หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น เมืองรุ่ยฟาง
ท่าเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ภาคกลางของไต้หวัน
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
อุทยานเหย๋หลิ่ว
อุทยานเหย๋หลิ่ว
ตึกไทเป101 เขตซินยี่ ไต้หวัน
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ก ไทเป ไต้หวัน
หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น เมืองรุ่ยฟาง
ท่าเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ภาคกลางของไต้หวัน
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
อุทยานเหย๋หลิ่ว
อุทยานเหย๋หลิ่ว
ตึกไทเป101 เขตซินยี่ ไต้หวัน
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ก ไทเป ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน I Taipei So Good 5วัน3คืน สายการบิน EVA AIRWAYS(BR)

Highlight

 ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา สวยงามราวสวรรค์บนดิน

 วัดพระถัมซัมจั๋ง  วัดเหวินหวู่

 อุทยานเหย๋หลิ่ว ชมความงามของธรรมชาติกับหินรูปทรงต่างๆ

 หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น หมู่บ้านโบราณ อดีตเคยเป็นแหล่งเหมือนแร่ทองคำที่เก่าแก่

 ไทเป 101 (ไม่รวมขึ้นตึกชมวิวชั้น 89) ตึกที่มีความสูงถึง 508 เมตร สัญลักษณ์ของเมืองไทเป ที่นี่ยังมีจุดชมวิวที่สูงที่สุดในโลกอีกด้วย

 พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง 1 ใน 4 สุดยอดพิพิธภัณฑ์โลก แหล่งรวมสุดยอดศิลปวัตถุของจีนมากกว่า 700,000 ชิ้น

 อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ก วัดหลงซันซื่อ

 ช้อปปิ้ง เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง

ที่พักโรงแรม 4 ดาว + แช่น้ำแร่ 1 คืน

พิเศษ! เมนู…ปลาประธานาธิบดี บุฟเฟต์ชาบูชาบู อาหารทะเลสไตล์ไต้หวัน อาหารพื้นเมืองไต้หวัน เสี่ยวหลงเปา

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePriceDownload
29 พ.ย. 612 ธ.ค. 6123,900 ฿download pdf
20 ธ.ค. 6124 ธ.ค. 6124,900 ฿download pdf
รายละเอียดการจอง
ประเภท ราคา/คน ตั๋วเครื่องบิน คน

จำนวนคนทั้งหมด :      ราคารวม :      บาท

วันที่ 1

กรุงเทพฯ (สวรรณภูมิ)

22.30 คณะพร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ประตู 8 เคาน์เตอร์ Q-R สายการบิน EVA AIRWAYS (BR)   เจ้าหน้าที่ บริโอ ทราเวล คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

วันที่ 2

กรุงเทพฯ (สวรรณภูมิ) – ผูหลี่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – เมืองไถจง – ชิมชา – เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต

01.45 ออกเดินทางสู่ เมืองไทเป สาธารณรัฐไต้หวัน โดยเที่ยวบินที่ BR 206
06.35 ถึง สนามบินเถาหยวน เมืองไทเป สาธารณรัฐไต้หวัน หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง และรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว
เช้า บริการอาหารกล่อง (แซนวิช + เครื่องดื่ม)
นำท่านเดินทางสู่  เมืองผู่หลี่  เมืองที่มีชื่อเสียง ไวน์ เนื่องจากผู่หลี่ตั้งอยู่ในเขตภูเขาอันเก่าแก่  จึงทำให้เป็นแหล่งน้ำอันสะอาดบริสุทธิ์ น้ำที่ดีย่อมผลิตไวน์ได้รสชาติหวานกลมกล่อม และยังมีอากาศที่ดี  ในฤดูหนาวค่อนข้างสั้น และอากาศเย็นสบายในฤดูร้อน จากนั้นนำท่านล่องเรือชมความงาม  ทะเลสาบสุริยันจันทรา  ซึ่งได้รับการกล่าวขานว่างดงามราวกับภาพวาด เปรียบดั่งสวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน  ซึ่งทางการท่องเที่ยวไต้หวันได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2000 เพื่อบูรณะเมืองจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อวันที่ 21 กันยายน 1999 รวมความหลากหลายทางธรรมชาติจากผืนน้ำสู่ยอดเขาที่นับจากความสูงระดับ 600 –  2,000 เมตร มีความยาว 33 กิโลเมตร เป็นทะเลสาบที่มีภูเขาสลับซับซ้อนล้อมรอบ ลักษณะภูมิประเทศที่โดดเด่น ทำให้ตัวทะเลสาบมองดูคล้ายพระอาทิตย์และพระจันทร์เสี้ยว ซึ่งเป็นที่มาของนามอันไพเราะว่า  “สุริยัน-จันทรา”  แล้วนำท่านสู่ วัดพระถังซัมจั๋ง ซึ่งตามตำนานเล่าขานกันว่า พระถังซัมจั๋งได้สร้างเจดีย์องค์นี้ขึ้นตรงตำแหน่งที่มีห่านป่าตกลงมา ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่แปลก และเชื่อว่าห่านป่าตัวนั้นเป็นพระโพธิสัตว์   พระถังซัมจั๋งจึงสร้างเจดีย์ขึ้นเพื่อเป็นระลึกถึงพระโพธิสัตว์พระองค์นั้น รวมไปถึงใช้พระเจดีย์เป็นที่เก็บรักษาพระบรมธาตุรวมทั้งพระคัมภีร์ที่อัญเชิญมาจากประเทศอินเดีย พระถังซัมจั๋งถือได้ว่า เป็นพระสงฆ์ที่ฝักใฝ่การศึกษา ซึ่งท่านได้เรียบเรียงบันทึกเกี่ยวกับพุทธศาสนาในอินเดีย ถวายแด่พระเจ้าถังเกาจง พระจักรพรรดิแห่งราชวงศ์ถังในเวลานั้น และยังมีบทความที่เขียนอีกมากมาย จึงและกลายแรงบันดาลใจให้กับนักปราชญ์เป็นจำนวนมาก ด้วยเพราะเหตุนี้ทำให้พระถังซัมจั๋งได้รับการยกย่องเคารพนับถืออย่างกว้างขวาง
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ! เมนู…ปลาประธานาธิบดี
หลังอาหารนำท่านชม วัดเหวินหวู่ ที่สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 1938 เป็นวัดในลัทธิขงจื่อ ซึ่งหมายถึง ศาสดาขงจื่อ เทพเจ้าแห่งปัญญา และ เทพกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ รวมถึง สิงโตหินอ่อน 2 ตัว ที่ตั้งอยู่หน้าวัด ซึ่งมีมูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรียญไต้หวัน วัดนี้เป็นวัดที่สร้างโดยชาวไต้หวันและชาวจีน
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองไถจง (เดินทาง 1 ช.ม. โดยประมาณ) ระหว่างทางนำทุกท่านแวะ ชิมชา ชาที่ขึ้นชื่อที่สุดของไต้หวัน ที่มีรสชาติหอม และยังมีสรรพคุณละลายไขมัน และเป็นของฝากที่คนไทยนิยมมากชนิดหนึ่ง แล้วนำท่านสู่  ตลาดเฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต  ตลาดกลางคืนที่ใหญ่และเป็นที่นิยมที่สุดของชาวไต้หวัน มีร้านค้า ขายอาหารคาว หวาน ชานมไข่มุก และอาหารอันหลากหลาย รวมถึงสินค้าต่าง ๆ อันมากมาย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ! เมนู…บุฟเฟต์ชาบูชาบู (SUKI SHABU)
นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม CITY RESORT หรือเทียบเท่า 4*

วันที่ 3

ไถจง – ไทเป – DUTY FREE – อุทยานเหย๋หลิ่ว – หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น – เจียวซี (แช่ออนเซ็น)

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองไทเป แล้วนำท่านช้อปปิ้งสินค้า ณ ร้านค้าปลอดภาษีที่ DUTY FREE ซึ่งมีสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำให้ท่านได้เลือกซื้อมากมาย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อุทยานเหย๋หลิ่ว อุทยานแห่งนี้ตั้งอยู่ทางส่วนเหนือสุดของเกาะไต้หวัน มีลักษณะพื้นที่เป็นแหลมยื่นไปในทะเล โดยการเซาะกร่อนของน้ำทะเลและลมทะเล และการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกเมื่อหลายล้านปีก่อน ทำให้เกิดการทับถมของแนวหินตามชายฝั่งใน รูปร่างที่แตกต่างกัน ประกอบด้วยโขดหิน ชะง่อนทราย รูปร่าง ต่างๆ เช่น รองเท้าเทพธิดา, เทียน, ดอกเห็ด, เต้าหู้รังผึ้ง และที่โดดเด่นมีชื่อเสียงมากที่สุดก็คือ “เศียรราชินี” ให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศตามอัธยาศัย
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ! เมนู…อาหารทะเลสไตล์ไต้หวัน
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่  หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น  หมู่บ้านโบราณที่เป็นถนนคนเดินเก่าแก่บนภูเขา และงดงามด้วยประวัติศาสตร์ที่เป็นเอกลักษณ์ ในอดีตเคยเป็นแหล่งเหมือนแร่ทองคำที่เก่าแก่ ให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศเมืองเก่าซึ่งเต็มไปด้วยสิ่งของอันหลากหลาย ตั้งแต่อาหาร ของทานเล่น สินค้าที่ระลึก งานฝีมือ อันเต็มไปด้วยเสน่ห์ของเมืองโบราณจิ่วเฟิ่น ที่นี่เป็นอีกแห่งของไต้หวันที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจากนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศเป็นอย่างมาก แล้วนำท่านเดินทางสู่  เมืองเจียวซี (แช่ออนเซ็น)  เมืองแห่งน้ำแร่ขึ้นชื่อของไต้หวัน ให้ท่านได้อาบน้ำแร่ที่เจียวซี บ่อน้ำพุร้อนเจียวซี ซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางที่ นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมา เพราะด้วยอุณหภูมิที่เหมาสม และน้ำแร่ที่ใสสะอาด ไม่มีรสชาติ ไม่มีกลิ่นกำมะถัน ช่วยบำรุงผิวให้เนียนนุ่ม ที่นี่จึงเป็นที่อาบน้ำแร่ที่โด่งดังมีชื่อเสียงที่สุดในไต้หวัน และด้วยวัฒนธรรมที่ฝังรากลึกในเรื่องการลงแช่ตัวในบ่อน้ำพุร้อน เริ่มขึ้น ตั้งแต่ช่วงที่ปกครองโดยญี่ปุ่น ในช่วงเวลานั้น บ่อน้ำพุร้อนถูกสร้างขึ้น เพื่อให้ประชา ชนทั่วไปสามารถลงไปแช่อาบได้ จึงทำให้การแช่น้ำที่บ่อน้ำพุร้อนเป็นที่นิยมมากกว่าเดิม คนท้องถิ่นที่นี่ใช้น้ำแร่ในการรดผัก ทำให้ผักอุดมไปด้วยแร่ธาตุ ซึ่งเป็นอาหารจานพิเศษของเมืองเจียวซี
** โปรดเตรียมชุดว่ายน้ำ สำหรับการแช่น้ำแร่ เพื่อให้ท่านได้ผ่อนคลายจากการเดินทางอย่างเต็มที่ **
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนู…อาหารพื้นเมืองไต้หวัน
นำท่านเข้าสู่ที่พัก ART SPA HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

วันที่ 4

ไทเป – ร้านพายสับปะรด – ตึกเป101(ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น89) – GERMANIUM – พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ร้านพายสับปะรด ขนมและของฝากขึ้นชื่อของไต้หวัน ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากได้ตามอัธยาศัย
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ! เมนู…เสี่ยวหลงเปา
จากนั้นนำท่านสู่อดีตตึกที่สูงที่สุดในโลก ไทเป 101 (ไม่รวมขึ้นตึกชั้น 89) **กรณีลูกค้าต้องการขึ้นตึกไทเป 101 กรุณาติดต่อไกด์และหัวหนัวหน้าทัวร์ให้พาไปยังจุดจำหน่ายตั๋วเพื่อขึ้นตึก ราคาประมาณ 600 NTD** ตึกที่มีความสูงถึง 508 เมตร สัญลักษณ์ของเมืองไทเป ที่นี่ยังมีจุดชมวิวที่สูงที่สุดในโลกอีกด้วย ภายในตัวอาคารมีลูกตุ้มขนาดใหญ่หนักกว่า 900 ตันทำหน้าที่กันการสั่นสะเทือนเวลาที่เกิดแผ่นดินไหวและมีลิฟต์ที่วิ่งเร็วที่สุดในโลก ด้วยความเร็วประมาณ 1,008 เมตรต่อนาที บริเวณที่ตั้งของตึกนี้ยังเป็นแหล่งช้อปปิ้งแห่งใหม่ ที่เป็นที่นิยมของชาวไทเปและชาวต่างชาติมีห้างสรรพสินค้าและช้อปปิ้งมอลล์อยู่ถึงสิบแห่งบริเวณนี้เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของไต้หวัน แล้วนำท่านเข้าชม ศูนย์สร้อยสุขภาพ (GERMANIUM) ที่เป็นเครื่องประดับเพื่อสุขภาพ มีทั้งแบบสร้อยข้อมือ และ สร้อยคอ เป็นการช่วยในการไหลเวียนของเลือกในร่างกายคนเรา รวมทั้งมีชมหยกไต้หวัน และ ปะการังแดง เครื่องประดับล้ำค่าของชาวไต้หวันมาตั้งแต่โบราณ แล้วนำท่านเดินทางสู่  “พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง” แหล่งรวมสุดยอดศิลปวัตถุของจีน เมื่อคราวที่เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการ เมืองครั้งยิ่งใหญ่ของจีน ซึ่งนายพลเจียงไคเช็ค ผู้นำพรรคก๊กมินตั๋ง หนึ่งในผู้ยิ่งใหญ่ของจีน พ่ายแพ้สงครามการเมืองต่อเหมาเจ๋อตุง นายพลเจียงฯ จึงได้นำพลพรรคก๊กมินตั๋ง และนักธุรกิจรวมถึงประชาชนส่วนหนึ่งของจีนราว 2 ล้านคน อพยพไปอยู่ไต้หวัน และนายพลเจียงฯ ก็ได้นำเอาสุดยอดของดี ของล้ำค่าส่วนหนึ่งของเมืองจีนมาที่ไต้หวัน ที่ปัจจุบันของส่วนใหญ่ที่นำมาจัดแสดงอยู่ในกู้กงที่หากใครมาเยือน ไต้หวันแล้วไม่ได้เที่ยวกู้กงถือว่าน่าเสียดายอย่างมากสำหรับของดีที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์กู้กงที่กว้างใหญ่นั้น มีศิลปวัตถุร่วมเจ็ดแสนกว่าชิ้น ส่งผลให้พิพิธภัณฑ์ฯแห่งนี้ติด 1 ใน 4 สุดยอดพิพิธภัณฑ์โลก
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนู…อาหารพื้นเมืองไต้หวัน
หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในไทเป และโด่งดังที่สุด ของขายที่นี่มีครบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็น อาหาร ขนม เครื่องดื่ม ของฝาก เสื้อผ้า เครื่องประดับ กระเป๋า รองเท้า มีให้เลือกอย่างจุใจ โดยเฉพาะรองเท้าบางยี่ห้อราคาถูกกว่าเมืองไทย และบางรุ่นถูกกว่าที่ญี่ปุ่นด้วย
นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม FUSHIN TAIPEI 2 HOTEL หรือเทียบเท่า 4*

วันที่ 5

เมืองไทเป – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ก – วัดหลงซันซื่อ – ซีเหมินติง – สนามบิน – กรุงเทพฯ (สวรรณภูมิ)

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านเที่ยวชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค อดีตผู้นำของไต้หวัน สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ผู้เป็นที่รักและศรัทธาของคนไต้หวัน ซึ่งใช้เวลาในการสร้างถึง 3 ปี โดยสร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2523 ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 205 แสนตารางเมตร โดยรูปปั้นเหมือนเจียงไคเช็คที่สร้างจากโลหะสัมฤทธิ์จะประดิษฐานอยู่ชั้นบนด้านในของอนุสรณ์สถาน สำหรับรูปแบบการก่อสร้างเป็นไปตาม วัฒนธรรม จีนตัวตึกสีขาว หลังคาปูด้วยกระเบื้องสีฟ้า ผนังทำด้วยหินอ่อนทั้ง 4 ด้าน มีสนามหญ้าสวนดอกไม้สี แดงอยู่ด้านหน้า เป็น 3 สีเดียวกับสีธงชาติไต้หวัน แล้วนำท่านเดินทางชม วัดหลงซันซื่อ ถือเป็นวัด เก่าแก่ที่มีชื่อเสียงให้ท่านได้สัมผัสความงามของสถาปัตยกรรมไต้หวันแบบ ดั้งเดิม สร้างขึ้นใน พ.ศ.  2281 แสดงให้เห็นถึงจิตใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความศรัทธาในศาสนาของชาวว่านหัววัดแห่งนี้เต็มไป ด้วยรูปแบบของประติมากรรมและสถาปัตย-กรรมที่ประณีตงดงาม
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
แล้วนำท่านเดินทางสู่ ซีเหมินติง แหล่งช้อปปิ้งที่รวมวัยรุ่นชาวไทเป  ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมระดับกลางทั้ง GIORDANO , BOSSINI , BALANO , ESPRIT  และอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รองเท้ายี่ห้อ ONITSUKA TIGER ราคาถูกกว่าเมืองไทย และบางรุ่นถูกกว่าที่ญี่ปุ่นด้วย
 (***อิสระอาหารเย็นตามอัธยศัย***)
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน
20.45 ออกเดินทางจาก ไต้หวัน โดยเที่ยวบินที่ BR205 สายการบิน EVA AIRWAYS (BR)
23.30 ถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและประทับใจ

ข้อมูลเพิ่มเติม

month

12-ธันวาคม, 11-พฤศจิกายน

บริษัท บริโอ ทราเวล จำกัด

  • 4 อาคารมหธราดล ชั้น 1 ยูนิตเอ ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
  • โทร: 02-676-3663 (PHONE AUTO)
  • เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์: 9:00 - 18:00
  • เปิดบริการ เสาร์: 9:00 - 17:00
briotravel-line bbuddy-line