก อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อหาสินค้าต่างๆ พร้อมชมวิถีชีวิตของชาวไต้หวัน
พักที่ CITY RESORT หรือ MOVING STAR HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 3 ไถจง – สวนดอกไม่ไถจง – ไทเป – D.I.Y พายสับปะรด – เจียวซี – อาบน้ำแร่ภายในห้องส่วนตัว
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ สวนดอกไม้ไถจง  ซึ่งมีเนื้อที่เพาะปลูก 6 หมื่นตารางเมตร มีดอกไม้นานาชนิดให้ชมตลอดทั้งปี ตามฤดูที่แตกแต่งกันไป  อีกทั้งยังเป็นสถานที่ดึงดูดให้ผู้คนที่รักในการถ่ายภาพ  เก็บภาพความสวยงามของดอกไม้อย่างไม่ขาดสาย  สถานที่แห่งนี้ยังเปรียบเสมือนโลกดอกไม้  ซึ่งในนั้นก็จะมีดอกไม้มากมายหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็นดอกทิวลิป ดอกลิลลี่  ดอกกุหลาบนานาพันธุ์  ให้ท่านได้เลือกชมและเก็บภาพความประทับใจได้ตามอัธยาศัย (การชมสวนดอกไม้ขึ้นอยู่กับฤดูกาลและสภาพอากาศ)
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางกลับสู่ ไทเป (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เมืองหลวงของไต้หวันและเป็นศูนย์กลางทางด้านต่างๆของไต้หวัน ทั้งการศึกษา การค้า อุตสาหกรรม เทคโนโลยี หรือวัฒนธรรม เมืองไทเปตั้งอยู่ทางด้านเหนือของเกาะไต้หวัน มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 3 ล้านคน ไทเปเป็นเมืองหลวงที่มีการเติบโตเร็วมาก  นำท่านชม โรงงานพายสับปะรด พร้อมทำ D.I.Y. ซึ่งพายสับปะรดเป็นขนมชื่อดังของไต้หวัน มีรสชาติกลมกล่อมจนเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก อิสระให้ทุกท่านได้ลองทำขนมพายสับปะรดด้วยตัวท่านเอง และยังให้ท่านได้ท่านเลือกซื้อ ขนมยอดนิยมของไต้หวัน เค้กไส้สัปปะรด และขนมอื่นๆ อีกมากมายฝากคนทางบ้านอีกด้วย  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ เมืองเจียวซี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เมืองที่ขึ้นชื่อเป็นบ่อน้ำร้อนที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุ ซึ่งบ่อน้ำพุร้อนเจียวซีนั้นถูกสร้างขึ้นเพื่อให้ประชาชนทั่วไปลงแช่ได้ ทำให้การแช่น้ำที่บ่อน้ำพุร้อนเป็นที่นิยมมากขึ้น และเป็นวัฒนธรรมที่ฝังรากลึกในชุมชน นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่ต้องการอาบน้ำแร่มักจะเลือกเดินทางมาบ่อน้ำพุร้อนเจียวซีแห่งนี้
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ…ไก่อบโอ่ง
พักที่ BARON’S HOT SPRING HOTEL หรือเทียบเท่า  อาบน้ำแร่ภายในห้องส่วนตัว 
วันที่ 4 เจียวซี – โรงกลั่นวิสกี้ Kavalan – อุทยานเย๋หลิ่ว – ไทเป – DUTY FREE – ช้อปปิ้งซีเหมินติง
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านชม โรงกลั่นวิสกี้ Kavalan ตั้งอยู่ในเมือง Yilan ประเทศไต้หวัน ทุ่มเทให้กับการรังสรรค์   ซิงเกิลมอลต์วิสกี้ (Single Malt Whisky) มาตั้งแต่ปี 2549 และล่าสุด Kavalan ได้รับรางวัลโรงกลั่นยอดเยี่ยมจากเวที IWSC (International Wine and Spirit Competition) ทั้งยังชนะเลิศเป็น World’s Best Single Malt Whisky 2015 อีกด้วย จากการบ่มที่เป็นเอกลักษณ์ ภายใต้ความร้อนและความชื้นสูงเป็นเวลานานหลายปี พร้อมลมทะเลและลมภูเขากับน้ำที่ได้จากแหล่งน้ำใต้ดินตามธรรมชาติบนเทือกเขาที่อยู่ในทิศตะวันออกเฉียงเหนือกลางหุบเขาของประเทศไต้หวัน จึงให้วิสกี้ของ Kavalan มีเอกลักษณ์และมีรสชาติเฉพาะตัว ทุกวันนี้มีนักท่องเที่ยวไปเยี่ยมชมโรงบ่มของ Kavalan ประมาณปีละหนึ่งล้านคน
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ…อาหารทะเล
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว อุทยานแห่งนี้ตั้งอยู่ทางส่วนเหนือสุดของเกาะไต้หวัน มีลักษณะพื้นที่เป็นแหลมยื่นไปในทะเล การเซาะกร่อนของน้ำทะเลและลมทะเล ทำให้เกิดโขดหินงอกเป็นรูปร่างลักษณะต่าง ๆ น่าตื่นตาทีเดียว โดยเฉพาะหินรูปพระเศียรราชินี ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ ไทเป นำท่านอิสระช้อปปิ้งสินค้า ณ ร้านค้าปลอดภาษีที่ DUTY FREE ซึ่งมีสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำให้ท่านได้เลือกซื้อมากมาย ในราคาที่ถูกเป็นพิเศษ จากนั้นนำท่าน อิสระช้อปปิ้ง ซีเหมินติง  หรือสยามสแควร์ไต้หวัน อิสระช้อปปิ้งสินค้าหลากหลายรวมทั้งสินค้าแฟชั่นเทรนด์ใหม่ๆ มากมาย อาทิ Onitsuka Tiger, Nike etc. แต่ในส่วนของราคาที่ประเทศ ไต้หวัน ถือว่าถูกที่สุดในโลก
ค่ำ อาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้งของท่าน
พักที่ RELITE HOTELหรือเทียบเท่า
วันที่ 5 ไทเป – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตึกไทเป101(ไม่รวมขึ้นตึก) – MITSUI OUTLET – เถาหยวน – กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1976 เพื่อเป็นการรำลึกและเทิดทูนอดีตประธานาธิบดีเจียง ไคเช็ค เป็นอาคารสีขาวทั้ง 4 ด้านมีหลังคาทรง 8 เหลี่ยมสีน้ำเงินแบบสถาปัตยกรรมแบบจีน ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่ตรงกลางของจัตุรัสเสรีภาพ มีบันไดด้านหน้า 89 ขั้นเท่ากับอายุของท่านประธานาธิบดี โดยภายในจะมีรูปปั้นทำจากทองสัมฤทธิ์ของท่านในท่านั่งขนาดใหญ่ที่มีใบหน้ายิ้มแย้มต่างจากรูปปั้นของท่านในที่อื่นๆ ซึ่งจะมีทหารยืนเฝ้าไว้ 2 นายตลอดเวลา และที่กำแพงด้านในหลังจะมีข้อความปรัชญาทางการเมืองการปกครองของท่านอยู่ 3 คำ คือ จริยธรรม ประชาธิปไตย และวิทยาศาสตร์
นำท่านสัมผัสสัญลักษณ์แห่งเมืองไทเป ชมตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก 600NT) มีความสูงถึง 508 เมตร ได้รับการออกแบบโดยวิศวกรชาวไต้หวัน ลักษณะทางสถาปัตยกรรมมีการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรม ของเอเชียตะวันออกแบบดั้งเดิมกับสถาปัตยกรรมแบบไต้หวัน โดยผสมผสานสัญลักษณ์อัน เป็นมงคล ตามขนบธรรมเนียมจีนและความเชื่อ ให้เข้ากันกับเทคโนโลยีล้ำยุคได้อย่างลงตัว ตัวอาคารมองดูคล้ายปล้องไผ่ 8 ปล้องต่อกัน  ต่อจากนั้นน่านสู่ ย่านซินอี้ เป็นย่านที่เพิ่งได้รับการพัฒนาขึ้นมาใหม่เพื่อเป็นศูนย์รวมห้างสรรพสินค้าชั้นนำ อาทิเช่น ATT 4 FUN , BELLAVITA , SHIN KONG MITSUKOSHI XINYI , BREEZE CENTER , ESLITE DUNNAN STORE ร้านอาหารและแหล่งความบันเทิงที่ทันสมัยที่สุดในไทเป
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร
ลิ้มรสอาหารพิเศษ…สเต็กจานร้อน ท่านละ 1 ชุด พร้อมบุฟเฟ่ต์สลัดบาร์
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ MITSUI OUTLET PARK ที่มีขนาดใหญ่มากที่สุดในภาคเหนือของไต้หวันโดยบริษัท Japanese Mitsui Group ชื่อดังจากประเทศญี่ปุ่น ด้วยการออกแบบ “ขุมสมบัติของผืนป่าลึกทางใต้” เน้นให้มีพื้นที่กว้างโล่งและเป็นศูนย์กลางความสะดวกสบายเพื่อให้เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดของการท่องเที่ยวและช้อปปิ้งอย่างเพลิดเพลินในไต้หวัน ภายในห้างเอาท์เล็ทมีการแบ่งพื้นที่ไว้ทั้งส่วน IN MALL และ OUT MALL ด้วยพื้นที่ให้บริการจากแบรนด์ชั้นนำทั่วโลกกว่า 220 แบรนด์ไม่ว่าจะเป็น Versace, ARMANI, Calvin Klein Jeans, VANS, Fitflop, LACOSTE และอื่นๆ อีกมากมายที่แห่กันมาลดราคากันอย่างจุใจเพื่อให้กลายเป็นสวรรค์ของนักช้อปที่แท้จริง โดยมีการแบ่งพื้นที่ด้านในให้เป็นส่วนของร้านค้าต่างๆ และศูนย์อาหารขนาดใหญ่เทียบเท่าซูเปอร์มาร์เก็ต
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน
20.45 เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน EVA AIR เที่ยวบินที่ BR 205  (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
23.40 ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ……..K K K K

ข้อมูลเพิ่มเติม

month

05-พฤษภาคม, 04-เมษายน

บริษัท บริโอ ทราเวล จำกัด

  • 4 อาคารมหธราดล ชั้น 1 ยูนิตเอ ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
  • โทร: 02-676-3663 (PHONE AUTO)
  • เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์: 9:00 - 18:00
  • เปิดบริการ เสาร์: 9:00 - 17:00
briotravel-line bbuddy-line