วัดหลงซันซื่อ
ทะเลสาบสุริยันจันทรา
ทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดเหวินอู่
หมู่บ้านสายรุ้ง
หมู่บ้านสายรุ้ง
อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว
ช้อปปิ้งซีเหมินติง
วัดหลงซันซื่อ
ทะเลสาบสุริยันจันทรา
ทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดเหวินอู่
หมู่บ้านสายรุ้ง
หมู่บ้านสายรุ้ง
อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว
ช้อปปิ้งซีเหมินติง

SMART ทัวร์ไต้หวัน I เบลสซิ่ง 4วัน 3คืน BY สายการบินไทย (TG)

Highlight

 ไหว้พระ 5 วัดดังของไต้หวัน

 ล่องเรือชมวิวบรรยากาศอันแสนโรแมนติกของทะเลสาบสุริยันจันทรา

 ตลาดปลาไทเป แหล่งรวมอาหารทะเลสดๆ ใหญ่ที่สุดของไทเป

ช็อปปิ้งสองตลาดดัง! ซีเหมินติง , เฝิ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

รายละเอียดการจอง
ประเภท ราคา/คน ตั๋วเครื่องบิน คน

จำนวนคนทั้งหมด :      ราคารวม :      บาท
วันที่ 1 กรุงเทพฯ-สนามบินเถาหยวน-เมืองไถจง-วัดเจิ้นหลันกง-ร้านขนม Miyahara
05.00 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกทุกท่าน
08.15 น. เหินฟ้าสู่ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบินที่ TG 632
12.45 น. ถึง สนามบินนานาชาติเถาหยวน นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
กลางวัน รับประทาน (แซนวิช+ชานม)
  นำท่านเดินทางสู่ เมืองไถจง ซึ่งตั้งอยู่ในภาคตะวันตกของเกาะไต้หวัน เป็นเมืองใหญ่อันดับที่ 3 ของไต้หวัน ปัจจุบันเป็นศูนย์วัฒนธรรมการศึกษา เศรษฐกิจและการคมนาคมในภาคกลางของเกาะไต้หวัน ขณะเดียวกันยังเป็นศูนย์วัฒนธรรมทางพุทธศาสนาของไต้หวัน ระหว่างทางท่านจะได้ชมทิวทัศน์สองข้างทางที่สวยงาม (เดินทางประมาณ 2.30 ชม.)
  จากนั้นนำท่านสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดเจิ้นหลันกง วัดแห่งนี้สร้างขึ้นในปีที่ 8 ในรัชสมัยยงเจิ้งแห่งราชวงศ์ชิง มีอายุเกือบ 300 ปี ตัววัดมีความยิ่งใหญ่อลังการ เก่าแก่มีมนต์ขลัง มีสถาปัตยกรรมประณีตงดงาม เทวรูปของเหล่าทวยเทพในวิหารมีความน่าเกรงขาม ผู้มีจิตศรัทธาทั่วสารทิศมากราบไหว้อย่างไม่ขาดสาย ซึ่งถือเป็นศูนย์กลางความเชื่อความศรัทธาของไต้หวันภาคกลาง ทุกเดือนมี.ค. ของทุกปีตามปฏิทินจีน จะมีการจัดขบวนแห่เจ้าแม่หมาจู่ (เจ้าแม่ทับทิม) นับเป็นงานพิธีที่ยิ่งใหญ่และสำคัญที่สุดของวัดเจิ้นหลันกง เส้นทางของขบวนแห่เดินทางไปถึง ไทจง, จางฮว่า, อวิ๋นหลิน และเจียอี้  เป็นขบวนแห่เทพเจ้าที่มีขนาด, กินพื้นที่ และมีผู้เข้าร่วมงานมากที่สุดของไต้หวัน
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (บุฟเฟ่ต์ชาบูชาบู)
  นำท่านเดินทางสู่ ร้านขนม Miyahara ซึ่งแต่เดิมเป็นคลินิกจักษุขนาดใหญ่ แต่ด้วยการเปลี่ยนแปลงของกาลเวลาคลินิกนี้ จึงค่อยๆเก่าและเสื่อมสภาพลงจนกลายเป็นตึกเก่าทรุดโทรม จนกระทั่งผู้ประกอบการกิจการเบเกอร์รี่ ยื่อชู (DAWN CAKE) ของไทจงเข้ามาทำการบูรณะปรับปรุงใหม่ และสิ่งที่จะพลาดไม่ได้ของการมาที่นี่ก็คือ ไอศกรีมสูตรพิเศษที่มีหลายรสชาดที่จะหาทานที่ไหนไม่ได้และมีขายแค่ที่นี่เท่านั้น
               นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Hotel Day+ Taichung (4*) หรือ Fushin Hotel Taichung (4*)
 
วันที่ 2 เมืองไถจง-เมืองหนานโถว-วัดจื่อหนานกง-ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา (ศาลพระถังซัมจั๋ง)-วัดเหวินหวู่-เมืองไถจง-หมู่บ้านสายรุ้ง-เฝี่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต 
เช้า       รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่ หนานโถว ตั้งอยู่ทางภาคกลางของไต้หวัน เป็นเมืองที่ได้ชื่อว่าน่าอยู่ที่สุดในไต้หวัน เนื่องจากเป็นเมืองที่มีอากาศบริสุทธิ์จากการที่มีภูเขาสูงล้อมรอบแปดทิศ นอกจากอากาศดีแล้วยังเป็นแหล่งน้ำแร่ที่ดีที่สุดของไต้หวันด้วย (เดินทางประมาณ 1 ชม.)
  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดจื่อหนานกง วัดนี้สร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1745 มีประชาชนเดินทางไปขอพรจากเทพเจ้าแห่งโชคลาภ ไฉ่สิ่งเอี๊ย”และขอยืมเงินขวัญถุงโดยไม่มีดอกเบี้ยจะคืนหรือไม่คืนก็ได้ มากสุดวันละเป็นแสนคน ซึ่งจะเป็นช่วงก่อนหน้าวันปีใหม่สากลและวันตรุษจีน การที่มีผู้คนเดินทางไปที่วัดจื่อหนานกง (紫南宮) ที่เมืองหนานโถว (南投縣) จำนวนมากเพราะมีการแจกเงินขวัญถุง (錢母) ซึ่งเชื่อกันว่าใครได้รับแล้ว จะทำมาค้าขึ้นกระเป๋าจะตุงและหน้าที่การงานก้าวหน้า ดังนั้นก่อนหน้าวันปีใหม่สากลและวันตรุษจีนหลายวันก็มีคนวันละกว่า 100,000 คน ไปเข้าแถวยาวเหยียดหลายกิโลเมตร เพื่อรอรับเงินขวัญถุง 100-600 เหรียญไต้หวัน ซึ่งแต่ละปีมีการแจกเงินขวัญถุงโดยไม่มีดอกเบี้ย 400,000,000 เหรียญ แต่ได้รับคืนจากศาสนิกชนกว่า 600,000,000 เหรียญไต้หวัน นอกจากนี้ ทางวัดยังได้เตรียมไข่ทอง ภายในบรรจุทองแท้ 2 สลึง จำนวน 2,000 ชุด ให้ผู้ไปรับเงินขวัญถุงได้ลุ้นโชคอีกด้วย
  จากนั้นนำท่าน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา เป็นสถานที่งดงามราวภาพวาด บรรยากาศอันแสนโรแมนติค เปรียบดั่ง“สวิตเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน” รวมความหลากหลายทางธรรมชาติจากผืนน้ำสู่ยอดเขาที่นับจากความสูงระดับ 600-2,000 เมตร ลักษณะภูมิประเทศที่โดดเด่นทำให้ตัวทะเลสาบ หากมองจากทางทิศเหนือจะมีรูปเหมือนพระอาทิตย์ แต่หากเมื่อมองจากมุมด้านทิศใต้ก็จะเห็นเกาะนั้นมีรูปร่างเหมือนพระจันทร์เสี้ยว ซึ่งเป็นที่มาของนามอันไพเราะว่าสุริยัน-จันทรา นำท่านสู่ ศาลพระถังซัมจั๋ง ซึ่งตามตำนานเล่าขานกันว่า พระถังซัมจั๋งได้สร้างวัดแห่งนี้เป็นที่เก็บรักษาพระบรมธาตุรวมทั้งพระคัมภีร์ที่อัญเชิญมาจากประเทศอินเดีย
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีนพื้นเมือง+เมนูปลาประธานาธิบดี)
  จากนั้นนำท่านสู่ วัดเหวินอู่ (Wenwu Temple) สร้างในปีค.ศ.1938 ตั้งอยู่ทางด้านเหนือของทะเลสาบสุริยันจันทรา ให้ท่านได้สักการะท่านขงจื๊อ (เทพเจ้าแห่งปัญญา) และ เทพกวนอู (เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์) หน้าวัดมีสิงโตคู่คาบลูกแก้ว มูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรียญไต้หวัน ตั้งโดดเด่นเป็นสง่าอยู่
  นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองไถจง (เดินทางประมาณ 1 ชม.)
  จากนั้นนำท่านชม หมู่บ้านสายรุ้ง (Rainbow Village) ที่มีสีสันสดใสสมชื่อด้วยเส้นสายและลวดลายของตัวการ์ตูนน่ารักๆ ที่ถูกแต่งแต้มบนผนังกำแพงของหมู่บ้านเก่าแห่งหนึ่ง แต่ก่อนที่จะกลายมาเป็นหมู่บ้านสายรุ้ง ที่นี่เคยเป็นหมู่บ้านทหารผ่านศึกที่กำลังจะถูกรื้อถอน เพราะผู้ที่เคยอยู่อาศัยบ้างก็ตายหรือย้ายออกไปอยู่ที่อื่น แต่ได้มี “คุณปู่สายรุ้ง” หรือคุณปู่หวง หย่ง ฟู่ ทหารผ่านศึกผู้หนึ่งที่อยู่อาศัยที่นี่ ได้ลงมือวาดลวดลายตามผนังและกำแพงของอาคารที่รอการรื้อทิ้งเหล่านี้ คล้ายๆจะเป็นการสั่งลาหมู่บ้านที่อยู่อาศัยมานาน แต่ภาพวาดเหล่านั้นกลับสวยเตะตาผู้พบเห็น เพราะสีสันที่สดใสและลวดลายที่มีชีวิตชีวา เป็นภาพของใบหน้าคนและสัตว์ที่ต่างดูมีความสุขสดใส สร้างความสุขใจให้แก่ผู้พบเห็น
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (บุฟเฟ่ต์บาร์บีคิว)
  จากนั้นนําท่านสู่แหล่งช้อปปิ้งยามเย็น เฝิ่งเจี่ยไนท์มาเก็ต ตลาดนัดกลางคืนที่คึกคักและดังที่สุดของเมืองไถจง ให้ท่านได้อิสระกับการช้อปปิ้ง เลือกซื้อสิ่งของที่ถูกใจ
  นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Hotel Day+ Taichung (4*) หรือ Fushin Hotel Taichung (4*)
 
วันที่ 3 เมืองไถจง-กรุงไทเป-อุทยานเย๋หลิ่ว-วัดต้าหลงตง เป่าอัน-ตลาดปลาไทเป-ช้อปปิ้งซีเหมินติง
เช้า       รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่ กรุงไทเป เมืองหลวงแห่งไต้หวัน (เดินทางประมาณ 3 ชม.)
  นำท่านสู่ อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว เป็นชายฝั่งที่มีชื่อเสียงในเรื่องโขดหินที่มีลักษณะรูปแปลกตา และงดงาม เกิดจากการกัดเซาะของน้ำทะเล และลมเมื่อหลายล้านปีก่อน ทำให้เกิดการถับถมของแนวหินตามชายฝั่งในลักษณะรูปร่างที่แตกต่างกัน โขดหินบางก้อนมีลักษณะคล้ายภาพของ แผนที่ไต้หวัน หินรูปเศียรราชินีเนเฟอร์ติแห่งอียิปต์ หินรองเท้าแก้วของซินเดอเรลล่า ที่โด่งดังไปทั่วโลก
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารทะเลสไตล์ไต้หวัน+กุ้งมังกร)
  จากนั้นนำท่านสู่เดินทางสู่ วัดต้าหลงตง เป่าอัน หรือวัดเป่าอัน เป็นวัดพุทธแบบจีนเก่าแก่ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ปีค.ศ. 1804 โดยผู้อพยพชาวจีนฟูเจี้ยน สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับเทพเป่าเซิงต้าตี้ ซึ่งเป็นเทพแห่งหมอและการรักษาโรคภัยไข้เจ็บ และยังมีเทพอื่นๆอีกหลายองค์ วัดนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นวัดที่สวยงามมากกที่สุดของเมืองไทเป มีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบวัดจีนที่สวยงาม ทั้งจากตัวอาคาร การตกแต่งประดับประดาต่างๆ เช่นภาพจิตรกรรมบนฝาผนัง หลังที่มีลวดลายสวยงาม รูปปั้นแกะสลักทั้งหินและไม้ ซึ่งปัจจุบันได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางด้านวัฒนาธรรมโดย UNESCO เรียบร้อยแล้ว
  นำท่านเดินทางสู่ ตลาดปลาไทเป หรือ Addiction Aquatic Development หรือเรียกย่อๆว่าตลาด ADD เป็นแหล่งรวมอาหารทะเลสดๆ ที่ใหญ่ที่สุดของไต้หวัน สถานที่แลนด์มาร์กอีกหนึ่งแห่งของไต้หวัน เปิดตัวอย่างเป็นทางการหลังจากการปรับปรุงพื้นที่ตลาดเดิมเมื่อปีค.ศ. 2012 มีซูเปอร์มาร์เก็ตสไตล์ญี่ปุ่นขนาดใหญ่อาณาจักรแห่งอาหารสดใหม่ทั้งของทะเล, ผัก, ผลไม้ และขนมต่างๆ ที่จัดให้บริการเป็นโซนของแต่ละประเภทอาหารจำนวนมากมาย(แจกพ็อกเก็ตมันนี่ 500 NTD/ท่าน)
ค่ำ  อิสระอาหารค่ำเพื่อให้ท่านเลือกซื้ออาหารทะเลได้ตามต้องการ
  จากนั้นนำท่านสู่ ซีเหมินติง สถานที่ยอดนิยมของบรรดาวัยรุ่นไต้หวัน รวมถึงนักท่องเที่ยวผู้มาเยือน เพลิดเพลินกับการจับจ่ายสินค้าสไตล์วัยรุ่นมากมาย ทั้งเสื้อผ้า, รองเท้า, กระเป๋า, เครื่องสำอางหลากหลายยี่ห้อ อาทิ Uniqlo, H&M, NET, New Balance, Kanken Fjällräven, Onitsuka Tiger, Nike, Etude, Skinfood ฯลฯ รวมถึงยังมีร้านอาหารในด้านความแปลกใหม่ที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว เช่น ร้าน Modern Toilet อีกด้วย
  นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Courtyard by Marriott Hotel Taipei (5*) หรือเทียบเท่า
 
วันที่ 4 ไทเป-ร้านพายสับปะรด-วัดหลงซันซื่อ-สนามบินเถาหยวน-กรุงเทพฯ  
เช้า       รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำทุกท่านลิ้มลองขนมขึ้นชื่อของไต้หวัน ณ ร้านพายสับปะรด ซึ่งมีรสชาติหวานกลมกล่อม จนทำให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก และเป็นอีกหนึ่งของฝากชื่อดังของไต้หวัน
  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดหลงซันซื่อ หรือ “วัดเขามังกร” เดิมสถานที่ตั้งของวัดมีชื่อเดิมว่า “หมงเจี๋ย” (艋舺) ปัจจุบันถูกเรียกว่า “เขตวั่นหัว” (萬華) ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของความเจริญของเมืองไทเปเมื่อในอดีต วัดหลงซันซื่อเริ่มสร้างขึ้นในปีค.ศ. 1738 ซึ่งตรงกับรัชสมัยจักรพรรดิเฉี่ยนหลง (清乾隆) ของราชวงศ์ชิง และสร้างเสร็จในปีค.ศ. 1740 ตลอดระยะเวลาผ่านไปเกือบ 300 ปี วัดหลงซันซื่อถูกบูรณะใหม่หลายหนทั้งจากความเสียหายจากภัยธรรมชาติและภัยสงคราม แต่ยังคงไว้ซึ่งความเป็นศิลปะโบราณที่สามารถดูได้จากสถาปัตยกรรมในหลายๆจุด เช่น บริเวณลานพื้นที่เป็นแผ่นหิน มีการตัดหินที่ไม่ค่อยจะสมบูรณ์ดีนัก ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 วัดหลงซันซื่อถูกทิ้งระเบิดจนพระอุโบสถได้รับความเสียหายยับเยิน แต่ปรากฏว่า “พระโพธิสัตว์กวนอิม” ที่สถิตอยู่ด้านในนั้นกลับไม่ได้รับความเสียหายเลย ยิ่งทำให้ผู้คนเลื่อมใสพากันมากราบไหว้มากขึ้นๆในทุกวัน นอกจากจะมี “พระโพธิสัตว์กวนอิม” เป็นพระประธานหลักแล้ว ด้านหลังของพระอุโบสถยังมีเทพเจ้าต่างๆของลัทธิเต๋าอีกนับหลายสิบองค์ มีผู้กล่าวไว้ว่าวัดหลงซันซื่อเป็นที่รวมเทพเจ้าองค์ต่างๆไว้มากที่สุดแห่งหนึ่งของไต้หวัน
  ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติเถาหยวน
13.55 น. ไจ้เจี้ยนไต้หวัน โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบินที่ TG 633
16.50 น. ถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ และมีความสุข

บริษัท บริโอ ทราเวล จำกัด

  • 4 อาคารมหธราดล ชั้น 4 ยูนิตเอ ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
  • โทร: 02-676-3663 (PHONE AUTO)
  • เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์: 9:00 - 18:00
  • เปิดบริการ เสาร์: 9:00 - 17:00
briotravel-line bbuddy-line