วีซ่าจีน

เอกสารยื่นวีซ่าท่องเที่ยวประเทศจีน

  1. แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า(หนังสือเดินทางอเมริกัน ใช้ฟอร์ม 2 ชุด)
  2. หนังสือเดินทาง (Passport) ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทางและ ต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า
  3. รูปถ่ายสี ฉากหลังขาว ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน และไม่ใช่รูปที่ถ่ายเอง (ห้ามใส่เสื้อแขนกุด หรือ ชุดครุย ) ถ้าใช้รูปถ่ายที่ใส่เครื่องแบบราชการ ต้องมีหนังสือรับรองจากต้นสังกัด แนบด้วย
  4. ใบจองตั๋วเครื่องบิน
  5. ใบจองที่พัก / โรงแรม
  6. หนังสือเชิญจากบริษัทหรือ หน่วยงานที่ประเทศจีน พร้อมลายเซ็นและตราประทับ (เฉพาะวีซ่าธุรกิจ)
  7. หนังสือรับรองการทำงานระบุ วัตถุประสงค์ในการเดินทาง (เฉพาะวีซ่าธุรกิจ)

เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทางกับพ่อ และ แม่ เพิ่ม
– สำเนาสูติบัตร (เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ต้องยื่นสูติบัตรตัวจริงด้วย)
– สำเนาบัตรประชาชน (เด็ก)
– สำเนาทะเบียนบ้าน (เด็ก)
– ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล(ถ้ามี)

กรณีเดินทางกับพ่อ หรือ แม่ นอกจากข้างต้นแล้วให้เพิ่ม
– สำเนาทะเบียนบ้านของ พ่อ และ แม่
– หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไป ต่างประเทศกับพ่อ หรือแม่ฝ่ายหนึ่ง ต้องเป็นหนังสือที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เท่านั้น

กรณีไม่ได้เดินทางกับพ่อ หรือ แม่ นอกจากข้างต้นแล้วให้เพิ่ม
– หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไป ต่างประเทศ กับผู้อื่น ระบุความสัมพันธ์ ต้องเป็นหนังสือที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เท่านั้น


สถานเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน ประจำประเทศไทย
57 ถ.รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร 02-245-7044 อีเมล์ chinaemb_th@mfa.gov.cn
เว็บไซต์ th.china-embassy.org
เวลาทำการ รับยื่นวีซ่า วันจันทร์-วันศุกร์ 09.00-12.00 น.
รับหนังสือเดินทางคืน วันจันทร์-วันศุกร์ 15.00-16.00 น.

ศูนย์รับยื่นคำร้องขอวีซ่าจีน
1550 อาคารธนภูมิ ชั้น5 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร 02-207-5888, 02-207-5999
เว็บไซต์ www.visaforchina.org