ไทเป 101 (ไม่รวมขึ้นตึกชั้น 89)
พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง
หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น
อุทยานเหย๋หลิ่ว
อุทยานเหย๋หลิ่ว
ไทเป 101 (ไม่รวมขึ้นตึกชั้น 89)
พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง
หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น
อุทยานเหย๋หลิ่ว
อุทยานเหย๋หลิ่ว

ทัวร์ไต้หวัน I Taipei Oh Lan La อุทยานเหย๋หลิ่ว – ถนนจิ่วเฟิ่น 5 วัน 3 คืน สายการบิน EVA AIRWAY(BR)

Highlight

ภูเขาเมาคง (รวมกระเช้าไปกลับ) สัมผัสบรรยากาศของเมืองไทเปจากมุมสูง และภูเขาที่เขียวขจี วัดจือหนานกง

 ไทเป 101 (ไม่รวมขึ้นตึกชมวิวชั้น 89) ตึกที่มีความสูงถึง 508 เมตร สัญลักษณ์ของเมืองไทเป ที่นี่ยังมีจุดชมวิวที่สูงที่สุดในโลกอีกด้วย

 พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง 1 ใน 4 สุดยอดพิพิธภัณฑ์โลก แหล่งรวมสุดยอดศิลปวัตถุของจีนมากกว่า 700,000 ชิ้น

 อุทยานเหย๋หลิ่ว ชมความงามของธรรมชาติกับหินรูปทรงต่างๆ

 หมู่บ้านจิ่วเฟิ่นหมู่บ้านโบราณสื้อเฟิ่น

 อิสระท่องเที่ยวตามสไตล์ท่าน 1 วัน เที่ยวตามใจท่านต้องการ

 ช้อปปิ้ง ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต / Mitsui Outlet

ที่พักโรงแรมและอาหาร 3 ดาว

 พิเศษ! เมนู…อาหารกวางตุ้ง อาหารทะเลสไตล์ไต้หวัน อาหารพื้นเมืองไต้หวัน เสี่ยวหลงเปา

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePriceDownload
29 พ.ย. 613 ธ.ค. 6121,900 ฿download pdf
20 ธ.ค. 6124 ธ.ค. 6122,900 ฿download pdf
รายละเอียดการจอง
ประเภท ราคา/คน ตั๋วเครื่องบิน คน

จำนวนคนทั้งหมด :      ราคารวม :      บาท

 

วันที่ 1

กรุงเทพฯ (สวรรณภูมิ)

22.30 คณะพร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ประตู 8 เคาน์เตอร์ Q-R สายการบิน EVA AIRWAYS (BR)   เจ้าหน้าที่ บริโอ ทราเวล คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

วันที่ 2

กรุงเทพฯ (สวรรณภูมิ) – ไทเป – ภูเขาเมาคง (รวมกระเช้าไปกลับ) – ไทเป 101 (ไม่รวมขึ้นตึกชั้น 89) – พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต

01.45 ออกเดินทางสู่ เมืองไทเป สาธารณรัฐไต้หวัน โดยเที่ยวบินที่ BR 206
06.35 ถึง สนามบินเถาหยวน เมืองไทเป สาธารณรัฐไต้หวัน หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง และรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว
เช้า บริการอาหารกล่อง (แซนวิช + เครื่องดื่ม)
หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ภูเขาเมาคง (กระเช้าไป-กลับ) สัมผัสท้องฟ้ากว้างไกลบนกระเช้าลอยฟ้ากอนโดลา ความสูงเกือบ 300 เมตร ให้ทุกท่านได้สัมผัสบรรยากาศของเมืองไทเปจากมุมสูง และภูเขาที่เขียวขจี สามารถมองเห็นแหล่งปลูกชา ที่เรียงรายกันเป็นระเบียบสวยงาม นำท่านแวะสถานี วัดจือหนานกง สร้างขึ้นในปี 1891 ซึ่งเป็นวัดที่เก่าแก่ และเป็นสถานที่สำหรับสักการบูชาที่สำคัญแห่งหนึ่งของเมืองนี้ด้วย เป็นวัดที่นิยมมากในหมู่พ่อค้าแม่ค้า และนักธุรกิจ ส่วนใหญ่จะนิยมมาขอพรกันเป็นจำนวนมากหลังจากนั้นนำท่านนั่งกระเช้าขึ้นต่อไปยังสถานีปลายทาง ให้ทุกท่านได้สัมผัสอากาศบริสุทธิ์ เย็นสบาย จากจุดนี้ท่านสามารถชมวิวเมืองไทเป และสามารถมองเห็นตึกไทเป101 จากมุมนี้ได้อย่างสวยงาม และด้านบนเขายังมีร้านชา และร้านค้าต่างๆมากมาย จากนั้นนำท่านสู่อดีตตึกที่สูงที่สุดในโลก ไทเป 101 (ไม่รวมขึ้นตึกชั้น 89) **กรณีลูกค้าต้องการขึ้นตึกไทเป 101 กรุณาติดต่อไกด์และหัวหนัวหน้าทัวร์ให้พาไปยังจุดจำหน่ายตั๋วเพื่อขึ้นตึก ราคาประมาณ 600 NTD** ตึกที่มีความสูงถึง 508 เมตร สัญลักษณ์ของเมืองไทเป ที่นี่ยังมีจุดชมวิวที่สูงที่สุดในโลกอีกด้วย ภายในตัวอาคารมีลูกตุ้มขนาดใหญ่หนักกว่า 900 ตันทำหน้าที่กันการสั่นสะเทือนเวลาที่เกิดแผ่นดินไหวและมีลิฟต์ที่วิ่งเร็วที่สุดในโลก ด้วยความเร็วประมาณ 1,008 เมตรต่อนาที บริเวณที่ตั้งของตึกนี้ยังเป็นแหล่งช้อปปิ้งแห่งใหม่ ที่เป็นที่นิยมของชาวไทเปและชาวต่างชาติมีห้างสรรพสินค้าและช้อปปิ้งมอลล์อยู่ถึงสิบแห่งบริเวณนี้เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของไต้หวัน
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ! เมนู…อาหารกวางตุ้ง
หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่  “พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง”แหล่งรวมสุดยอดศิลปวัตถุของจีน เมื่อคราวที่เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการ เมืองครั้งยิ่งใหญ่ของจีน ซึ่งนายพลเจียงไคเช็ค ผู้นำพรรคก๊กมินตั๋ง หนึ่งในผู้ยิ่งใหญ่ของจีน พ่ายแพ้สงครามการเมืองต่อเหมาเจ๋อตุง นายพลเจียงฯ จึงได้นำพลพรรคก๊กมินตั๋ง และนักธุรกิจรวมถึงประชาชนส่วนหนึ่งของจีนราว 2 ล้านคน อพยพไปอยู่ไต้หวัน และนายพลเจียงฯ ก็ได้นำเอาสุดยอดของดี ของล้ำค่าส่วนหนึ่งของเมืองจีนมาที่ไต้หวัน ที่ปัจจุบันของส่วนใหญ่ที่นำมาจัดแสดงอยู่ในกู้กงที่หากใครมาเยือน ไต้หวันแล้วไม่ได้เที่ยวกู้กงถือว่าน่าเสียดายอย่างมากสำหรับของดีที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์กู้กงที่กว้างใหญ่นั้น มีศิลปวัตถุร่วมเจ็ดแสนกว่าชิ้น ส่งผลให้พิพิธภัณฑ์ฯแห่งนี้ติด 1 ใน 4 สุดยอดพิพิธภัณฑ์โลก
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ! เมนู…อาหารพื้นเมืองไต้หวัน
หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในไทเป และโด่งดังที่สุด ของขายที่นี่มีครบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็น อาหาร ขนม เครื่องดื่ม ของฝาก เสื้อผ้า เครื่องประดับ กระเป๋า รองเท้า มีให้เลือกอย่างจุใจ โดยเฉพาะรองเท้าบางยี่ห้อราคาถูกกว่าเมืองไทย และบางรุ่นถูกกว่าที่ญี่ปุ่นด้วย
นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม WONSTAR HOTEL XIMEN หรือเทียบเท่า 3 ดาว

วันที่ 3

ไทเป – ร้านพายสับปะรด – อุทยานเหย๋หลิ่ว – หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น – หมู่บ้านโบราณสื้อเฟิ่น

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ร้านพายสับปะรด ขนมและของฝากขึ้นชื่อของไต้หวัน ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากได้ตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อุทยานเหย๋หลิ่ว อุทยานแห่งนี้ตั้งอยู่ทางส่วนเหนือสุดของเกาะไต้หวัน มีลักษณะพื้นที่เป็นแหลมยื่นไปในทะเล โดยการเซาะกร่อนของน้ำทะเลและลมทะเล และการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกเมื่อหลายล้านปีก่อน ทำให้เกิดการทับถมของแนวหินตามชายฝั่งใน รูปร่างที่แตกต่างกัน ประกอบด้วยโขดหิน ชะง่อนทราย รูปร่าง ต่างๆ เช่น รองเท้าเทพธิดา, เทียน, ดอกเห็ด, เต้าหู้รังผึ้ง และที่โดดเด่นมีชื่อเสียงมากที่สุดก็คือ “เศียรราชินี” ให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศตามอัธยาศัย
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ! เมนู…อาหารทะเลสไตล์ไต้หวัน
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่  หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น  หมู่บ้านโบราณที่เป็นถนนคนเดินเก่าแก่บนภูเขา และงดงามด้วยประวัติศาสตร์ที่เป็นเอกลักษณ์ ในอดีตเคยเป็นแหล่งเหมือนแร่ทองคำที่เก่าแก่ ให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศเมืองเก่าซึ่งเต็มไปด้วยสิ่งของอันหลากหลาย ตั้งแต่อาหาร ของทานเล่น สินค้าที่ระลึก งานฝีมือ อันเต็มไปด้วยเสน่ห์ของเมืองโบราณจิ่วเฟิ่น ที่นี่เป็นอีกแห่งของไต้หวันที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจากนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศเป็นอย่างมาก แล้วนำท่านสู่ หมู่บ้านโบราณสื้อเฟิ่น (Shifen) หมู่บ้านเล็กๆ แวดล้อมด้วยธรรมชาติอันสดใส ได้กลิ่นอายของวัฒนธรรมไต้หวัน กลางหมู่บ้านแห่งนี้มีเส้นทางรถไฟผ่าน ให้ท่านได้ปล่อยโคมลอย ขณะยืนอยู่บนรางรถไฟ ท่ามกลางบ้านเรือนของชาวบ้าน เป็นวิวที่ประทับใจ และคู่ควรแก่การเก็บภาพประทับใจนี้ (รวมค่าโคมลอย 4ท่าน/โคม)
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ! เมนู…อาหารพื้นเมืองไต้หวัน
นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม WONSTAR HOTEL XIMEN หรือเทียบเท่า 3 ดาว

วันที่ 4

ไทเป – (อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย  ไม่รวมอาหารกลางวัน และอาหารเย็น )

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ท่านสามารถท่องเที่ยวได้ตามสไตล์ของท่าน กับวันอิสระสบายๆ ที่สุดกับโรงแรมที่มีสถานที่ตั้งใกล้ย่านช้อปปิ้ง ที่ขึ้นชื่อที่สุดของไทเป ถนนซีเหมินติง ที่คึกคักตลอดทั้งวันเลือกกินเลือกเที่ยวได้ตามสบายตามใจฉัน หรือเลือกที่จะนั่งรถไฟฟ้าใต้ดิน (ใกล้โรงแรมเพียง 300 เมตร) ชมเมืองได้ตามอัธยาศัย……….โอ้ลันลา *** อิสระอาหารค่ำ และอาหารเย็น ตามอัธยาศัย ***
นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม WONSTAR HOTEL XIMEN หรือเทียบเท่า 3 ดาว

วันที่ 5

เมืองไทเป – ศูนย์สร้อยสุขภาพ (เจอมาเนี่ยม) – วัดหลงซันซื่อ – Mitsui Outlet – กรุงเทพฯ (สวรรณภูมิ)

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านสู่ ศูนย์สร้อยสุขภาพ (เจอมาเนี่ยม) ที่เป็นเครื่องประดับเพื่อสุขภาพ มีทั้งแบบสร้อยข้อมือ และ สร้อยคอ เป็นการช่วยในการไหลเวียนของเลือกในร่างกายคนเรา รวมทั้งมีชมหยกไต้หวัน และ ปะการังแดง เครื่องประดับล้ำค่าของชาวไต้หวันมาตั้งแต่โบราณ จากนั้นนำท่านเที่ยวชม
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค อดีตผู้นำของไต้หวันสร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ผู้เป็นที่รักและศรัทธาของคนไต้หวัน ซึ่งใช้เวลาในการสร้างถึง 3 ปี โดยสร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2523 ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 205 แสนตารางเมตร โดยรูปปั้นเหมือนเจียงไคเช็คที่สร้างจากโลหะสัมฤทธิ์จะประดิษฐานอยู่ชั้นบนด้านในของอนุสรณ์สถาน สำหรับรูปแบบการก่อสร้างเป็นไปตาม วัฒนธรรมจีนตัวตึกสีขาว หลังคาปูด้วยกระเบื้องสีฟ้า ผนังทำด้วยหินอ่อนทั้ง 4 ด้าน มีสนามหญ้าสวนดอกไม้สีแดงอยู่ด้านหน้า เป็น 3 สีเดียวกับสีธงชาติไต้หวัน
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ! เมนู…เสี่ยวหลงเปา
หลังอาหารนำท่านเดินทางชม วัดหลงซันซื่อ ถือเป็นวัด เก่าแก่ที่มีชื่อเสียงให้ท่านได้สัมผัสความงามของสถาปัตยกรรมไต้หวันแบบ ดั้งเดิม สร้างขึ้นใน พ.ศ.  2281 แสดงให้เห็นถึงจิตใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความศรัทธาในศาสนาของชาวว่านหัววัดแห่งนี้เต็มไป ด้วยรูปแบบของประติมากรรมและสถาปัตย-กรรมที่ประณีตงดงาม จากนั้นให้ท่านได้มีเวลาอิสระช้อปปิ้ง Mitsui Outlet เป็นเอ้าท์เล็ทมอลล์ขนาดใหญ่ของไต้หวัน มีแบรนด์ต่างๆ ให้เลือกมากกว่า 100 แบรนด์ อาทิเช่น Onitsukatiger, Adidas, Mango, The Bodey Shop, H&M, Nike, Connerse ฯลฯ ตามอัธยาศัย
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน
20.45 ออกเดินทางจาก ไต้หวัน โดยเที่ยวบินที่ BR205 สายการบิน EVA AIRWAYS (BR)
23.30 ถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและประทับใจ

ข้อมูลเพิ่มเติม

month

12-ธันวาคม, 11-พฤศจิกายน

บริษัท บริโอ ทราเวล จำกัด

  • 4 อาคารมหธราดล ชั้น 1 ยูนิตเอ ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
  • โทร: 02-676-3663 (PHONE AUTO)
  • เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์: 9:00 - 18:00
  • เปิดบริการ เสาร์: 9:00 - 17:00
briotravel-line bbuddy-line